JämLYS 2015 - Länsstyrelserna

JämLYS av skogssektorn
i Norrbotten
Länsstyrelsens rapportserie nr 5/2015
Titel
JämLYS över skogssektorn i Norrbotten. Länsstyrelsen Norrbotten.
Rapportserie nr 5/2015
Författare:
Helena Österlind, Klabböle konsult
Omslagsbild:
Vy över Bälingeberget, Fotograf Mikael Larsson, Länsstyrelsen
Foto:
Mikael Larsson, sid 4, 10, 24, 34
Frederic Forsmark, sid 16, 40
Linda Bresäter, sid 18
Emma Johansson, sid 36
Lena Jonsson, sid 30
Kristin Olsson, sid 32
Hans Wänman, sid 15, 26
Helena Österlind, sid 8, 18
Kontaktperson: Malin Stenman, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
971 86 Luleå.
Telefon: 010-225 50 00 fax: 0920-22 84 11,
E-post: [email protected]
Internet: www.bd.lst.se
ISSN: 0283-9636
Tryckeri:
Upplaga: Taberg Media Group
150 ex
2
Innehåll
Sammanfattning
Vad är en jämställdhetsanalys
Könsmönster som begränsar
Alla ryms i skogen – eller?
Skogskollo för att ändra statistiken
7
Inledning
9
Kapitel 1 Skogen - en arena av möjligheter
Regional strategi
Framtidsfrågor
Skogsriket Norrbotten
Fyra frågor för en bild av skogssektorn
Svensk jämställdhetspolitik
Användbar jämställdhetsanalys
Hållbart skogsbruk
Hur skapar vi ett hållbart skogsbruk?
10
11
12
Kapitel 2 Arbetsliv
Vem arbetar i skogen och med vad?
Synlig i skogssektorn
Horisontell könssegregering
Vertikal könssegregering
Från macho till modern
Designteam – ett kreativt sätt att arbeta
tillsammans i skogen
Sveaskog
Statistik som ger en fingervisning om var
kvinnor finns inom skogssektorn
Skogstekniska klustret
Könskodat arbetsliv
Kvinnor i fokus
Vinster med jämställdhet
16
17
Kapitel 3 Enskilt skogsägande
Att ärva och äga skog
Morgondagens skogsägare
Jämställd fest
24
25
28
13
14
15
20
Kapitel 4 Rekrytering och utbildning
Skogssektorns kompetenskarta
Skogskollo
Naturbruksgymnasier
30
31
33
Kapitel 5 Strategier för jämställdhet
Jämställdhet är något som görs
Medveten måttstock
Utveckla människa, maskin och miljö
Att möta mostånd
Att formulera problem och lösningar på ett
innovativt sätt
Ledarskap
Lean produktion och jämställdhet
34
35
Kapitel 6 Handlingsprogram
40
36
38
39
Bilagor
Bilaga Urval av metoder
Bilaga Hänt och händer inom jämställd
skogssektor
Bilaga Ordlista skogssektorn
Bilaga Ordlista jämställdhet
Bilaga Skogsriket – skogens alla värden
Bilaga Statistik
Litteraturlista
21
22
3
4
Förord
Det är inte alla som känner till att många skogsägare är
kvinnor och att 34 procent av skogsägarna i Norrbotten
är kvinnor. I denna jämställdhetsanalys (JämLYS)
synliggörs hur ett jämställdhetsperspektiv ytterligare
kan utveckla skogssektorn och göra den attraktiv för fler
genom att utmana föreställningar om kön i en bransch
som sedan länge kännetecknats av mansdominans.
JämLYS av skogssektorn i Norrbotten har tagits
fram på uppdrag av Jämställdhetsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med
Skogsriket i Norrbotten. Rapporten utgör en viktig
källa till kunskap om skogssektorn i Norrbotten ur ett
jämställdhetsperspektiv. Analysen fokuserar på vilka
utmaningar och möjligheter som finns för en jämställd
skogssektor i länet och ger konkreta förslag på hur
jämställdhet kan användas som verktyg.
Skogssektorn måste ses som en möjlig arena för
arbete och utveckling för både kvinnor och män. Med
ökad kunskap och insikt i orsakerna bakom bristande
jämställdhet och strategier för åtgärder kan skogliga
aktörer kraftsamla tillsammans – för Norrbottens bästa.
Sven-Erik Österberg
Landshövding
Malin Stenman
Särskilt sakkunnig
i jämställdhet
5
6
Sammanfattning
Vad är en jämställdhetsanalys?
JämLYS av skogssektorn i Norrbotten är en rapport om
var kvinnor och män befinner sig inom det skogliga
området. Det handlar om utbildning, arbetsliv och
även enskilt skogsägande. JämLYS är en förkortning
av begreppet jämställdhetsanalys vilket innebär att
skogssektorn i Norrbotten skildras med ett jämställdhetsperspektiv där kategorin kön är i fokus. Hur har kvinnor
och män det inom skogssektorn? Vilka äger, brukar
och utbildar sig i skogsbranschen? Vilka strategier kan
användas för att locka fler till skogssektorn? Analysens
huvudfråga är vilka utmaningar och möjligheter som
finns för en jämställd skogssektor i Norrbotten. Motivet
bakom JämLYS är att utmana bilden av skogssektorn
och därmed ge en mer nyanserad beskrivning av den
som kan locka både tjejer och killar att utbilda sig och
arbeta med skog.
Könsmönster som begränsar
Tidigare var skogssektorn väldigt mansdominerad på
grund av dess krav på fysik och även att det förekom
mycket ensamarbete och att uppdragen ofta fanns en bra
bit hemifrån. Än idag lever mönstret kvar där männen
är betydligt fler än kvinnorna i skogssektorn. Men det
håller på att ändras. Fler kvinnor väljer att utbilda sig in
skoglig riktning och en hel del arbetar inom fältet. Det
är även många kvinnor som äger skog. I Norrbotten är
det cirka 34 procent kvinnor som är skogsägare.
Alla ryms i skogen – eller?
Information och inbjudningar riktar sig ofta (o)medvetet
till män och i exemplen är det män som figurerar trots
att så många kvinnor äger skog. Det här bidrar till
att det går långsamt att rekrytera in fler kvinnor och
samtidigt utmana den ideala bilden av skogsarbetaren
som en man med muskler, en särskild sorts kläder, stort
jaktintresse och gärna hundägare. Denna bild är i vissa
fall sann men det finns så många fler personligheter
som intresserar sig för skog. En gemensam nämnare
är ofta ett genuint naturintresse hos såväl kvinnor som
män som söker sig till skoglig verksamhet. Men där kan
likheterna sluta. Och alla ryms. Det är dags att öppna
upp för fler bilder av vad skogen är och innebär som
yrke eller som ansvar i egenskap av skogsägare.
Skogskollo för att ändra statistiken
Ett sätt att utveckla skogssektorn och att fler får upp
ögonen för dess möjligheter är att arrangera skogskollo
enligt förlagan i grannlänet Västerbotten.
Det handlar om att Norrbotten kan
erbjuda intressanta karriärmöjligheter, trygga livsvillkor, stimulerande
utmaningar för tjejer och killar.
En annan är att ta fram könsuppdelad statistik för
att veta på vilka positioner som kvinnor och män
finns. Det är också en idé att låta kompetensområden
såsom skog och jämställdhet mötas. I det utbytet finns
framtidsfrågor som säkert påverkar skogssektorns
möjlighet att rekrytera både tjejer och killar med rätt
kompetens, som bidrar till att skogssektorn ses som ett
attraktivt yrkesval och att konkurrenskraften stärks i en
alltmer global kontext. Det handlar om att Norrbotten
kan erbjuda intressanta karriärmöjligheter, trygga
livsvillkor och stimulerande utmaningar för tjejer och
killar. För att hitta rätt behövs ett visst mått av kunskap
om såväl skog som jämställdhet. Men framförallt
behövs vilja. Vilja att göra jämställdhet.
7
8
Inledning
Syftet med rapporten JämLYS av skogssektorn i
Norrbotten är att synliggöra kvinnor respektive män
och deras villkor inom skogssektorn. Rapporten visar i
vilken utsträckning kvinnor och män utbildar sig, arbetar
och gör karriär inom skogssektorn. Även det enskilda
skogsbruket är relevant att studera eftersom kvinnor
äger närmare 40 procent skog vilket få vet eftersom
branschen tidigare fokuserat på män som skogsägare.
Skogsägandet förändras över tid och förutom att fler
kvinnor äger skog så bor många skogsägare på annan
plats än där de har sin skog, skogen förvärvas på flera
olika sätt och det finns därmed ett behov av fler och
andra tjänster från aktörer inom skogen.
Rapporten tas fram på uppdrag av Jämställdhetsdelegationen i Norrbotten i samverkan med Skogsriketgruppen Norrbotten.
Rapporten ger en översikt av insatser som gjorts med
fokus på jämställd skogssektor och föreslår fortsatta
aktiviteter inom skogssektorn med målet att tillvarata
kvinnors och mäns erfarenheter samt motivera kvinnor
och män att arbeta inom branschen. För att lyckas
behöver branschen arbeta strategiskt med metoder från
jämställdhetsområdet och anpassa dem till de egna
företagen/organisationerna.
9
1
10
Skogen –
en arena av möjligheter
Denna rapport fokuserar på hur ett jämställdhetsperspektiv ytterligare kan utveckla skogssektorn och
intressera både kvinnor och män att vara verksamma
inom den. För att ett strategiskt jämställdhetsarbete för
skogssektorn i Norrbotten ska kunna ge goda resultat
krävs analyser av nutida förutsättningar och möjligheter
för förändringsarbete. En jämställdhetsanalys studerar
om kvinnor och män har samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Denna jämställdhetsanalys
utgår ifrån de tre fokusområden som också återfinns i
den nationella strategin för jämställdhet i skogssektorn
som regeringen tog fram 2011. Områdena är: arbetsliv,
enskilt skogsägande och utbildning. Förutom
dessa kompletteras rapporten med ett avsnitt om
jämställdhetsstrategier för Norrbottens län. Dessutom
finns en handlingsplan med i rapporten för att visa på
att jämställdhet är något som görs och att flera aktörer
behöver vara delaktiga i förändringsarbetet.
Planen är en punktlista med relevanta åtgärder för att
skogssektorn i Norrbotten ska bli jämställd. Listan är ett
urval av förslag som kommit fram under framtagandet
av rapporten, i olika möten, vid konferenser,
föredragningar och samtal med aktörer i länet.
En jämställdhetsanalys
studerar om kvinnor och
män har samma makt att
forma samhället och sina
egna liv.
I grannlänet Västerbotten finns det en motsvarande
Jämställdhetsanalys (JämLYS av skogssektorn i
Västerbotten, 2012) och den används som förlaga.
Det finns många likheter mellan länen. I föreliggande
rapport redovisas en sammanställning av några
aktiviteter under åren 2013-2014 samt något av vad
som planeras under 2015 som handlar om jämställd
skogssektor.
Regional strategi
Grannlänet Västerbotten har en regional jämställdhetsstrategi som pekat ut tre fokusområden att arbeta vidare
med
• Ledningsstyrt jämställdhetsarbete
Ledningens roll är avgörande för ett effektivt
jämställdhetsarbete. Ledningen bör initiera
och aktivt följa upp de jämställdhetssatsningar
som görs. Genom att ledningen kommunicerar
värdet av jämställdhet på ett tydligt sätt skapas
förutsättningar för att förankra arbetet på alla
nivåer i organisationen. En levande dialog och ett
öppet diskussionsklimat är nödvändigt.
•
Bilden av branschen
Föreställningar, förväntningar och normer styr en
hel del av de val vi gör. Inte minst valet av yrke.
Därför är en viktig del av Skogstekniska klustrets
jämställdhetsstrategi att förändra bilden av
branschen. Målet är att både kvinnor och män ska
uppleva företag inom skogssektorn som attraktiva
arbetsgivare.
•
Forskning och utveckling
Det är viktigt att som organisation inhämta kunskap
om makt och kön för att kunna fatta insiktsfulla
och bra beslut för sin verksamhet – faktum är att
det är en framgångsfaktor och konkurrensfördel.
Företag som aktivt jobbar med jämställdhetsfrågor
har visat sig vara framgångrika. Så öppna upp för
kunskapsinhämtning, samverka med universitet
och myndigheter för att utveckla kunskapen om
jämställdhet.
Strategin kommer av ett nära samarbete mellan
kunskapsområdet jämställdhet och kunskaper om
skogssektorn. Det här är ett framgångsrikt sätt att
arbeta på och varje aktör kan använda respektive
punkt som det passar just den egna verksamheten. De
tre delarna hör ihop men kan också lyftas ut som egna
jobbsposter. För flera aktörer inom skogssektorn är
det kompetensförsörjningfrågan som är mest aktuell
och om jämställdhetskunskaper kan bidra till att
bredda rekryteringsbasen så är man beredd att testa. I
11
rekryteringssammanhang behövs en uppdaterad bild av
skogsbranschen. Det vill säga vad branschen är och kan
erbjuda tjejer och killar idag. Det är inte riktigt samma
sak som för ett 30-tal år sedan (www.lansstyrelsen.se/
vasterbotten).
Framtidsfrågor
Även sättet att äga och förvalta sin skog förändras vilket
påverkar skogssektorns olika delar. Hur ser framtidens
skogssektor ut? Hur ser framtidens skogsägare ut? Hur
ser framtidens skogsmaskiner ut? Framtidsfrågorna är
många och spännande. Dessa behöver mejslas fram
och hanteras på ett strategiskt sätt varför ledningens
delaktighet och direktiv är viktiga. Vart är vi på väg
inom skogssektorn? Vilka kompetenser behöver vi?
Vilka tjänster kan vi erbjuda kvinnor och män?
JämLYS av skogssektorn i Norrbotten följer en
struktur som bygger på den nationella jämställdhetsstrategin, Västerbottens regionala strategi för jämställd
skogssektor samt JämLYS. Även den nationella
Skogsriketssatsningen är underlag för rapporten. Den
regionala skogsriketgruppen är också källa till rapporten
liksom Jämställdhetsdelegationen och därmed svensk
jämställdhetspolitik.
Skogsriket Norrbotten
Skogsriket Norrbotten menar att det är värdefullt att
veta hur det ser ut inom skogssektorn i Norrbotten vad
gäller gruppen kvinnor och gruppen män. Vilka som
äger skog, hur mycket och hur dom väljer att ta hand
om den. Det handlar också om att få en uppfattning
om hur kvinnor och män väljer utbildning som ligger
inom det skogliga området och i vilken utsträckning de
arbetar inom branschen efter avslutad utbildning.
Det behövs flera samverkande aktörer för att skogssektorn ska bli jämställd. Därför är skogsriketgruppen
i Norrbotten en strategisk sammanslutning för att
utveckla skogssektorn i jämställd riktning.
12
I skogsriket Norrbotten ingår:
• Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen Norrbottens
län
• Staffan Norin, Skogsstyrelsen
• Annika Fredriksson, Swedish Lapland
• Helena Johnsson, Lindbäcks Bygg samt Luleå
Tekniska Universitet
• Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
• Morgan Yngvesson, SCA
De som ingår i skogsriketgruppen är något av
brobyggare mellan teori och praktik genom att de i stora
delar genomför åtgärder som vilar på nationell politik
och policies men också bidrar till teori och politik
genom att på olika sätt föra fram vad som fungerar i
praktiken och inte.
Skogsriket Norrbotten och Skogsriket Västerbotten
har skrivit en gemensam debattartikel där exempelvis
jämställdhet tas upp som en utvecklingsfråga.
“Västerbotten och Norrbotten är betydelsefulla skogslän
för Sverige och skogen är oerhört viktig för denna
del av landet. Både för sysselsättning och ekonomisk
utveckling, men också för biologiska och sociala
värden. Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten har
tillsammans med Skogsstyrelsen vid olika tillfällen
tagit initiativ till att skapa ett brett och unikt samarbete
inom länen under begreppet Skogsriket Västerbotten
respektive Skogsriket Norrbotten. Arbetet har för båda
länen inneburit ett bredare angreppssätt än kanske
någonsin tidigare på utvecklingsarbete och innovation
i skogssktorn. Skogsriket har inneburit stöd och
uppmärksamhet till idéer och projekt, klusterbildningar
och småföretagare, samt inkluderat samarbete med
forskning och utveckling. Satsningen har under denna
korta tid också fört samman beslutsfattare och experter
inom områden såsom turist- och besöksnäring, design
och klimatsmart byggande, jämställdhet och integration,
samt åtgärder och dialog för ett hållbart skogsbruk.
I styrgrupperna för Skogsriket ingår företrädare för
myndigheter, företag och universitet.
Nästa steg är ett nära samarbete mellan länen i några
strategiska framtidsfrågor för att stötta utveckling av
skogens olika värden. I Västerbotten har vi identifierat
10 viktiga framtidsprojekt. Bland annat drivs länets
jämställdhetsstrategi framåt genom projekt som
skogskollo för tjejer och en jämställd rådgivning. I ett
annat projekt utvecklas integrationen i skogsbranschen
genom utbildning och praktik för utrikes födda. I
Norrbotten bedrivs utvecklingsarbeten med tre så
kallade budkavlar, där alltifrån hur Norrbottens besöksoch turistnäring tillsammans med skogsindustrin kan
utveckla vinnande turismkoncept till ett projekt om
dialog och konflikthantering vid kontakter mellan
skogsbruk och allmänhet” (Debattartikel undertecknad
av Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten,
Magdalena Andersson, landshövding Västerbotten,
Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen införd i
Västerbottens-Kuriren,
Norrbottens-Kuriren
och
Norrländska socialdemokraten, 18 juni 2014).
Fyra frågor för en bild av skogssektorn
Analysens huvudfråga är vilka utmaningar och möjligheter finns för en jämställd skogssektor i Norrbotten?
För att söka svar på den breda frågeställningen är ett
sätt att formulera ett par frågeställningar:
1. På vilket sätt verkar genus inom skogssektorns
arbetsmarknad i Norrbotten?
2. På vilket sätt spelar genus roll för kvinnors och
mäns möjligheter att vara aktiva skogsägare?
3. På vilket sätt kan jämställdhet ses i relation
till skogssektorns kompetensutveckling och
långsiktiga kompetensförsörjning?
4. Hur kan skogssektorn i Norrbotten systematiskt
utveckla sitt jämställdhetsarbete?
Jämställdhetsanalysen bygger på genusteori samt
inhämtande av fakta kring vad som pågår inom
jämställd skogssektorn som blivit något av ett begrepp
i norra Sverige. Därför har ett par aktörer inom
skogssektorn i Norrbotten tillfrågats om synpunkter
och upplevelser av jämställdhet och skog liksom
att ett urval av aktiviteter har samlats ihop för att
visa på processer som sker. Utgångspunkten är att
det är i mötet och den ömsesidiga respekten för och
nyfikenheten på jämställdhet som kunskapsområde
och skogssektorn som kunskapsområde och bransch
som utvecklingspotentialen finns. Båda kompetenserna
behövs i både teori och praktik.
Svensk jämställdhetspolitik
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna
liv. Målet antogs i bred politisk enighet 2006 utifrån
propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv
– nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155).
Till det jämställdhetspolitiska målet finns fyra delmål:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren
för beslutsfattandet.
2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska
ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge
och få omsorg på lika villkor.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och
män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.
Den strategi som regeringen har sagt ska användas
för att jobba med jämställdhet i organisationer kallas
jämställdhetsintegrering och handlar om att kunskap
om jämställdhet ska finnas med och användas i alla
led som föregår ett beslut. Det ska också finnas med
överväganden kring vilka konsekvenser beslut får för
kvinnor respektive män (www.regeringen.se).
Analysen fokuserar på kön som kategori och
genus som analytisk utgångspunkt. Det betyder att
konstruktionen av vad det innebär att vara kvinna
liksom konstruktionen av vad det innebär att vara man
är filtret som materialet ses igenom. Det finns även fler
13
kategorier än kön som spelar roll för skogssektorn
i Norrbotten. Med början i ett jämställdhetsarbete
blir det sedan intressant att se till aspekter som
etnicitet, funktionshinder, religion och så vidare för
att se hur skogssektorn hanterar dessa kategorier
(jfr En jämställdhetsresa genom Sverige (2013),
Länsstyrelsen Örebro).
Användbar jämställdhetsanalys
Den här rapporten kan med fördel användas
som kunskapsunderlag inför projektskrivningar,
argument för jämställdhetsarbete, underlag för
samtal och strategier för framtidens skogssektor.
Analysen kan vara ett verktyg för jämställdhetsarbetet i organisationer och företag inom
skogssektorn i Norrbotten. Analysen kan vidare
fungera som ett komplement till befintliga strategier
t ex Handlingsplan för jämställd regional tillväxt,
Strategin för jämställdhetsintegrering i Norrbotten
2014-2016, Regional utvecklingsstrategi för
hållbar framtid i Norrbotten 2020 m.fl.
(www.lansstyrelsen.se/norrbotten).
Hållbart skogsbruk
Hållbart skogsbruk är en fråga i tiden. Hur får vi
människor, miljöer och maskiner att hålla över
tid? Hur hanterar vi våra resurser? Vad kan vi göra
bättre? Vilka utmaningar finns det? I september
2014 arrangerades en nationell konferens i
Skellefteå på temat Framtidens hållbara skogsbruk
där jämställdhet vävdes in i hållbarhetsbegreppet
och karaktäriserade stora delar av konferensens
innehåll. Konferensen syftade till att påminna om
det jämställdhetsarbete inom skogssektorn som
drogs igång i Skellefteå 2010 men framförallt är
konferensen ett led i projektet Friskare Skogsvattens
arbete att genomföra kompetensutvecklingsinsatser
tillsammans med skogsägare och andra
verksamma inom skogsbruket. Syftet är att skapa
14
ett långsiktigt och hållbart skogsbruk, vilket kräver
större naturvårdshänsyn och fler aktiva ägare
(www.friskareskogsvatten.se).
För att uppnå detta är jämställdhet ett viktigt
perspektiv. Under två dagar diskuterades skogsbruk,
hänsyn till vatten och exempel visades på hur aktivt
jämställdhetsarbete inom myndigheter, företag och
föreningar är viktigt för att skapa ett hållbart skogsbruk
som ägs och brukas av kvinnor och män (www.
friskareskogsvatten.se).
Norra Skogsägarna, genom vd Pär Lärkeryd,
förmedlade en bild kring just hållbarhet och kopplingen
till jämställdhet. Lärkeryd menar bland annat att
kopplingen mellan hållbarhet och jämställdhet bygger
på två saker. Den första är att utmaningarna med att
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är så stora att vi
måste hjälpas åt. Ifall vi enbart nyttjar ena halvan av
befolkningen missar vi hälften av intellektet i samhället.
