Verksamhetsplan 2015-2017 kommunövergripande

Verksamhetsplan/Budget
2015
och
flerårsplan
2016-2017
Sida 1 av 39
Sida 2 av 39
VERKSAMHETSPLAN
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLL
VERKSAMHETSPLAN och BUDGET för 2015-2017 ..............................................................................................5
Inledning ..................................................................................................................................................................................5
Borgerlig samverkansöverenskommelse mandatperioden 2014-2018 ......................................................6
Ansvar, Utveckling & Framtidstro.................................................................................................................................6
Ledningssystem för kvalitetsarbete i Ödeshögs kommun .................................................................................9
Vision för Ödeshögs kommun ...................................................................................................................................... 10
Ödeshögs kommuns organisation.............................................................................................................................. 11
Kommunens verksamhetsidé ................................................................................................................................. 13
Verksamhetsområden ................................................................................................................................................ 13
Budget 2015-2017 ............................................................................................................................................................ 14
Nämndernas ramar 2015-2017 .................................................................................................................................. 15
Ekonomisk översikt.......................................................................................................................................................... 19
Närmdernas verksamhetsplaner................................................................................................................................ 21
Kommunfullmäktige ................................................................................................................................................... 21
Fullmäktiges revisorer ............................................................................................................................................... 23
Överförmyndare ........................................................................................................................................................... 24
Kommunstyrelsen ........................................................................................................................................................ 26
Miljö- och byggnämnden........................................................................................................................................... 29
Social- och utbildningsnämnden ........................................................................................................................... 34
Sida 3 av 39
Sida 4 av 39
VERKSAMHETSPLAN
INLEDNING
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015-2017
INLEDNING
Verksamhetsplanen med års- och
flerårsbudgeten är det planinstrument
där den politiska viljeinriktningen fastläggs under planperioden. Planen bör
därefter utgöra grunden för all övrig
kommunal planering under perioden.
En budget är normalt en ekonomisk plan
för det kommande året. Externt ska
budgeten visa kommunens samlade inkomster och utgifter, hur den finansiella
ställningen förändras under året samt
den finansiella ställningen vid budgetårets utgång. Budgeten är också ett internt resursfördelningsinstrument där
ekonomiska ramar och därmed resurser
fördelas till olika verksamhetsområden
och ekonomiska ansvarsenheter. En
budget handlar dock inte bara om ekonomi utan är också ett handlingsprogram för det kommande året. I budgeten
anges den kommunala verksamhetens
mål, omfattning och inriktning, vilka
behov som ska tillgodoses, vilken service som ska ges och inte minst till vilken kvalitet. Det är dessutom viktigt att
målen följs upp i kommunens årsredovisning.
GOD EKONOMISK HUSHÅL LNING
För att möta de växande behoven av
kommunal verksamhet måste kommunen se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk
hushållning i både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. Detta läggs fast i
kommunallagen.
Kännetecknande för en god ekonomisk
hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande
kostnaderna och att resultatet, sett över
en längre period är positivt. I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning fastslås att kommunerna och
landstingen ska ange finansiella mål för
ekonomin och mål och riktlinjer för
verksamheten.
De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för
den verksamhet kommunen bedriver.
Den allmänna utgångspunkten för det
finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna
för den service som den konsumerar.
Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt. Finansiella mål och
verksamhetsmål hänger alltså ihop om
kommunen ska leva upp till god ekonomisk hushållning.
I nästa kapitel beskrivs Ödeshögs kommuns vision och mål. Visionen och fullmäktiges mål ska vara styrande för
verksamheterna och kommunens krav
på ”God ekonomisk hushållning”.
Sida 5 av 39
VERKSAMHETSPLAN
SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE
BORGERLIG SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE
MANDATPERIODEN 2014-2018
ANSVAR, UTVECKLING & FRAMTIDSTRO
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
En av de absolut viktigaste frågorna för
Ödeshögs kommun är tillväxt, både för
att säkra sin framtida existens som egen
kommun och för att kunna ge sina medborgare bästa tänkbara service, stöd och
trygghet.
Detta är ett långsiktigt arbete och vi vill
därför fortsätta arbetet med att utveckla
en livskraftig kommun så att fler flyttar
in och att de som bor här trivs och vill bo
kvar.
ETT GOTT NÄRINGSLIVSKLIMAT GER
JOBB
Fler arbetstillfällen är en av grundförutsättningarna för att människor ska
kunna bo kvar i och flytta till kommunen.
Vi vill ge bästa tänkbara service och stöd
till våra företag och näringsidkare i hela
kommunen så att de känner trygghet
och vågar satsa på framtiden.
Kommunen skall aktivt stötta och utveckla de nätverk som finns mellan företag i kommunen och främja en bra dialog mellan näringslivet och kommunens
företrädare. Vi vill på bästa sätt ta till
vara och stödja de möjligheter till utveckling och sysselsättning som våra
befintliga och nya företag i såväl tätorten som på landsbygden kan skapa.
Vi måste också skapa goda förutsättningar för nyetableringar och aktivt påverka expansiva företag att etablera sig i
kommunen. Vårt mål är därför att verka
för att Ödeshögs ska kännetecknas som
företagarvänlig kommun med snabba
beslutsvägar och minimal byråkrati.
Vi vill fortsätta marknadsföra området
runt Östgötaporten och det nya industriområdet vid E4:an för snabbare etableringar.
TOMTER OCH BOSTÄDER
Att det byggs är viktigt för att få inflyttning, vilket vi ser i centrum vid Götaplatsen och i Trehörna, där kommunen
aktivt tagit fram tomter.
Vi ska fortsätta verka för att få till stånd
mer boenden i Hästholmen och för att
området kring Sväm bebyggs. Vi önskar
se fler strandnära tomter i Ödeshögs
kommun.
För att kunna möta de olika behov som
finns av bostäder i kommunen nu och i
framtiden vill vi fortsätta arbetet med
att ta fram en bostadsförsörjningsplan
under mandatperioden.
KOMMUNIKATIONER
Goda kommunikationer är helt avgörande för vår kommun. Vi vill arbeta för
att använda vårt läge vid E4:an på ett
ännu bättre sätt med snabb/direkt trafik
till Mjölby/Linköping och
Gränna/Jönköping.
Vår vision är att få pendeltåg till Ödeshög i framtiden.
EKONOMISK HUSHÅLLNING
Det är av avgörande betydelse att den
kommunala ekonomin är i balans.
Verksamheten bör därför långsiktigt ha
en budgetmarginal om minst 1 % av
skatteintäkterna inklusive statsbidrag.
Målet bör också vara att alla investe-
Sida 6 av 39
VERKSAMHETSPLAN
SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE
ringarna skall kunna ske inom befintligt
ekonomiskt utrymme.
Ambitionen är att vi med oförändrad
kommunalskatt ska kunna finansiera de
kommunala verksamheterna.
En god hushållning av de kommunala
medlen är nödvändig för framtida utveckling. All kommunal verksamhet
måste därför ständigt prövas för att nå
rätt kostnader för efterfrågad service.
Det blir i längden en garanti för att
kommunen ska kunna erbjuda en social
grundtrygghet.
ÖDESHÖG - EN TRYGG KOMMUN MED
OMTANKE
Ödeshög är en fantastisk kommun att bo,
leva och verka i och vi inom "Allians för
Ödeshög" kommer att fortsätta att arbeta för att de som idag bor och vistas i
vår kommun skall känna sig delaktiga
och trygga i vardagen.
ÄLDREVÅRD OCH OMSORG SOM GER
TRYGGHET
God vård, och service till sjuka, äldre och
funktionshindrade med respekt för
människovärdet är viktigt. Det ska kännas tryggt att åldras i vår kommun. Valfrihet och individanpassade lösningar av
äldres boende där den enskilde själv kan
påverka är viktigt och därför vill vi verka
för att fler trygghetsboenden byggs i
Ödeshög.
EN SKOLA MED BARN, UNGDOMAR OCH
KUNSKAP I CENTRUM
Vi har en fantastisk skola och barnomsorg och vi vill fortsätta arbetet med att
vidareutveckla verksamheten och göra
den ännu bättre.
Ökade kunskaper får såväl enskilda som
hela samhället att växa, skola, barnomsorg och fritidsverksamheter skall arbeta utifrån varje barns individuella utveckling och mognad.
Alla barn ska ges förutsättningar att nå
de grundläggande målen i alla ämnen,
skolan skall vara uppmärksam på elever
som behöver särskilt stöd så att ingen
halkar efter. Såväl lärare som elever har
rätt till en trygg arbetsmiljö. Droger,
kränkningar, näthat och mobbing skall
motverkas på alla plan. Samarbetet mellan skolan och Kom Brå skall stärkas.
Landsbygdsskolorna bör finnas kvar och
utvecklas under kommande mandatperiod, där elevunderlag och kunskap skall
vara styrande faktorer.
Vi vill se en ökad personaltäthet inom
barnomsorgen och vi är positiva till alternativa skol- och barnomsorgsverksamheter. Vi kommer att verka för en väl
utvecklad omsorg i vår kommun och det
ska finnas valfrihet för föräldrar att välja
vilken barnomsorg som passar bäst för
deras barn.
BARN, UNGA OCH FAMILJER MED SÄRSKILDA BEHOV
Öppenvårdsverksamheten FUS Familjeoch Ungdomsstöd skall utvecklas, särskilda frivilliga stödinsatser riktade till
barn, unga och familjer ska sättas in tidigt, och ske i samverkan med skola,
socialtjänst och omsorg.
Vi vill utreda möjligheten att utöka de
mellankommunala samverkansmöjligheterna när det gäller familjehems och
jourplaceringar av barn, unga.
NÄRODLAD MAT
God och näringsriktig mat är viktigt för
hälsa och välbefinnande. Ödeshögs
kommun ska gå i bräschen för att ge
våra barn, unga och äldre närodlad mat.
KULTUR OCH FRITID
Vi vill främja de ideella kultur- och fritidsföreningar som är en viktig del i
människors livskvalitet. Vi vill fortsätta
Sida 7 av 39
VERKSAMHETSPLAN
SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE
satsa på friskvård i Ödeshög som t.ex.
konstsnöanläggning vid Sköna torpet
Som arbetsgivare måste kommunen
medverka till ett bra klimat och en god
arbetsmiljö. Förebyggande insatser mot
långtidssjukskrivningar ska prioriteras.
MILJÖ
Det är viktigt att kommunen för en ansvarsfull miljöpolitik. Vi vill fortsätta
arbetet med att kommunens företag och
fastigheter ska minska sin energiförbrukning bl.a. genom satsningar på
energieffektivisering och förnyelsebar
energi.
Vi vill att det i kommunens miljöpolicy
skrivs in att Ödeshögs kommun på sikt
skall bli en gift fri kommun. Barn och
unga i kommunens verksamheter ska så
långt det är möjligt erbjudas en giftfri
vardag.
VÄTTERN ETT HAV AV DRICKSVATTEN!
Vi vill värna och bevara Vätterns rena
och dricksvatten och natur som vår dyrbaraste resurs för kommande generationer för all framtid.
KOMMUNENS MEDARBETARE
Den viktigaste resursen i Ödeshögs
kommun är våra medarbetare i de olika
verksamheterna.
Vi vill arbeta för att Ödeshög ska vara en
god och attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarens inflytande över
sitt arbete och ger möjlighet till personlig utveckling.
Ett aktivt jämställdhetsarbete ska prägla
kommunens arbete. När män och kvinnor delar makt och inflytande i alla delar
i samhällslivet får vi ett bättre samhälle.
I dessa avseenden måste kommunen
som största arbetsgivare vara ett föredöme.
POLISEN, TRYGGHETEN OCH ÖDESHÖG
Vi vill arbeta för att det goda samarbetet
mellan Polisen, kommunen och innevånarna skall fortsättningsvis utvecklas. Vi
vill att polisstationen i Ödeshög skall
vara bemannad och tillgänglig. Regelbundna besök i skolor för att motverka
ungdomsbrottslighet bör fortsätta. Det
är viktigt att polisen är synlig i samhället
Vi vill ha en väl fungerande räddningstjänst på orten som omfattar både ambulans och räddningskår.
NYANLÄNDA – EN INTEGRATION SOM
FUNGERAR
Under de senaste åren har kommunen
tagit emot asylsökande barn/ungdomar
och vuxna.
Vi vill arbeta aktivt för att få en väl fungerande integration i Ödeshög.
För att underlätta för nya innevånare
från andra länder att bli en del av vårt
samhälle bör kommunen arbeta fram ett
integrationsprogram för nyanlända.
Kristdemokraterna, Moderaterna och
Centerpartiet.
Denna samverkansöverenskommelse
ska ge effekt på kommunens verksamheter genom nämndernas mål.
Sida 8 av 39
VERKSAMHETSPLAN
LEDNINGSSYSTEM
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITETSARBETE I ÖDESHÖGS KOMMUN
Kvalitetsarbete och kvalitetsstyrning är en självklar och central huvudprocess för att
utveckla en verksamhet och ge bästa effekt av insatta medel. Denna process hör intimt
samman med ekonomistyrningen. Ledningssystem för kvalitet är något som också är ett
krav i flertalet av de lagstiftningar som styr den ko mmunala verksamheten.
Kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun antog ett ledningssystem för kvalitetsarbetet i
Ödeshögs kommun i §116 2010-06-23 (diarienr. 340/10). Detta ledningssystem ska
vara riktlinje för kvalitetsarbetet i hela kommunens verksamhet, inklusive de kommunala bolagen.
Viktiga grundförutsättningar
-
Tydlig målkedja – målen för verksamheten måste hänga ihop på alla nivåer
-
Begränsat antal tydliga mål
-
-
-
-
Anpassningsbar verksamhet - verksamheten måste känna trygghet i att kunna
anpassa sig utifrån medborgarnas förändrade behov och de förändringar som
sker i omvärlden.
Helhetsperspektiv - alla planeringsnivåer måste ha en insikt om helheten för att
vi ska kunna åstadkomma optimala beslut.
Levande styrdokument - alla styrdokument och policys måste vara levande, så väl
i planering som uppföljning.
Kunskap om verksamheternas förutsättningar och behov - tidig information om
aktuella förutsättningar och antagna eller önskade förändringar inom verksamheterna är nödvändiga så att det finns möjlighet för omprövning och flexibilitet.
Nivåer
Kvalitetsarbetet inom Ödeshögs kommun ska som det ser ut för närvarande ske på fö ljande nivåer:
I.
II.
III.
IV.
Kommunövergripande nivå
Nämndnivå
Verksamhetsnivå
Enhets/arbetslagsnivå
På individnivå diskuteras och sätts mål inom ramen för processen kring medarbeta rsamtal.
Sida 9 av 39
VERKSAMHETSPLAN
VISION
VISION FÖR ÖDESHÖGS KOMMUN
VISION:
Ödeshög, en naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och
positiv samhällsutveckling.
FOKUSOMRÅDEN:
I Ödeshög har vi valt följande fokusområden i kvalitetsarbetet:
Ekonomi, Miljö, Utveckling, Medarbetare
INRIKTNINGSMÅL UTIFRÅN OLIKA FOKUSOMRÅDEN:
Till samtliga fokusområden länkas mål och mätare/indikatorer i målkort.
Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun
med en hållbar och positiv samhällsutveckling
Kommunövergripande målkort:
Fokusområde KF:s inriktningsmål Mätare/indikator
Ekonomi
Miljö
Utveckling
Årets resultat ska
vara positivt.
Nämnderna håller
anvisad budget.
Full självfinansiering
av skattefinansierade investeringar.
Ödeshög ska verka
för en klimat-smart
utveckling.
Ödeshög ska ha en
positiv befolkningsutveckling
Ödeshög ska ha en
positiv näringslivsutveckling.
Medarbetare Ödeshögs kommun
ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
Årets resultat ska uppgå
till minst 1 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Nämndernas budgetavvikelse ska vara minst 0.
Ingen upplåning får göras för skattefinansierade investeringar.
Energianvändningen i
kommunen ska visa en
minskning i den årliga
mätningen.
Befolkningsstatistiken
från SCB ska visa ett
positivt netto.
Ödeshögs kommun ska
visa ett för-bättrat resultat i Svenskt Näringslivs årliga rankning av
kommunerna.
Utvärderingen av den
årligen genomförda
medarbetarenkäten ska
visa en förbättring.
Sida 10 av 39
Kommentar/
måluppfyllelse
VERKSAMHETSPLAN
ORGANISATION
ÖDESHÖGS KOMMUNS ORGANISATION
ÖDESHÖGS KOMMUNS POL ITISKA ORGANISATION FR.O.M. 2015-03-03
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Social- och
utbildningsnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Överförmyndarnämnd
för Motala, Mjölby,
Vadstena och Ödeshögs kommuner
Miljö- och
byggnämnd
Sida 11 av 39
Vård- och
omsorgsnämnd
Valnämnd
VERKSAMHETSPLAN
ORGANISATION
ÖDESHÖGS KOMMUNS FÖRVALTNINGSORGANISATION
Näringsliv- o
arbetsmarknad
Barn- o
unga
Individuellt
stöd
Vård och
omsorg
KC
Kommunala bolag
Nämndservice
Vid årsskiftet 2008/2009 (reviderad 2012) trädde en ny tjänstemannaorganisation in i
Ödeshögs kommun. Förvaltningsorganisationen är organiserad i en förvaltning och leds
av en kommunchef. Inriktningen är att ha en helhetssyn och att alla anställda har ett
gemensamt uppdrag.
ALLA ANSTÄLLDA:
känner till helheten
ser sin del av helheten
är ambassadörer för kommunen
har del i det gemensamma ansvaret för hela kommunens verksamhet
Sida 12 av 39
VERKSAMHETSPLAN
ORGANISATION
KOMMUNENS VERKSAMHETSIDÉ
Tillhandahålla och förmedla service och
stöd till kommunmedborgarna utifrån:
– ekonomiska ramar
– medborgarnas efterfrågan
– statens krav
på ett sätt som gör Ödeshög till en attraktiv kommun att bo och verka i.
VÅRD OCH OMSORG
ÄLDREOMSORG
–
–
–
–
–
OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Kommunens verksamhet ska kännetecknas av:
– tillgänglighet
– service
– gott bemötande
–
–
–
–
VERKSAMHETSOMRÅDEN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
utveckling
myndighetshantering bygg och
miljö
samhällsplanering
räddningstjänst
säkerhetstjänst
ekonomi
personal
kansli
turism
näringsliv
vuxenutbildning
Vägledning
Bibliotek och allmänkultur
INDIVIDUELLT STÖD
–
–
–
individ- och familjeomsorg
psykosocial stödverksamhet
integration
förskola
skolbarnsomsorg
grundskola
särskola
Dans- och musikskola
Fritidssektorn
elevstöd
VERKSAMHETER SOM BED RIVS
GENOM ANNAN HUVUDMAN
NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD
–
–
–
–
–
särskilt boende
korttidsboende
personlig assistens
daglig verksamhet
BARN OCH UNGA
NÄMNDSERVICE
–
–
hemtjänst
trygghetsboende
särskilt boende
dagverksamhet
korttidsboende
Genom kommunalt bolag bedrivs:
– fastighetsfrågor
– drift och underhåll av vägar och
anläggningar
– renhållning
– vatten och avlopp
– städ
– kostverksamhet
– verksamhetsvaktmästeri
Via Kommunalförbundet ITSAM bedrivs:
– IT-verksamhet
Sida 13 av 39
VERKSAMHETSPLAN
BUDGETANTAGANDEN
BUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017
KOMMUNALSKATT OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING
KOMMUNALSKATTEINTÄKTER
Kommunens skatteunderlag för 2015 beräknas preliminärt till 897 Mkr. Det innebär
en ökning av skatteunderlaget med ca 1,1 %
jämfört med budget 2014. Skattekraften per
invånare i Ödeshög ligger ca 16 procentenheter under rikets medelskattekraft. Den
kommunala utdebiteringen uppgår 2015 till
21,60 kronor. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för budget 2015 till 194
Mkr.
INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG OCH INKOMSTUTJÄMNINGSAVGIFT
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet innebär att kommunen garanteras
115 % av medelskattekraften. Kommuner
som har en skattekraft som ligger över 115
procent av medelskattekraften ska betala
en avgift till inkomstutjämningen medan
kommuner vars skattekraft ligger under
115 procent av medelvärdet får ett inkomstutjämningsbidrag.
Ödeshögs kommun har en egen skattekraft
på ca 84 procent vilket innebär att kommunen får ett tillskott upp till 115 procent.
Kommunens beräknade tillskott i inkomstutjämningen är 62 Mkr för budget 2015
(11.848 kr/invånare)
KOSTNADSUTJÄMNING
Kostnadsutjämningen är ett system för utjämning av strukturella kostnadsskillnader
mellan landets kommuner. Nedanstående
tabell visar tillägg och avdrag per invånare
för olika verksamheter. Netto beräknas
kommunen få ett bidrag från kostnadsutjämningen på 12 Mkr. (2.299 kr/inv).
Kostnadsutjämningen per invånare
Verksamhet
Förskola
Grundskola
2013 2014 2015
-2 124 -1.950 -2.030
600
452
163
Gymnasieskola
Individ- o familjeomsorg
939
-1.090
1.560
-775
1.556
-489
Barn utländsk härkomst
Äldreomsorg
Befolkningsförändr
Bebyggelsestruktur
Löner
Kollektivtrafik
-87
2.848
545
-240
-134
-75
-116
3.023
447
445
-350
-202
-115
2.894
499
444
-360
-214
Summa per inv.
1.181 2.535 2.299
REGLERINGSAVGIFT/BIDRAG
Avgiften/bidraget är ett instrument för
ekonomiska regleringar mellan staten och
kommunsektorn, för att finansiera upprätthållandet av garantinivån i inkomstutjämningen samt för eventuella förändringar i
den totala statsbidragsramen. För 2014
beräknas bidraget till 1,0 Mkr (195 kronor/invånare).
LSS-UTJÄMNING
Utjämningssystem för LSS-kostnader infördes till budgetåret 2004. Ödeshögs kommun
beräknas betala 5 Mkr för 2015 (955
kr/invånare).
Utjämningssystemet
är
mycket känsligt för förändringar i verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att
bidraget/avgiften förändras kraftigt mellan
åren.
Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (enl cirkulär 15:07, ej budget)
Skatteintäkter
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift
Struturbidrag
LSS-utjämningen
Fastighetsavgift
Slutavräkning
Summa
Sida 14 av 39
Budget
2015
193,8
61,9
12,0
-0,2
0,5
-5
9,9
0,6
263,1
Plan
2016
204,4
62,6
12,0
-2,0
0,5
-5,0
9,9
0
272,6
Plan
2017
213,6
62,8
12,0
-2,7
0,5
-5,0
9,9
0
281,3
Plan
2018
222,8
63,1
12,0
-3,7
0,5
-5,0
9,9
0
289,7
VERKSAMHETSPLAN
BUDGETANTAGANDEN
NÄMNDERNAS RAMAR 201 5-2017
DRIFTBUDGET
Nedan visas driftbudget (inkl TA) 2015-2017 i sammandrag.
Kommunfullmäktige
Fullmäktiges revisorer
Valnämnden
Överförmyndare
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämd
Miljö- och byggnämnd
Social- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
SUMMA
2015
-485
-449
-0
-573
-40 907
-9 732
-2 136
-129 137
-70 740
-254 159
2016
-443
-456
-0
-596
-40 786
-9 813
-2 135
-129 973
-71 365
-255 567
2017
-453
-456
-0
-596
-41 078
-9 813
-2 135
-129 973
-71 365
-255 869
Budget 2015
Plan 2016
Plan 2017
-14 405
-5 000
-270
-800
0
-100
-20 575
-11 650
-7 500
-170
-800
0
-100
-20 220
-8 800
-4 000
0
-800
0
-100
-13 700
INVESTERINGSBUDGET
Investeringsbudget
(inkl TA) 2015-2017 i sammandrag
Nämnd
Kommunstyrelse
- Skattefinansierad verks
- Affärsdrivande verks
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och utbildningsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd
SUMMA
Sida 15 av 39
VERKSAMHETSPLAN
BUDGETANTAGANDEN
BUDGETANTAGANDEN
I det följande lämnas en redogörelse för de förutsättningar som legat till grund för prognosarbetet.
BALANSKRAV
Balanskravet innebär i korthet att kommunen varje år ska upprätta sin budget så att
intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår i bokslutet ska detta
regleras i budgeten senast tre år efter det år det negativa resultatet uppkom.
AVTALSPENSIONER
I den kommunala redovisningslagen föreskrivs hur redovisningen av de kommunala
avtalspensionerna ska ske. Pensionerna ska redovisas enl. den s.k. blandade modellen
vilket innebär att utbetalningar för gamla pensionsförmåner, upparbetade i fördelningssystemet, intjänat före 1998, redovisas över resultaträkningen. Därutöver kostnadsförs
nyintjänade pensionsförmåner. I balansräkningen beaktas endast pensionsåtagandena
för de nyintjänade förmånerna medan äldre förmåner hante ras som en ansvarsförbindelse inom linjen.
Fullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften enl. pensions och försäkringsavtalet
PFA98 (KAP-KL), ska avsättas som individuell del. Förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension till vuxen samt barnpension har kommunen valt att försäkra bort.
Kvar finns dock en liten pensionsskuld i kommunens balansräkning; dels den delen som
beskrivs ovan för personer födda 1937 eller tidigare, dels garanti- och visstidspensioner
samt en liten del av den förmånsbestämda ålderspensionen för personer som hunnit gå i
pension innan försäkringen tecknades. Dessa delar förvaltas av arbetsgivaren. Skulden
försvinner således inte helt trots att alla individuella delar är utbetalda och tillämpliga
delar av PFA (KAP-KL) är bortförsäkrade.
Sida 16 av 39
VERKSAMHETSPLAN
BUDGETANTAGANDEN
BEFOLKNINGSUTVECKLIN G
Kommunens folkmängd resp. år:
I nedanstående tabell redovisas den toÅr
Ant. Förändr År
Ant. Förändr
tala folkmängden i kommunen den 1
inv.
inv.
januari respektive år fr.o.m. 2002 samt
2002 5566
-55 2011
5245
-39
prognos för åren 2016-2018. Befolk2003 5528
-38 2012
5200
-45
2004 5520
-8 2013
5174
-26
ningens antal är av väsentlig betydelse
2005
5516
-4
2014
5228
+54
för kommunens skatteintäkter och stor(1nov)
leken på det statliga utjämningsbidraget
2006 5433
-83 Prognos
eftersom utjämningen sker per invånare
2007 5371
-62 2015
5174
i kommunen. I bidragssystemet är det
2008 5350
-21 2016
5174
2009 5314
-36 2017
5174
invånarantalet den 1 november året in2010
5284
-30
2018
5174
nan som används vid de olika beräkningarna.
Utfall och egen prognos, 2002-2018
De skatte- och bidragsprognoser kommunförbundet gör bygger på att Sveriges befolkningsökning procentuellt ökar
lika mycket hos samtliga kommuner.
Invånarantalet per 2014-11-01 var 5
228 personer. Detta innebär en befolkningsökning sedan årsskiftet på 54 personer.
Ödeshögs kommun haft problem med
stadigt neråtgående befolkningsmängd
Prognos från SCB, 2013-2031
under många år förutom 2014. Prognosen i budget 2016 är att Ödeshög har en
oförändrad befolkning jämfört med 1
november 2014. Detta trots den dystrare prognos som presenterats av SCB
på uppdrag av Region Östergötland.
Befolkningsprognos för Ödeshög
Prognos i sammandrag: 2013 - 2032
BefolkningenFödda
År
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Döda
Födelse-
Inflyttade
Utflyttade Netto-
Folk-
överskott
Totalt
Totalt
ökning
flyttade
vi d årssl ut under året under året under året under året under året under året under året
5174
0
0
0
0
0
0
0
5240
49
61
-12
350
272
78
66
5179
40
61
-22
253
292
-40
-61
5136
39
61
-22
262
282
-20
-43
5106
39
61
-23
267
274
-8
-30
5087
38
61
-23
269
265
4
-19
5071
38
61
-23
267
259
7
-16
5060
38
61
-23
266
253
12
-11
5050
38
62
-24
264
250
14
-9
5040
37
62
-25
263
249
14
-10
5028
37
62
-25
261
247
13
-12
5020
37
62
-26
263
246
17
-8
5011
36
63
-26
264
246
18
-8
5002
36
63
-27
265
247
18
-9
4993
35
64
-28
266
246
20
-9
4984
35
64
-29
266
246
21
-9
4973
34
65
-31
267
248
19
-12
4960
34
65
-32
268
248
19
-12
4948
34
66
-33
269
249
20
-13
4935
33
67
-34
269
249
21
-13
Sida 17 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
PRISER OCH LÖNER
Redovisade utgifter är beräknade i 2015 års priser. Vid nämndernas ramtilldelning har
kostnader eller intäkter justerats med 2,4 procent för inflation. Avtalade lönekostnadsförändringar samt kapitalkostnader kompenseras för senare.
I totalsammanställningen för kommunen har omräkning skett till löpande priser. Denna
omräkning grundar sig på en prognos från Sveriges kommuner och landsting (cirkulär
14:06) som förutspår en årlig ökning av KPI (konsumentprisindex) på 2,9 procent år
2016 och 2,9 procent år 2017. Motsvarande siffra gäller för intäkterna. Lönekostnaderna
kalkyleras öka med ca 3,1 procent 2015, 3,4 procent 2016 och 3,7 procent 2017. Dessa
inflations- och löneprognoser ligger till grund för budgetens skatteberäkningar.
SKATTEUNDERLAG
Skatteunderlagsprognos
Senaste bedömningen från Sveriges kommuner och landsting av skatteunderlagets utveckling för 2014 är en ökning med 3,1 procent, för 2015 beräknas en ökning med 4,3
procent, 2016 med 5,2 procent och 2017 en ökning med 4,8.
De preliminärt utbetalda skatteintäkterna för innevarande år är lägre än vad de slutliga
förväntas att bli. Prognos från Sveriges kommuner och landsting, som redovisas i cirkulär 14:06, skiljer sig mot de preliminärt utbetalda med +1 kr per invånare den 1/11
2013. Det innebär att resultatet i 2014 års bokslut påverkas negativt med +5 kkr.
För innevarande års skatteintäkter skall SKL:s decemberprognos användas. SKL:s prognos vid bokslut 2013 visade en negativ slutavräkning om -244 kr per invånare för 2013
års skatteintäkter. Bedömning för 2013 från Sveriges kommuner och landsting visar nu
på en negativ slutavräkning om -282 kr per invånare. Mellanskillnaden, -198 kkr. (-38
kr/inv. 1.11 2012) ska föras till bokslutet för 2014. Det slutliga taxeringsutfallet presenteras först 25 november.
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR SAMMANDRAG
Invånarantal
Befolkningsförändring, inv från 31 dec.
Löner %
Kostnader exkl. löner %
Intäkter exkl. stb mm %
Kommunens utdebitering, %
Skatteunderlagsförändring
2015
5.174
+-0
3,1
2,4
2,4
21,63
4,3
Sida 18 av 39
2016
5.174
+-0
3,4
2,9
2,9
21,63
5,2
2017
5.174
+-0
3,7
2,9
2,9
21,63
4,8
VERKSAMHETSPLAN
EKONOMISK ÖVERSIKT
EKONOMISK ÖVERSIKT
En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att
kunna uppnå de välfärdspolitiska mål, som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi en begränsning för kommunen när det gäller
att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. På sikt är därför en
balanserad finansiell utveckling en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas.
EGET KAPITAL - SOLIDITET
Det egna kapitalet består av anläggningskapital och rörelsekapital.
I ett flerårigt perspektiv måste resultatbudgeten visa en positiv förändring av eget kapital om kommunens ekonomi ej ska undergrävas. Dessutom gäller det s.k. balanskravet,
som innebär att kommunens budget måste upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren (tidigare två år). Beslut om sådan reglering
ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år det negativa resultatet uppkom.
Resultatet - förändringar av eget kapital - under ett enskilt år är inget mått på kommunens finansiella styrka. Denna anges i stället med soliditet - andelen eget kapital av totalt
kapital. Soliditeten talar om hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, dvs. ej genom upplåning.
KOMMUNENS SOLIDITET:
År
Utfall
2009
2010
2011
2012
2013
2014
33
34
35
33
33
33
2015
budget
33
2016
plan
33
2017
plan
33
Hur stor soliditeten ska vara kan diskuteras. Utvecklingen av soliditeten är beroende
dels av tillgångsökningen och dels resultatutvecklingen. Låg soliditet ger hög skuldsättning och höga finansiella kostnader. Ökad upplåning är största anledningen till sjunkande soliditet mellan åren 2011 och 2012
Vi bör notera att den pensionsskuld som vi benämner ”Ansvarsförbindelsen” avser pensioner intjänade före 1998. Denna post tas inte upp i balansräkningen och finns således
inte med i ovanstående siffror. Ansvarsförbindelsen är ungefär lika stor som de samlade
skulderna i balansräkningen och uppgick till ca 126 Mkr vid årsskiftet 14/15. Detta är
belopp som inger respekt, men det behöver inte innebära alltför stora framtida problem
för Ödeshögs kommun, förutsatt att vi under de kommande åren kan göra erfo rderliga
avsättningar till pensioner som kan möta de kommande utbetalningarna. Sådana avsättningar förutsätter emellertid att vi har årliga överskott.
Sida 19 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
RÖRELSEKAPITAL – LIKVIDITET
Rörelsekapitalet och likviditeten är ett mått på den ekonomiska styrkan på kort sikt. Ett
starkt rörelsekapital möjliggör en hög grad av självfinansiering av investeringar.
Rörelsekapitalet uppgick till -38 kkr vi årsskiftet 14/15 vilket betyder att våra kortfristiga skulder översteg våra kortfristiga fordringar och likviditet.
En positiv likviditet står för den betalningsberedskap kommunen har. Vid årsskiftet
14/15 uppgick likviditeten till 11 kkr. Vilket inte kan anses vara någon betalningsberedskap alls. För sådan tillfällen har kommunen en checkräkningskredit på 15 Mkr.
Likviditetens storlek kommer framöver att påverkas av de ställningstaganden kommunen tar beträffande
–
investeringsnivån om inte finansiering sker via upplåning
–
resultatnivån
En likviditet i storleksordningen 5-10 Mkr kan för kommunen anses som tillfredsställande. Med en negativ likviditet krävs att förutsättningar finns för korttidsupplåning för
att klara de löpande betalningarna.
LÅN
Låneskulden vid 2014 års utgång uppgick till 137,9 Mkr.
Nedanstående tabell visar hur låneskulden förändrats de senaste åren samt budgeterad
nyupplåning/amortering.
Kommunens låneskuld 31/12:
År
Utfall
2009
2010
2011
2012
2013
2014
95,5
95,5
108,5
137,9
137,9
137,9
Sida 20 av 39
2015
plan
142,9
2016
plan
150,4
2017
plan
154,4
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
NÄRMDERNAS VERKSAMHETSPLANER
KOMMUNFULLMÄKTIGE
HUVUDUPPGIFTER
/VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunfullmäktige utgör Ödeshögs
kommuns högsta beslutande församling
och beslutar i ärenden av övergripande
principiell natur eller annars av större
vikt för kommunen, främst:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
mål och riktlinjer för verksamheten
budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor
kommunens organisation och
verksamhetsform
val av ledamöter och ersättare i
nämnder och styrelser
val av revisorer
grunder för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
årsredovisning och ansvarsfrihet
folkomröstning i kommunen
extra val till fullmäktige
Kommunfullmäktige ska verka för att
styrelser och nämnder arbetar och följer
fastställda planer. Till fullmäktiges uppgift hör även att stärka och utveckla det
demokratiska arbetet i kommunen.
Nedanstående tabell visar mandatfördelningen dels för innevarande period
och dels för föregående:
Parti
M
C
FP
KD
S
ÖP
V
MP
SD
SUMMA MANDAT
2007 - 2011 20152010 -2014 2018
5
5
4
6
3
4
1
1
0
8
11
10
11
6
8
5
3
1
1
0
2
2
3
1
1
3
35
35
35
Kommunfullmäktige sammanträder sju
gånger per år varav något sammanträde
förläggs utanför centralorten. Sammanträdena som är öppna för allmänheten
är vanligen förlagda till kvällstid.
ARVODEN MM
Arvode till fullmäktiges ordförande utgår med 32 procent av ett riksdagsmannaarvode. Övriga fullmäktigeledamöter
erhåller 200 kr/sammanträde. Ledamöterna har även rätt till reseersättning
och förlorad arbetsinkomst enl. särskild
regelverk dock högst 277,27 kr/tim.
KOMMUNALT PARTISTÖD 2015-2018
Till i kommunfullmäktige representerade partier utgår partistöd. Stödet är
uppdelat i ett grundstöd lika för alla partier och ett mandatstöd som är knutet
till antal mandat i kommunfullmäktige.
Reglerna för partistöd regleras i Kommunallagen kap 2, §§ 9 och 10. Lagen
ger fullmäktige rätt att besluta ”om partistödets omfattning och formerna för
det”. Det finns ingen skyldighet att ge ut
partistöd men alla kommuner, landsting
och regioner gör det idag.
Fr.o.m. 2014-02-01 ändras kommunallagens regler om partistöd så att det kan
begränsas för parti som inte kan bemanna en eller flera platser i fullmäktige. Denna förändring måste dock beslutas av fullmäktige i kommunen om
förändringen skall gälla.
LÄSPLATTOR
Från 2015 äskar kommunfullmäktige
läsplattor till samtliga ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige. Begränsning till en läsplatta och person
även om man har uppdrag både i full-
Sida 21 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
mäktige och i nämnd/styrelse. Ska kostnadsreduceringar tas hem med den nya
tekniken måste beteendemönstren ändras hos användarna som innebär att
pappershanteringar i alla led slopas. På
vilket sätt kostnadsminskningar resp
ökningar skall fördelas inom kommunen
får tas upp till diskussion.
