Lorenzburg - WordPress.com

Utökad projektbeskrivning & koncept
Vem äger dig? Du själv? Staten?
Vem definierar dig? Du själv? Jante?
Lorenzburg är en eterisk nation
för konstnärer, fritänkare, freaks
queers, visionärer och alla andra.
Det här är ett filmprojekt för att göra
trailern till en normkritisk
och maktkritisk konstnärlig plattform.
!
!
Välkommen till Sagolika Lorenzburg – en eterisk mikronation för konstnärer,
fritänkare, queers, visionärer och alla andra!
Självständighetsförklaring
Mikronationen Lorenzburg ska vara en fristad för konstnärer, visionärer, tänkare queers
och alla andra. Mikronationen ska verka för mänskliga rättigheter samt alla människors
upplysning och välbefinnande. Lorenzburg ska vara en föregångare vad gäller
grannsämja med intill-liggande nationer, ett klokt utnyttjande av naturliga resurser och
främjandet av medborgarnas möjligheter att leva goda och äkta liv utifrån personlig
övertygelse och begåvning.
•
•
•
•
Lorenzburg ska verka för fred, förståelse och frihet i världssamfundet.
Lorenzburg ska verka för vetenskapernas och de sköna konsternas
avancemang och mångfald
Lorenzburg ska uppmuntra kollektivets, såväl som den enskilde
individens, kraft att göra gott för sig själva och varandra.
Lorenzburg ska vara en fristad för människor som vill återta den
suveräna rätten till ett unikt och personligt uttryck och rätten att berätta
sin egen historia.
Denna första fas av självständighetsförklaringen förkunnas och undertecknas:
H.S.H Prins, Beau Frej Melchior Baltasar von Fräähsen zu Lorenzburg
!
!
Filmtrailer/ pilotfilm för den konstnärliga plattformen "Lorenzburg"
Furstendömet Lorenzburg är ett konstnärligt suveränitetsprojekt. Vem, ytterst, äger
rätten till en människa? Ägs vi av landet där vi bor eller finns det en personlig
suveränitet som går djupare och längre? Hur långt kan en människa gå i sin
emancipation innan hen tilldöms sociala bestraffningar av ”jante-lagen”? Kan jag skapa
en ”eterisk” fristad tillsammans med andra – en idé-nation som kan härbärgera oss när
vi tröttnar på vardagen och en begränsande verklighet?
Lorenzburg är en mikronation - en stat vars eteriska gränser sammanfaller med
stadsdelen Lorensberg i Karlstad. Furstendömet Lorenzburg söker inte annektera
territorium med våld eller andra medel men bör förstås som en dubbelexponering där
staten ligger som en parallell verklighet över vardagen. Furstendömet Lorenzburg ska
vara en långsiktig idéplattform för framtida konstyttringar som har gemensamma
temata:
•
•
•
Suveränitet/makt (Vem eller vad ”äger” dig?)
Legitimitet/makt (på vilka grunder vilar vår kraft att definiera och identifiera oss
själva eller andra?)
Personligt och kollektivt narrativ/makt (Vilka berättelser tar vi del av i
skapandet av kollektiv och individ? )
Performancekonst, koreografi, film, musik och bildkonst/ installation är exempel på
konstnärliga gester som kan komma att ha plattformen Lorenzburg som avsändare i
framtiden. Lorenzburg kommer också att tjäna som sammanhang för vidare samarbeten
mellan mig själv (Frej) och andra konstnärer.
Med ansökan följer en konceptkarta för att ge en bild av hur den framtida plattformen
kan komma att se ut. Tanken är att kartan ska ge en bild över ett övergripande landskap
av teman som alla kommer inrymmas under plattformen Lorenzburg. Jag söker medel
från PRONTO för att kunna göra en filmtrailer som också ska vara ett självständigt verk
i sig själv. (Detta markeras i rött på konceptkartan)
Med ansökan följer en projektkarta som syftar till att ge en övergripande bild över
plattformen Lorenzburgs fleråriga planering:
• Gröna pilen visar på redan avklarat ”kickstarter-projekt” (se medföljande
länklista) som framgångsrikt hittade sponsring om 15 000 kronor som oavkortat
ska gå till att skapa en hemsida med möjligheter för Lorenzburgs medborgare
från hela världen att skapa en egen profil och börja interagera med varandra
oberoende av fysisk lokalitet.
•
Röda Pilen visar på det delmoment, i det övergripande arbetet med plattformen
Lorenzburg, som jag söker projektmedel för. Delmomentet avslutas i och med
att trailern visas som en del av en performance/ installation under WEST PRIDE
i juni 2015. (mer om detta längre ned)
!
!
•
Blå pilen visar samarbetet med en Göteborgsbaserad Italiensk
dokumentärfilmare som i film kommer att gestalta berättelsen om byggandet av
Lorenzburg. Separat ansökan inkommer vid senare tillfälle för detta
övergripande film-projekt. Filmprojektets gestaltande del avslutas 2 april 2016
och fortsätter då med redigering.
•
Gula Pilen visar projektets övergripande tidsplan från dec 2014 till 2 april 2016
(det nedersta pilhuvudet) som avslutar den gestaltande delen för att
implementera plattformen. Lorenzburg fortsätter sedan som plattform för
framtida projekt.
Furstendömet Lorenzburg är en “eterisk” nation, det vill säga som har en lokalitet
någon ”annan” stans än främst den fysiska geografin. Lorenzburg som plattform hyllar
det fantastiska, det drömmande, det flytande och det som är i förvandling. Magi är
verklig och påtaglig i Furstendömet Lorenzburg och nationen är att jämställa med
Shangri-la, Narnia eller Nangijala. Samtidigt finns faktiskt också en fysisk plats: Det är
medelklassområdet Lorensberg i Karlstad. Där växte jag upp bland radhusområden och
skogspartier. Där spelade vi rollspel, läste fantasyböcker för varandra och äventyrade i
främmande världar ute i skogen på andra sidan gatan.
Nu återskapar jag barndomens magi i form av sagonationen Lorenzburg som en
idealbild av den plats där jag växte upp. I en gest av usurpation utropar jag Lorenzburg/
Lorensberg till en självständig mikronation (se nedan) – en fristad för oknytt, konstnärer,
queers, visionärer och asylsökare från alla möjliga delar av multiversum. Jag är
Lorenzburgs furste.
Skapandet av plattformen/ mikronationen Lorenzburg är en politisk handling. Jag menar
att själva poängen med den här handlingen är just att jag menar 100% allvar. Det är inte
på ”skoj”. Det är ingen ”plojgrej”. Jag vill på allvar undersöka mekanismer för
suveränitet och legitimitet genom ett långsiktigt arbete där Lorenzburg manifesteras
genom en serie verk – performance, film, artefakter, installationer.
Nu söker jag medel för att göra en första kortfilm om sagonationen Lorenzburg. Filmen
kommer att spelas in i Göteborg och Karlstad, i samarbete med Göteborgsbaserade
konstnärer, och det färdiga verket kommer visas under WEST PRIDE nu i juni. Jag
placerar det här verket i kategorin HBTQ på grund av dess uttalade norm-/ maktkritiska
agenda och eftersom flera av deltagarna är HBTQ-personer som i olika grad har upplevt
just hur lite personlig suveränitet en kan ha i fråga om den egna kroppen och identiteten
när det kommer till mötet med ”makten” (sjukvård, civilrätt, etc).
Filmen ska vara ett fristående verk i själv och som en del av projektets korpus/ mythos/
portfölj. Den färdiga filmen kommer att ha nyskriven musik av Göteborgsbaserade
tonsättaren Siri Mandolini Landgren, samt pålagda animationer av Barcelonabaserade
animatören Mariana Ramirez Uzcategui.
!
!
Om Projektets deltagare (vänligen se bifogat material för mer information):
Frej von Fräähsen zu Lorenzburg - Projektledare
Göteborgsbaserad dansare, koreograf, performancekonstnär och skribent. Utbildad vid
danskonservatoriet LABAN/ London samt Högskolan för Scen och Musik/ Göteborg.
Driver den politiska bloggen Prinsesspartiet sedan 4 år tillbaka.
Nicola Bremer – Filmare
Göteborgsbaserad Schweiz-Italiensk
filmkonstnär.
skådespelare,
dramatiker,
regissör
och
Siri (Mandolini) Landgren – Tonsättare
Göteborgsbaserad tonsättare med utbildning från Gotland och Högskolan för Scen och
Musik (Kompositörsutbildning)
Mariana&Ramirez&Uzcategui&–&Animatör&
Prisbelönt animatör, grafisk formgivare, illustratör baserad i Barcelona.