Den andra saken kommer sig av att vi i samhället måste
vara överens om hur vi brukar skogen och är inte alla
inbjudna till att vara medskapande i detta beslutande
är chanserna små att vi kan hitta en överenskommelse
med bred förankring.
Hur skapar vi ett hållbart skogsbruk?
Ett sätt att tillvarata kunskaper och erfarenheter men även
ta fram nya idéer är genom att arbeta i workshopformat.
Därför arrangerades under konferensens andra dag en
workshop på temat: Hur skapar vi ett hållbart skogsbruk
med friskare skogsvatten? Syftet med workshopen var
att skapa konkreta handlingsplaner för att öka hänsynen
till vattenmiljöer och stärka jämställdhetsperspektivet
inom skogsnäringen. Det kom fram ett par förslag som
i korthet handlar om följande punkter:
• Använd flera olika kompetenser (biologer,
skogsinspektorer, jämställdhetsexperter, HR
kompetens, jägmästare osv)
• Ha ett salutogent perspektiv
• Skapa gemensamma målbilder
• Skapa gränsöverskridande mötesplatser – ett
Hållbarhetsforum
• Utbilda verksamma inom skogssektorn i
jämställdhet så att de förstår vad jämställdhet är
och kan innebära i deras uppdrag
•
•
Använd innovation som verktyg för att finna (nya)
lösningar på utmaningar kring hållbarhet
Se över sändlistor med mera så att viktig
information når ut till fler kvinnor och män
Ett ytterligare förslag kan tjäna som exempel på
kreativitet. Det är ett förslag på ”Genusguidad busstur
i skogen” det vill säga i miljöer som är skogsrelaterade
och där passagerarna får lära sig mer om just genus
och skog. Exemplet är inspirerat av den genusguidade
busstur som skett med ett planeringsperspektiv i Umeå
kommun.
15
2
16
Arbetsliv
Vem arbetar i skogen och med vad?
Synlig i skogssektorn
Skogssektorn är mansdominerad men det går att
arbeta med jämställdhet i alla fall. Det fina med
jämställdhetsfrågor är att de går att ställa oavsett
arbetsgrupp eller verksamhet. Däremot kan det finnas
speciella utmaningar när en bransch är så förknippad
med det ena eller andra könet. Historiskt så fanns det
inget utrymme för annat än män inom skogsbruket
främst för att det var så fysiskt tungt. Det är många
år sedan skogsarbetet ändrade karaktär och numera är
det väldigt lämpligt för både kvinnor och män. Trots
att fysiska hinder försvunnit har könsmönstret stannat
kvar. Det är ännu idag långt fler män än kvinnor som
arbetar i branschen. Däremot är det ganska jämt när
det gäller antal kvinnor och män som utbildar sig inom
yrken som ryms inom skogssektorn.
En faktor som tåls att uppmärksammas är att det
kostar på att vara i absolut minoritet. En kvinna inom
skogssektorn blir lätt representant för gruppen kvinnor
och det får då stor betydelse hur den enskilda kvinnan
agerar. Det är en speciell plats i strålkastarljuset som
ibland kan vara positiv men emellanåt också väldigt
negativ. Här skiljer sig också förhållningssättet
gentemot kvinnor respektive män åt. Enskilda män
behöver sällan representera gruppen män och kan
därför komma undan det direkta strålkastarljuset då
deras eventuella misstag tolkas som helt individuellt
och inte representativt för män generellt. Det är mer ok
att misslyckas för en man än en kvinna. Detta eftersom
en kvinna inte endast är en kvinna utan klär skott för
gruppen kvinnor så får gruppen kvinnor en kollektiv
skuld i en individs eventuella klavertramp. Det är
givetvis inte alltid så tydligt men ofta är könsmönster
och föreställningar om kvinnor och män subtila och
svåra att ta på varför det tar tid att identifiera dem
och sedan förändra dem så att kvinnor och män har
lika villkor på arbetsplatsen. Det är relevant att ha ett
maktperspektiv eftersom makt och kön är i fokus i
förändringsarbetet. Det handlar om hur makt förskjuts,
används, sorterar och begränsar i relation till kön.
Det handlar om hur makt förskjuts,
används, sorterar och begränsar i
relation till kön.
Det är intressant att titta närmare på. Varför är det ett
glapp mellan genomförd utbildning och det faktiska
yrkesutövandet? Det finns påbörjade studier av hur
kvinnor och män med skoglig utbildning rör sig
inom eller bort från sektorn och vilka anledningar
som ligger bakom. De flesta kvinnor och män trivs
inom skogssektorn men fler kvinnor än män väljer
ändå att sluta. En anledning är att branschen ännu är
traditionell och mannen är norm. Gun Lidestav docent
vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Elias
Andersson, disputerad vid SLU berättade om detta
vid den nationella genusforskarkonferensen g14 som
genomfördes i Umeå i november 2014.
Horisontell könssegregering
Horisontell könssegregering på arbetsmarknaden
innebär att kvinnor som grupp och män som grupp
arbetar inom olika yrken och branscher.
Horisontell könssegregering mellan kvinnor och
män förstärker föreställningarna om att det finns
grundläggande psykologiska och sociala skillnader
mellan könen, vilket tar sig uttryck i att kvinnor och
män väljer olika yrken. Könssegregeringen mellan
kvinnor och män på arbetsmarknaden upprätthåller och
skapar på så sätt genussystemet. Genussystemet, med
dess principer om särskiljande mellan könen, skapar
och bevarar på samma gång könssegregeringen, varför
de två är beroende av varandra (SOU 2004:43, Den
könsuppdelade arbetsmarknaden).
17
18
19
Vertikal könssegregering
Könssegregeringen är även vertikal på Sveriges
arbetsmarknad. Det innebär att förutom att kvinnor och
män återfinns i olika branscher så återfinns de även på
olika positioner. Män förekommer oftare än kvinnor på
ledande positioner såsom ägare, vd, gd, chef och ledare.
Det är relevant att studera vem som innehar ledande
positioner eftersom det är där som makten finns. Om
det är väldigt många män som är chefer finns risk att
beslut präglas av deras uppfattning. Med blandade
chefsgrupper ökar chanserna att få med fler perspektiv
och frågor. (SOU 2004:43, Den könsuppdelade
arbetsmarknaden).
Från macho till modern?
Hur ser arbetet i skogen ut? Vad innebär det att arbeta
inom skogssektorn? Hur organiseras arbetet inom
skogliga myndigheter och företag? Och på vilka
positioner finns kvinnor respektive män? Finns det en
machokultur som begränsar kvinnor respektive män?
Hur upprätthålls den? Hur kan den brytas?
Projektet Från macho till modern syftar till att utveckla
metoder för att skapa en jämställd skogssektor.
Projektet identifierar utmaningar och med stöd av
teorier och tidigare forskning i nära samarbete med
skogsbranschen mejslas konkreta modeller fram för att
organisationerna inom skogssektorn ska kunna arbeta
på ett strategiskt sätt med jämställdhetsfrågor
(www.genusiskogen.se).
Malin Lindberg, docent i genus och teknik, Luleå
tekniska universitet, menar att projektet behövs för
att stärka skogssektorns framtida konkurrenskraft och
förmåga att rekrytera både kvinnor och män. Lindberg
är operativ projektledare samt processledare i projektet
och betonar att hela projektet går ut på att vara nära
branschen och att samarbeta mellan akademi och
företag för att nå resultat. Teorier om jämställdhet
är verktyg för de företag som ingår i projektet. Varje
företag bestämmer själv hur mycket tid de vill lägga i
projektet och vilken typ av insats som är relevant.
20
Designteam – ett kreativt sätt att arbeta
tillsammans i skogssektorn
Inom ramen för projektet sker insatser i respektive företag
men även gemensamma träffar. Det har satts samman
designteam i de flesta av företagen. Designteamen är en
grupp med representanter från flera olika enheter och
nivåer i företagen. Detta för att få många perspektiv
på företaget samt hur utvecklingsarbete påverkar
representanterna i deras respektive roll.
Malin
Lindberg beskriver designteamets roll: ”För att hitta
nytänkande vägar till jämställdhet i skogsnäringen
har vi satt samman så kallade ”designteams” i några
av de skogsrelaterade företag som vi arbetar med. Där
ingår ett urval av anställda från olika delar och nivåer
i företagen som tillsammans med oss forskare och
en konsult utvecklar nya lösningar utifrån sina egna
erfarenheter och befintlig forskning med hjälp av en
särskild metod för kreativa processer”.
Sveaskog
Ett företag som deltar i projektet Från macho till
modern är Sveaskog. De har ett designteam som består
av tolv personer som delar med sig av erfarenheter från
företaget och idéer för det framtida jämställdhetsarbetet.
Det är en kreativ process som styr designteamet och
målet är att ta fram ett begränsat antal innovativa
förslag på insatser för jämställdhet som flera delar av
företaget involveras i och tar ansvar för. En del förslag
bygger på tidigare insatser för att göra dem ännu bättre
medan en del förslag är sådana som inte testats förut
inom företaget. Poängen är att använda bra satsningar
och ta dem vidare men också att innovera – att tänka
nytt eller ur andra perspektiv för att finna lösningar.
Sveaskog har gjort en genomlysning av sin verksamhet
med ett jämställdhetsperspektiv och även formulerat
mål kopplat till sitt jämställdhetsarbete. Under arbetets
gång har företaget tagit fram en del statistik och ett
kvantitativt mål för Sveaskog är att ha 30 procent
kvinnor i organisationen till år 2020. Dessutom ger
statistiken en fingervisning om var kvinnorna befinner
sig inom skogssektorn.
Följande statistik ger en fingervisning om
var kvinnor finns inom skogssektorn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Andel kvinnor bland Sveriges skogsägare:
38 procent.
Andel kvinnor på jägmästarutbildningarna:
30 procent.
Andel kvinnor på skogsmästarutbildningarna:
20 procent.
Andel kvinnor på skogsmaskinförarutbildningarna: 1 procent.
Andel kvinnor i Sveaskog 2007: 17,6 procent.
Andel kvinnor i Sveaskog 2012: 19,9 procent.
Andel kvinnor bland Sveaskogs chefer 2008:
19 procent.
Andel kvinnor bland Sveaskogs chefer 2012:
27 procent.
Andel kvinnor i Sveaskog år 2020 enligt
koncernens nya hållbarhetsmål: 30 procent.
Skogstekniska klustret
Elva starka företag inom skogsmaskinbranschen bildar
tillsammans skogstekniska klustret. Skogstekniska
klustret bedriver skogsbrukstekniskt process- och
utvecklingsarbete i nära samarbete med akademi,
forskare och skogsbolag. Med ett strategiskt
jämställdhetsarbete har klustret som ambition att
förändra den traditionella synen på skogssektorn.
Ambitionen är vidare att som den främsta innovatören
inom svensk skogsmaskinteknik dra till sig världens
främsta forskare inom detta område.
Skogstekniska klustrets jämställdhetsstrategi syftar till
att både kvinnor och män ska inse de stora arbets- och
karriärmöjligheter som finns inom skogen.
I klustrets företag arbetar 1 100 personer. Därmed
svarar klustret för hälften av sysselsättningen inom
skogsmaskinbranschen i Sverige. Skogstekniska klustret
är representerat från Malå i norr till Grangärde i söder.
De företag som ingår i klustret tillverkar skogsmaskiner
eller är direktlevererande komponenttillverkare till
skogsmaskiner. I Skogstekniska klustret ingår: Bracke
Forest, Cranab, Elforest, Hultdins, Iggesund Forest,
Indexator Rotator Systems, Komatsu Forest, Log Max,
Olofsfors, Oryx och Vimek. Av de elva företagen är
fyra med i jämställdhets-projektet Från macho till
modern och dessa är: Indexator, Cranab, Komatsu
Forest och Olofsfors.
Mer information om Skogstekniska klustret finns på
deras webbsida www.skogstekniskaklustret.se
Könskodat arbetsliv
Historiskt sett har skogssektorn varit en bransch för
män. Det var tungt att arbeta i skogen och stora delar
av arbetet skedde i ensamhet och kanske med långa
resor från hemmet. Kvinnor var ett ovanligt inslag i
branschen. Men tiderna har förändrats och med en
enorm tekniskt utveckling finns det inte längre något
som hindrar kvinnor från att arbeta med skogliga
frågor eller direkt ute i fält. Skogssektorn har gått
från ett tungt enmansgöra till en bransch som öppnat
upp för flera kompetenser och kön för att nå upp till
ett hållbart skogsbruk som flera generationer efter
oss kan ta del av.
Trots den här utvecklingsspiralen finns det strukturer
som håller kvar kvinnor och män på vissa positioner
inom branschen eller i sämsta fall utanför hela
sektorn. Ännu är det väldigt få kvinnor som utbildar
sig till och är maskinförare men det är däremot fler
som läser skogliga utbildningar och arbetar inom
exempelvis myndigheter. Branschen har en del kvar
att göra när det gäller att tvätta bort könsstämplar
som låser in människor och maskiner i vad som är
möjligt att jobba med. Könsmärkning kostar på så
sätt att kompetenser kanske inte tillvaratas på bästa
sätt och även genom att det skapas onödig sårbarhet
i organisationer om det endast är ett kön som kan
utföra vissa sysslor eller moment.
Det kan konstateras att det finns mer att utforska när
det gäller studenter, kvinnor och män som väljer att
lämna utbildningar med skoglig inriktning. Liksom
varför kvinnor och män lämnar ett arbete inom
skogssektorn.
21
Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, menar att dagens
skogsbransch enbart fiskar i en halv fiskdamm. Fler
måste kunna identifiera sig med skogsbranschen. Det
handlar om att nå ut till både kvinnor och män (Norran
2014-10-21).
Kvinnor i fokus
Att skogssektorn står inför en rad olika omställningar
är klart. Frågan är hur dessa utmaningar hanteras. När
det gäller jämställdhet finns det tendenser att fastna
i ett cirkelresonemang om vad det är som skapar
ojämställdhet eller jämställdhet. En anledning till
att skogssektorn arbetar med jämställdhet är att få in
fler kvinnor i branschen. Gruppen kvinnor behövs
som arbetskraft men förväntas också tillföra andra
egenskaper och värden (som män inte har). Att se
kvinnor som något annorlunda ter sig som en ganska
vanlig reaktion i den mansdominerade skogssektorn
men det betyder inte att kvinnor är annorlunda med helt
andra egenskaper än män.
Det finns en risk i att låsa in gruppen kvinnor samt
gruppen män i kategorier som i huvudsak skiljer sig
från varandra på en rad sätt. Utgångspunkten i den här
rapporten är att kvinnor och män formas och omformas
genom olika påverkansfaktorer rakt genom hela livet
och att det kan vara större skillnader mellan kvinnor
i gruppen kvinnor än mellan kvinnor och män. Likaså
att det kan vara skillnader i intressen och egenskaper
mellan män som är större än dem mellan män och
kvinnor.
Det är ett för enkelt resonemang att tänka sig att
jämställdhetsfrågorna löser sig när det kommer in
kvinnor i sektorn. Det finns fler förhållanden att
fokusera på t ex på vilka positioner kvinnor och män
finns och vilka områden som de arbetar inom. En
arbetsplats fungerar ofta bättre när det är både kvinnor
och män som arbetar där. Men det kan vara knepigt att
rekrytera underrepresenterat kön på ett sådant sätt att
den som är i minoritet inte känner sig annorlunda eller
ensam. Det är en stor fördel om det går att ta in flera
av underrepresenterat kön samtidigt. Det kan också
22
vara värt att fundera på hur organisationen har
förberett sig för att ta emot underrepresenterat kön.
Det handlar både om fysiska förändringar såsom
omklädningsrum men också om samtalsämnen
eller rutiner. Att antalet kvinnor och män förändras
leder inte med automatik till en mer jämställd
arbetsmiljö. Det handlar om att ha kunskaper
för att göra förändringar i jämställd riktning.
Därför kan man säga att jämställdhetsfrågorna
har en kvantitativ och kvalitativ dimension som
behöver hänga ihop för att få till stånd bestående
förändringar. Det är också viktigt att påminna
om att det både är kvinnors och mäns ansvar att
arbeta med jämställdhet (jfr Franzén, Christina
(2011) Det lönar sig. Genusmedveten ledning och
styrning i verkstadsindustri).
Vinster med jämställdhet
Det finns olika vägar in i ett aktivt jämställdhetsarbete och det gäller att ha en öppenhet för vad
olika aktörer har för anledning till att ta tag i frågor
om jämställdhet. Många gånger handlar det om
rekrytering, en utbildning eller ett projekt. Men med
ökad medvetenhet brukar jämställdhetsfrågorna
vinna mark och övergå från att vara en punktinsats
till att vara en del i organisationens utveckling
eftersom det är angeläget att både kvinnor och män
trivs och vill bidra till verksamheten (jfr Franzén,
Christina (2011), Det lönar sig. Genusmedveten
ledning och styrning i verkstadsindustri). Nedan
följer ett par fördelar med jämställdhetsarbete:
Demokrati
Ett svar på vad jämställdhet ger är demokrati. I
relation till skogssektorn kan det bla handla om
representativitet gentemot kunder och leverantörer
men såklart även om att kvinnor och män ska ha
lika möjligheter till makt och inflytande.
Ekonomi
Ett annat handlar om ekonomiska vinster. Det finns
uppenbara ekonomiska skäl till att uppmärksamma hur
skogssektorn är könssegregerad. En könssegregerad
arbetsmarknad tenderar att försvåra matchningen på
arbetsmarknaden och därmed försämra den ekonomiska
effektiviteten och drivkrafterna för ekonomisk tillväxt
(JämLYS av Skogssektorn i Västerbotten, s 11).
Karriärmöjligheter
Vilka karriärmöjligheter som en bransch erbjuder är en
regionalpolitisk fråga. Detta eftersom en bransch och ett
län behöver locka såväl kvinnor som män. Norrbotten
har som ambition att växa och då behöver både
kvinnor och män vilja leva, bo och utvecklas i länet.
Skogssektorn ska ses som en möjlig arena för arbete
och utveckling (jfr 41000 anställningar till och med
2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens
län, Norrbottens regionala handlingsplan för jämställd
tillväxt 2013-2014).
Tänka utanför lådan
Det handlar om att tänka affärsmässigt och lite längre.
Med kunskaper om jämställdhet kan nya kundgrupper
visa sig liksom nya perspektiv på gamla och nya
utmaningar. Genom att ta in fler kompetenser och
använda dem på ett klokt sätt så finns det utvecklingspotential inom skogssektorn, både när det gäller tjänster
och produkter. Sedan gäller det att ta hänsyn till hur
utvecklingsprocessen påverkar ekonomi, ekologi och
social dimension i hållbarhetsbegreppet (jfr Föreläsning
Pär Lärkeryd, Skellefteå 2014-09-24).
för det håller inte i längden. Färre förslitningsskador ger
färre sjukskrivningar och exempelvis lyfthjälpmedel
bidrar till att fler kan utföra en arbetsuppgift.
Gränsöverskridande samverkan
Skogssektorn är rik på kompetens och behöver många
olika kompetenser för att bibehålla sin ledande position.
Här finns vinster att göra när det gäller att samverka
med andra branscher. Skogssektorn når ut till och
använder även tjänsteföretag vilket är lätt att glömma
bort. Med en tydligare samverkansprofil vidgas vyerna
och det kommer fram vilken palett av kunskaper som
behövs. Det här kan attrahera fler att ta reda på mer om
skogssektorn (www.skogstekniskaklustret.se).
Maria Johansson, doktorand vid Ltu, som följer projektet
från Macho till modern säger: “Skogsbrukssektorn
delar många utmaningar med andra sektorer och jag
tror att branschen dels kan dra nytta av kunskap från
exempelvis gruvnäringen men också bidra med sina
erfarenheter till andra näringar”.
Friskare män
När en arbetsplats blir mer heterogen finns det ofta fler
alternativ att välja mellan när det gäller samtalsämnen,
sätt att utföra arbetsuppgifter på och fler perspektiv på
problem. När en arbetsuppgift är för tung för kvinnor är
den också för tung för män, även om deras fysik kan göra
att de orkar mer. En vinst med jämställdhetsarbete som
syftar till att skapa arbetsplatser där både kvinnor och
män kan arbeta är att män slipper slita ut sig. Det är bra
att använda hjälpmedel även om man orkar lyfta tungt,
23
3
24
Enskilt skogsägande
Vem äger skogen? Hur förvaltas den? Hur gör jag om
jag är nyfiken på att bli skogsägare? Hur förvärvar jag
skog? Vad innebär generationsväxling? Vad behöver
jag tänka på som ny skogsägare?
Det finns många frågor som rör det enskilda
skogsägandet och det kan konstateras att skogsägandet
håller på att förändras. Det har över tid blivit alltfler
kvinnor som äger skog, närmare 40 procent i riket
och strax över 30 procent i Norrbotten. Att så
många kvinnor äger skog kommer dock ofta som en
överraskning eftersom kvinnor inte alls finns med i så
stor utsträckning i exempelvis branschtidningar, som
föredragshållare vid seminarier eller som mottagare
av information som gäller skog och skogsfastigheter.
Det finns en stark norm även kring det privata skogsägandet som gör gällande att det är gruppen män som
äger, brukar och möjligen handlar med skog. Men
skogsägandet förändras och allt fler bor på annan plats
än där den egna skogen finns, fler yngre äger skog, fler
kvinnor äger skog, fler intresserar sig för att köpa skog,
fler vill köpa tjänster som har med förvaltning att göra
osv. Och det är generationsväxlingar på gång. Liksom
den traditionella bilden av skogssektorn som en sektor
av och med män har det privata skogägandet präglats
av ett historiskt arv. I praktiken historiska arvsregler.
Andelen skogsägande kvinnor ökade med 86 procent
mellan åren 1976-1992. Ökningen beror på att man
började överlåta skogen till barnen att ärva gemensamt,
istället för som tidigare att skogsegendomen överläts
till någon av sönerna (JämLYS av skogssektorn i
Västerbotten, sid 19).
