Kungörelse (pdf, 1.1MB, 27 okt 2015)

Kungörelse
Utställning
Detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet) inom
Lindö i Norrköping, upprättad den 24 september 2015 och reviderad den 13
oktober 2015.
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för en attraktiv och vattennära
bostads-bebyggelse, ett centrum med kommersiella verksamheter och service för
rekreationsområdet samt möjliggöra en utveckling av rekreationsmöjligheter och skapa
ett skydd för naturvärden.
Detaljplanen har ett generellt stöd i översiktsplanen, som pekar ut Lindö och
hamnområdet för utveckling som främjar ett mer blandat utbud av bostäder och
aktiviteter. Detaljplanen avviker ifrån översiktsplanen genom att delar av mark som anges
för grönområde på karta 1, huvuddragen i avsedd mark- och vattenanvändning, får
bebyggas med bostäder, centrumverksamheter och torg.
I samband med antagande av ny detaljplan upphävs strandskydd inom delar av
kvartersmark för centrumverksamhet, rekreation och bostäder samt allmän platsmark för
torg. De berörda områdena ligger inom redan ianspråktagen mark som saknar betydelse
för strandskyddets syfte eller behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.
STADSBYGGNADSKONTORET, FYSISK PLANERING
2 (2)
Detaljplanen, som är upprättad med normalt planförfarande, är utställd under
tiden 2 - 30 november 2015.
Utställningslokal
Besöksadress:
Öppettider:
Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21,
Norrköping.
måndag-fredag, kl. 09.00-11.30, 13.30-15.00
eller annan tid efter överenskommelse.
Om du har synpunkter på förslaget skicka dem till:
Postadress: Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret,
Fysisk planering, 601 81 NORRKÖPING
E-post:
[email protected]
Vi måste få dina skriftliga synpunkter med namn och adress under utställningstiden
senast den 30 november 2015. Du kan annars förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.
Upplysningar lämnas av ansvarig handläggare:
Jackie Leiby, telefon 011-15 13 53.
Detaljplanen finns under utställningstiden på Norrköpings kommuns webbplats:
www.norrkoping.se/detaljplaner
STADSBYGGNADSKONTORET, FYSISK PLANERING