Manual för sökord och länkar

Manual för sökord och länkar
Sökord i
BHV-journalen
Undersökord
Val
Fasta värden / Val
Fasta värden / Val är ibland länkade till statistikuttag
och ibland endast som hjälp för användaren. Genom
att läsa kolumnen längst till höger ser ni vilket som är
fallet på respektive sökord.
Kontaktplats
Närvarande
[D] Kontaktorsak
Länkar
Begrepps beskrivning
BVC.
I hemmet.
Hembesök ej utfört.
[BHV Närvarande] Flervals
Sjuksköterska
Barnläkare
Allmänläkare
Annan läkare
Tolk
Alla sökord utom de spärrade har en fritext ruta att
skriva fritt i.
Rapporteras till
kvalitetsregister
eller lokal
årsredovisning
Framför sökorden i Cosmic finns ett (i).
Tryck på det så ligger där en förklaring till
sökordet och i vissa fall länkar till
användbara sidor.
Hembesök ej utfört, ange orsak i Fritext rutan.
För att registrera teambesök (till BHVQ) vid
läkarbesök så markeras både sjuksköterska och läkare
i journalmallen.
För Produktionsuppföljning krävs att barnets besök
kontakt registreras i både sjuksköterskans och
läkarens tidbok.
BHVQ
Enval
Nyfödd - 4v Barnhälsovårdskontroll
6-8v Barnhälsovårdskontroll
3-5månader Barnhälsovårdskontroll
6månader Barnhälsovårdskontroll
8månader Barnhälsovårdskontroll
10månader Barnhälsovårdskontroll
12månader Barnhälsovårdskontroll
18månader Barnhälsovårdskontroll
2,5-3år Barnhälsovårdskontroll
4år Barnhälsovårdskontroll
5år Barnhälsovårdskontroll
Extra Barnhälsovårdskontroll
Föräldragruppsträff
Här väljer du i vilket åldersintervall kontakten sker.
http://www.rikshandbokenIndelningen följer Rikshandbokens indelning. Antalet bhv.se/Kategori/Barnh%c3%a4lsov%c3%a5r
besök i respektive ålder bör också följa
dsprogrammet
Rikshandbokens rekommendation. Följ länken och läs
"BHV-programmet - en översikt" för mer information.
Besök utöver dessa dokumenteras i Extra
barnhälsovårdskontrollmallen.
Information om sammanhållen BHV journal i LUL
Information om Nationellt kvalitetsregister BHV
Efter medgivande från vårdnadshavare
rapporteras automatiskt uppgifter från
journalen till Nationellt Kvalitetsregister
för Barnhälsovård i Sverige.
Länk till BHVQs informationsblad till föräldrarna att
dela ut vid förfrågan.
Mallen är en så kallad dynamiskmall [D]. Markera
den mall du vill öppna, tryck två gånger på Tabbknappen så öppnas mallen.
Anamnes (spärrat)
Samtycke
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
Sida 1
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42747/bhv
q_foraldrainformation_14_6_2.pdf
BHVQ
Manual för sökord och länkar
Uppgiftslämnare
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Annan
Deltagande
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Annan
Överkänslighet
Med vårdnadshavare 1 menas moder eller
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42944/BH
motsvarande och med vårdnadshavare 2 menas fader VQ_Registerbeskrivning_ver_15_4_1.pdf
eller motsvarande. I familjer där föräldrarna är av
samma kön anges
den förälder som står förtecknad först i BHVjournalen som vårdnadshavare 1 och den andra/andre
som vårdnadshavare 2.
Se sid 15 i BHVQs manual.
Detta sökord finns endast i Föräldragruppsmallen.
Och tjänar som underlag för BHVQ angående
deltagande i föräldragrupp.
T.ex. komjölk eller guten. Allergier med kraftiga
http://www.rikshandboken-bhv.se
reaktioner ska stå som Observandum i patientlisten.
Läs under Allergi och intolerans i Rikshandboken .
Tolkbehov
Vallista med olika språk
Kom ihåg att även markera tolkbehov i Huldra för
att få ekonomisk ersättning, samt i patientkortsfliken
Familjesituation barn för att enkelt kunna se det.
Tidigare hälsoproblem
[BHV Tidigare hälsoproblem]
Neonatalperiod utan anmärkning.
Neonatalperiod ej utan anmärkning.
Som neonatalperiod räknas de första 28
levnadsdagarna.
Pågående hälsoproblem
T.ex. astma.
Den dag barnet blir utskrivet från sjukhuset. Datumet
finns i Kvinno-Barn klinikens journaltabell.
Utskrivningsdatum
OAE (hörselkontroll) Utförd
Ej utförd
Datum finns i Kvinno-Barn klinikens journaltabell.
Under "Neurodivisionen/Öron-,
näs- och halssjukdomar/Hörselmottagningen” finns
resultatet för barn som gjort om kontroll av OAE.
Metabol screening
Datum finns i Kvinno-Barn klinikens journaltabell.
Första barn
Utförd
Ej utförd
Är första barn till vårdnadshavare 1
Är första barn till vårdnadshavare 2
Är inte första barn
Med första barn menas att barnet är någon av
vårdnadshavarnas första biologiska barn eller
adoptivbarn. BHVQ sid 15 .
Ärftlighet
Allergi
Diabetes
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
Sida 2
BHVQ
BHVQ
BHVQ
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42944/BHVQ_Registerbeskrivning_ver_15_4_1.p
BHVQ
Manual för sökord och länkar
Krampsjukdom
Annan långvarig
sjukdom
Synnedsättning
Hörselnedsättning
Läs- och
skrivsvårigheter
Långvarig
medicinering
Ärftlighet
Rökning
Tal- och
språksvårigheter
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
[BHV Ärftlighet] Flervals
Moder
Fader
Syskon
Annan släkting
Ingen
[BHV Rökning första besök]
Ingen i barnets närhet röker
Vårdnadshavare 1 rökt dagligen före graviditeten
Vårdnadshavare 2 rökt dagligen före graviditeten
Vårdnadshavare 1 rökt dagligen under graviditeten
Vårdnadshavare 2 rökt dagligen under graviditeten
Vårdnadshavare 1 röker dagligen
Vårdnadshavare 2 röker dagligen
Rökare utöver vårdnadshavarna finns i barnets
hemmiljö
Vet ej
Denna finns endast med i 10mån mallen.
http://www.rikshandboken-bhv.se
Barn som vid 10månader inte jollrar med olika ljud i
långa ramsor som låter som "riktigt prat", ge extra råd
kring språklig stimulans. Följ upp senast vid 12
månader. Överväg vidare remittering.
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter
/Barns-yttre-och-inre-miljo/Barn-ochrokning-snusning/
BHVQ tar ut uppgift
4v, 8m, 18m, 4år.
Sida 3
Manual för sökord och länkar
Riskbedömning smitta
Risk för TBC
Ej risk för TBC
Risk för Hepatit B
Ej risk för Hepatit B
Socialt
Kan ses ihop med givna vaccinationer med hjälp av
http://www.folkhalsomyndigheten.se
vaccinations filtret.
Läs mer under "Riskländer tuberkulos och hepatit-B.
Barnomsorg
Familj
Våldsutsatthet i
nära relationer
T.ex. hur barnet har det på förskolan.
T.ex. om har familjesituationen förändrats.
Länk till Landstingets kvalitetshandbok.
NCKs förslag på frågor.
EPDS utfört
Fritext, t.ex. förklaring till att EPDS inte har gjorts.
Läs i Rikshandboken under
Barnhälsovårdsprogrammet - Psykisk hälsa Depression hos nyblivna mammor och screening med
EPDS .
Utfall
Ej utfall
Ej genomfört
Vid utfall gör en sammanfattning för respektive
områden, tex. beteende, motorik, språk. 8 månaders
formulär. Språkscreening 2.5år och 4år.
Hälsoformuläret / Fokus studien 3, 4 och 5år.
Formulären finns i Rikshandboken under Regionala
tillägg.
Vid utfall gör en sammanfattning för respektive
områden, tex. beteende, motorik, språk.
Formulären finns i Rikshandboken under Regionala
tillägg.
Depressionsskattning
Föräldraformulär
Barnomsorgsformulär Utfall
Ej utfall
Ej genomfört
http://www.nck.uu.se/digitalAssets/352/3525
78_3201410_nck_forslag_pa_fragor_om_vald.pdf
http://www.rikshandboken-bhv.se
Status (spärrat)
Kommunikation
Syn
Synprov (HVOT)
Hörsel
[D] Hörselprov
T.ex. angående barnets joller / tal.
T.ex. syncentrals kontakt, skelning.
Bra enligt uppgiftslämnare
Ej bra enligt uppgiftslämnare
Höger öga
Vänster öga
Hör bra enligt vårdnadshavare
Hör ej bra enligt vårdnadshavare.
Audiogram utfört på audiologen
Audiogram ska utföras på audiologen
Ska utföras på BVC
Utfört, resultat: (D Hörselscreening 4 år)
Ruta att fylla i det numeriska värdet i.
Observera att referensvärdena inte stämmer i
nuvarande versionen av Cosmic.
Följ rekommenderade referensvärden i
Rikshandboken.
http://www.rikshandbokenbhv.se/Dokument/Regionala%20lankar%20L
UL/Synprovning%20med%20HVOT%20metoden.pdf
Valet "Utfört, resultat" är dynamiskt. Där finns
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter
mall för resultatet av hörselkontroll. Det räcker inte att /Undersokningar/Horsel/
skriva "hörselprov utan anmärkning".
I Cosmic-journalen för "Neurodivisionen/Öron-, näsoch halssjukdomar/Hörselmottagningen" hittas
resultatet för 4års hörsel screening utförd på
Hörselmottagningen.
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
Sida 4
BHVQ mäter TBC.
Manual för sökord och länkar
Utveckling
Kommunikation
och lek
Spärrat sökord. Fungerar som rubrik.
Olika fasta val beroende på ålder.
Kognitiv utveckling
Olika fasta val beroende på ålder.
Språktest
Utfall
Ej utfall
Ej genomfört
Ej aktuellt [98]
Nutrition
Amning
Enbart ammad de senaste 7 dagarna
Huvudsakligen ammad de senaste 7 dagarna
Delvis ammad de senaste 7 dagarna
Ej ammad de senaste dagarna
Uppgift saknas
Utom i 5års mallen där den skrivs i vid behov.
Utfall kommenteras i Fritext rutan.
Läs i Rikshandboken under Barnhälsovårdsprogram
avsnitt Språk och tal.
Utfall kommenteras i Fritext rutan.
Läs i Rikshandboken under Barnhälsovårdsprogram
och Utveckling.
Utfall kommenteras i Fritext rutan.
Formulären ligger i Cosmic under Ny blankett.
Här skrivs om introduktion av annat än bröstmjölk
eller modersmjölksersättning
och vid behov. om de äldre barnens kost och
matvanor.
Ange
endast ett svarsalternativ
Har barnet under de senaste 7 dagarna
fått:
• Enbart bröstmjölk? = Enbart ammad de senaste 7
dagarna.
• Bröstmjölk och tillägg av 1--‐2 mål av annan kost
och/eller ”pyttesmå smakprover”? = Huvudsakligen
ammad de senaste 7 dagarna.
• Bröstmjölk och tillägg av 3 eller fler mål av annan
kost? = Delvis ammad de senaste 7 dagarna.
• Endast annan kost? = Ej ammad de senaste 7
dagarna.
• Uppgift saknas.
http://www.rikshandboken-bhv.se
http://www.rikshandboken-bhv.se
http://www.rikshandbokenbhv.se/Kategori/Amning_och_uppf%c3%b6
dning
http://plus.rjl.se/info_files/in
fosida42944
/BHVQ_Registerbeskrivnin
g_ver_15_4_1.pdf
Amning finns med i journalmallarna t.o.m.
18månader.
Med ammad avses även urpumpad bröstmjölk och
donerad bröstmjölk.
Definition finns i BHVQ manualen sid 21-23 BHVQ.
T.ex. modersmjölksersättning anges i Fritext rutan.
Första tillfälle för
annan kost
Tandstatus
Datumruta
Med hjälp av denna uppgift beräknas barnets
exklusiva amningsperiod uttryckt i dagar.
Frågan om datum ställs vid de ordinarie
nyckelåldrarna för amning tills den är besvarad.
Vid 8mån kan dessa användas: Gaddguiden,
http://www.rikshandbokentandborste, referensfoto på karies samt flipoverblock bhv.se/Texter/Tandhalsovard/Allmant-om”Barnets friska tänder” eller ”Det lilla barnets tänder”. tander/
Sökordet finns med fr.o.m. 3-5mån.
Napp och tumsugning kan skrivas här.
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
Sida 5
BHVQ
Manual för sökord och länkar
Elimination
Hud/Vävnad
T.ex. om barnet har kissat/bajsat. Förstoppig, enures.
Besvär med gaser.
Eksem finns som fast val då BHVQ tar statistik på
det.
Fritext för annat t.ex. naveln, ögon (ej synrelaterade
besvär), naglar, torsk, torr hud, klåda.
Eksem
Aktivitet
Utvecklig
Grovmotorik
Spärrat sökord. Fungerar som rubrik.
Olika fasta val beroende på ålder.
Finmotorik
Olika fasta val beroende på ålder.
Sömn
Smärta
Välbefinnande
Tillväxt
T.ex. slöhet, passivitet, hyperaktivitet.
Utom i 5års mallen där den skrivs i vid behov.
Utfall kommenteras i Fritext rutan.
Läs i Rikshandboken under Barnhälsovårdsprogram
och Utveckling.
Utfall kommenteras i Fritext rutan.
Läs i Rikshandboken under Barnhälsovårdsprogram
och Utveckling.
Här beskrivs barnets sömnrytm, nattningsrutiner,
uppvaknande. Råd skrivs under sökordet Stöd.
Vikt
T.ex. vårdnadshavaren ringer och är bekymrad för att
"Kalle ofta har ont…"
T.ex. mår bra , orolig eller gråter .
Värdet förs automatiskt över till tillväxtkurvan.
Längd
Huvudomfång
Värdet förs automatiskt över till tillväxtkurvan.
Värdet förs automatiskt över till tillväxtkurvan.
BMI
Tryck på knappen "Beräkna" så framkommer värdet.
Referensvärdet är för vuxna.
Gå in på Tillväxtkurva och se BMI-kurva.
Här kan en summering av dagens bedömning göras.
Bedömning
Tidiga hypoteser
Avvikelse
Tidiga hypoteser, är möjlighet att exempelvis kunna
notera mycket preliminära och vaga misstankar vilka
man bedömer inte bör visas för patienten i en direkt
access via "Mina journaler" på nätet. Använd denna
möjlighet sparsamt.
Här skriver läkaren de avvikelser som markerats i
journaltabellen.
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
Sida 6
BHVQ
http://www.rikshandboken-bhv.se
http://www.rikshandboken-bhv.se
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter
/Vanliga-foraldrafragor/Barns-somn/
BHVQ
BHVQ
BHVQ, huvudomfång (t.o.m..
2 år)
Enl. RHB t.o.m. 18mån efter
det endast vid avvikelse.
BHVQ önskar BMI från 2,5års
besöket och framåt. Läs mer i
BHVQ sid 26.
Rekommenderar för alla från
4år enl. RHB. Läs mer i RHB Barnhälsovårdsprogrammet Barns tillväxt 0-6år.
Manual för sökord och länkar
Åtgärder (spärrat)
Stöd
Fasta val, t.ex.:
Uppfödning
Att trösta ett barn
Föräldra-barn kontakt samspel
Skadeprevention och förebygga skakvåld
Kommunikation
Rörelsestimulans, förebygga sned skalle
Rökning
Alkohol
Sömn
Muntlig och skriftlig information om SIDS
Information angående kontroll av egen brunn.
Under sökordet Stöd dokumenteras vad hälsosamtalet http://www.rikshandbokenmed familjen rört sig om. Och även det skriftliga
bhv.se/Kategori/Barnh%c3%a4lsov%
material som lämnas ut.
c3%a5rdsprogrammet
De fasta valen ger förslag på saker att ta upp vid
respektive ålder. Det går även att skriva fritext. t.ex.
smörjråd.
På Rikshandbokens hemsida under
Barnhälsovårdsprogrammet - Åldrar, finns
information om vad som kan tas upp vid respektive
ålder.
Utbildning
Vårdnadshavare 1 erbjuden att delta i föräldragrupp
Vårdnadshavare 1 ej erbjuden att delta i
föräldragrupp.
Vårdnadshavare 2 erbjuden att delta i föräldragrupp
Vårdnadshavare 2 ej erbjuden att delta i
föräldragrupp.
T.ex. om föräldrarna erbjudits men tackat nej till
föräldragrupp.
Speciell omvårdnad
Läkemedelsbehandling/hantering
D-vitamin utlämnad
Vaccination
Samordning
Uppföljning
Val lista för vaccinen och fritext för resten.
Vaccination
BCG-vaccination har
givits
BCG-vaccination har
ej givits
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter
/Foraldrastod-i-grupp/Bakgrund/
BHVQ
T.ex. vara lapisering av navelgranulom .
T.ex. om barnet får vattenbaserad D-vitamin eller får
andra läkemedel.
Det finns två likadana fält för vaccin. Detta för att
underlätta när barnet får två vaccin vid samma
tillfälle.
Preparat namn och Batch nummer skrivs i Fritext
rutan.
Registrera även i BASTA tills ny modul för vaccin
kommer i Cosmic.
T.ex. remiss skickas, överföring till Elevhälsan,
brev från Socialtjänsten.
Ange även om BCG-vaccin givits på annan enhet.
I 5års mallen fast val "Sammanfattningsblankett klar".
Det gäller blankett BHV_Elevhälsan,
sammanfattning, Sammanfattning.
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
Sida 7
http://www.rikshandboken-bhv.se/Kategori
/Vaccinationer
BASTA
Manual för sökord och länkar
Föräldragrupps
mallen
Information/
undervisning
Introduktion
Omställningen
Vad behöver barn för att må gott
Äta, växa och må bra
Vardagsliv
Att lotsa barn
Barnsäkerhet
Språk och lek
Ut i världen
Avslutning
De fasta valen är hämtade från Rikshandbokens
förslag till teman vid föräldragrupps träffarna.
BHV-journalen Sökordsbeskrivningar, version 151005
Sida 8
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/
Foraldrastod-i-grupp/Bakgrund/