FRAMTIDEN
WEB- TV-SÄNDA MÖTEN
Under kommande mandatperiod kommer det att diskuteras om Web- tvsända möten ska genomföras.
Enligt fullmäktiges beslut § 336/14 utgår partistöd enligt nedanstående tabell
2014 = 35 mandat
Grundstöd
Mandatstöd
4 000 kr/parti/år
2 800 kr/parti/mandat/år
Utbildningsstöd
BUDGETSAMMANDRAG
Nämnden tot (kkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Investering
Verksamhet 2015 (kkr)
Kommunfullmäktige
Borgerliga förättare
Kommunalt partistöd
Totalt
BOK
2014
-332
0
-332
BUDGET
2015
-485
0
-485
PLAN
2016
-443
0
-443
PLAN
2017
-453
0
-453
0
0
0
0
Kostnader
Intäkter
-345
-5
-135
-485
Sida 22 av 39
Nettokostnad
0
0
0
0
-345
-5
-135
-485
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
FULLMÄKTIGES REVISORER
HUVUDUPPGIFTER/
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Syftet med kommunal verksamhet är att
tillhandahålla service för att lösa samhälleliga behov. De förtroendevalda revisorerna i kommunen är fullmäktiges
och ytterst medborgarnas instrument
med uppdrag att granska den omfattande verksamhet som, oavsett organisationsform, bedrivs i kommunen, samt
pröva nämndernas ansvarsutövande.
Revisorerna ska för varje styrelse och
nämnd granska och bedöma:
Ändamålsenlighet: om verksamheten
efterlever och lever upp till fullmäktiges
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten –
det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens effektivitet
och kvalitet.
Ekonomi: om verksamhetens resultat
och resurser står i ett rimligt förhållande
till varandra – det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens produktivitet.
Räkenskaper: om verksamhetens redovisning upprättats i enlighet med lagstiftning och god kommunal redovisningssed så att räkenskaperna ger en
rättvisande bild av resultat och ställning.
Intern kontroll: om den kontroll som
görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig, d v s om ledning och styrning,
uppföljning och kontroll är tillräcklig.
Styrelser och nämnders kontroll av
kommunala angelägenheter som uppdragits åt annan utförare måste också
uppmärksammas.
Revisorerna ska också bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten
och årsbokslutet.
De förtroendevalda revisorerna utgör en
del av den kommunala verksamheten
och det är fullmäktige som har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. God revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller
på annat sätt fastställd av en myndighet.
Innebörden i god revisionssed är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna
där revision utförs.
Revisionen består av sex politiskt valda
revisorer. Revisionen biträds av sakkunniga, som utför både förvaltningsoch redovisningsrevision. Revisionen
har avtal medKomrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers som sakkunniga.
ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING
Revisionens arbete ska bidra till att
värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.
Nyckeltal
År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
84kr
82kr
82kr
66kr
65kr
79kr
92kr
Revisionskostnad/invånare
2009
88kr
2010
79kr
2011
74kr
2012
81kr
2013
83kr
2014
72kr
Prognos
2015
86kr
BUDGETSAMMANDRAG
Bokslut
2014
BUDG
2015
PLAN
2016
PLAN
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostn.
-375
0
-375
-449
0
-449
-456
0
-462
-456
0
-442
Investering
0
0
0
0
Revision
Sida 23 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
ÖVERFÖRMYNDARE
HUVUDUPPGIFTER/VERKSAMHETSBESKRIVNING
Överförmyndarens verksamhet är lagreglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
Huvuduppgiften för överförmyndaren är
att utöva tillsyn över förmyndare-, godman- och förvaltarskap. Tillsynen sker
huvudsakligen genom granskning av de
årsredovisningar som inlämnas. I överförmyndarens uppdrag ingår även att
fastställa arvoden till gode män och förvaltare, godkänna uttag från spärrade
bankkonton, granska och godkänna köpekontrakt och arvskiften, upplåning
resp. utlåning av medel samt i övrigt
godkänna olika former av större kapitalplaceringar.
Överförmyndarens verksamhet är helt
anslagsfinansierad. Information om
verksamheten ska finnas tillgänglig för
allmänheten och finns bland annat på
kommunens hemsida.
Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta
tillvara sin rätt, förvalta sin egendom
och i vissa fall sörja för person.
Gode män och förvaltare ska garanteras
nödvändig utbildning och information
kring frågor som berör deras verksamhetsområde.
För att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet har avtal om
samverkan inom överförmynderiverksamheten mellan Motala, Vadstena och
Ödeshögs kommuner slutits. Samverkan
innebär att ett gemensamt arbetssätt i
de samverkande kommunerna via Överförmyndarklansliet i Motala.
För samarbetet skall det finnas en gemensam organisation med ansvar för
följande:
- Samtliga de uppgifter som delegeras
till den gemensamma organisationen
enligt, 19 kap 14 § Föräldrabalken.
- Inom ramen för delegationen ansvarar den gemensamma organisationen för överförmyndarens tillsynsverksamhet över gode män, förvaltare och förmyndare enligt 16 kap
Föräldrabalken.
- Den gemensamma organisationen
ansvarar för dokumentation dvs
upprätthållande och granskning av
personakter.
- Utbildning och rekrytering av gode
män.
- Fullgörande av i framtiden samtliga
ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten såsom eventuella
jourverksamhet, utbildning av gode
män m.m.
Arvode till överförmyndaren finns antaget av KF § 6/1.
KVALITETSARBETE
Kvalitetsaspekten avseende överförmyndarens verksamhet avspeglas i
granskningsresultatet av förmyndarens,
godemäns och förvaltares årsredovisningar med tillhörande redogörelse för
personlig omvårdnad m.m. i de fall där
det ingår i förordnandet.
ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING
Överförmyndaren har som mål att förmyndare-, godman- och förvaltarskap
utövas på ett betryggande och säkert
sätt i Ödeshögs kommun.
PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2015-2017
Under de närmaste åren kommer antalet
äldre att öka. Utvecklingsstörda, psy-
Sida 24 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
kiskt och fysiskt funktionshindrade bor
ute i samhället och behöver stöd i sin
vardag. Det är därför troligt att behovet
av godemän kommer att öka i framtiden.
Att vara en bra god man/förvaltare kräver kunskap om de uppgifter som ingår i
uppdraget och en adekvat utbildning är
därför nödvändig och måste ske under
planperioden.
En statlig utredning föreslår nu i maj att
utredningsansvaret för inrättande av
godmanskap från och med den 1 juli
2014 överförs från tingsrätterna till
kommunens överförmyndare. Detta
kommer förmodligen att kräva ytterligare resurser på kansliet. Utredningen
föreslår att kommunerna kompenseras
med statsbidrag för detta arbete men
om statsbidraget täcker kostnaderna är
idag osäkert. Eftersom något beslut
ännu inte har fattats i frågan har denna
förändring inte beaktats i planen.
BUDGETSAMMANDRAG
Nämnden tot (kkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Investeringsbudget
Verksamhet 2015 (kkr)
Överförmyndare
Totalt
BOK
2014
-754
151
-604
BUDGET
2015
-573
0
-573
PLAN
2016
-596
0
-596
PLAN
2017
-596
0
-596
0
0
0
0
Kostnader
Intäkter
-573
-573
Sida 25 av 39
Nettokostnad
0
0
-573
-573
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
KOMMUNSTYRELSEN
HUVUDUPPGIFTER/
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen leder, planerar och
samordnar kommunens verksamhet och
ekonomi. Den ska bereda alla ärenden
till kommunfullmäktige, verkställer
fullmäktiges beslut eller följer upp beslut som verkställs av annan nämnd.
Inom kommunstyrelsen ryms följande
verksamhetsområden.
–
–
–
–
–
–
Ekonomi
Personal
Kansli
Räddning/säkerhet
Utveckling
Näringsliv
Samhällsplanering utförs av det
kommunala bolaget Ödeshögsbostäder AB (ÖBO) på uppdrag av kommunen. Bolaget utför tjänster inom
följande verksamhetsområden:
– kommunens fastigheter
– gator, vägar, parker och anläggningar
– renhållning
– vatten och avlopp
– lokalvård
– kostverksamhet
– verksamhetsvaktmästeri
NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD
–
–
Näringsliv
Turism
VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH
FRAMTIDSUTSIKTER
EKONOMI
Ekonomienheten har ett övergripande
ansvar för kommunens arbete med
finansiering, ekonomisk planering och
uppföljning samt tjänar som servicegivare till den gemensamma kommunförvaltningens olika enheter, politiker,
samt till kommunens medborgare. Ge-
nom att erbjuda ett stöd till förvaltningarna i frågor som rör ekonomi- och
verksamhetsstyrning bidrar ekonomienheten till god ekonomisk hushållning i
verksamheten.
För att bidra till en effektiv upphandlings- och inköpsverksamhet ingår
Ödeshögs kommun i en inköpssamverkan med flera andra kommuner i Östergötland. Ekonomichefen har delegation
på upphandling inom ramen för Inköpssamverkan.
Växelns huvuduppgift är att erbjuda telefonitjänst till kommunens verksamheter. Svarsfunktionen köps av Vadstena
kommun. Vaktmästeriets huvuduppgifter är tillhandahålla tjänster för kopiering och posthantering.
PERSONAL
Personal- och löneenheten ansvarar för
kommunens arbetsgivarfunktion och
enheten skall bidra till att det personalpolitiska programmet förverkligas för
våra anställda.
Enheten skall ge kommunledning och
verksamheter stöd i form av specialistkompetens i personalfrågor av strategisk betydelse och i viss utsträckning
bedriva operationellt personalarbete
och svara för omvärldsbevakning inom
personalområdet. Allt i syfte att stärka
kvalitet och ett helhetstänkande inom
kommunen.