Att ärva och äga skog
Det finns påtagliga skillnader mellan skogsägande
kvinnor och män i deras relation till och ansvar för
skogsbruket:
• Kvinnor tar över familjeägd skog tillsammans med
syskon eller andra släktningar
• Män tar över skog genom släktköp
• Kvinnor tar över skog genom arv/testamente
• Män äger större skogsfastigheter än kvinnor
• Skogsägande män har oftare en skoglig utbildning
och är huvudsakligen beslutande om skogen
• Det är ovanligt att män överlåter huvudansvaret för
skogen till maken/makan/sambon
(JämLYS av skogssektorn i Västerbotten, sid 19)
Tidigare var det reglerat hur söner och döttrar skulle
ärva. År 1845 började principen om lika arvsrätt
att gälla men döttrar fick enligt olika bestämmelser
ofta mindre och sämre marker än bröderna. År 1921
avskaffades makens målmansskap över hustrun,
men de kvinnor som gifte sig innan 1921 hade enligt
övergångsbestämmelser ingen rätt till sin egendom
som fortfarande förvaltades av maken. Det dröjde till
1950 innan dessa övergångsbestämmelser upphörde
och kvinnor fick samma formella rättigheter som
män. Många av dagens skogsägare är präglade av
det samhälle som inte bekräftade kvinnors rätt till
sin egen skog och många har vuxit upp i familjer där
kvinnans förvaltningsrätt inte varit självklar (JämLYS
av skogssektorn i Västerbotten, sid 19).
25
26
27
Morgondagens skogsägare
Jämställd fest!
Det finns en schablonbild av skogsägaren som en äldre
man. Den bilden håller på allvar att förändras och den
nya skogsägaren kan faktiskt vara vem som helst. Därför
behöver karaktären på information ändras liksom
exempelvis inbjudningar till skogsträffar, familjedagar
osv. Pär Lärkeryd, Vd, Norra skogsägarna menar att
bilden absolut håller på att förändras och att ”det är inte
bara de här äldre männen vi ska kommunicera med, vi
ska även kommunicera med en annan typ av skogsägare
som kanske ser på sitt skogsinnehav på ett annat sätt”
(JämLYS av skogssektorn i Västerbotten, sid 21).
För att ytterligare förtydliga hur ett jämställdhetsperspektiv kan fungera i praktiken gör vd-assistent
Rebecca Donnatello vid Norra Skogsägarna liknelsen
vid en fest, en jämställd fest:
”Ett mål under arbetet har varit att skapa en lättsam
guide med tydliga handfasta tips på hur förtroendevalda
och tjänstemän kan utveckla sina skogsägaraktiviteter.
När du ordnar en fest för dina vänner vill du att alla
gäster ska känna sig välkomna. Du måste se till att göra
en trevlig inbjudan, att bjuda på mat som passar alla och
ha aktiviteter som gästerna tycker är roliga. Precis så
ska vi också tänka när vi anordnar skogsägaraktiviteter,
alla ska känna sig välkomna och glada att få vara med,
säger Rebecca”.
Skriften kan läsas och laddas ner på www.norra.se
Hur ska skogsägande kvinnor och män veta vad de
vill göra med sin skog? Det är inte lätt att veta vilka
insatser och åtgärder som kan göras eller till och
med bör göras. Under de senaste åren har exempelvis
Norra Skogsägarna, som en del i jämställdhetsarbetet,
analyserat nya målgrupper och eventuellt nya tjänster
för de nya skogsägarna. Vilka kunskaper har nya och
nyfikna skogsägare och hur kan organisationen möta
dem?
Norra Skogsägarna har även tagit fram en skrift som heter
Norra guidar jämt och den är ett smörgåsbord av tips på
hur vardagliga skogsaktiviteter kan bli mer tillgängliga
för kvinnor och män med ökad medvetenhet. Det kan
handla om att tänka till i formuleringar i annonser och
inbjudningar men även se över sändlistor osv så att det
inte bara går av gammal vana att skicka information
till samma personer. Nya flöden ger nya kontakter och
eventuellt kunder. Den här skriften kommer Norra
Skogsägarna att arbeta med i organisationen under
våren 2015 för att implementera en typ av mindset där
fokus är på inkluderande förhållningssätt.
28
29
4
Rekrytering och
utbildning
Skogsmaskinsprovning under Skogskollo
30
Vilka skogliga utbildningar finns det? Vad kan jag
arbeta med inom skogssektorn? Hur ser framtidens
arbetsmarknad ut? Vilka vägar in i skogssektorn finns
det?
I Norrbotten kommer det att finnas ett stort
rekryteringsbehov inom flera branscher framöver.
Det talas om drygt 40 000 vakanser i länet inom de
närmaste åren. Här inkluderas skogsbruket. Inom
jord- och skogsbruk förväntas rekryteringsbehovet
också vara stort fram till 2025, då behovstrenden är
positiv för bland annat specialister inom skogsbruk,
skogsmästare,
skogsbrukare,
processoperatörer
inom trä- och pappersindustri och medhjälpare inom
skogsbruk (41000 anställningar till och med 2025,
En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län,
JämLYS av skogssektorn i Västerbotten, sid 23)
Skogssektorns kompetenskarta
Skogssektorn i Sverige och i Norrbotten är ganska
homogen. Det är en stark inre struktur med liten
omsättning av människor och där många har gemensam
utbildningsbakgrund. Hur ska då fler upptäcka skogen
som spännande fält att arbeta inom?
Utbildning för alla?
Tidigare studier visar att kvinnor, bl.a. till följd av
den maskulina skogliga kulturen, inte identifierar sig
med eller känner sig inkluderade i skogsbrukssektorn.
De skogliga utbildningarna utgör den primära
vägen in och förser sektorn med rekryterings- och
kompetensunderlag för alla dess nivåer. I dagsläget så
utgör kvinnorna en minoritet vid de olika utbildningarna.
Mindre än fem procent av eleverna på landets skogliga
inriktningar vid naturbruksgymnasierna är tjejer. Vid
SLU:s Skogsmästarprogram och Jägmästarprogram är
motsvarande andel ungefär 20 respektive 30 procent
(Andersson, Elias, SLU, seminarium 2014-11-27).
Det är vanligt att tjejer och killar, som söker alltifrån
skogligt basår till skogsmästar- eller jägmästarutbildning
gör det tack vare ett stort naturintresse. Det finns en
önskan om att arbeta praktiskt och att få vara ute i skog
och mark. Många uppger att det är via kontakter som de
söker in till utbildningarna och att dessa kontakter även
är användbara om det t ex ska göras praktik inom ramen
för utbildningen. Det är svårt för dem som kommer
in på utbildningarna utan tidigare erfarenhet av skog,
natur, jakt osv med upparbetade kontakter. Med färre
kontakter minskar chansen till praktik (Andersson,
Elias SLU).
Skogligt basår som brygga?
Basåret ska delvis ses som ett verktyg för att inkludera
kvinnor och andra grupper som traditionellt inte söker
sig till skogen baserat på förståelsen kring att erbjuda
”lika möjligheter”. Detta är dock inget som ifrågasätter
den rådande kulturen och dess normer. Detta syns
bl.a. i att de kvinnor som söker sig till utbildningen
via basåret har tidigare erfarenheter av att arbeta
på mansdominerade arbetsplatser, från skogen eller
kommer från landsbygden. De kvinnor som inte delar
denna ingång och bakgrund upplever därför traditioner,
kulturen och utbildningen på ett annat sätt och som mer
problematiska (Andersson, Elias, SLU).
Yrkesbytare?
På basåret och vid Skogsmästarskolan ses basåret
som ett sätt att generellt bredda rekryteringen
och ge möjligheter för så kallade ”yrkesbytare”.
I jämställdhetsstrategin för skogsbrukssektorn är
utgångspunkten jämställdhet samt att öka andelen
kvinnor inom de skogliga utbildningarna (Andersson,
Elias, SLU).
Relevanta kunskaper
Innehållet i utbildningen bör i högre grad genomlysas
med ett jämställdhetsperspektiv för att se hur det
påverkar kvinnor och män. Vilka färdigheter premieras
och förväntas finnas hos de olika könen? Vilken
medvetenhet har pedagogerna om att kön spelar roll?
Finns det andra kompetenser som behöver tas in i
utbildningen?
31
32
Skogen i skolan
Att utveckla insatser inom Skogen i skolan (SiS) för att
öka flickors intresse för det skogliga området är en av de
utpekade åtgärderna inom fokusområdet ”Utbildning” i
jämställdhetsstrategin för skogsbrukssektorn. Här har
Skogsstyrelsen fått ansvar för att utveckla konkreta
informationsinsatser samt att ge förslag för hur
utomhuspedagogiken (inom skolskogsverksamheten)
kan förändras för att attrahera såväl flickor som pojkar.
Forskning om skolskogar har nämligen visat att det blir
svårare att motivera flickor än pojkar att delta i befintliga
skolskogsaktiviteter när de når 11–12 år åldern. Arbetet
ska genomföras i samverkan med Skogen i skolan och
dess medlemsorganisationer samt Naturbruksskolornas
Förening (NF) (www.skogeniskolan.se).
Skogskollo
Ytterligare en aktivitet för att väcka flickors intresse
för skogen och ge dem möjlighet att prova på olika
aktiviteter och träffa skogliga förebilder som är kvinnor
är ”Skogskollo för tjejer” i årskurs 5 -7. Verksamheten
har så här långt (2012- 2014) begränsat sig till en
tredagarsövning för 1-3 grupper/år i Västerbotten
och Västernorrland och är ett samarrangemang med
Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten,
Mera Skog i Västerbotten, Norra skogsägarna, Skogen
i Skolan i Västerbotten och Västernorrland samt
Swedbank. Skogskollo är en del i strategin att öppna
upp skogssektorn för fler och att arbeta strategiskt
med ett jämställdhetsperspektiv. Mer om skogskollos
utveckling och koncept finns på www.skogskollo.se
Att väcka intresse
Det är få tjejer som väljer att utbilda sig till maskinförare
och få som arbetar med att köra skogsmaskin. Inom
ramen för Skogskollo får deltagarna testa att köra
maskiner. Det handlar om att visa upp skogens
möjligheter. Att köra maskin är en, att arbeta med
certifiering, inspektion, virkesköpare, försäljning eller
logistik är exempel på andra uppgifter som finns.
Skogen kan också erbjuda rum för rekreation. Det finns
många möjligheter och det vill skogskollo visa med
hjälp av framförallt kvinnor som är skogsägare eller
som arbetar i skogen. Förebilder betyder mycket.
Intresset för att vara ute i skogen har varit stort
bland 12 åriga tjejer i Skogskollo-satsningen. En
utmaning är att bibehålla deras intresse tills det är
dags att söka gymnasieutbildning så att de kanske
väljer att gå på ett naturbruksgymnasium som kan
vara en väg in i skogssektorn. I Norrbotten finns i
dagsläget två naturbruksgymnasier och det är Kalix
naturbruksgymnasium samt Grans naturbruksgymnasium
(www.allastudier.se).
33
5
34
Strategier för
jämställdhet
Vilken effekt har den nationella jämställdhetsstrategin
för skogssektorn? Hur påverkas skogssektorn av
pågående insatser för jämställd skogssektor? Vad kan
regionala aktörer göra för att driva jämställdhetsfrågor
inom skogssektorn? Hur skapar vi tillsammans en
hållbar skogssektor som är intressant att arbeta i för
kvinnor och män?
Det kan konstateras att det pågår en hel del arbete
med fokus på jämställdhet inom skogssektorn i Övre
Norrland. Två projekt som finansieras av Vinnova har
sin bas i Västerbotten- och Norrbotten. Inom ramen
för dessa två projekt sker flertalet aktiviteter och flera
av dem syftar till att bygga upp ett mer långsiktigt och
hållbart jämställdhetsarbete inom skogssektorn som
sträcker sig efter projektens slut.
Den bästa strategin är att ha för
avsikt att göra jämställdhet.
Det finns även andra handlingsplaner och strategier som
har bäring på skogssektorn bland annat Länsstyrelsens
strategi för jämställdhetsintegrering. Andra typer av
strategiska dokument är Regional utvecklingsstrategi
för hållbar framtid i Norrbotten 2020. Länsstyrelsen
har också haft möjlighet att fördela medel till ett par
organisationer som kommer att arbeta med jämställdhet
i delar av skogssektorn
(www.lansstyrelsen.se/ norrbotten).
Jämställdhet är något som görs
Den bästa strategin är att ha för avsikt att göra
jämställdhet. Jämställdhet är något som görs och kräver
aktiv handling. Det är mycket bra att det finns ryggrad
i form av policies och riktlinjer men arbetet sker i
praktiken, i sammanträdesrum, i styrelserum, i fikarum
och ute i skogen. Därför är det upp till varje aktör inom
skogssektorn att vara delaktig i förändringsarbetet.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och med
gemensamma krafter går det att visa upp betydligt
fler bilder av skogssektorn än de som kommer fram
idag. Det går att granska och förändra utbildningarnas
innehåll och sociala klimat. Det går att förbereda
arbetsgivare på att de behöver ta emot praktikanter och
medarbetare av båda könen om de vill ha arbetskraft i
framtiden.
Medveten måttstock
För att arbeta med jämställdhet i skogssektorn krävs
ett visst mått av kompetens men också ett visst mått
av kreativitet. Därför är det intressant att se på vilket
sätt innovationsprocesser kan länkas samman med
jämställdhet. Skogssektorn utvecklas i stort och smått
hela tiden, produkter förädlas och människor lär sig mer
och mer om såväl teknik som gruppdynamik. Med en
ambition att låta människor utvecklas och att anpassa
maskiner och miljö på bästa sätt finns det utrymme för
att låta idéer växa. Med en medveten innovationsstrategi
går det att också få (nya) idéer kring hur skogssektorn
kan arbeta med jämställdhet. Och det är en fördel att
ha kunskap om jämställdhet i innovativa sammanhang
eftersom det då finns förutsättningar att tillvarata och
värdera kvinnors och mäns idéer och erfarenheter med
en gemensam måttstock.
Utveckla människa, miljö och maskin
Skogssektorn är kunskaps- och teknikintensiv vilket gör
den till ett spännande fält för forskning och utveckling.
Här finns möjligheter att fortsätta utveckla maskiner,
miljöer och människor. Med ökat fokus på hållbart
skogsbruk är just forskning och utveckling högaktuellt.
Hur kan teori omsättas i praktik? Hur kan praktiker
bidra med empiri till vetenskapen? På vilket sätt kan
flera kompetenser bidra med olika perspektiv på en
fråga och komma på flera nya lösningar? Det handlar
om att utmana gamla mönster, att växla hjulspår, testa
nya vägar och se vart de leder. I projektet Från macho
till modern är Maria Johansson doktorand och följer
därför arbetet noga. Hon säger så här om skogssektorn
och samverkan: Min roll som doktorand är inte att göra
jämställdhet utan att följa, kartlägga och analysera vad
som sker när skogsföretag arbetar med jämställdhet
35
även om jag till viss del också fungerar som bollplank
och kunskapsförmedlare i dessa processer. Överlag
är mitt intryck att det i sektorn finns en relativt hög
kunskapsnivå och hög grad av ”sjukdomsinsikt” men
det finns också en ovilja att vända blicken inåt mot
den egna branschen/organisationen i dessa frågor utan
problem och lösningar tillskrivs ofta instanser/personer
utanför sektorn”.
Att möta motstånd
Förändringsarbete kan möta motstånd eftersom det
påverkar individer och strukturer som vant sig vid en
viss måttstock vad gäller beteenden och prestation och
resurser. I ett förändringsarbete kan mätverktyget och
sättet att mäta omförhandlas. Vid konferensen g14 som
hölls i Umeå under november 2014 så handlade ett
seminarium om skogssektorn som en framtidsbransch i
utveckling. Seminariet hade formen av ett panelsamtal
med flera namnkunniga skogs- och jämställdhetsprofiler
från Norra Sverige. Flera i panelen menar att det
under resans gång uppstår motstånd som en del i att
36
”Jag upplever att jämställdhetsfrågan
fungerar som en hävstång. Man
börjar ifrågasätta fler normer och det
leder till att fler ”typer” av människor,
både män och kvinnor, känner sig
hemma och kommer till sin rätt på
arbetsplatsen”
Staffan Norin, Skogsstyrelsen
utveckla en jämställd verksamhet. Så här säger några
av paneldeltagarna om sin erfarenhet av förändring och
motstånd: Staffan Norin, regionchef på Skogsstyrelsen,
vittnar om att en del män kan känna sig hotade av
jämställdhetsarbete. – Det ser jag som ett bevis på att man har utmanat
makten och ruckat på rådande normer. Det är nödvändigt
eftersom den traditionella bilden av en man som jobbar
med skog är otroligt snäv.
– Jag upplever att jämställdhetsfrågan fungerar som en
hävstång. Man börjar ifrågasätta fler normer och det
leder till att fler ”typer” av människor, både män och
kvinnor, känner sig hemma och kommer till sin rätt på
arbetsplatsen säger Staffan Norin, Skogsstyrelsen
– Det är också viktigt att våga vara kritisk och även
att vara kritisk mot sig själv. Vilka normer och
föreställningar har jag? säger Staffan Norin. Enligt Pär Lärkeryd på Norra skogsägarna kan
motståndet mot jämställdhetsarbete vara något som
håller företagsledare tillbaka. – Ju tidigare man är ute i ett förändringsarbete, desto
mer riskerar man i form av motstånd. För egen del
märker jag inte av det numera. Folk har nog förstått
att jag verkligen menar allvar med jämställdhetsfrågan,
säger Pär Lärkeryd. Alla paneldeltagarna på seminariet vittnar om att
jämställdhetsarbete är en lång, och ibland svår process
som möter motstånd. – Men motstånd är bra. Det leder till förändring,
diskussion och förbättringar, säger Maria Hedblom,
”Men motstånd är bra. Det leder
till förändring, diskussion och
förbättringar”
Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.
37
Att formulera problem och lösningar på ett
innovativt sätt
Skogstekniska klustret.
Hur du formulerar ett problem avgör vilka lösningar
som du kommer på. Därför är det en poäng med att
tänka till kring just hur problem eller utmaningar
formuleras. På vilket sätt kan vi i ord och handling
öppna upp för fler röster och perspektiv? Det är lätt att
säga att om vi fortsätter göra som vi alltid gjort är det
svårt att få till förändringar. Vi vet alltså att vi behöver
göra annorlunda men att ta steget från det vi är vana
vid till det nya kan ta tid. Det behövs beslutsamhet och
kanske att ett nytt mindset etableras. Ett nytt sätt att
ta sig an problem. Det kan handla om att omformulera
gamla problem, att tänka innovativt på olika sätt. Just
begreppet innovation är högaktuellt och när det gäller
jämställdhetsfrågor kan kombinationen av att innovera
och jobba med jämställdhet vara lyckad. Det finns
ett projekt vid Luleå tekniska universitet som heter
Genusdriven social innovation som handlar om genus
och innovation. Projektets syfte är att pröva, analysera
och utveckla metoder för genusdriven social innovation
i betydelsen nytänkande arbetssätt för att innovationsoch företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna
hjälpa både kvinnor och män att förverkliga sina idéer
(www.ltu.se). Skogen kan mycket väl vara en arena för
innovation.
För att innovationer ska uppstå och vara ett
resultat av kvinnors respektive mäns kloka och
kreativa tankar behövs ett klimat som tillåter och
uppmuntrar ”testbäddar” av olika slag. Företags- och
organisationskulturen är viktigt i ett jämställdhetsarbete
eftersom strukturer och mönster stärker, utmanar eller
osynliggör kön. Men för att få syn på hur kön görs och
eventuellt sorterar och värderar kvinnor och män olika
behövs kunskap om hur mönstren träder fram.
38
Ledarskap
Ledarskap är viktigt och den främsta framgångsfaktorn
i jämställdhetsarbete brukar stavas just ledarskap.
Ledarens roll inom skogssektorn kan därför vara
att uppmuntra och möjliggöra utbildningsinsatser
inom jämställdhetsområdet. Givetvis är det viktigt
att chefer, ledare och nyckelpersoner går före med
gott exempel och också deltar i utbildningarna eller
skaffar sig särskilda kunskaper som handlar om
genus, jämställdhet och förändringsarbete sett från ett
ledarskapsperspektiv (Franzén, Christina (2011) Det
lönar sig. Genusmedveten ledning och styrning inom
verkstadsindustri).
Inom många organisationer finns det utbildningspaket
och karriärprogram. Här finns det utrymme att
granska dem med ett jämställdhetsperspektiv liksom
att eventuellt forma om dem så att de får ett pass om
jämställdhet eller allra helst jämställdhetsintegreras i
sin helhet. Det handlar också om att se över vilka som
erbjuds att gå vilka utbildningar. Är det både kvinnor
och män som erbjuds karrärutbildning? Vilka valbara
utbildningar finns det? Är det rätt utbud för framtidens
utmaningar inom skogssektorn? (jfr Franzén, Christina
(2011) Det lönar sig. Genusmedveten ledning och
styrning inom verkstadsindustri).
Lean produktion och jämställdhet
Under en rad år har många organisationer och
företag valt att arbeta med Lean produktion. Det
finns flera anledningar till att även använda ett
jämställdhetsperspektiv på lean för att säkerställa att
kvinnor och män har lika villkor inom den processen.
Det finns flera likheter mellan jämställdhetsarbete och
lean produktion. Några av dem är: ledningsstyrning,
process, utrymme för samverkan, uthållighet,
resursöversyn, förändringsprocesser liksom starkt
kvalitetsfokus. Några av företagen som ingår i projektet
från Macho till modern har valt att titta närmare på just
jämställdhet och lean där ett företag kommer att arbeta
konkret med ett jämställdhetsperspektiv i några av
företagets etablerade förbättringsgrupper som är en del
av strukturen kring Lean. Ett annat företag väljer att
utbilda den stödfunktion som finns inom företaget som
syftar till att ge medarbetare och ledare rådgivning i
utvecklingsfrågor av olika karaktär. Företaget menar att
om den här ”noden” har kunskaper om jämställdhet så
kommer det att spridas på ett självklart sätt i kontakten
med verksamheter inom företaget. Frågorna vävs in i
ordinarie struktur på en gång och blir inte ett projekt
vid sidan om (www.genusiskogen.se).
39
6
40
Handlingsprogram
Skogssektorn i Norrbotten spelar stor roll för länets
utveckling. Här handlar det om att rekrytera den
bästa kompetensen och att konkurrera på en global
marknad. Med en medveten strategi har Norrbotten
de bästa förutsättningarna att vara den vinnande
delen av Skogssverige. Jämställdhetsperspektivet
ger förutsättningar för en inkluderande och hållbar
skogssektor. Därför finns det ett par förslag på hur
jämställdhet kan användas som verktyg för framtidens
jämställda skogssektor:
Arbetsliv:
• Ta fram könsuppdelad statistik för skogssektorn
som arbetsmarknad
• Använda skogsriketgruppen Norrbotten som
plattform för att skapa forum för frågor om
framtidens jämställda skogssektor. Arrangera
minst en konferens per år med olika teman som
synliggör ojämställdhetens konsekvenser och
jämställdhetskunskapernas möjligheter
• Erbjuda utbildning inom jämställdhet i skogssektorn i samband med projektansökningar/
utlysning av medel
Enskilt skogsägande:
• Ta fram könsuppdelad statistik i relation till enskilt
skogsägande
• Aktivt bjuda in kvinnor och män till skogliga
aktiviteter om det enskilda skogsägandet.
