printvänligt produktblad - Kompetenscentrum för psykoterapi

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Psykoterapeutprogram med inriktning
kognitiv beteendeterapi
90 hp, HT 2015 – VT 2018
Psykoterapeuten utreder psykologiska problem samt planerar, genomför och
utvärderar behandling av dessa. Exempel på problemområden är depression,
ångest, missbruk och relationssvårigheter. Behandlingen kan ske enskilt, i par, familj
och i grupp.
Utbildningens mål
Utbildningens upplägg
Utbildningen ger behörighet att söka legitimation som
psykoterapeut hos Socialstyrelsen. Efter avslutad
utbildning ska deltagarna självständigt kunna göra
diagnostiska bedömningar samt upprätta och genomföra behandlingsprogram inom området individualpsykoterapi.
Undervisningen är schemalagd till två heldagar per
vecka.
Programmet innehåller bl.a.
 Psykoterapeutiska teorier och metoder – KBT
 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik
bedömning
 Psykoterapi under handledning
En dag ägnas åt teoretisk undervisning och psykoterapihandledning, och en dag ägnas åt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning på bedömningsarbete. VFU innebär att studenten får en klinisk
placering där hen dels bedriver psykoterapi, dels
genomför psykiatriska bedömningar och psykoterapibedömningar. Under hela utbildningstiden kommer
deltagaren att vara placerad på 2-3 olika psykiatriska
enheter, vilket ger möjlighet att få möta och arbeta med
en mångfald av patienter och psykiatriska problem.
 Egenterapi
De teoretiska momenten sker i form av föreläsningar,
problembaserat lärande, gruppövningar och fallseminarier. Undervisningen är obligatorisk. Examinationerna består av muntliga och skriftliga tentamina.
 Vetenskapsteori, forskningsmetodik och
examensarbete
Målgrupp
Programmet vänder sig till personer som enligt Högskoleförordningen är behöriga att söka psykoterapeutprogram och som är anställda inom psykiatrisk verksamhet inom Stockholms läns landsting och upphandlade enheter
Pris
För deltagare anställda inom Stockholms läns landsting
eller hos vårdgivare som har avtal med Stockholms
läns landsting är undervisningen kostnadsfri.
Tid och plats
Teoretisk undervisning sker på torsdagar på
Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för
psykiatriforskning, Liljeholmstorget 7. Tid och placering
för verksamhetsförlagd utbildning anvisas i samband
med kursstart. Kursen startar den 3 september 2015.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, plan 5, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller

läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller

socionomexamen, eller

annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp.
För sökande med annan motsvarande examen om 180 hp eller socionomexamen krävs dessutom grundläggande
psykoterapeututbildning eller motsvarande.
Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapeututbildningen
och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska
dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och
ungdomspsykiatri.
Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapeututbildningen eller på annat sätt ha genomgått
egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Litteratur
Litteratur finns angiven i kursplanerna, som finns tillgängliga fr.o.m. 1/8 2015 på följande hemsida:
http://pingpong.ki.se/public/courseId/5892/coursePath/5549/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=6845225
Ansvarig institution
Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för
psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet, (Institutionen för klinisk
neurovetenskap) och Stockholms läns landsting.
Anmälan
Sista anmälningsdag är den 11 maj 2015 och anmälan sker via:
http://ki.se/uppdragsutbildning
Meritportföljen skickas senast den 11 maj till:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7, plan 6, hiss B
117 63 Stockholm
Märk kuvertet ”Psykoterapeutprogrammet”
Vid frågor
Frågor om kursinnehåll besvaras av Bo Vinnars ([email protected]). Vid administrativa frågor kontakta Åsa
Westeson ([email protected]).
Ytterligare information
Kursen ges som en uppdragsutbildning under förutsättning att vederbörliga beslut fattas. Urval sker av CPF
utifrån befolkningens behov och befintligt utbud av kognitiv beteendeterapi.
Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2015
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, plan 5, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning