Mötesanteckningar från Esther ledningsgrupp 2015

MÖTESANTECKNINGAR
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-05-21 klockan 13.30-15.30
Plats:
Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö
Närvarande:
Johanna Svahn, Eksjö kommun
Magdalena Fritzon, Nässjö kommun
Malin Johansson, Nässjö kommun
Jeanette Öhrlund, Nässjö kommun
Lena Andersson, Sävsjö kommun
Lillemor Hultqvist, Sävsjö kommun
Anna Carlbom, Tranås kommun
Marianne Karlsson, Vetlanda kommun
Barbro Andersson, Mariannelunds vårdcentral
Birgitta Widestadh, Sävsjö vårdcentral
Eva Karlsson, Vårdcentralen Aroma, Vetlanda
Thomas Johansson, akutkliniken
Josefine Nordal, kvinnokliniken
Linda Andlöw, medicinkliniken
Inger Ahlström, geriatriska rehabiliteringskliniken
Kajsa Radonich, geriatriska rehabiliteringskliniken
Annica Fransson, ortopedkliniken
Anna Sandström, rehabiliteringsenheten Eksjö
Birgitta Wirefeldt, Esther-senior
Inbjudna:
Marita Sandqvist, punkt 2
1
Inledning
Anna Carlbom inleder och hälsar välkommen.
Övriga frågor:
 Singapore
 Fokusambulans
2
Sommarplanering
Marita Sandqvist, verksamhetsutvecklare Bräcke Diakoni är
inbjuden för att informera om uppdraget från ReKo där vi
tillsammans ska förbereda sommarens utmaningar på bästa
sätt, projekt Samverkan Sommar 2015, se bilaga.
Målet är att primärvården ska vara basen för all hälso- och
sjukvård.
1(6)
MÖTESANTECKNINGAR
2(6)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-05-21 klockan 13.30-15.30
I regelboken för primärvården står det att läsa att vårdenheten ska ha en samordnande roll i vården av de mest
sjuka och invånare med kroniska sjukdomar. Vårdenheten
har ett särskilt ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de
mest sjuka bland invånarna som valt vårdenheten.
Vårdenheten kan få särskild ersättning om man har namngivna medarbetare i funktionen som samordnare för vården
av de mest sjuka.
Varje vårdcentral lägger upp sitt arbete efter hur mycket
man vill arbeta med det och hur mycket resurser som krävs i
de olika enheterna.
Viktigt att sjukhusen blir mer tydliga i sina remisser och
skriver tydligt vad man vill att primärvården ska göra.
En regionövergripande arbetsgrupp är tillsatt och i denna
arbetsgrupp ingår följande personer:
Kommun
Thomas Axén, MAS, Jönköping
Ann Lindqvist, biträdande områdeschef, Värnamo
Anette Claesson, MAS, Värnamo
Jennie Svensson, områdeschef, Vetlanda
SIV
Anette Abrahamsson, Ryhov
Marie Andersson, verksamhetsutvecklare, Värnamo
Katarina Ekberg, verksamhetsutvecklare, Värnamo
Camilla Strid, verksamhetsutvecklare Eksjö
PV
Angela Eckerby, vårdutvecklare, Bra Liv
Marita Sandqvist, verksamhetsutvecklare, Bräcke Diakoni
Ulrika Stefansson, folkhälsa och sjukvård
Carola Walfridsson, Futurum
MÖTESANTECKNINGAR
3(6)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-05-21 klockan 13.30-15.30
3
Krisplan
Anna Carlbom delar ut samverkansrutiner inför sommaren
2015, se bilaga.
Diskussion kring borden om eventuella synpunkter på
innehållet i samverkansrutinerna.
Några av reflektionerna nedan:
 MSS-samordnaren ska alltid vara tillgänglig per
telefon
 Rutinen hos primärvården är att man alltid ringer ett
nummer
 Samordnaren ska ha en vikarie under sommaren
 Visams beslutsstöd arbetas med och skulle ha varit
infört till sommaren. Beslutsstödet riktar sig till sjuksköterskor i kommunal sjukvård som gör hembesök.
Utbildning kommer ske i november/december med
förhoppningen att beslutsstödet ska användas fullt ut
efter årsskiftet.
 Viktigt att den som ringer kan sätta rätt vårdnivå.
Utbildning kommer ordnas till hösten.
4
Sjuka patienter med assistent – vad gäller vid sjukhusvistelse?
Har de möjlighet att stanna t ex vid personer som lider
av demens?
