Åk 2 Vårtermin: Melodi, ackord och rytm - Björklinge skola

Åk 2 Vårtermin: Melodi, ackord och rytm
Tid
Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande.
Årskurs 2 vecka 2-8 + 16-23, 40 min per vecka.
Mål från LGR11 Del 2
Övergripande mål och riktlinjer
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och
dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Musik: Kursplanens syfte
Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor



spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
analysera och samtala om musikens olika uttryck i olika sociala, kulturella och historiska
sammanhang
Kursplanens centrala innehåll från LGR11 (årskurs 1-3)
Detta innehåll kommer att behandlas denna termin:









Spel i olika former
Imitation och improvisation med rytmer och toner
Gestaltning av sånger med rytmer och rörelser
Slagverk och stränginstrument med variation av rytm, klang och dynamik
Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik
Musiksymboler, bilder och tecken
Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik
Olika instrument från grupperna sträng- och slagverksinstrument
Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang
Kunskapskrav från LGR11 (årskurs 6)
Kunskapskrav som kommer att bedömas






Eleven kan delta i gemensam sång
Eleven kan spela en enkel anpassad melodi- och slagverksstämma
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument
Eleven sjunger eller spelar med tajming
Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande
Eleven kan uttrycka sig om egna musikupplevelser
Konkretisering av målen
Eleven skall kunna




Visa intresse och våga prova enkelt ensemblespel i mer än en form
Kunna klappa/spela i takt samt härma enkla rytmer, rörelser och ljud
Kunna hitta på egna rytmer som gruppen får härma
Kunna göra enkla gemensamma framträdanden både i stor grupp och i smågrupper
www.bjorklingeskola.uppsala.se • Gånglåtsvägen 1 • 743 64 Björklinge •
Björklinge skola
Tel: 018-727 79 05







Kunna delta i rytmorkester
Kunna spela enkla melodislingor på ukulele/gitarr
Kunna ackordet C på ukulele och våga prova ackordet G7
Prata om vad noter är
Kunna associera till egna upplevelser och erfarenheter utifrån olika sorters musik
Känna igen några instrument
Känna till sånger, visor och musikstycken förknippade med våra traditioner
Undervisning
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå
målen för arbetsområdet












Danslekar
Enkelt melodispel på ukulele eller gitarr
Improvisation med stränginstrument
Vi repeterar ackordet C på ukulele
Vi provar på ackordet G7 och spelar tillsammans i växelspel
Vi utforskar fler rytminstrument, hur ser de ut, hur låter de, vad heter de, hur gör man?
Vi pratar om vad noter är
Pulsträning med notexempel som halvnoter, fjärdedelsnoter
Imitation och improvisation med rytminstrument
Vi kombinerar rytminstrument med dramatisering av sånger
Vi lyssnar på musik och berättar om våra associationer
Vi repeterar och framför sommarsånger och psalmer
IT
Dator och projektor blir verktyg för att se sångtexter, bilder, symboler eller andra visuella
instruktioner.
Tillämpning
Hur eleven ska få visa sina förmågor





Delta i gemensam sång
Delta i gemensamt spel
Delta i lekar och övningar
Delta i framföranden
Verbalt berätta om sina tankar
Bedömning
Läraren kommer att bedöma din förmåga att delta i sång, spel, lekar, samtal och övningar.
www.bjorklingeskola.uppsala.se • Gånglåtsvägen 1 • 743 64 Björklinge •
Björklinge skola
Tel: 018-727 79 05