2015-05-26 - Höganäs kommun

1 (3)
RAPPORT
Datum
2015-05-26
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ULF FRICK
LIVSMEDELSINSPEKTÖR
MILJÖAVDELNINGEN
DIREKT: 042-33 75 07
[email protected]
Dnr
2015/0419-1
S.B. Naeini AB
Kullagatan 37
263 38 Höganäs
HÖGANÄS 36:93
INSPEKTIONSRAPPORT HÖGANÄS HAMNKROG
Miljöavdelningen gjorde den 26 maj 2015 en föranmäld revision av verksamheten.
Verksamheten har nyligen startat och syftet med revisionen var att kontrollera om
verksamheten producerar och tillhandahåller säkra livsmedel, samt uppfyller kraven på
redlighet.
Vid revisionen närvarade, Ulf Frick, André Fridh (Kökschef) samt krögaren Said Naeini.
Vid revisionstillfället var verksamheten igång och Ulf kunde se hur arbetet var organiserat.
Metodik och förklaringar
Vid revisionen kontrollerades hela eller delar av de områden som redovisas i nästa stycke.
(Kontrollpunkternas innehåll förklaras i särskild bilaga.) De koder som används vid
bedömningen och redovisningen av kontrollpunkterna har följande betydelse:
(A)= Avvikelse
(UA) = Utan avvikelse
(EA) = Ej aktuell
VID REVISIONEN NOTERADES FÖLJANDE.
1.1 Infrastruktur, lokaler och utrustning även fordon (UA)
2.1 Råvaror och förpackningsmaterial (UA)
3.1 Säker hantering, lagring och transport – ändamålsenlig rutin mikrobiologisk
korskontamination mellan råvara och färdigvara (UA)
3.2 Säker hantering, lagring och transport – ändamålsenlig rutin korskontamination
av allergener (UA)
4. 1 Hantering och förvaring av avfall (UA)
5.1 Skadedjursbekämpning (UA)
(Avtal var tecknat med extern konsult)
6.1 Rengöring och desinfektion – ändamålsenlig rutin för redskap och ytor i kontakt
med livsmedel
(Avtal var tecknat med extern konsult som höll på att ta fram ett rengöringsschema)
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
2 (3)
Datum
2015-05-26
Dnr
2015/0419-1
6.2 Rengöring och desinfektion – övrigt (UA)
7.1 Vattenkvalitet (UA)
8.1 Temperatur – ändamålsenlig rutin för varmhållning (UA)
8.2 Temperatur – ändamålsenlig rutin för kylförvaring (UA)
9.1 Personlig hygien – fullt utrustat och funktionellt handtvättställ finns i
produktionslokaler (UA)
9.2 Personlig hygien – ändamålsenlig rutin för personalens hälsotillstånd (UA)
9.3 Personlig hygien – övrigt (UA)
10.1 Utbildning och kunskap (UA)
Utbildning och kunskap fanns hos kökschefen och flera i personalen skulle erbjudas kurs hos
hygienkonsulten)
11.5 HACCP – kritiska styrpunkter, nedkylning (UA)
12.1 Information – redlighet föreskrivna märkningsuppgifter (UA)
12.2 Information – redlighet vilseledning (UA)
13.1 Spårbarhet –ändamålsenlig rutin för återkallande (UA)
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Inga avvikelser noterades inom kontrollerade områden.
ÖVRIGT
Verksamheten har anställt André Fridh som kökschef. André har lång erfarenhet av
restaurangkök och är väl införstådd med vilka krav som ställs på verksamheten och vilka
rutiner som behövs för att kunna garantera säker mat till konsument.
Eftersom verksamheten fortfarande var under ”uppstart” så var vissa rutiner inte fullt
inarbetade utan man anpassade hela tiden dessa för att kunna arbeta på ett effektivt och
säkert sätt. Det saknades fortfarande några detaljer som t.ex. hyllor och krokar på några
ställen, men det var inget som påverkade livsmedelssäkerheten.
Ulf Frick påpekade inga avvikelser under revisionen och bedömer att anläggningen verkar
väl genomtänkt för den verksamhet som ska bedrivas där.
Nästa tillsyn kommer att ske vid en oanmäld inspektion för att följa upp revisionen i
praktiken.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
3 (3)
Datum
2015-05-26
Dnr
2015/0419-1
Ulf Frick
Livsmedelsinspektör
042-33 75 07
INFORMATION
I enlighet med miljötillsynsnämndens beslut § 78 av den 1 oktober 2008 offentliggörs
inspektionsresultaten från livsmedelsinspektionerna på Höganäs kommuns hemsida.
Företaget är skyldigt att följa livsmedelslagstiftningen och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av EG-förordningar. Kontroll görs med stöd
av förordningarna(EG) 178/2002, 882/2004, 852/2004, 853/2004 och LIVSFS
2005:20. Det kan även förekomma avvikelser som inte noteras vid
kontrollen. Dessa kan dock tas upp i samband med kommande kontroll.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE