Se rapporten - Aktietorget

 Halvårsrapport 2015-­‐01-­‐01 till 2015-­‐06-­‐30 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-­‐8903 Sammanfattning av halvårsrapport (avser moderbolaget)
Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)
ü Nettoomsättning uppgick till 106 700 SEK (0). ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -­‐7 833 761 SEK (-­‐6 071 061). ü Resultatet per aktie uppgick till -­‐0,39 SEK (-­‐0,30). ü Soliditeten uppgick per den 30 juni 2015 till 92 % (89 %). Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)
ü Nettoomsättning uppgick till 106 700 SEK (0). ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -­‐3 550 232 SEK (-­‐3 478 807). ü Resultatet per aktie uppgick till -­‐0,18 SEK (-­‐0,17). Definitioner
ü Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 286 273 aktier (varav 600 000 icke listade A-­‐aktier) per 2015-­‐06-­‐30. ü Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. ü Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. ü CLS: Clinical Laserthermia Systems AB. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Den 22-­‐25 april deltog CLS vid ECIO i Nice, Frankrike. ECIO är en årlig konferens inriktad på interventionell onkologi med focus på nyare former av cancerbehandling. CLS demonstrerade sin CLS
produkt och visade den immunstimulerande lasertermoterapibehandlingen, imILT . Den 24 april 2015 meddelades att CLS fått godkännande av Food and Drug Administration (FDA), via en så kallad 510(k)-­‐ansökan, att marknadsföra och sälja bolagets produkt på den amerikanska marknaden. Godkännandet kan jämföras med Europas CE-­‐märkning och innebär att CLS produkt uppfyller de omfattande krav som FDA ställer på den här typen av medicintekniska produkter. CLS meddelade den 1 juni att bolaget fått de nödvändiga godkännanden som behövs för att påbörja den planerade studien vid Johann Wolfgang von Goethe University Hospital i Frankfurt. Därmed är studien, som är avsedd att omfatta 30 patienter med olika typer av solida cancertumörer, klar för start. Studien beräknas pågå i cirka 18 månader. CLS meddelade den 4 juni 2015 att bolaget i samarbete med en cancerklinik i Europa genomfört en CLS
imILT -­‐behandling av en patient med metastaserad bukspottkörtelcancer. Kliniken, som inte ingår i CLS
CLS tidigare kommunicerade studieprogram, har för avsikt att genomföra en studie av imILT på patienter med bukspottkörtelcancer och den nu utförda behandlingen är en del i förberedelserna inför kommande studiesamarbete. Genom denna behandling har det genererats värdefull produkt-­‐ och behandlingsinformation som kommer att ligga till grund för kommande studieupplägg. Den 12 juni 1015 meddelade CLS att bolaget fått etiknämndens godkännande för klinisk studie vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm avseende metastaserande hudcancer. Syftet med studien är att CLS
utvärdera imILT när det gäller säkerhet, behandlingseffekt samt immunologisk påverkan. Studien omfattar fem patienter och beräknas pågå cirka 12 månader. I juni hölls årsstämma i CLS. Ytterligare information om de beslut som fattades finns att tillgå i bolagets kommuniké från årsstämma publicerad den 17 juni 2015. Kommunikén finns att tillgå på www.aktietorget.se samt på www.cls.se . 2
Väsentliga händelser efter periodens utgång
ü
ü
ü
Den 15 juli meddelades att CLS utsett advokatfirman Ward Hadaway till juridisk rådgivare och representant i Storbritannien. Ward Hadaway är en av Storbritanniens topp-­‐100 advokatfirmor och har specialkompetens inom life science. I augusti kommunicerade bolaget att Universitetssjukhuset i Verona erhållit godkännande för att genomföra en studie avseende imILT-­‐behandling av avancerad cancer i bukspottskörteln. Studien är initierad av sjukhuset och sker i samarbete med CLS. I augusti meddelades också att CLS fått etikgodkännande för en studie avseende behandling av prostatacancer. Studien kommer att genomföras tillsammans med Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Malmö. VD Lars-Erik Eriksson kommenterar
Det har varit ett händelserikt andra kvartal för CLS och det är glädjande att se att verksamheten, steg för steg, utvecklas enligt vår plan. CLS
En av periodens viktigaste och mest spännande händelser är den imILT -­‐behandling som genomförts, på en patient med metastaserad bukspottkörtelcancer, i samarbete med en cancerklinik i Europa. Kliniken, som inte CLS
ingår i det studieprogram som vi tidigare kommunicerat, har för avsikt att genomföra en studie av imILT på patienter med bukspottkörtelcancer. Den behandling som nu genomförts är en del i förberedelserna inför kommande studiesamarbete. Genom denna behandling har det genererats värdefull produkt-­‐ och behandlingsinformation, som kommer att ligga till grund för kommande studieupplägg. Vi kommer att följa patienten, tillsammans med kliniken, och det vi kan se så här långt är att inga komplikationer till följd av behandlingen har förekommit. Inom ramen för CLS studieprogram, som löper under perioden 2014-­‐2016, bedriver vi kliniska studier i Europa inom tre Indikationsområden: bröstcancer, hudcancer samt solida cancertumörer i olika organ så som lungor, lever, njurar eller mjukdelar. Syftet med studieprogrammet är att få in data kring teknisk utvärdering och säkert handhavande av produkten samt att få en indikation på kliniskt relevant systemisk anti-­‐tumörimmunitet. Utöver studieprogrammet har vi dialog med kliniker i Europa och USA, och har i en del fall inlett samarbeten med dessa. Målsättningen med kontakterna är dels att genomföra studier inom de områden som är intressanta för CLS metod och därmed prioriterade för bolaget, dels att etablera så kallade referenskliniker, det vill säga kliniker som fungerar som utbildnings-­‐ och behandlingscentra. De cancertyper som är prioriterade för CLS är: Lunga, bröst, prostata, lever, njure, hud, bukspottskörtel samt metastaserad tjocktarmscancer. I juni fick vi etiknämndens godkännande för en klinisk studie vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Hudcancer är ett av våra prioriterade indikationsområden och genom denna studie får vi tillgång till ytterligare patienter och värdefull data som kompletterar studien i Strasbourg. Studien omfattar fem patienter och beräknas pågå cirka 12 månader. Under perioden kunde vi även meddela att vi fått godkännanden för att påbörja vår planerade studie, inom studieprogrammet, vid Johann Wolfgang von Goethe University Hospital i Frankfurt. För att kunna genomföra denna studie krävs godkännande från etisk nämnd samt granskning av den tyska motsvarigheten till läkemedelsverket. Processen tog längre tid än förväntat men dialogen mellan parterna har tillfört värde i studien, som beräknas omfatta 30 patienter och pågå i cirka 18 månader. Efter periodens slut har vi kommunicerat godkännande för ytterligare två studier. Vi kommer att medverka i en studie som initierats av Universitetssjukhuset i Verona i Italien, avseende bukspottkörtelcancer. Detta är ett av CLS prioriterade områden och därför är det mycket intressant för oss att delta i studien, som till stora delar 3
finansieras av sjukhuset. Den andra godkända studien gäller prostatacancer. Denna studie kommer att genomföras i samarbete med Skånes Universitetssjukhus i Malmö och omfatta totalt tio patienter. En viktig milstolpe som passerades under kvartalet var det klartecken vi fått av Food and Drug Administration avseende vår produkt, som innebär att den nu kan marknadsföras och säljas på den amerikanska marknaden. Vi ser ett stort intresse i USA för vår behandlingsmetod och tack vare detta godkännande kan vi nu gå vidare i de dialoger vi för såväl gällande kliniska studier som andra typer av intressanta samarbeten. Jag vill även passa på att nämna att vi i april deltog i European Conference on Interventional Oncology, ECIO, i Nice i Frankrike. ECIO är en årlig konferens som inriktar sig på interventionell onkologi som innebär focus på nyare former av cancerbehandling. På konferensen demonstrerade vi vår produkt och visade den CLS