Vem beslutar om de ska stanna?
Är det lika i alla kommuner?
Anna Carlbom vill höra vilka bedömningsgrunder som finns
vad gäller personlig assistent. När har man rätt att ha personlig assistent?
Kajsa Radonich läser upp vilka regler som gäller.
Punkten flyttas till hösten för ställningstagande.
5
Lärande av en avvikelse
Anna Carlbom ger en information om en avvikelse där den
interna kommunikationen brister. Avvikelser har noterats
där biståndshandläggare har kvitterat Meddix utan att hälsooch sjukvårdspersonal fått kännedom om ärendet.
Viktigt att kolla upp rutiner och även att ny personal får
kännedom om rutinen.
MÖTESANTECKNINGAR
4(6)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-05-21 klockan 13.30-15.30
6
Föregående protokoll
Esther-coach utbildning
Fortfarande går det att anmäla sig till Esther-coach utbildningen som startar i september och som samarbetar inom
hela regionen.
Max 30 platser finns totalt och för att utbildningen ska
kunna genomföras krävs minst 15 anmälda.
Det är sista gången som en lokal coach-utbildning anordnas.
Fr o m 2016 anordnas en länsgemensam coach-utbildning
som troligen blir förlagd till Jönköping.
För att bli Esther-coach behövs inga förkunskaper. Anmälan
sker via lärandekalendern, eller besök Esthers hemsida:
http://plus.rjl.se/esther
Finns frågor, kontakta kurator Kajsa Radonich,
tel 0381-33 45 39
7
Höstens tider
2015-09-10 är det Esthers ledningsgruppsmöte.
2015-09-29 är det Esther café i Vetlanda.
Vem ordnar Esther café i november månad?
Malin Johansson och Magdalena Fritzon, Nässjö tar med sig
frågan och ser om Nässjö kan anordna i november månad.
Malin och Magdalena återkommer.
2015-10-06 är det Esthers strategidag med temat – basen för
Esthers vård ska alltid vara hemmet.
Vid dessa möten medverkar studiebesöket från Singapore.
2015-10-28 – 29 är det regiondagar i geriatrik på Badhotellet
i Tranås. Inbjudan skickas ut. Temat är personcentrerad vård
och benskörhet/osteoperos.
MÖTESANTECKNINGAR
5(6)
Esther ledningsgrupp
Tid:
8
2015-05-21 klockan 13.30-15.30
Övriga frågor
Singapore
Anna Carlbom informerar om att biståndshandläggare/socionomer från Singapore önskar besöka regionen, under
en 5-veckors period, för att se hur vi arbetar med samverkan.
Program håller på att tas fram. Studiebesöket startar på
Qulturum där en genomgång ges i hur det svenska vårdsystemet fungerar, först övergripande i Sverige sedan på
regionnivå. Därefter önskar de hospitera inom slutenvården,
vårdplaneringsteamet, kommunerna, biståndshandläggare,
hemtjänst samt kommunala hemsjukvården.
Nicoline Wackerberg och Anna Carlbom vill få in namn på
de som önskar ta emot studiebesöket. (3-4 personer kommer
i mitten av september och hospiterar under en 3-4 veckors
period). Bra om de kan följa samma kommun, men går bra
att variera kommun också.
Fokusambulans
Anna Carlbom informerar om ett projekt som startade
1 februari där ambulanspersonal uppmärksammat att en del
patienter larmar ambulans i onödan och där det inte finns
någon grund för att ta dem till akutmottagningen. Oftast sker
dessa larm under nattetid.
Ambulansen har tagit fram en checklista för de personer som
larmar ambulans frekvent och där ärendet ej är av akut
karaktär. Denna checklista lämnas, efter samtycke med
patienten, till patientens vårdcentral. På så vis kan vårdcentralen lättare uppmärksamma dessa patienter och kunna
hjälpa dem med sina problem.
Ärendet tas upp igen vid Esthers ledningsgruppsmöte 10
september alternativt 19 november. Till mötet inbjuds bitr
områdeschef Fredrik Hegg, ambulansen.
MÖTESANTECKNINGAR
6(6)
Esther ledningsgrupp
Tid:
9
2015-05-21 klockan 13.30-15.30
Nästa
i Esthers ledningsgrupp
Nästa Esthers ledningsgruppsmöte är inplanerat till
9 september klockan 13.30-16.30 i Ulfsparresalen, hus 17,
Höglandssjukhuset Eksjö.
Vid anteckningarna
Elinor Rydell