LPP Historisk storyline Vikingatiden

LPP Historisk storyline Vikingatiden
Ett arbete som tar oss tillbaka i tiden. En tid som var fylld av spännande saker och som vi dagens samhälle kan se många spår ifrån. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt och samarbetet står i fokus. Vi konstruerar, analyserar, söker, reflekterar och slutligen så delger vi andra våra tankar,kunskaper och slutsatser. Syftet med arbetsområdet Under arbetets gång kommer vi träna oss i att tolka tidperioden Vinkingatiden, händleser som utspelade sig, kulturmöten som ägde rum och olika utvecklingslinjer som visade sig. Vi kommer träna våra olika förmågor som : * ​
Analysera information *​
Konstruera​
( Utifrån information och kunskap gestalta och bygga upp olika vikingatida miljöer) * ​
Reflektera och dra slutsatser​
( Fundera över varför vikingarnas liv blev som det belv och hur det har påverkat vårt liv och samhälle idag) * Kummunikativa förmågan​
( Du kommer samtala och samarbeta med klasskamrater och du kommer även vara en del i en muntlig redovisning där ni ska nå ut med er kunskap för en mindre grupp åhörare) Konkretisering av målen Utifrån delar i det centrala innehållet kommer vi att arbeta med målen i syftesdelen och därigenom komma åt och träna oss i olika förmågor. Kopplingar till läroplan ● Bl 4­6 ● Bildframställning​
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. ● Bl 4­6 ● Redskap för bildframställning​
Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. ● Bl 4­6 ● Redskap för bildframställning​
Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. ● Hi 4­6 ● Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500​
Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem. ● Hi 4­6 ● Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500​
Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. ● Hi 4­6 ● Hur historia används och historiska begrepp​
Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. ● Hi 4­6 ● Hur historia används och historiska begrepp​
Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. ● Sv 4­6 ● Läsa och skriva​
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. ● Sv 4­6 ● Tala, lyssna och samtala​
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. ● Sv 4­6 ● Tala, lyssna och samtala​
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. ● Sv 4­6 ● Berättande texter och sakprosatexter​
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets­ och livsfrågor. ● Sv 4­6 ● Språkbruk​
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Abetsätt ­ hur ska vi arbeta för att träna oss i förmågorna? Som elev kommer du att ingå i en grupp men även arbeta med individuella delar. Gruppen kommer att bilda en familj hämtade från vikingatiden. Var och en ska ha en tydlig roll och skapa en egen karaktär. Ni kommer tillsammans, utirån kunskaper ni får under arbetets gång bygga upp en vikingagård och skapa ett vikingaliv med allt vad det innebär. Ni kommer disskutera, ta del av genomgångar, se film, konstruera, argumentera och läsa och granska olika sorters källor. I det indivuiduella arbetet kommer du att få arbeta med att analysera och diskutera hur man kan spegla och gestalta historia i skönlitterär litteratur. Vi kommer läsa skönlitteratur med anknytning till vikingatiden. Du kommer även mot slutet av arbetet få skriva en berättande text som utgår från stödord och bild. I texten ska du visa tydliga tecken på kopplingen till Vikingatiden. Bedömning under arbetet Vi kommer att bedöma din förmåga att: * redogöra i bild och ord (både muntligt och skriftligt) om människornas levnadsvillkor på vikingatiden. * berätta om och redogöra för spår efter vikingatid i din närmiljö samt namn och symboler som härstammar från vikingatiden. * redogöra för vikingarnas resor och lyfta fram positiva och negativa konsekvenser genom att beskriva, diskutera, motivera och argumentera dina synpunkter. * visa på och motivera likheter och skillnader mellan vikingatid och nutid. * göra kopplingar mellan en skönlitterär bok där handlingen utspelas under vikingatiden och fakta om vikingatiden du lärt dig. * göra kopplingar mellan fakta om vikingatiden som du lärt dig och det du skriver i en berättande text /berättelse) som utspelas under vikingatiden.