• Arrangera öppna informationsträffar/utbildningar
för nyblivna eller nyfikna skogsägare där informationen går ut brett och exemplen i övningar osv
handlar om både kvinnor och män. Det är viktigt
att både män och kvinnor föreläser för en jämställd
representation.
Rekrytering och utbildning:
• Ta fram könsuppdelad statistik i relation till
utbildning
• Jämställdhetsintegrera skogliga utbildningar på
ett systematiskt sätt och se till att pedagogerna har
kunskap och verktyg att arbeta med jämställdhet i
vardagen.
41
Bilaga:
Urval av metoder
Gör så här:
• Skriv ner alla (styrkor) starka sidor och fördelar
som finns i verksamheten/organisationen för att
vi ska kunna öka jämställdheten och lyckas med
jämställdhetsintegreringen.
• Fortsätt på samma sätt med att skriva ner
alla (svagheter), hinder, problem som finns
i
verksamheten/organisationen
som
kan
motverka jämställdhetsambitionen och förhindra
jämställdhetsintegreringen.
• När detta är gjort, se igenom nulägesbilden och
diskutera igenom vad ni verkligen vill värna om för
framtiden (Punkt 1 – Styrkor) och vilka problem
som ni måste lösa på kort och lång sikt (Punkt 2 –
Svagheter).
• Gå sedan vidare med att lista ner de hot ni
ser inför framtiden i er omvärld som kan
motverka jämställdhetsambitionen och förhindra
jämställdhetsintegreringen. I detta arbete har ni stor
nytta av att gå tillbaka till svagheterna och överdriva,
förstora alla problem ni tagit upp under utgångspunkten,
vad händer om detta inte blir löst? Vilket är det värsta
scenariot för att ert jämställdhetsarbete ska stoppas?
• Avsluta med att lista ner de möjligheter som finns i er
omvärld för att kunna öka jämställdheten och lyckas
med jämställdhetsintegreringen. Spåna, puffa på
varandra att ta djärva steg och anteckna vilt möjligheter
och idéer kring vad som kan vara en oanad möjlighet
och en utmaning för framtiden.
• Arbeta med punkt 4 och punkt 5 på samma sätt som
ni gjorde under punkt 3. Avsluta med att ta fram en
konkret handlingsplan på hur ni ska arbeta vidare.
Rubrikerna i handlingsplanen kan med fördel vara
”Vem, gör vad, senast”.
R1 syftar på Representation
Här kartläggs hur kvinnor och män representeras inom
en organisations delar och på olika nivåer. Ni svarar på
frågan om hur många kvinnor och män, pojkar och flickor
som finns i en verksamhet/målgrupp. Svaren ska ge en
uppfattning om könsfördelning på alla nivåer och alla delar
(från beslutsfattare till brukare).
R2 syftar på hur Resurser fördelas mellan kvinnor och
män.
Här svarar ni på hur resurserna fördelas på kvinnor
respektive män. Med resurser menas allt från tid till lokaler,
pengar, insatser, etc. på en detaljerad nivå.
R3 syftar på Realia, det vill säga varför representation
och resurser fördelar sig som de gör.
Här ser ni vidare på en analys av varför resurser fördelas
som de gör, och varför könsfördelningen ser ut som den
gör. Frågorna som besvaras är vem som får vad och på
vilka villkor. Här lyfts fram om en ojämställdhet kan bero
på könsstereotypa uppfattningar och normbildningar. För
att lyckas med analysen krävs en kunskap om jämställdhet
och genus, även kopplat till verksamhetsområdet.
R4 syftar på att genom en handlingsplan (och
handlande) Realisera vad som ska åstadkommas genom
att formulera nya mål och åtgärder.
Bilaga:
Hänt och händer inom jämställd skogssektor
Bilaga:
Ordlista skogsektorn
2015
• Skogens dag, Grand Hôtel Stockholm, workshop om
jämställd skogssektor
• Workshop om konkreta insatser för jämställd
skogssektor i Norrbotten
• Avslutningskonferens i projekten Från macho till
modern samt Jämställdhet som branschgemensam
strategi
• Skogsnäringsveckan, Skogsindustrierna
• Skogsnolia i Umeå
• Möten med skogsriketgruppen
• Möten med Jämställdhetsdelegationen, Länsstyrelsen
• Skogskollokonceptet sprids (Norrbotten)
• SkogsElmia i Jönköping
Det finns gott om fackuttryck inom skogen. Det kan
vara bra att känna till några av dem och nedan följer ett
urval begrepp. Att veta betydelsen av dessa underlättar
exempelvis vid kontakter med virkesköpare, rådgivare
och myndigheter.
2014
• Skogens dag, Grand Hôtel Stockholm, information
om projektet Från Macho till modern
• Projektet Från macho till modern, Luleå tekniska
universitet
• Projektet Jämställdhet som branschgemensam strategi
för skogsbrukssektorn, Sveriges Lantbruksuniversitet
• Framtidens hållbara skogsbruk – med fokus på
vattenmiljöer och jämställdhet, konferens
• G14, nationell jämställdhetskonferens, seminarier om
Framtidens jämställda skogssektor
• Möten med skogsriket Norrbotten
• Nuläge och framtid för jämställd regional tillväxt,
konferens, Länsstyrelsen Norrbotten och Luleå
tekniska universitet
• Skogskollo arrangeras för andra gången i Burträsk och
Umeå i Västerbotten samt i Sollefteå i Västernorrland
2013
• Skogens dag, Grand Hôtel Stockholm, Exempel på hur
Indexator, Norra Skogsägarna och Olofsfors arbetar
med jämställdhet
• Framtidens skogsrike formas nu – från prat till
resultat, Piteå 27-28 november 2013 (arrangörer
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Norrbottens län)
• Skogskollo arrangeras för första gången i Västerbotten
Bestånd - Ett skogsområde som karaktäriseras av
viss enhetlighet beträffande ålder, trädslagsblandning,
bördighet, etc.
Blandskog - Beståndstyp med betydande förekomst av
mer än ett trädslag.
Bonitet - En ståndorts naturgivna virkesproducerande
förmåga mätt som m3sk/ha och år.
Brösthöjd - Standardhöjd vid mätning av stående träd,
belägen 1,3 m över markytan.
Grot - Avverkningsrester bestående av GRenar Och Toppar.
Insamlas efter avverkning för energiutvinning.
Hektar- Det vanligaste måttet för yta i skogen. Ett hektar
är 100x100 meter. Många skogliga mått anges per hektar,
till exempel virkesförråd, stammar eller värde. Bestånd och
skogsfastigheter anges också i hektar. 1 km² är 100 hektar.
Impediment - Område där virkesproduktionen varaktigt
underskrider 1 m3sk/ ha och år.
Inäga - Odlad mark, äng eller betesmark nära en gård.
Kubikmeter - Skogen mäts i kubikmeter. Skogskubikmeter
(m³sk) är volymen av stammen inklusive bark, men
utan grenar och stubbe. En 26 meter hög gran med en
brösthöjdsdiameter på 32 cm är ungefär 1 m³sk. När träden
har avverkats och ligger i trave kan volymen räknas som
fastkubikmeter på eller under bark, eller som kubikmeter
toppmätt volym. Om det är flisat används kubikmeter
stjälpt mått.
Mångbruk - Utnyttjande av skogsmark för flera ändamål,
exempelvis virkesproduktion, jakt och rekreation.
Bilaga:
Jämställdhet
Skogsmark - (enl skogsvårdslagen); Mark som är lämplig
för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning
används för annat ändamål samt mark där det bör finnas
skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att
fjällgränsen flyttas ned.
Trakthyggesbruk - Skogsbrukssätt där skötselåtgärderna
under olika utvecklingsfaser hos skogen går ut på att skapa
enhetliga bestånd.
Virkesförråd - Ett mått på hur många kubikmeter virke som
står i skogen. Virkesförrådet mäts oftast i skogskubikmeter
per hektar.
(www.skogsstyrelsen.se/skogligordlista,
www.kunskapdirekt.se/skogstermer)
Här finns ord och begrepp som är av särskild betydelse
och vanligt förekommande i jämställdhetsarbetet.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om kvinnor respektive män och att
dessa grupper ska ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter inom livets alla områden. Jämställd- het är en
viktig jämlikhetsfråga.
Jämlikhet
Jämlikhet är ett paraplybegrepp och handlar om att alla
individer och grupper i samhället ska ha lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet,
religion, funktionshinder, sexuell läggning osv.
Jämställdhetsintegrering
Är en politisk strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla
nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som
normalt sett deltar i beslutsfattandet.
Genus
Med begreppet genus avses de aspekter av kön som är socialt
och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar,
idéer och handlingar som formar våra sociala kön. Termen
genus är ett socialt konstruerat klassifikationssystem som
delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, och
som förknippar dessa kategorier med olika uppsättningar
beteendemässiga, kulturella, psykologiska och sociala
egenskaper och handlingsmönster.
Genusperspektiv
Med genusperspektiv avses att man analyserar företeelser,
förhållanden och processer i samhället inom politik,
ekonomi, utbildning, vetenskap, kultur etc. utifrån ett
perspektiv som tar hänsyn till att relationer mellan kön
kan inverka även i till synes könsneutrala sammanhang.
Genusperspektiv uppmärksammar även att föreställningar
om kön som skapar systematisk ojämlikhet mellan könen.
Kön
Kön är i dagligt tal framförallt ett sätt att kategorisera
människor. Kön delar ofta in människor i grupperna
”Kvinnor” och ”män”.
Makt
Makt avser antingen handling, det vill säga maktutövning,
eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt är
relationellt, något som skapas mellan människor.
Stereotyp
Förenklad framställning av kvinnor eller mä,n framställs
som olika och med olika egenskaper – exempelvis män som
starka och aktiva, kvinnor ofta omvårdande och passiva.
Jämställdhetsanalys
Underlag och statistik analyseras utifrån kön och makt.
Därefter jämförs resultat och analys med uppställda
jämställdhetsmål.
Struktur
Struktur betyder egentligen ’byggnad’. Ordet används
om den helhet eller det mönster som byggs upp av de
ingående delarna. Ofta används ordet abstrakt och betyder
då ungefär ’uppbyggnad’, ’ordning’. Samhällsstrukturen
handlar om hur samhället är uppbyggt av människor och
deras institutioner: företag, organisationer, myndigheter,
skolor och högskolor och så vidare.
Genussystem
Termerna könsmaktsordning/könsmaktssystem används
för att beskriva de strukturer och processer som ligger
till grund för mäns samhälleliga dominans över kvinnor.
Analyser av könsmaktssystem försöker blottlägga de
underliggande mekanismer som ger upphov till ojämlikheten, till exempel genom att visa vilka processer i
det dagliga samspelet mellan könen som leder till att en
ojämlik struktur vidmakthålls. Framför allt undersöks hur
sådant som förefaller könsneutralt kan få snedfördelande
konsekvenser, därför att män och kvinnor lever under olika
och ojämlika förhållanden.