Länkar till andra Mikronationer som utropats runt om i världen (klicka på länkarna
nedan):
Kungadömet Lovely
Sealand
Seborga
Morokulien
Republiken Jämtland
Ladonien (konstnären Lars Vilks)
Översikt av det övergripande arbetet med plattformen Lorenzburg:
1. Grafisk profil, heraldiska emblem och kartor ska tas fram (i stort sett färdigt)
2. Färdigställandet av Furstendömet Lorenzburgs hemsida med online formulär för
att ansöka om medborgarskap. (framgångsrikt finansierat av privata sponsorer
på ett sponsorsforum som heter Kickstarter. Klicka här för att komma till sidan.)
- https://www.kickstarter.com/projects/912926094/welcome-to-the-principalityof-lorenzburg
Hemsidan beräknas komma upp under februari månad.
!
!
3. En kortfilm på 3 – 5 minuter. Filmen kommer att innehålla originalmusik
och 3D animationer som läggs ovanpå det material som filmas på plats i
stadsdelen Lorensberg samt i Dicksonska Palatset och övriga miljöer i
Göteborg. Det är till detta som jag nu ansöker om medel.
4. Informationsmaterial/ foldrar ska färdigställas där Sagonationen Lorenzburg
som koncept visualiseras genom text och bild av skickliga konstnärer. Dessa
foldrar ska användas för att marknadsföra idén om Lorensberg/ Lorenzburg som
potentiell plats för ett deltagardrivet konstprojekt kring teman som ” Det lokala i
en global samtid”, ”Frihet, emancipation och den egna berättelsen”, ”Det goda
Grannskapet”
och
”Sagonation
mitt
i
en
urban
miljö”.
5. Två delmoment drivs parallellt via plattformen:
a. Community Art projekt med boende i stadsdelen Lorensberg / Karlstad
b. Dokumentärfilm om mötet mellan Prinsen av Lorenzburg och boende i
Lorensberg samt hur de gemensamt lyckas eller misslyckas med att lägga
grunden till en ”eterisk” nation.
6. Lorenzburg fortlever som en ”eterisk” nätbaserad/ Göteborgsbaserad plattform
för konstnärliga yttringar där jag, som karaktären Prinsen av Lorenzburg,
fortsätter att konstnärligt problematisera påbörjade teman som personlig
suveränitet, identitet och narrativ.
Ställ gärna fler frågor om konstprojektet:
[email protected],
Lorenzburgs blogg på Svenska: Klicka Här
(https://furstendometlorenzburg.wordpress.com)
Lorenzburgs internationella Twitterkonto har över 6000 följare redan. Du kommer till
Twitter om du klickar här (https://twitter.com/Lorenzburg)
Bloggen Prinsesspartiet.se en blogg som kom till dagen efter valet 2010. Jag kände sorg
över att ett rasistiskt parti kommit in i riksdagen och behövde ett personligt forum för
att ventilera detta. Med tiden kom jag upp i några tusen läsare om dagen.
!
!
Kostnadskalkyl:
Kostnader
Ersättning på faktura till deltagande konstnärer för två veckors arbete heltid (inkl. 6%
moms):
Projektledare/ skådespelare
15 000
Filmare
10 000
Tonsättare
15 000
Animatör
15 000
Ersättning för redigering av film/ ljud
10 000
Kostnader resor, material, försäkringar
Resa till/ från samt hyra av bostad för arbetsvecka i Värmland
Resa till/ från Barcelona (animatören)
Hyra av högupplöst videokamera en vecka (fem dagar)
Kostnad hyra av redigeringsutrustning
Försäkringar för två veckor
Övrigt material samt dokumentation och efterarbete
3000
2000
10 000
9600
3000
2000
Summa kostnader 94 600
Intäkter
Sökta medel Göteborgs Stad
Sökta medel Längmanska Kulturfonden
Lån av privat video-redigeringsutrustning ung kostnad
40 000
45 000
9600
Summa intäkter 94 600
KONCEPTKARTA LORENZBURG
* Iscensätta makt/ majestät (nationen som teater)
*Nation och nationalitet som artefakt
* Delta i SVT-‐ DEBATT etc
* Invigningstala på Pride etc
*Demokratiskt arbete
*Gruppidentitet som
godtyckligt val
*Att förhandla (eller inte)
individens identitet vs. gruppens.
