TRAFIK KOLLEKTIVTRAFIK

KOMPETENSOMRÅDE TRAFIK
Många förknippar trafik enbart med biltrafik, men för oss handlar
det lika mycket om andra trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. På Tyréns arbetar vi aktivt med att våra trafiksystem ska
bidra till attraktivare städer och tätorter, bättre trafiksäkerhet, ökad
trygghet och ett hållbart samhälle. Vi tror på medverkan i hela
processen, från strategi och analys till utformning av hela projekt.
VI ERBJUDER VÅRA KUNDER:
Strategisk trafikplanering & Förstudier
Vi arbetar gärna med större projekt där våra samlade kompetenser
sätts på prov. Det kan handla om trafikplaner, förstudier, trafiknätsanalyser, trafik- eller transportstrategier, trafiksäkerhetsprogram,
regionala analyser och större åtgärdsprogram mm.
Stadsförnyelse & Exploatering
På Tyréns är vi vana att arbeta med stadsförnyelse och nyexploatering
tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter. Vi har uppdrag
i olika skeden; idéskisser och parallella uppdrag, förankring och
programsamråd samt fysisk utformning inför detaljplanläggning.
Trafikanalys och simuleringar
Vi beräknar och simulerar trafiken i makro- och mikro. För
makrosimulering görs prognoser och beräkingar av kapaciteten i
systemet med hjälp av VISSIM. På korsningar och mindre system,
mikronivå, används VISSIM. På Tyréns har vi även förmågan att
direkt koppla förändrade trafikflöden till förändrade bullernivåer.
Planering för gång och cykel
Gång- och cykeltrafiken blir allt viktigare i strävan mot att skapa
ett hållbart samhälle. Vi arbetar med allt från att ta fram planer
för gång- och cykeltrafik, cykelparkering, vägvisningsplaner till
detaljutformning.
Parkeringsutredningar
Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar
i balans med stadens övriga kvaliteter. Vi har stor erfarenhet av
att arbeta med parkeringsnormer och parkeringsplaner utifrån
möjligheten att skapa en stad med högre tillgänglighet och
trafiksäkerhet samtidigt som man minskar miljöpvåverkan.
Tillgänglighet & Trafiksäkerhet
Samhället ska kunna användas av alla. Tillgänglighet, säkerhet
och trygghet för alla människor som vistas i trafiken är något som
genomsyrar i princip alla våra uppdrag, stora som små, i alla
skeden. Inom trafiksäkerhetsområdet blir beteendestudier och
konfliktstudier ett allt vanligare verktyg som vi använder oss av
och vi har stor erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet både i
utemiljö och inomhus.
Forskning & Utveckling
Att arbeta med olika projekt inom forskning är utvecklande.
Tyréns egna stiftelse ger möjlighet att fördjupa sig i olika områden
med vi utför också flera uppdrag med andra finansiärer. Våra
forskningsprojekt sträcker sig från samhällsbetalda resor till
handböcker i utformning.
Hållbara transporter
På Tyréns jobbar vi med att utforma och ta fram åtgärder som minskar
behovet av att resa samt åtgärder som effektiviserar själva resandet.
Det handlar om åtgärder i infrastruktur och transportsystem, men
också om åtgärder som påverkar hur vi planerar vårt samhälle.
KONTAKTPERSONER
KONTAKTA OSS
Patrik Lundqvist, 010 452 26 37
[email protected]
Johanna Stenberg, 010 452 29 16
[email protected]
Malin Harders, 010 452 23 65
[email protected]
Christina Lundqvist, 010 452 26 36
[email protected]
Ulrika Bladh, 010 452 21 10
[email protected]
Per Bergström, 010 452 20 94
[email protected]
Åsa Lilja, 010 452 25 79
[email protected]
Henrik Jörgensen, 010 452 24 85
[email protected]
Rune Karlberg, 010 452 24 91
[email protected]
Sten Sedin, 010 452 28 86
[email protected]
Huvudkontor:
Tyréns AB, 118 86 Stockholm
Besöksadress: Peter Myndes Backe 16
Tel: 010 452 20 00
Fax: 010 452 39 50
Hemsida: www.tyrens.se
Mail: [email protected]
www.tyrens.se
TRAFIK
KOLLEKTIVTRAFIK
•
KOLLEKTIVTRAFIK
KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTFORMNING AV TERMINALER
Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt. Här
ställs krav på utformning av gator och vägar för en god framkomlighet,
tillgänglighet och trafiksäkerhet. För att kollektivtrafiken skall
uppfattas som konkurrenskraftig gentemot bilen krävs också goda
trafiklösningar som kan innefatta busskörfält, bussprioriterade
trafiksignaler och anpassade hållplatsutformningar. För alla som
reser med busstrafiken varje dag ska kunna lita på att bussarna
kommer i tid till hållplatsen krävs god framkomlighet för busstrafiken.
