Handlingar FM3

DAGORDNING
Kårhuset Lund, den 22 mars 2015
Björn Sanders, Talman
FM3 2015
Dagordning FM3
Tid: Tisdagen den 29 mars 2015.
Plats: Kårhör, Kårhuset.
§ Ärende
Åtgärd
1 TFMÖ
Ordnfr
2 Val av mötessekreterare
3 Tid och sätt
4 Val av tvenne rösträknare tillika justera
Ordnfr
Ordnfr
Ordnfr
5 Adjungeringar
6 Föredragningslistan
Ordnfr
Ordnfr
7 Föregående mötesprotokoll
8 Datum för justering av protokoll
9 Meddelanden
a) Delrapport verksamhetsplan, Styrelsen
b) Övriga meddelanden
10 Avsägelser
a) Ledamot i fullmäktige
b) Övriga avsägelser
11 Tidsgränser
12 Valärenden
a) IASTE-ordförande
b) Miljöombud
c) Utbildningsutskottets ordförande
d) Ledamot i LTH:s styrelse
e) Datoransvarig
f) Rullechef
g) Sakrevisor
h) Ordinarie ledamot i
grundutbildningsbredeningen
i) Ordförande i tackmästeriutskottet
j) Ordförande i kårstyrelsen
k) Ledamot i kårstyrelsen
l) Generalsekreterare
m) Näringslivsansvarig
n) Vice kårordförande för utbildningsfrågor
o) Vice kårordförande för studiesociala frågor
p) Pedell 22.0
q) Kårordförande
r) Suppleant till ledamot i LTH:s styrelse
s) LTH:s presidium
t) Övriga valärenden
13 Övrigt
14 TFMA
* Protokoll FM1 finns i handlingar till FM2.
Ordnfr
Ordnfr
Kom
Bilaga
*
Information
Information
Beslut
Beslut
Ordnfr
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Diskussion
1, 2
3
4
**
**
**
**
Beslut
** Valberedningens förslag kommer som sena handlingar
Lund, 2015-03-22
Björn Sanders
Talman
Dagordning
1 (1)
FULLMÄKTIGEHANDLING
Avsägelse: Ledamot i fullmäktige
Avsägelse: Ledamot i fullmäktige
Kårhuset Lund, 22 mars 2015
Björn Sanders, Talman
FULLMÄKTIGEHANDLING
Avsägelse: Ledamot i fullmäktige
Avsägelse: Ledamot i fullmäktige
Kårhuset Lund, 22 mars 2015
Björn Sanders, Talman
FULLMÄKTIGEHANDLING
Tidsgränser
Kårhuset Lund, 22 mars 2015
Björn Sanders, Talman
Tidsgränser
Härmed yrkar jag…
…att
kandidater till ideella uppdrag skall ges 5 minuter, varav 2 minuter
till presentation och 3 minuter till utfrågning.
…att
kandidater till heltidsarvoderade uppdrag skall ges 10 minuter,
varav 5 minuter till presentation och 5 minuter till utfrågning.
I tjänsten,
BJÖRN SANDERS,
Fullmäktiges talman, 2015
Protokoll
Lund, 9 mars 2015
Valberedningens nomineringsmöte inför val-FM VT15
Valberedningen vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
§1 OFMÖ
Ordförande Petter Mårtensson förklarade mötet öppnat kl. 17.12.
§2 Närvarande
Närvarande vid mötet var
Rasmus Björklund
Björn Hansson
Jakob Klitte
Petter Mårtensson
Maria Aurell
§3 Diskussion av
val-FM
Valberedningen diskuterade sitt förhållningssätt under val-FM rörande
vilken information som ska delges Fullmäktige.
vilken sorts frågor som Valberedningen ska svara på.
vilken sorts frågor som Valberedningen ska ställa till
kandidaterna.
§4 Val av
mötessekreterare
§5 Val av
justeringsperson
§6 Diskussion av
Valberedningen beslutade
att
välja Rasmus Björklund till mötessekreterare.
Valberedningen beslutade
att
välja Björn Hansson till justeringsperson.
Valberedningen diskuterade hur vakanta poster kommer att utlysas.
vakanta poster
§7 Nominering
Valberedningen beslutade
att
nominera Linus Hammarlund till Kårordförande.
att nominera Carolina Koronen till Vice kårordförande för
studiesociala frågor.
att
nominera Filippa de Laval till Vice
kårordförande för utbildningsfrågor.
att
nominera Marcus Peterson till Pedell.
1
Protokoll
Lund, 9 mars 2015
Valberedningens nomineringsmöte inför val-FM VT15
att till näringslivsansvarig nominera
Richard Luong
att
nominera Axel Flodin Vacher till Miljöombud.
att
nominera Alexander Pieta Theofanous till
Utbildningsutskottets ordförande.
att
till Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas styrelse
nominera
Jacob Adamowicz &
Rasmus Kjellén.
att
till Suppleant till Ledamot i Lunds Tekniska Högskolas
styrelse nominera
Kårordförande &
Vice kårordförande.
att
till datoransvarig nominera
Daniel Lundell
att
till rullechef nominera
Björn Nilsson
att
till sakrevisor nominera
Björn Hansson
Sara Gunnarsson
att
till ordinarie ledamot i grundutbildningsberedningen
nominera
Alexander Pieta Theofanous
Daniel Lundell
att
till ordförande i tackmästeriutskottet
nominera
Erik Alstersjö
att
till LTHs presidium nominera
Kårordförande &
Vice kårordförande.
§8 Vakantsättning
Valberedningen föreslår att bordlägga frågan om vakantsättning tills
nomineringsperioden är över.
2
Protokoll
Lund, 9 mars 2015
Valberedningens nomineringsmöte inför val-FM VT15
§9 TFMA
Ordförande PETTER MÅRTENSSON förklarade mötet avslutat kl.
18.00.
Vid protokollet
Justeras
Justeras
RASMUS BJÖRKLUND
PETTER MÅRTENSSON
BJÖRN HANSSON
Mötessekreterare
Ordförande
Justeringsperson
3