*Föreläsningar om makt och
identitet
* Dokumentärfilm
*Skrivet material
*Bloggen Prinsesspartiet
* Internet/ global plattform
*Utmana idén om
platsspecifik
nationalitet
*Faktiskt fysisk plats
*Filmtrailer
*Dokumentärfilm
* Youtubesketcher
Övergripande flerårigt Lorenzburgprojekt för att arbeta med norm/ maktkritik
(projektmedel film kommer sökas)
LORENZBURG -‐ projektkarta flerårigt projekt
(prontomedel söks för delprojektet, den röda pilen)
Lorenzburg konceptexempel
!
!
Övrigt om Furstendömet Lorenzburg
Den fysiska platsen som sammanfaller med
den ”eteriska” Mikronationen Lorenzburg upptar
ca elva hektar mark och angränsar till stadsdelarna
Kroppkärr, Rud och Stock-fallet i Karlstad.
Ungefär 1650 invånare bor permanent i
Lorenzburg men i egenskap av ”eterisk”
eller ”eskapistisk” nation erbjudes också
immateriellt medborgarskap till konstnärer,
tänkare, vetenskapspersoner och andra från alla
delar av världen.
Talat språk är mestadels svenska.
Landets flagga är en korsfana med två blå och två
röda fält delade av ett kors i guld. I övre högra
fältet (om flaggan är sedd framifrån) blått med
konstellationen ”corona borealis” (Nordens
Krona) i guld. Nedre högra fältet är rött och upptas
av en gyllene ärta (från sagan om prinsessan på
ärten) krönt av en gyllene krona. Den gröna ärtan
kan också symbolisera jorden medan stjärnorna
ovan symboliserar himlen. Ärtan anspelar på
prinsessan på ärten och är en påminnelse om att
även små ting kan åstadkomma stora förändringar.
Ärtan återfinns också i Riksvapnet.
!
Lite!exempel!på!heraldiska!koncept!som!redan!finns!i!projektet:!
!
Lorenzburgs!
stora!
riksvapen!
visar!
fursteättens! personliga! vapen! (en! påfågel)!
mot!bakgrund!av!en!röd!örn!i!gult!fält,!en!röd!
hand! mot! gult! fält! samt! 2X! en! krönt! ärta! i!
guld! mot! rött! fält.! Sköldhållarna,! en! ängel!
och! en! ”vildman”! symboliserar! vikten! av! att!
balansera!natur!och!kultur.!
!
!
Lorenzburgs! lilla! riksvapen! visar! skölden!
utan! furstefamiljens! ”hjärtsköld”.! Bakom!
skölden!
ett!
standar!
med!
konstellationen! ”Corona! Borealis”! –! norra!
kronan.!
!
Furstefamiljens!vapen!under!kunglig!krona:!
En!kedjad!påfågel!med!en!ärta!i!klon.!(viktigt!
att! tygla! sin! fåfänga! och! ärtan! kommer! från!
sagan! om! Prinsessan! på! ärten! –! även! små!
ting! kan! åstadkomma! förändring),! Corona!
Boralis! samt! en! gyllene! krona! mot! blå!
bakgrund.! Sköldhållarna,! en! vit! enhörning!
och!en!”eggad”!panter,!håller!varsitt!standar!
!med! en! krönt! ärta! respektive! två! korslagda!
facklor! spm! en! symbol! för! kunskap! och!
upplysning.!
!
Exempel!på!medborgarcertifikat!(alla!är!unika!konstverk!i!sig!själva):!
!
!
Exempel!på!medborgarcertifikat:!
!
!
!
Exempel!på!medborgarcertifikat:!
!
!
!
Konceptexempel+på+framtida+ordnar:+
Riddare!av!Sporren!
!
!
Ordenstecken:!
!
Spes!Ocsulo!–!hoppets!
kyss.!
!
!
!
!
Exempel'på'”riddarbrev”
!
!
!
!
!
!
Corona!Borealis!–!!
Norra!Kronans!orden!
!
!
!