Föredragningslista

Kallelse/Föredragningslista
Byggnadsnämnden
Tid: Onsdagen den 23 september 2015 kl. 10:00
Plats: Esplanaden, Stadshuset 2 tr
Presskonferens kl. 15:00
1
Godkännande av föredragningslista och val av justerare
Förvaltningsärenden
2
Byggnadsnämnden, verksamhetsuppföljning januariaugusti 2015
3
Information om budget och verksamhetsplan 2016-2019
4
Byggnadsnämndens sammanträdestider 2016 – efter
återremiss
Lantmäteri
5
Namnsättning kvarter Stadsliden 6:3, Olofsdal
6
Namnsättning gata Stadsliden 6:3, Olofsdal
7
Namnsättning av gata Stöcksjö 22:19
Detaljplan
8
Information från näringslivs- och planeringsutskottets
sammanträden
9
Detaljplan för Revisorn 3-8 – antagande
Mer info: http://tinyurl.com/otcqdub
10
Detaljplan för Täfteå 29:38 – antagande
Mer info: http://tinyurl.com/q2ymhb2
11
Information angående planprogram Ersmark
Planbesked
12
Planbesked för Drevet 1 – inleda planläggning
13
Planbesked för Taljan 6 – inte inleda planläggning
14
Planbesked för Gitarren 1 och 2 och del av Backen 4:25 –
inleda planläggning
15
Planbesked för Flyttfågeln 1 – inleda planläggning
16
Planbesked för Audumbla 4 – inleda planläggning
17
Planbesked för Balder 8 – inleda planläggning
18
Planbesked för Länken 5 och del av Ersboda 2:1 – inleda
planläggning
19
Planbesked för Haddingen 1:13 – revidering av tidigare
beslut
Lokaliseringsprövning
20
Degersjön 2:3 – Förhandsbesked – Nybyggnad av ett
enbostadshus – Lokaliseringsprövning – positivt
21
Berttjärn 2:3 – Förhandsbesked – Nybyggnad av två
enbostadshus – Lokaliseringsprövning samt
strandskyddsdipens – positivt
Bygglov
22
Ingenjören S:1 – Nybyggnad av förråd. Beslutsförslag:
bifall
23
Norrmjöle 5:83 – Nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad. Beslutsförslag: bifall
24
Tärnan 12 – Nybyggnad av komplementbyggnad.
Beslutsförslag: bifall
25
Röbäck 57:1 – Nybyggnad av garage med carport samt
rivning av befintligt garage. Beslutsförslag: bifall
26
Gefion 7 – Ändrad användning från kallvind till 2 st
lägenheter. Beslutsförslag: bifall
27
Linnéan 10 – Tillbyggnad av enbostadshus med balkong.
Beslutsförslag: avslag
28
Rubinen 2 – Ändrad användning från lokal till 2 st
källarlägenheter. Beslutsförslag: avslag
29
Tväråmark 3:8 – Nybyggnad av fritidshus och garage.
Beslutsförslag: avslag
30
Umeå 5:2 – Nybyggnad av flerbostadshus. Beslutsförslag:
avslag
31
Lärkan 2 – Nybyggnad av flerbostadshus och
cykelförråd/soprum samt fasadändring och rivning av del
av befintligt flerbostadshus. Beslutsförslag: avslag
32
Röbäck 101:1 – Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Beslutsförslag: avslag
33
Lommen 1 – Ändrad användning från garage till sovrum.
Beslutsförslag: avslag
34
Motormannen 10 – Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Beslutsförslag: avslag
Anmälningsärenden
35
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden
augusti 2015
Övriga ärenden
36
Inbjudan till öppet samrådsmöte