04c Förslag till beslut gällande yttrande över betänkande angående

VoO.2015.0113
2015-05-29
Vård och Omsorg
Lisa Gullander
Vård och omsorgsnämnden
Förslag till beslut: Yttrande över betänkande angående trygg och
effektiv utskrivning från sluten vård
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har inkommit med remiss till Eslövs kommun för yttrande.
Vård- och omsorgsnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkande
till Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Syftet är att
betalningsansvarslagen ska ersättas av en ny lag.
Beslutsunderlag
Remiss från Socialdepartementet, inkommen den 30 mars 2015
Förslag till yttrande över betänkande om ny lag för trygg och effektiv utskrivning
från sluten vård
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 maj 2015
Beredning
Att Eslövs kommun tillstyrker förslaget om ny lag om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, om hänsyn tas till synpunkter i detta yttrande och
med undantag för att finansieringsprincipen inte gäller eller önskan om att andra
medel tillförs kommunen vilket kan möjliggöra de utökningar och den
kompetensutveckling som kommer att krävas.
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-624 05
E-post förvaltningens officiella e-postlåda Webb www.eslov.se
1 (2)
Förslag till beslut
- Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta att
godkänna upprättat förslag till yttrande över
betänkande avseende trygg och effektiv utskrivning
från slutenvård samt översända yttrande till
Socialdepartementet.
Ann Letorp
Förvaltningschef
Anna Fremner
Verksamhetschef
Vård och Omsorg
Postadress 241 80 Eslöv Telefon 0413-620 00
Webb www.eslov.se
2 (2)