Genusforskning
Genusforskningen tar sin utgångspunkt i maktförhållandet
mellan könen och undersöker kvinnors och mäns liv och
livsvillkor och könets sociala och kulturella manifestationer
i både då- och nutid.
Den kritiserar och omtolkar även forskning som
gjort manlighet till norm och är på det sättet av både
kompletterande och förändrande karaktär.
Normkritik
Det handlar om att ställa kritiska frågor kring de normer
som en verksamhet, exempelvis undervisning, vilar
på, kring vilka som inkluderas respektive exkluderas i
undervisningen, vilka som den är anpassad efter och vilka
som missgynnas. Syftet med att granska normer är begripa
vad som möjliggör diskriminering och att bli medveten
om sina egna föreställningar för att kunna ge alla individer
samma förutsättningar.
Heteronormativitet
Den sociala norm eller grupp av normer som säger att det
normala, naturliga, förväntade eller önskvärda i ett samhälle
är att sexuella handlingar, begär och familjebildningar
är något som förekommer mellan kvinnor och män.
Därmed blir sexuella handlingar, begärsinriktningar etc.
mellan personer av samma kön betraktade som onormala,
onaturliga, eller oönskade.
Hbtq
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och
identiteter.
Hen (henom)
Könsneutrala pronomen.
Kvantitativ jämställdhet
Kvantitativ jämställdhet kännetecknas av representation.
Det kan till exempel handla om att räkna antal kvinnor
och män i en beslutsgrupp. Det innebär en jämn fördelning
av kvinnor och män inom alla områden i samhället, till
exempel inom olika utbildningar, yrken fritidsaktiviteter
och maktpositioner. Den politiska definitionen av
kvantitativ jämställdhet är 40-60 vilket betyder att en grupp
är jämställd om det är 40procent respektive 60 procent av
vardera könet med.
Bilaga:
Skogsriket - Skogens alla värden
Kvalitativ jämställdhet
Kvalitativ jämställdhet innebär att kvinnor och män är
delaktiga, att deras röster blir hörda, att båda könen blir
sedda och bekräftade. Det innebär att såväl kvinnors som
mäns livsvillkor, erfarenheter och kunskaper tas tillvara.
Feminism
Feminism är dels en övergripande teori och dels en politisk
rörelse bestående av flera olika inriktningar. Gemensamt för
inriktningarna är målsättningen att förändra maktstrukturer
knutna till kön. Olika feministiska riktningar, feminismer,
förklarar orsakerna till mäns och kvinnors olika villkor
på olika sätt. Den feministiska politiska rörelsen arbetar
också på olika sätt för att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. En
del feminister menar att kvinnornas sämre ställning kan
försvinna genom politiska förändringar och nya lagar.
Andra anser att det inte räcker utan att man måste förändra
hela samhället totalt.
Inom ramen för en nationell satsning på skogssektorn
under förra mandatperioden som heter Skogsriket
tas det upp flera grenar som är viktiga inom dagens
skogsbruk.
Skogsriket pågår under perioden 2012-2015 och
ska fungera som en övergripande ram där olika
aktiviteter med bäring på skog kan samlas. Basen
är hållbart brukande och de jämställda miljö- och
produktionsmålen.
Skogsrikets fyra grenar
Skogsriket Sverige består av fyra grenar som utgår från de
värden som finns i skogen.
Hållbart brukande
Skogsriket vilar på det hållbara brukandet och ska bidra till
förutsättningar för ökad produktion. Samtidigt upprätthålls
balansen mellan de jämställda skogspolitiska målen miljö och produktion. Här ryms även frågor som hållbar
produktion av biomassa, nyttan av trä som förnybart
material, skogens betydelse för klimatet, virkeshandel,
skogsnäringens export, ekosystemtjänster, viltvård med
mera. Skogssektorns kompetensförsörjning liksom
regeringens strategi för jämställdhet i skogsbrukssektorn
ryms även inom denna gren.
Förädling och innovation
Inom förädling och innovation läggs fokus på nya sätt att
tjäna pengar på skog från råvaran eller skogen som sådan.
Det är viktigt att öka förädlingsgraden så nära skogsråvaran
som möjligt och stimulera utveckling och innovation, till
exempel rörande grön energi, nya material, träbyggande,
träbaserade produkter och ny teknik.
Upplevelser och rekreation
Skogsriket ska bredda underlaget för upplevelser och
aktiviteter, för såväl besöksnäringen som för dem som
använder skogen för rekreation i närheten av sin bostad.
Förädling och innovation är nyckelord även inom denna
gren. Områden att utveckla är exempelvis sportfiske och
jakt liksom unika upplevelser - som övernattning högt upp
i en trädkoja eller en konsert i en skogsglänta.
Bilaga:
Statistik
Sverige i världen
I Sverige finns gedigen skoglig kompetens som kommer
världen till nytta, både i form av omfattande export och
aktivt arbete inom internationell skogspolitik. Genom
vidareutveckling av tekniskt kunnande och produkter
ur skogsråvaran kan exporten växa ytterligare. Sverige
ska också ha en stark representation i internationella
skogspolitiska sammanhang och sprida kunskap om den
svenska modellen, med frihet under ansvar, för skogsbruk.
Skogsriketambassadörerna
Tio Skogsriketambassadörer, sex män och fyra kvinnor, från
hela Sverige med kunskap om allt från möbelsnickeri och
friluftsliv till skogsindustri utsågs av landsbygdsminister
Eskil Erlandsson i november 2011.
Skogsriketambassadörerna ska sprida kunskap om och
förankra visionen Skogsriket - med värden för världen.
Ambassadörerna är drivna och kunniga personer, väl
insatta i Sveriges potential när det gäller skog och
företagande kopplat till skogsråvara. De ska vara bollplank
för innovatörer och ta hjälp från sina egna nätverk.
I övre Norrland är Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna,
Ann-Kristin Vinka, Lapplandsafari samt Britta Jonsson
Lindvall, Tree Hotel AB.
I Sverige är det cirka 38 procent kvinnor som äger skog. I
Norrbotten är det cirka 34 procent kvinnor som äger skog.
Norrbotten har lägst procentandel kvinnor som äger skog
i Sverige. Men oaktat det så är det många kvinnor som är
skogsägare vilket behöver beaktas i framtidens skogssektor.
Det är svårt att på ett enkelt sätt visa på relevant statistik
som är uppdelad på kön vilket i sig är en arbetsuppgift i det
fortsatta jämställdhetsarbetet. Något som det finns statistik
kring om än inte könsuppdelad är brukningsenheter vilket
ger information om var skogsägarna bor i relation till sin
skogsfastighet. I Norrbotten är 3520 personer som räknas in
i kategorin utboägd, 1682 i kategorin delvis utboägd, 8821
i kategorin närboägd. Samtliga brukningsenheter uppgår i
Norrbotten till 14023 stycken (www.skogsstyrelsen.se)Det
går också att studera hur ägandet av skog fördelas mellan
olika aktörer. Så här ser det ut med ett nationellt perspektiv
enligt skogsstyrelsens statistiska årsbok:
• 50 % enskilda ägare
• 25 % privatägda aktiebolag
• 14 % statsägda aktiebolag
• 6 % övriga privata ägare
• 3 % staten
• 2 % övriga allmänna ägare
År 2012 fanns 329 541 skogsägare, varav 38 % var kvinnor
och 61 % var män och för 1 % saknas uppgift om kön.
Antalet brukningsenheter (ägda av fysiska personer) år
2012 var 229 802. Av dessa var 25 % utboägda, 7 % delvis
utboägda och 68 % närboägda.
Pär Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna menar att det inte
inte är ”andra” som äger skog idag men att förutsättningar
och former för att äga skog förändrats över tid. ”Vi ser
inte att det är ”andra” som äger skogen idag utan ägandet
är ungefär lika fördelat mellan privatpersoner, bolag och
stat som det varit under senaste årtiondena. Det tycks
inte heller bli färre skogsägare. Dock ser vi att det bland
de privata skogsägarna blir alltfler som inte bor på eller
i närheten av sina skogsfastigheter. Att skogsägaren bor
långt från sin skog påverkar bilden av skogen och även
vilken praktisk möjlighet de har att själva sköta om sin
skog. Många av distansskogsägarna blir mera osäkra
kring hur de skall sköta och bruka skogen vilket riskerar
att göra att skogen inte mår så bra som den skulle kunnat
göra. Distansskogsägarna verkar generellt även mindre
intresserade av skog än de som bor på fastigheterna.
Distansskogsägandet skapar naturligtvis ett behov av nya
tjänster, främst kunskapstjänster men även rådgivande
tjänster och i viss mån förvaltande tjänster.
Enligt På tal om kvinnor och män i Norrbotten (2014)är
det 998 kvinnor och 3423 män som är sysselsatta inom
näringsgren skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske. Det går
också att se att under rubriken förvärvsarbetande företagare
återfinns 708kvinnor som är företagare inom branschen
jordbruk, skogsbruk och fiske. Det är 17 kvinnor som
har eget Aktiebolag inom branschen. Totalt blir gruppen
förvärvsarbetande företagare som är kvinnor i Norrbotten
725 stycken. När det gäller män som förvärvsarbetande
företagare i Norrbotten så är det 2014 företagare och 173
som har eget aktiebolag. Den totala summan blir 2277 män
inom branschen.
För mer statistik som är relaterad till jämställdhet och i
någon mån skogssektorn hänvisas till en färsk rapport
som heter 41000 anställningar till 2025 som Länsstyrelsen
Norrbotten tagit fram under 2014.
Dessutom finns det lite mer fördjupad analys med ett
jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens fickfakta från
2014 som heter På tal om kvinnor och män. Här finns
exempelvis mer att läsa om utbildning, befolkningsstruktur,
flyttningsmönster och så vidare.
Litteraturlista
Artiklar
Norrländska socialdemokraten 2014-06-18
Norran 2014-10 -21
Rapporter
Länsstyrelsen Norrbotten (2012) Norrbottens
regionala handlingsplan för jämställd tillväxt
Konferenser/workshop
Framtidens hållbara skogsbruk 24-25/9 2014, Skellefteå
G14 att utmana makten 26-28/11 2014, Umeå
Jämställd rekrytering och utbildning 2/12 201,4 Jälla
naturbruksgymnasium, Uppsala
Länsstyrelsen Norrbotten (2013) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020
Litteratur
SOU 2004:13 Den könsuppdelade arbetsmarknaden
Prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt
eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken
Strategin för jämställdhetsintegrering i Norrbotten
2014-2016
Franzén, Christina (2011) Det lönar sig. Genusmedveten
ledning och styrning i verkstadsindustrin
Möten
Jämställdhetsdelegationen Norrbotten, 2014
Skogsriketgruppen Norrbotten, 2014
Uppföljningsmöte Handlingsplan för jämställd tillväxt,
2014
Länsstyrelsen Norrbotten (2014) 41 000 anställningar
till och med 2025
Länsstyrelsen Västerbotten (2012) JämLYS av
skogssektorn i Västerbotten
Länsstyrelsen Örebro (2013) En jämställdhetsresa
genom Sverige
Webbsidor
www.allastudier.se
www.friskareskogsvatten.se
www.genusiskogen.se
www.jamstall.nu
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
www.ltu.se
www.regeringe.se
www.skogeniskolan.se
www.skogsstyrelsen.se
www.skogstekniskaklustret.se