Kurslitteratur

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Att ledar lärprocesser, 15 hp 911G15
VT 2015
Åsa Mårtensson, [email protected]
Litteraturlista
Bjuremark, A. (2004:9) (red.) Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisningen
vid LiU – några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik. Läs kap. 1 – 5 samt sid. 102 –
105. Finns att hämta på
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A302328&dswid=3579
De los Reyes, Paulina, Höglund, Sten, Adu-Gyan, Kems. Ahmadi, Ahmad, Omanovic, Vedran och
Widell, Gill (2000). Mångfald, diskriminering och stereotyper. Tre forskaruppsatser om
mångfald. Rådet för arbetslivsforskning, Svenska ESF-Rådet, Integrationsverket. Halmstad 2000.
(25s.) finns att hämta på http://www.mangfald.org/sites/default/files/rapport4(4)(1).pdf
Elvin-Nowak, Y. & Thomsson, H. (2006) Att göra kön – om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor
och män. Albert Bonnier Förlag
Fuglestad, O.L. (1999) Pedagogiska processer. Lund: Studentlitteratur
Granström, K. (2006) Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet. Lund: Studentlitteratur
Hempel, A. (2005) Gruppkontrakt och gruppklimat, kap 4 (s. 77 – 92) i Hammar Chiriac, E. & Hempel,
A. (red.) Handbok för grupparbetet – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund:
Studentlitteratur
Hult, H. (1998:01) Examinationen och lärandet – en översikt, analys och värdering av examinationens
roll inom högre utbildning. Finns att hämta på
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:253765/FULLTEXT01.pdf
Hård af Segerstad, H., Klasson, A. & Tibelius, U. (2007) vuxenpedagogik – att iscensätta vuxnas
lärande. Lund: Studentlitteratur
Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.) (2006) Interkulturellt perspektiv. Pedagogik i mångkulturella
lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur
Svedberg, L. (2007) Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap. Lund:
Studentlitteratur
Säljö, R. (2005) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedts akademiska
förlag
Aktuella artiklar kring ledarskap och lärande tillkommer.