Plats och tid:

NORDMALINGS KOMMUN
FOLKHÄLSORÅD
MINNESANTECKNINGAR
Sammanträdesdatum
2015-01-14
Plats och tid:
Kommunhusets sammanträdesrum kl 13.00–14.30
Ordinarie ledamöter
Ingalill Jonsson, (m), ordförande
Margareta Gustavsson, (s)
Ellinor Petersson, (kd), tjänstgörande ersättare
Sida
1 (3)
Ersättare
Övriga deltagare
Monica Samuelsson, sekreterare
Gun Mikaelsson, verksamhetschef Hälsocentralen
Harriet Hedlund,(s), nämnden för folkhälsa och primärvård
Minnesanteckningar
1. Mötets öppnande
Ingalill Jonsson, ordförande, hälsar deltagarna välkomna till dagens sammanträde.
2. Tidigare minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från tidigare sammanträde diskuterades och läggs till handlingarna.
3. Nya sammanträdestider för folkhälsorådet
Förslag på nya sammanträdestider 16 april kl 08.30, 25 september kl 08.30 samt 10 december kl 08.30
Beslutas att godkänna de nya tiderna för Folkhälsorådets sammanträden.
4. Information om kommande arrangemang
- Föreläsning om Stroke planeras till den 17 mars 2015 kl 13.00 i samarbete med
PRO, eventuellt reservdatum läggs till den 21 april (OASEN bokad)
- Seniordag 1 september OASEN (OASEN bokad)
Följande innehåll planeras:
 Mat
 Läkemedel
 Motion
Hälsocentralen presenterar sig och vårdvalet och vad detta innebär.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
NORDMALINGS KOMMUN
FOLKHÄLSORÅD
MINNESANTECKNINGAR
Sammanträdesdatum
2015-01-14
Sida
2 (3)
5. Frågeställningar till verksamheterna
Vid förra sammanträdet diskuterades följande frågor
 Finns några friskvårdsaktiviteter inom verksamheterna?
 Hur arbetas det med förskolebarn vad gäller motion/mat, vad
gör man i form av rörelse och kost?
 Hur ser det ut i Nordmaling med droger?
Beslutas att skicka ut frågeställningarna till berörda verksamheter.
6. Redovisning av Statistik för primärvården per kommun.
Gun Mikaelsson föredrar en sammanställning om Primärvårdens områdesprofil.
Hon redovisar bl a statistik kring upplevd psykisk hälsa 2006 – 2010, för
Nordmalings kommun jämfört med länet och riket.
7. Aktuella händelser inom förvaltningarna BU/SOC/Personal
Ingen förvaltningschef hade möjlighet att närvara.
8. Nästa sammanträde
Folkhälsorådet sammanträder nästa gång den 16 april 2015, kl 08.30 i
Kommunhusets sammanträdesrum.
9. Mötets avslutande
Ingalill Jonsson tackar deltagarna för bra diskussioner vid dagens sammanträde.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
NORDMALINGS KOMMUN
FOLKHÄLSORÅD
MINNESANTECKNINGAR
Sammanträdesdatum
2015-01-14
Sida
3 (3)
Sändlista:
Justerandes sign
Madeleine Jakobsson
Ingalill Jonsson
Margareta Gustavsson
Lena Norgren
Ellinor Petersen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Åsa Nyberg
[email protected]
Lena Dau
Kurt-Allan Egelby
Ann-Christin Fjellman
Anne-Sofie Appelblad
Sune Höglander
Erik Lenne
Harriet Hedlund, (s)
Maria Lundqvist Brömster, (fp)
Linda Berglund, (s)
Per Lundgren, (c)
Eva Jonsson-Fällman
Gun Mikaelsson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Utdragsbestyrkande