Enheten administrerar även systemet
”Vikariebanken”, vilket innebär att tillgodose verksamheternas behov av vikarier.
KANSLI
Kansliets uppgift är att ge service till
kommunfullmäktige och nämnderna
med utskott. Verksamheten omfattar
ledning, planering och samordning av
kommunövergripande frågor inom
ärende- och dokumenthanteringspro-
Sida 26 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
cesser. Därutöver ges administrativt
stöd för verksamhetsområdet barn- och
unga. Knutet till kansliet är kommunens
personuppgiftsombud. Enheten ansvarar även för kommunens centralarkiv.
Kansliet fungerar som valkansli under
valår.
RÄDDNING/SÄKERHET
Förutom att ingripa vid bränder och
olyckor som kräver räddningsinsats,
arbetar räddningstjänsten för att förebygga ovannämnda. Det förebyggande
arbetet bedrivs främst genom tillsyn och
interna och externa utbildningar samt
informationskampanjer i samarbete
med Östergötlands Brandskyddsförening.
I de fall väntetiden på ambulans överstiger
20 minuter på högprioriterade fall larmas räddningstjänsten.
Räddningstjänsten handhar även kommunens beredskapssamordning och
säkerhetsarbete samt ansvarar för
kommunens kontakter med våra försäkringsgivare.
UTVECKLING
Utvecklingsavdelningen arbetar i nära
samarbete med flera verksamhetsområden, främst Barn och unga, Äldre- och
handikappomsorgen samt Individuellt
stöd. Uppgiften att vara delaktig i informationsarbetet med hemsida och
intranät medför också en hel del kontaktar med övriga verksamhetsområden,
samt även mot Ödeshögsbostäder.
SAMHÄLLSPLANERING
Under nämndservice ligger ansvaret för
gata- park, fastigheter, VA samt renhållning vars verksamheter på uppdrag av
kommunen bedrivs av det kommunala
bolaget Ödeshögsbostäder AB.
NÄRINGSLIV
Funktionen ansvarar för utveckling av
näringslivet, besöksnäring och övergripande ansvar för turistfrågorna. Arbetet
inriktas på att aktivt, strategiskt och i
samverkan med andra aktörer skapa
tillväxt och ett bra klimat för företagare
och initiativtagare i kommunen. Funktionen bedriver och medverkar i omvärldsbevakning, samt strategisk samhällsplanering.
ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING
MILLENNIEKOMMUN
Ödeshögs kommun lämnade 2012 in en
ansökan till Sveriges Kommuner och
Landsting om att få bli en millenniekommun.
Att vara en millenniekommun innebär
att tillsammans med världens länder
jobba för följande mål fram till och med
år 2015;
– Halvera världens fattigdom och
hunger
– Alla barn skall få gå i skola
– Öka jämställdheten
– Minska barnadödligheten
– Minska mödradödligheten
– Stoppa spridningen av hiv/aids
och andra sjukdomar
– Skapa en miljömässigt hållbar utveckling
– Utveckla ett globalt partnerskap
för utveckling
Att vara en millenniekommun kan ses
som en del av kommunens hållbarhetsarbete. Vi ser att ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet inte tar slut vid
kommunens gräns.
Sida 27 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
RESULTATMÅL
Utifrån fullmäktiges vision och inriktningsmål har kommunstyrelsen beslutat om nedanstående prioriterade verksamhetsmål (resultatmål):
KF:s inriktnings- Nämndens re- Mätare/indikator Kommentar/
mål
sultatmål
måluppfyllelse
Ekonomi
Nämnderna håller
anvisad budget.
Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling
Fokusområde
Miljö
Utveckling
Medarbetare
Full självfinansiering av skattefinansierade investeringar.
Ödeshög ska verka
för en klimatsmart
utveckling.
Ödeshög ska ha en
positiv befolkningsutveckling
Ödeshög ska ha en
positiv näringslivsutveckling.
Ödeshögs kommun
ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
Nämndens budgetavvikelse ska
vara mindre än
föregående år
Utbildning av
enhetschefer
Nämnden ska hålla
sig inom beslutad
budgetram
Samtliga enhetschefer erbjuds under
året kompetensutbildning inom ämnesområdet budget
och ekonomistyrning
Alla skattefinan- Nettoinvesteringar
sierade investe- ska helt finansieras
ringar ska vara med egna medel
självfinansierade
Nämnden tar ett Alla nyskaffade biaktivt miljöanlar ska vara miljöbisvar. Arbetar för lar
att nå de nation- Förtroendevalda
ella, regionala
övergår till att ta
samt lokala mil- del av handlingar
jömålen.
elektroniskt
Genomföra digitala
möten inom ITSAMsamarbetet
Försköning av
Göra torgmiljön
centralorten
attraktivare
Skapa attraktiva Planlägga områden
boendeformer
Underlätta nyfö- Antal nyregistreretagande
rade företag i kommunen
Möjliggöra utFärdigställa utveckling av indu- byggnad av restrin
ningsverket innebärande biogasproduktion
En god arbetsMinskad sjukfrånmiljö
varo
Engagerade
Förbättrat resultat i
medarbetare
arbetsmiljöenkäten
Sida 28 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
HUVUDUPPGIFTER/
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Miljö- och byggnämnden är lokal tillsyns-myndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av olika lagar såsom
miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen,
plan- och bygglagen m.fl.
Miljö- och byggenheterna är stödjande
och rådgivande resurser till kommunledningen, kommunens förvaltningar
och allmänheten i frågor som rör miljö-,
livsmedels- och planfrågor etc.
 Geografiskt informationssystem
(GIS)
 A-jourhållning av fastighets- och
adressregister och lägenhetsregister
 Adressättning
Miljö och byggnämnden har ansvar för
följande sakområden:
TEKNISKA ENHETEN
MILJÖENHETEN













Miljöfarlig verksamhet
Avfallshantering
Kemikaliehantering
Avloppsanordningar
Livsmedelsanläggningar
Dricksvattenanläggningar
Hyresbostäders inomhusmiljö
Utbildnings- och vårdlokaler
Offentliga lokaler
Naturvård
Skadedjur
Smittskydd
med flera områden
BYGGENHETEN
 Översiktlig planering
 Detaljplanering
 Prövning av bygglov/förhandsbesked/rivningslov
 Anmälningsärenden
 Tillsyn vid byggnation
 Bostadsanpassning
 Parkeringstillstånd
 Mätning, beräkning och kartframställning (MBK)
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
 Tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor
 Tillsyn enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor
 Trafikföreskrifter, trafiksäkerhet
PLANERAD VERKSAMHET FÖR 2015
MILJÖENHETEN
Miljö- och byggnämnden kommer under
år 2015 att prioritera tillsyn genom projekt-inriktad kontroll och att handläggning av inkommande ärenden.
I ”Verksamhetsplan för miljö- och byggnämndens verksamhet år 2015” se bilaga, fastställd av miljö- och byggnämnden 2014-12-09 §.. anges vad som ska
prioriteras under 2015. I tillsynen prioriteras verksamheter med årlig tillsynsavgift och även verksamheter med timavgift. Mycket av tillsynen ingår i MÖTAs årliga projekt.
Syftet med verksamhetsplanen för miljöenheten är att uppnå en effektiv och
ändamålsenlig kontroll och tillsyn. Planen baseras på de nationella miljömålen.
Tillsynen baseras på bl.a. miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, EU-regler och
strålskyddslagen. Naturvård ligger också
under nämndens ansvar.
Sida 29 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
Detta kommer miljöenheten att inrikta
sig på under 2015:
 Genomföra tillsyn inom livsmedelslagstiftningen.
 Påbörja regelbunden tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
 Förbättra tillsynen vid skolor, förskolor och lokaler för tillfälligt boende.
 Delta i en arbetsgrupp inom MÖTA
för att förnya informationsmaterial,
blanketter och hemsida i avseende
handläggning av enskilda avloppsanläggningar.
 Avsluta arbetet i en arbetsgrupp
inom MÖTA gällande rimlighetsbedömning vid handläggning av enskilda avlopp.
 Delta i ett nationellt projekt om innemiljöfrågor i skolor/förskolor.
 Delta i ett regionalt projekt angående
tillsyn av dagvatten.
 Delta i luftövervakning.
 Ta fram rutiner, utveckla mallar och
information inom livsmedel-, miljöoch hälsoskyddsområdet.
 Förbättra information på hemsidan
parallellt vid arbetet med att ta fram
rutiner.
 Fortsatt revidering av naturvårdsprogrammet (LONA-bidrag) I arbetet
ingår fältinventering, fotografering,
kontakter med, organisationer inom
området, inläsning av tidigare inventeringar dokumentation mm.
 Uppdatera behovsutredning för tillsyn enligt livsmedels- och miljölagstiftning
 Upprätta adekvata tillsynsplaner
inom miljö- och livsmedelslagstiftningen.
 Utreda om miljöenheten ska byta
diarieföringssystem till i Ciceron.
BYGGENHETEN
Byggenheten handlägger löpande inkommande ärenden vad gäller bygglov,
förhandsbesked, rivningslov, bostadsanpassningsärenden, anmälningsärenden och tillsynsärenden. Byggenheten
deltar också i olika nätverk för frågor
som gäller fysisk planering och GIS.
Utöver ovanstående ska byggenheten
arbeta med följande:
 Aktualitetsprövning av översiktsplanen.
 Ta fram nya detaljplaner, bl.a. för:
- Kråkeryd
- Bebyggelseutveckling i Hästholmen
 Handlägga befintliga vindkraftsärenden skyndsamt.
 Ta fram rutiner och utveckla mallar
för bygglov och planer utifrån ny lagstiftning.
 Vidareutveckling av handläggarstöd
inom GIS.
 Utreda om byggenheten ska byta
diarieföringssystem till Ciceron.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten kommer att jobba
vidare med:
 Tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor.
 Tillsyn enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor.
 Handlägga tillståndsärenden som rör
brandfarliga och explosiva varor.
 Delta vid byggmöten och byggsamråd.
 Granska brandskyddsdokumentationer vid om och nybyggnad.
 Handlägga sotningsärenden.
 Rådgivande gentemot allmänheten.
 Remissinstans i alkoholtillståndsfrågor.
Sida 30 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
PLANERAD VERKSAMHET FÖR 20162017
Nämndens planering för år 2016-2017
är i första hand att förbättra tillsynen
inom lagstadgat myndighetsarbete.
MILJÖENHETEN
För miljöenheten är prioriteringarna
under 2015 en start för att utveckla den
planerade tillsynen utifrån Sveriges miljömål och de punkter som finns i åtgärdsprogram som är framtagna
centralt och regionalt. Miljöenheten vill
verka för att nämnden ska initiera arbete med att utveckla kommunens mål
utifrån Sveriges miljömål. Inom livsmedelstillsynen är målet att uppnå stor del
av den nationella kontrollplanen inom
livsmedelskedjan.
Nämnden bedömer att ökade insatser
kommer att krävas inom nedanstående
områden inom miljöenheten;
ADMINISTRATION: Uppdatera mallar
och rutiner. Upprätta adekvata tillsynsregister.
PLANERING AV ARBETET: Förändra
arbetet inom miljöenheten med att utveckla miljöarbetet utifrån Sveriges miljömål. Även de regionala åtgärdsprogrammen ska ligga till grund för miljöarbetet.
AVLOPPSFRÅGOR: Påbörja inventeringsarbete och åtgärdande av enskilda
avlopp utmed utsatta åar för att nå god
status. Inventering prioriteras och påbörjas i de vattendrag som inte har s k
god status.
VERKSAMHETSOMRÅDE: Utreda möjligheten att utvidga verksamhetsområden för kommunalt avlopp vid befintliga
grupper av bostäder som ligger i känsliga områden.
DRICKSVATTEN: Upprätta ett vattenskydds-område för kommunens vattentäkter, främst Trehörna.
LIVSMEDEL: Bibehålla god kontroll.
VATTENFRÅGOR: Utifrån Vattenmyndighetens åtgärdsprogram bör kommu-
nen upprätta en vattenplan för hela
kommunen som klargör vattenresursernas utnyttjande och skydd.
MILJÖSKYDD: Påbörja ett kontinuerligt
tillsynsarbete av inte anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet. Åtgärda förorenad mark som är klass 1+ 2.
HÄLSOSKYDD: Påbörja ett kontinuerligt tillsynsarbete.
FRAMTIDA MÖJLIGHETER/HOT
Miljöenhetens behovsutredning 2014
visar att nämnden inte uppfyller lagkraven gällande tillsyn inom sitt ansvarsområde. Att jobba utifrån de svenska
miljömålen och de regionala handlingsprogram som finns samt upprätthålla en
adekvat myndighetsutövning, innebär
att de personella resurserna är otillräckliga. Handläggning av vindkraftsärenden
som har skjutits upp, kan komma att ta
en stor del av lagstadgat tillsynsarbete.
Sida 31 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en
hållbar och positiv samhällsutveckling
ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING
Utifrån fullmäktiges vision och inriktningsmål har miljö- och byggnämnden beslutat om
nedanstående prioriterade verksamhetsmål (resultatmål):
Fokus- KF:s inriktNämndens resultatmål Mätare/indikator
Kommentar/
område ningsmål
måluppfyllelse
Ekonomi Nämnderna
Ekonomi i balans
Nämndens negativa
håller anvisad
budgetavvikelse är
budget.
mindre än 1 %
Miljö
Ödeshög ska
Standarden på de enskilda X antal åtgärdade avverka för en
avloppen ska öka.
lopp
klimatsmart
Antal inventerade avutveckling.
lopp
Besök på ej anmälningspliktiga miljöfarliga verk- X antal besök på Usamheter ska öka.
anläggningar.
Utföra tillsyn på livsmedelsanläggningar utifrån
nationell tillsynsplan
X antal kontroller på
livsmedelsanläggningar
Medverka till utbyggnad av X antal installerade
fjärrvärmenätet i Ödeshögs värmepumpar
tätort och till industriområden.
Vi ska även medverka till
att alternativa energianläggningar installeras där
fjärrvärmenätet inte är
utbyggt.
Tillhandahålla en kvalificerad energi- och klimatrådgivning till enskilda och
företag
Ödeshög ska ha Medverka till planering av X mycket mark för
en positiv nä- nya områden för industri byggfärdiga tomter.
ringslivsutoch handel.
X antal nya bygglov för
veckling.
verksamheter.
Ge god och snabb service X antal avgjorda ärentill företagare vad gäller
den på årsbasis
tillståndsprövning av nya
verksamheter enligt planoch bygglagen samt miljöbalken
Medar- Ödeshögs
Tillhandahålla en god fy- Omsättningen på arbetare kommun ska
sisk och psykosocial arbetskraft ej högre än
vara en attrak- betsmiljö för de personer genomsnittet för
tiv arbetsgivare. som betjänar nämnden
kommunen
Sida 32 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
BUDGETSAMMANDRAG
MBN totalt (kkr)
Kostnader
Intäkter
Nettokostnader
Antal årsarbetare
Investeringsbudget
BOK
2013
PROGNOS
2014
-3 486
1 172
-2 309
BUDGET
2014 inkl
TA
-2 972
936
-2 036
2,5
3
0
0
Verksamhet (kkr)
Miljö- och byggnämnd
Miljö
Bygg
Totalt
Kostnader
Nyckeltal
Antal diarieförda ärenden BR/MR/LIS
Miljöenheten
Renhållning - dispenser
Enskilda avlopp - nyanläggningar, föreläggande befintliga
Miljöskydd/Naturskydd – tillsynskontroll, förelägganden, värmepumpsetablering, miljörapporter
Hälsoskydd – tillsynskontroll offentliga/privata lokaler, klagomål, radon
Livsmedel – nyregistrering, offentlig kontroll, förelägganden, avregistrering
Sida 33 av 39
PLAN
2016
PLAN
2016
-4 025
1 682
-2 343
-4 275
1 682
-2 593
-4 275
1 682
-2 593
3
3
4,5
5
0
0
0
0
Intäkter
-171
-1 697
-2 157
-4 025
Byggenheten
Bygglov
Rivningslov/rivningsanmälan
Strandskyddsdispens
Bostadsanpassning
Parkeringstillstånd
Brandfarlig vara
Egensotning
Anmälan enligt Attefallsreglerna
Anmälan om eldstad
BUDGET
2015
Nettokostnad
0
450
1 232
1 682
-171
-1 247
-925
-2 343
2012
411
2013
433
2014
426
17
30
12
34
21
32
58
46
46
4
15
15
75
71
41
71
6
3
21
23
3
5
73
4
1
25
31
3
1
53
1
1
16
41
5
4
3
19
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
HUVUDUPPGIFTER/VERKSAMHETSBESKRIVNING
Social- och utbildningsnämnden svarar
för att lösa kommunmedborgarnas behov av nedanstående verksamheter:
BARN- OCH UTBILDNING
Antalet barn/elever i grundskole- och
gymnasieålder kommer att fortsätta att
minska något. Antalet barn i förskoleålder bedöms vara ungefär konstant, medan antalet vuxenstuderande och studerande på Svenska För Invandrare
(SFI) bedöms öka något.
HUVUDUPPGIFTER
-
Förskola
Skolbarnsomsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Träningsskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Elevminskningarna gör att två av våra
skolor är att betrakta som mycket små.
Antalet asylsökande till Sverige beräknas öka. Detta innebär att också att antalet nyanlända i Ödeshög bedöms öka,
något som ställer ytterligare krav på
hela skolsystemet.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
HUVUDUPPGIFTER
-
ständigt föränderligt samhälle är det
viktigt att ge våra barn/elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, samtidigt
som skolan ska stimulera till utveckling
och lärande. Våra barn/elever ska känna
framtidstro och självtillit.
Individ- och familjeomsorg
Stöd till vuxna med psykosociala
svårigheter
Ungdomsboende
Integration
Knutpunkter/arbetsmarknadsåtgärder
Familje- och ungdomsstöld
Hela verksamhetsområdet står under
stora förändringar på grund av statliga
beslut. Flera av reformerna kan komma
att påverka nämndens ekonomi. Exempel på reformer som är:
-
BARN- OCH UTBILDNING
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Mycket av verksamheterna bedrivs i
egen regi. Vissa delar köps av andra anordnare, andra kommuner, privata företag, stiftelser och föreningar. Detta gäller
i hög utsträckning gymnasieskola och
vuxenutbildning.
FRAMTIDA MÖJLIGHETER/HOT - OMVÄRLDSANALYS
Ödeshögs kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett
Resursförstärkningar till de yngre
åren
Utökad undervisning i matematik
Behörighetslagstiftningen
Ett viktigt led i detta arbete är att våra
elever från årskurs 4 ska få låna en egen
bärbar dator. (Helt genomfört höstterminen 2015) Detta ger skolan möjlighet
till varierade arbetssätt och skapar förutsättningar för eleverna att utveckla sin
digitala och tekniska kompetens, en
målsättning som är fastslagen på EUnivå. Även inom förskolan och i de yngre
åren görs IT-satsningar, fler datorer,
lärplattor och smartboards.
