Avfall Sverige - Regeringen.se

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm
Dnr M2015/2724/R
Malmö den 4 september 2015
REMISSVAR: Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EUbestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s
avfallsförteckning
_______________________________________________________________
Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen
har funnits sedan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sverige företräder
kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag. Deras
kunder utgör Sveriges befolkning och en stor del av näringslivet. Genom medlemmarna
representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I föreningen ingår, som associerade
medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom
avfallshantering.
Avfall Sverige arbetar enligt avfallshierarkin och verkar för att förebygga att avfall uppstår
och att mer återanvänds samt för att återvinna det avfall som ändå uppstår.
Specifika kommentarer
Definitionen av farligt avfall
Avfall Sverige uppmanar regeringen att överväga ändringar i de förslag som har remitterats
i syfte att reglera en heltäckande definition av farligt avfall i den svenska lagstiftningen.
Avfall Sverige anför följande:
1) Författningsförslaget till Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927), §3a
saknar en koppling till Avfallsdirektivets (Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv) artikel 3.2 som innehåller
definitionen av farligt avfall:
2. farligt avfall:
avfall med minst en av de farliga egenskaper
som förtecknas i bilaga III,
Om en hänvisning till artikel 3.2 saknas, riskerar avfallslistan i bilaga 4 till
Avfallsförordningen (2011:927) få en överordnad ställning gentemot definitionen i
Avfallsdirektivet vid bedömning om ett avfall är farligt eller inte.
Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26
E-post [email protected], Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553
Den farliga egenskapen HP9, smittfarligt
I Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning
av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om
upphävande av vissa direktiv framgår angående den farliga egenskapen HP 9, Smittfarligt
följande:
Klassificering enligt HP 9 ska bedömas enligt reglerna i referensdokumentet eller
lagstiftning i medlemsstaterna.
Avfall Sverige ser gärna att en svensk klassificering av HP 9 tas fram och förs in i svensk
lagstiftning.
Övriga synpunkter
Avfall Sverige ser gärna att regeringen uppmanar Naturvårdsverket att klargöra vilka
klassificeringsmetoder som kommer att gälla i Sverige för HP 14, Ekotoxiskt, till dess att
EU-kommissionen beslutar om klassificeringsmetoder för HP 14 som är gemensamma för
alla medlemsstater.
För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår jurist Sven Lundgren,
[email protected], telefon 040-35 66 00.
Med vänliga hälsningar,
Avfall Sverige
Claes Thunblad
Weine Wiqvist
Ordförande
VD
2 (2)