09_Vad händer med alla regler under LBE_MSB

Vad händer med alla
regler under LBE?
Magnus Nygren
Patrik Perbeck
Brandfarliga varor
Strukturomvandling av föreskrifterna
om brandfarlig gas och vätska
Hur såg det ut förr?
Övergripande regler
Samtliga brandfarliga och explosiva varor
•
är det en brandfarlig eller explosiv vara
Varuspecifika regler
Varugemensamma
Regler
Brandfarliga gaser
Brandfarliga vätskor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cisterner och rörledningar mm
brandfarlig gas i lös behållare
tankstationer för fordonsgas
ledningssystem för naturgas
gasapparater
hantering
öppna cisterner och rörledningar
klassindelning
krav på kontrollorgan
Brandfarliga gaser och vätskor
•
•
•
•
hantering i anslutning till transportmedel
tillstånd
hantering på försäljningsställen
explosionsfarlig miljö
•
förbuds- och varningsanslag samt märkning av rörledningar
2015-04-20
Pågående strukturomvandling
Övergripande regler
Samtliga brandfarliga och explosiva varor
•
är det en brandfarlig eller explosiv vara
Varuspecifika regler
Brandfarliga gaser
•
•
•
•
•
•
Varugemensamma
Regler
cisterner och rörledningar mm
brandfarlig gas i lös behållare
tankstationer för fordonsgas
ledningssystem för naturgas
gasapparater
aerosolbehållare
Brandfarliga vätskor
Hantering
•
•
•
•
hantering
Hantering
klassindelning
öppna cisterner och rörledningar
krav på kontrollorgan
Brandfarliga gaser och vätskor
•
•
•
•
hantering i anslutning till transportmedel
tillstånd
hantering på försäljningsställen
explosionsfarlig miljö????
•
förbuds- och varningsanslag samt märkning av rörledningar
2015-04-20
Cisterner
När allt är klart!
Övergripande regler
Samtliga brandfarliga och explosiva varor
•
är det en brandfarlig eller explosiv vara
Varuspecifika regler
Brandfarliga gaser
•
•
•
•
Varugemensamma
Regler
Brandfarliga vätskor
hantering
tankstationer för fordonsgas
ledningssystem för naturgas
aerosolbehållare
•
•
hantering
cisterner
Brandfarliga gaser och vätskor
•
•
tillstånd
explosionsfarlig miljö????
Handböcker/vägledningar:
Bensinstationer
Försäljningsställen
Utredning om risker
Tillstånd
Tankstationer för metangas
Biogasanläggningar
2015-04-20
Omarbetning av föreskrifter för
explosiva varor
•
•
•
•
•
Bakgrund
Gällande föreskrifter idag
Föreskrifter inom ett par år
Tidplan
Mer i seminarierna
Bakgrund;
Nya föreskrifter
• ”Ny” lag om brandfarliga och explosiva varor
• Gamla föreskrifter. ”Glapp och överlapp”
• Direktiv om pyrotekniska artiklar
(2013/29/EU) – införlivat från 1/7-2015.
• Direktiv om explosiva varor för civilt bruk.
(2014/28/EU) – införlivat från 20/4 2016
• Direktiv om spårbarhet för pyrotekniska artiklar.
(2014/58/EU) – införlivat från 17/10 2016
Gällande föreskrifter för explosiva varor
Vilka varor som är expl.
MSBFS 2010:4
Hantering, allm.
SÄIFS 1983:1 Allm. råd Dragskåp, perklorsyra.
SÄIFS 1989:16 Godkännande av explosiv vara och elsprängkapslar. SÄIFS 1986:2 Kungörelse med godkännande av explosiva varor.
SÄIFS 1988:2 Klassning vid hantering av explosiva varor.
Råvaror
(Prekursorer)
Tillverkning
Tillverkning
-
1998:4
Detektering av
plastiska sprängämnen
-
Import
2007:2
Överföring
Import och
överföring
Import och
överföring
Tillverkning
Identifiering och
överföring
-
1997:5
-
1998:4
-
1997:5
-
2005:1
Förvaring
Saluförande
Förvaring
-
2010:5
Ut på
marknaden
Pyrotekniska
artiklar
-
2014:3
Civila explosivvaror
-
2012:2 IDmärkning och
registrering
Civila explosivvaror
-
1997:4. Kontroll
och utsläppande på
marknaden
Användning
- 2014:7
Undantag på krav om
tillstånd vid
användning och
överföring
Tillsyn och
rapportering
Föreskrifter inom ett par år
LBE och FBE
Vilka varor som är expl.
MSBFS 2010:4
Hantering
Föreskrifter om
hantering
Överföring, import
och export
Föreskrifter om
överföring, import
och export
Produktkrav
Föreskrifter om
pyrotekniska
artiklar och
ammunition
Föreskrifter om
explosiva varor för
civilt bruk
Exempel på tidsplan, Föreskrifter för hantering
Mer i seminariet
Nyheter inom explosivområdet
– vad är nytt och vad är på gång?
Sprängämnesprekursorer, pyroteknik,
ammunition och annat explosivt
Shulin Nie, Lorens van Dam och Agneta Jansson,
MSB
Tack för oss!
Frågor?
[email protected]
010-240 52 46
[email protected]
010-240 53 65