Sida 34 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
Vägledningsfunktionen kommer ytterligare att fokuseras på alla nivåer. Detta
inkluderar ett arbete kring arbetsliv/skola och entreprenörskap.
PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2015-2017
Ett omfattande arbete för att säkra och
utveckla Ödeshögs kommunala skola
och barnomsorg påbörjades 2013-14.
Arbetet ska präglas av långsiktighet
och en huvudmålsättning är att uppnå
likvärdighet, igenkännande och struktur.
De strukturer som byggs upp finns på
tre nivåer:
- Nivå 1: Ödeshögs kommunala barnomsorg/skola: Minsta gemensamma nämnare, ”Inte förhandlingsbart”
- Nivå 2: Enheten/arbetslaget: ”Detta
passar oss”, ”så här gör vi”
- Nivå 3: Elev och personal: individ
och kontextanpassning, goda exempel
Arbetet sker på flera olika områden
men viktigt för perioden 2015 – 2017
är:
- Vidmakthållande av ”Gemensam
grundsyn”
- Organisationsutveckling, ”fungerande arbetslag”
- Utveckling och förändring av lokaler
- Likvärdigt bemötande, innehåll i
verksamheten, utbildning och bedömning
- Väl fungerande kommunikation
med vårdnadshavare och hem
- Tydligare strukturer
- Förbereda barn och unga för ett liv
utanför och efter skolan
Staten lämnar bidrag till förstelärare
inom skolan. Ett av målsättning med
detta är att stödja verksamhetens utveckling. Barn- och utbildningsnämnden
har för avsikt att införa förstelärartjänster även inom förskolan.
En förändring när det gäller kommunens
erbjudande av SFI-undervisning planeras.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Individ- och familjeomsorgen fullgör
kommunens uppgifter som gäller att
svara för råd, upplysningar, stöd och
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd
till familjer och enskilda som behöver
det.
FRAMTIDA MÖJLIGHETER/HOT – OMVÄRLDSANALYS
Fortfarande finns svårigheter att komma
in på arbetsmarknaden för de som är
långt ifrån den. Detta kan t ex handla om
unga, personer som av någon anledning
har försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna.
Barn i familjer som har dålig ekonomi
på grund av arbetslöshet eller som hamnat i ett bidragsberoende har det svårare än andra barn.
Antalet asylsökande till Sverige beräknas öka, detta gäller även andelen som
får asyl och antalet ensamkommande
barn. Detta innebär att också att antalet
nyanlända i Ödeshög bedöms öka.
PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2015-2017
INDIVIDUELLT STÖD
Individuellt stöd innefattar verksamheter som riktas till enskilda individer med
behov av stöd av kommunen utifrån socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt
lag om vård av missbrukare i vissa
fall(LVM).
Sida 35 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN(IFO)
IFO hanterar frågor om bistånd enligt
socialtjänstlagen, försörjningsstöd, kontakt- personer/-familjer, familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar.
Utredningar av barn-, ungdomar-,
vuxna- och familjers behov. Inom IFO
finns också skuldrådgivning och familjerådgivning. Vi ser ett ökat antal aktualiseringar och utredningar, framför allt
när det gäller barn och unga. En fortsatt
satsning på utbildning av handläggarna
kommer ske.
UNGDOMSBOENDET I ÖDESHÖG
Ungdomsboendet i Ödeshög bedrivs som
ett kommunalt boende för ensamkommande barn/ungdomar utan legala
vårdnadshavare. De ungdomar som
kommer till Ödeshög ingår i kommunens
totala åtagande att ta emot flyktingar
från Migrationsverket. Det finns 16 platser inom boendet varav 9 asylplatser.
FAMILJE- OCH UNGDOMSSTÖD(FUS)
FUS startade sin verksamhet 1 november 2009. En pensionsavgång under
2014 ersattes inte. Detta innebär att
verksamheten under år 2015 kommer
att ha 2 anställda. En farhåga att detta är
för lite personal för att klara uppdraget
finns. FUS är en öppenvårdsverksamhet
som baseras på idéer som hämtats från
IHF-metoden. Inom FUS sker också
gruppverksamhet för unga föräldrar,
familjecentral samt samverkan med
gymnasieskolan Individuella Alternativ.
Arbetet med att implementera hemmaplanslösningar för ungdomar och
familjer kommer att fortsätta under
2015. Arbetet med att genomföra föräldrautbildningar kommer att fortsätta under 2015. Dessutom ges stöd i grupp i
samarbete med skolan.
KNUTPUNKTEN/ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
En samordning av kommunens verksamhet för personer långt från arbetsmarknaden startas under 2014. Implementeringsarbetet fortsätter under
2015. Ett samarbete kommer också finnas med Ängens dagcenter.
Ett gemensamt projekt med samordningsförbunden
i
Mjölby/Boxholm/Ödeshög
samt
Motala/Vadstena startades under 2013
och beräknas fortsätta under 2015. Projektet är ett odlingsprojekt med inriktning på Grön Rehab och heter MAT
(mat- Arbete – Träning).
Ett socialt kooperativ startade 2010 för
att stötta personer som ligger långt från
arbetsmarknaden in i sysselsättning.
Verksamheten vidareutvecklas kontinuerligt.
AKTIVITETSHUSET JOHANNA
/PSYKOSOCIALSTÖDVERKSAMHET
2014 beslutade dåvarande socialnämnden att dela upp verksamheten som bedrevs av aktivitetshuset Johanna. Boendestödsverksamheten bedrivs fortsättningsvis av hemsjukvården. Daglig verksamhet och övrig verksamhet bedrivs
under Knutpunkten.
INTEGRATION
Arbetsförmedlingen tog över ansvaret
för de nyanländas etablering på arbetsmarknaden i december månad 2010.
Kommunens uppdrag vad gäller övriga
etableringsfrågor har inte minskat.
Sida 36 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling
ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING
Fokus- KF:s inriktningsområde mål
Social- och utbildningsnämndens resultatmål
Nämnderna håller Ekonomi i balans
anvisad budget
Ödeshög ska verka Minskade transporter
för en klimatsmart
utveckling.
Mätare/indikator
Ekonomi
Miljö
Resultaträkning
Kommentar/
måluppfyllelse
Nämnden har en positiv budgetavvikelse, mindre än 0,5 %
Antalet mil elevresor Skall minskas jfr med 2014
Antalet mil andra
transporter
Utveckl- Ödeshög ska ha en Förbättrade kommuni- Vårdnadshavarenkät Förbättrat resultat i vårdnadshaing
positiv befolknings- kationsflöden med
varenkäten punkten Information, jmf.
Utvärdering av ITutveckling
vårdnadshavare
2014.
strategi
Utökad användning av e-post/sms vid
kontakt med vårdnads-havare, jfr 2014
IUP och skriftliga omdömen tillgängliga för vårdnadshavare via internet
Automatisk sms-kontakt med vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro
Arbeta för människors
Försörjningsstödet ska hållas oförändoberoende
rat
Arbeta för hemExterna placeringar ska hållas kvar på
maplanslösningar
samma nivå
Ensamkommande ungUppföljning på individnivå
domar som kommer till
kommunen ska stanna
Ökad rättssäkerhet i
Tid från beslut till verkställighet
beslut för
enskilda
Förbättrad brukarAlla ska ha en aktuell genomförandemedverkan
plan
Förbättrade kunskaps- Betygsstatistik och
Meritvärdena för avgångseleverna i
resultat
systematiskt kvali- årskurs 9 ska öka jfr 2014
tetsarbete
Andelen läskunniga elever efter årskurs 2 ska öka jfr 2014
Ökad samsyn i hela
Arbetsmiljöenkät och Fråga om samarbete, förbättrad jfr
utbildningskedjan vad systematiskt kvali- 2014
gäller den gementets-arbete
samma grundsynen,
centralt innehåll och
betyg/bedömning.
Ödeshög ska ha en Tydligt samarbete med Betygsstatistik och Högre andel elever som fullföljer gympositiv näringslivs- samhället utanför sko- systematiskt kvali- nasie-studier
lan/verksamheten
tetsarbete
utveckling.
Tydlig studie- och yrkesvägledning genom
hela skolan
Medar- Ödeshögs kommun Personal som är utbil- Arbetsmiljöenkät och 100% behöriga lärare
betare ska vara en attrak- dad för sitt uppdrag på systematiskt kvali- Minst 50% förskolläsamtliga positioner
tets-arbete
rare/fritidspedagoger
tiv arbetsgivare.
Sida 37 av 39
VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER
BUDGETSAMMANDRAG
Nämnden tot (kkr)
BOK
2014
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Investering
Verksamhet 2015 (kkr)
Politisk verksamhet
Gemensamt
Särskola
Förskola
Skolbarnsomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Elevstöd
IFO centralt
Råd och stöd
Enskilt bistånd
Integration
Arbetsmarknadsåtgärder
Institution missbruk vuxen
Vård barn
Öppenvård
Totalt
Kostnader
-295
-12 274
-4 327
-24 466
-4 964
-47 099
-20 555
-2 095
-3 265
-5 850
-269
-3 727
-11 566
-4 007
-2 429
-3 823
-1 592
-152 513
Sida 38 av 39
BUDGET
2015
23 376
-152 513
-129 137
PLAN
2016
23 376
-153 350
-129 974
PLAN
2017
23 376
-153 350
-129 974
-800
-800
-800
Intäkter
Nettokostnad
0
710
0
2 980
935
1 395
300
400
0
35
0
50
13 959
2 342
170
100
23 376
-295
-11 564
-4 237
-21 486
-4 029
-45 704
-20 255
-1 695
-3 265
-5 815
-269
-3 677
2 393
-1 665
-2 259
-3 723
-1 592
-129 137