immunstimulerande lasertermoterapibehandlingen, imILT . Det talades mycket om immunterapi och vi hade många besökare i vår monter, som bekräftade att vi har en intressant och relevant behandlingsmetod. Jag vill avsluta med att tacka alla som kom till Årsstämman den 17 juni. Ni som inte hade möjlighet att närvara och är nyfikna på att se bolagspresentationerna kan gå in på http://clinicallaser.se/sv/news/2015/06/25/cls-­‐
arsstamma-­‐17-­‐juni-­‐2015/ Lars-­‐Erik Eriksson VD, Clinical Laserthermia Systems AB 4
CLS i korthet
Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) (publ) utvecklar och marknadsför Interstitial Laser Thermotherapy CLS
(imILT ), en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund och, sedan 2014, ett dotterbolag i USA. Bolagets huvudprodukt består av: • En mobil laserbehandlingsenhet speciellt utvecklad av CLS för ändamålet. • Ett antal olika indikationsanpassade egenutvecklade sterila behandlingskit för engångsbruk. CLS
Systemet är avsett för att utföra behandlingsmetoden imILT ”immunostimulating interstitial laser thermotherapy”. Ingreppet, som är en lokal behandling, syftar till att, ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande) behandla patienter med solida cancertumörer. CLS
imILT innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. Affärsmodell
CLS marknadsfokus kommer inledningsvis att primärt vara riktat mot Europa med målsättningen att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra bolagets initiala kliniska studieprogram vid tre studiekliniker. Under 2015 är avsikten att etablera cirka fem strategiska referenscenter, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi, medicinska och kirurgiska onkologer men även immunologer. Intäkter från försäljning vid etablerad produkt beräknas främst komma från det förbrukningsmaterial som används vid behandling av patient. Intäktsmodellen bygger på försäljning av förbrukningsmaterialet som består CLS
av sterila engångsprodukter. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG Mobile Laser Unit beräknas, i de flesta fall komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial, på marknader där så är möjligt. CLS
Direkt fakturering av TRANBERG Mobile Laser Unit förväntas utgöra en mindre andel av försäljningen. CLS planerar arbetet för en geografisk expansion utanför Europa och etablerade 2014 ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter marknadsgodkännande (såsom godkänd 510(k)-­‐ansökan i USA) och samarbeten, alternativt representation på respektive marknad. Målsättning
CLS strategi är att efter starten av studieklinikerna och referensklinikerna påbörja en global lansering. Den CLS
långsiktiga övergripande målsättningen är att göra imILT tillgänglig som behandling för samtliga behandlingsbara diagnoser, i så många länder som möjligt. Avsikten är att efter produktlansering successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-­‐8 % av de behandlingsbara patienterna, vilka beräknas uppgå till mer än sex miljoner individer på global basis varje år. Den finansiella målsättningen är att uppnå ett break even-­‐resultat för helåret 2016 och att under 2017 uppvisa ett positivt resultat före skatt. Bolagsstruktur och aktieinnehav
CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA. Bolaget har ej några aktieinnehav. 5
Utveckling av resultat och ställning
CLS har ännu inga intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning. Aktien
B-­‐aktien i Clinical Laserthermia Systems AB listades på AktieTorget den 16 april 2009. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i CLS till 20 286 273 stycken, varav 600 000 är icke listade A-­‐aktier. Teckningsoptioner av serie 2011/2014
Det finns 250 000 teckningsoptioner utgivna till Stephan Dymling (100 000) och Hans von Celsing (150 000) med rätt att teckna vardera 1,07 ny B-­‐aktie till en kurs om 11,61 SEK per B-­‐aktie. Teckningsoptionerna emitterades till 0,21 SEK motsvarande marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes-­‐modellen per den 13 juni 2011. Årsstämman 2014 beslutade att, för teckningsoptioner av serie 2011/2014 som innehas av Hans von Celsing (150 000 teckningsoptioner) och Stephan Dymling (100 000 teckningsoptioner), förlänga nyttjandeperioden från den 30 juni 2014 till den 30 juni 2016. Principer för halvårsrapportens upprättande
Halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor
Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3: januari-september
Bokslutskommuniké 2015:
2015-11-19
2016-02-25
Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 20 augusti 2015 Clinical Laserthermia Systems AB Styrelsen 6
Finansiell översikt
CLS dotterbolag CLS Americas Inc. startade sin verksamhet den 23 juni 2014. Koncernförhållande uppstod således den 23 juni 2014. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernens räkenskaper uppvisas. Resultaträkning i sammandrag – koncernen (SEK) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Res. från övriga värdepapper & fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat 150401–150630 (3 mån) 106 700 5 008 -­‐3 139 477 150101–150630 (6 mån) -­‐34 594 17 215 8 620 10 333 -­‐9 312 -­‐3 873 966 -­‐3 762 258 -­‐359 -­‐3 788 591 -­‐3 788 591 0 2620 -­‐13 335 106 700 6 154 -­‐7 058 205 -­‐1 304 604 -­‐26 670 -­‐23 451 -­‐8 412 930 -­‐8 300 076 -­‐711 842 140623–141231 (ca 6 mån) -­‐10 839 575 -­‐1 555 968 -­‐34 039 -­‐30 003 -­‐12 459 585 -­‐12 456 965 -­‐1 054 -­‐8 273 582 -­‐8 273 582 0 56 467 -­‐1 561 -­‐12 402 059 -­‐12 402 059 7
Balansräkning i sammandrag – koncernen (SEK) Tillgångar 150630 17 675 214 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings-­‐ och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 95 422 17 770 636 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 133 375 15 087 669 489 191 155 1 009 086 Kassa och bank 11 451 534 12 460 6200 30 231 256 1 876 480 97 846 125 13 766 -­‐71 947 606 27 788 765 1 466 843 0 175 918 799 730 2 442 491 30 231 256 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade medel inkl årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder 141231 16 592 537 122 092 16 714 629 0 0 1 212 871 323 061 1 535 932 18 703 571 20 239 503 36 954 132 1 817 017 93 405 639 -­‐31 567 -­‐63 615 506 31 575 583 4 177 485 37 470 150 434 1 013 160 5 378 549 36 954 132 8
Förändring eget kapital i sammandrag – koncernen
2014-­‐06-­‐23 – 2014-­‐12-­‐31 Belopp i KSEK Vid årets början Nyemission Omräkningsdifferens Årets resultat Vid årets slut Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 1 576 940 70 286 873 240 077 23 118 766 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 817 017 93 405 639 Reserver -­‐ -­‐ -­‐31 567 -­‐ -­‐31 567 Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -­‐51 213 446 -­‐ -­‐ -­‐12 402 059 -­‐63 615 505 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 1 817 017 93 405 639 59 463 4 440 486 Reserver -­‐31 567 Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -­‐63 615 505 2015-­‐01-­‐01 – 2015-­‐06-­‐30 Belopp i KSEK Vid periodens början Nyemission Omräkningsdifferens Årets resultat Vid periodens slut -­‐ -­‐ 1 876 480 -­‐ -­‐ -­‐58 519 -­‐ -­‐8 273 582 -­‐71 947 606 45 333 -­‐ -­‐ 97 486 125 13 766 Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen
150401–150630 (3 mån) (SEK) 150101–150630 (6 mån) 140623–141231 (ca 6 mån) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 0 -­‐4 701 195 -­‐4 701 195 0 -­‐10 665 403 -­‐10 665 403 8 620 -­‐359 -­‐4 692 934 -­‐499 182 0 -­‐499 182 4 499 950 0 4 499 950 -­‐692 166 32 635 12 111 065 11 451 534 10 333 -­‐1 054 -­‐10 656 124 -­‐1 082 677 0 -­‐1 082 677 4 499 9500 0 4 499 950 -­‐7 238 851 -­‐13 186 18 703 571 11 451 534 0 -­‐9 543 444 -­‐9 543 444 19 976 -­‐1 561 -­‐9 525 029 -­‐1 357 542 -­‐ -­‐1 357 542 23 358 844 0 23 358 844 12 476 273 -­‐58 951 6 286 249 18 703 571 9
Resultaträkning i sammandrag – moderbolag (SEK) 150401–150630 (3 mån) Nettoomsättning 140401–140630 (3 mån) 106 770 Övriga rörelseintäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 150101–150630 (6 mån) 106 700 6 154 -­‐6 618 384 -­‐1 304 604 -­‐26 670 -­‐2 901 118 -­‐711 842 -­‐13 335 -­‐2 913 990 -­‐574 072 -­‐13 335 -­‐9 312 -­‐3 635 607 0 -­‐3 501 397 -­‐23 451 -­‐7 973 109 -­‐3 501 397 -­‐7 860 255 140101–140630 (6 mån) 0 0 -­‐4 931 075 -­‐1 137 504 -­‐26 670 0 -­‐6 095 249 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anl.tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat -­‐3 523 899 -­‐6 095 249 -­‐34 594 0 8 620 24 301 -­‐359 -­‐1 711 -­‐3 550 232 -­‐3 478 807 -­‐3 550 232 -­‐3 478 807 17 215 10 333 -­‐1 054 -­‐7 833 761 -­‐7 833 761 0 58 956 -­‐34 768 -­‐6 071 061 -­‐6 071 061 10
Balansräkning i sammandrag – moderbolag (SEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings-­‐ och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar 150630 141231 17 675 214 16 592 537 95 422 672 826 647 827 319 18 597 955 122 092 672 434 015 434 687 17 149 316 1 009 086 0 0 1 212 871 323 061 1 535 932 133 375 15 067 669 489 191 155 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 11 450 727 12 459 813 31 057 768 1 876 480 0 1 876 480 97 846 125 -­‐63 273 567 -­‐7 833 761 26 738 797 28 615 277 1 466 843 0 0 175 918 799 730 2 442 491 31 057 768 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder 18 702 805 20 238 737 37 388 053 1 576 940 240 077 1 817 017 93 405 639 -­‐45 774 134 -­‐17 499 434 30 132 071 31 949 088 4 177 485 60 416 37 470 150 434 1 013 160 5 438 965 37 388 053 11
Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag
(SEK) Ingående belopp 2014-­‐01-­‐01 Nyemission Redovisat resultat Utgående belopp 2014-­‐12-­‐31 26 089 678 23 358 844 -­‐17 499 434 31 949 088 31 949 088 4 499 950 -­‐7 833 761 28 615 277 Ingående belopp 2015-­‐01-­‐01 Nyemission Redovisat resultat Utgående belopp 2015-­‐06-­‐30 Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag
(SEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 150401–150630 (3 mån) 140401–140630 (3 mån) 150101–150630 (6 mån) 140101–140630 (6 mån) Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter 0 -­‐4 494 935 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 620 -­‐359 -­‐4 486 674 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut 0 -­‐3 934 051 -­‐3 934 051 -­‐4 494 935 0 -­‐10 303 213 -­‐10 303 213 18 511 -­‐1 711 -­‐3 917 251 -­‐499 182 0 -­‐173 587 -­‐672 769 -­‐599 911 0 0 -­‐599 911 4 499 950 0 4 499 950 0 0 0 -­‐375 417 -­‐1 458 094 0 0 0 4 499 950 0 4 499 950 -­‐4 517 162 10 459 805 -­‐30 032 5 912 611 -­‐7 252 078 18 702 805 0 11 450 727 -­‐659 493 12 110 220 0 11 450 727 -­‐6 331 675 58 956 -­‐40 558 -­‐6 313 277 -­‐1 082 6770 0 -­‐1 247 656 0 0 -­‐1 247 656 10 333 -­‐1 054 -­‐10 293 934 0 0 0 -­‐7 560 933 13 502 293 -­‐28 749 5 912 611 0 -­‐6 331 675 12
Clinical Laserthermia Systems AB Organisationsnummer: 556705-­‐8903 Adress: Medicon Village, 223 81 Lund Hemsida: www.clinicallaser.se