Vi har lång erfarenhet av att genomföra översyner och analysarbeten av kollektivtrafiknät. Med en bred kompetens kan vi erbjuda
GIS-analyser, simuleringar, stråkanalyser, MKB, erfarenheter av
samråd och möten med allmänheten och ett gediget trafiktekniskt
kunnande. På Tyréns har vi också goda kunskaper i utformning av
bussangöring och resecentrum.
PLANERING FÖR SPÅRVÄG
Parkerings frågan är ofta en viktig del i planeringen av ett område.
Boende vill ha sin bil så nära sin bostad som möjligt, affärsidkare
Det ökade intresset för miljövänligt resande har satt fokus på att
åter bygga spårväg i Stockholm med omnejd. Fler och mer attraktiva tvärförbindelser behövs i Storstockholmsområdet. Införandet av
miljöavgifter för biltrafiken samt planeringen av nya stora
exploateringsområden ställer ökade krav på god kollektivtrafikförsörjning och i den moderna stadsplaneringen ses allt oftare
spårvägstrafik som lösningen på detta. Nya intressanta bytespunkter
mellan olika kollektiva färdmedel skapas genom de planerade
spårvägsdragningarna.
Tyréns har mångårig erfarenhet av planering och projektering
av spårväg. Vi utför såväl stora som små uppdrag inom området.
Uppdragen har varit allt från tidig stråkplanering till detaljprojektering
av spåranläggningar.
Bland de uppdrag som utförts har bland annat följande delar
ingått:
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektering – spår och hållplatser i gatumiljö
Depåer och sidoanläggningar
Bytespunkter, resecentrum
Fördjupade sträckningsstudier
Planarbete – spårstudier i exploateringsområden
Utformning – idéskisser och detaljprojektering
Gestaltning av gaturummet
Kostnadsbedömning
REFERENSEXEMPEL:
• Slussen - En ny bussterminal kommer att byggas som en del av
den kommande nya Slussen. Tyréns har utformat förslaget för
den nya bussterminalen - Stockholms stad.
• Riterm - ”Riktlinjer för bussterminaler” är en handbok för hur
olika typer av bussterminaler ska utformas – Storstockholms
lokaltrafik.
• Busskörfält genom cikulationsplats, Kristianstads kommun.
Analys av kapaciteten i simuleringsverktyget VISSIM.
• Reversibla busskörfält på Hälsovägen i Helsingborg. Länken
har kopplingar till både E4 och E6. Förslaget kombinerades
med breddad cykelväg och minskad plats för biltrafiken.
Beräkningar av kapaciteten i VISSIM.
• Överföring av resenärer till kollektivtrafiken. Studie
tillsammans med ett antal företag, Luleå lokaltrafik, Luleå
kommun och Vägverket Region Norr.
• Skolskjuts, Kungsbacka kommun. Utredning och samordning
kring skolskjutslinjer och samordning med linjetrafik.
• Linjenätsanalys och förslag till linjenät, Bodens kommun Tyréns har genomfört en översyn av kollektivtrafiken inom
Bodens kommun med fokusering på att minska nettokostnaderna.
• Arninge resecentrum, SL - I samband med att Roslagsbanan
inom några år får ett nytt hållplatsläge vid Arninge Centrum
skapas möjligheter till en effektiv bytespunkt mellan centrum,
bussarna längs E18 och Roslagsbanan.
•
•
•
Tillgängliga bussterminaler, SL - Tyréns har på uppdrag av
AB Storstockholms Lokaltrafik inventerat ett trettiotal
bussterminaler med mål att förbättra tillgängligheten.
Bristinventeringen leder till åtgärdsförslag som kostnadsberäknas och därefter detaljprojekteras.
Tvärbana Norr, SL - En förlängning av Tvärbanan norrut från
Alvik till Solna respektive Kista planeras. Tyréns uppdrag har
varit att precisera spårsträckningen på flera olika delsträckor.
Bussterminal Myggenäs - Tyréns har på uppdrag av Vägverket
gjort en förstudie för att lösa problemen kring Myggenäs
korsväg på Tjörn.
Resecentrum Gotland- Tyréns med samarbetspartners har
på uppdrag av Gotlands kommun utfört en förstudie för ett
resecentrum Gotland.