Läsvecka 4

2015-09-24
Friktion
Kapitel 6 Friktion
1
Friktion
A
G
P
R
Friktionskraften
gm
gm
G
gm
A P
R
P
A
G
P

2
P
R

Jämvikt    s  arctan  s
3
4
Lösning: Frilagt block
Exempel 1.1

P
mg
N
5
F
6
1
2015-09-24
Punktkontakt mellan kroppar
Friktionskonen
R  nN  F
1 1 s
2 
A

F
P
R

P
nF  0

nN
Friktionskonen
R
n
n
2 2 s

R
F   s N    s  arctan  s
N 0
7
Statiska friktionstal  s
8
Friktionskraften vid glidning
Static frictiom μ s Materials
Dry and clean
Aluminium
Steel
0.61
Copper
Steel
0.53
Brass
Steel
0.51
Cast iron
Copper 1.05
Cast iron
Zinc
Lubricated
mg
2 P
v2
0.85
j
Concrete (wet) Rubber 0.30
Concrete (dry) Rubber 1.0
Concrete
Wood
0.62
Copper
Glass
0.68
Glass
Glass
0.94
Metal
1 Wood
0.2–0.6
0.2 (wet)
Polyethene
Steel
0.2
0.2[
Steel
Steel
0.80
0.16[
Steel
PTFE
0.04
0.04[
PTFE
PTFE
0.04
0.04
Wood
Wood
0.25–0.5
0.2 (wet)
v rel  0  F    k N
N
v1  0
F
i
v rel
iv
  k N 2  i (  k N ), v2  0
v2
v rel
9
10
Exempel 1.2
Charles-Augustin de Coulomb 1736-1806
Exempel 1.2 Ett vinkeljärn består av två smala, homogena stänger med samma massa per längdenhet
som är svetsade mot varandra så att de bildar en rät vinkel. Stängerna har längderna 2a och 2b ,
respektive. Vinkeljärnet hänger över en bordskant enligt nedanstående figur. Det statiska friktionstalet
i kontakten mellan vinkeljärn och bordskant är  s . Under vilka förutsättningar på a, b ,  s och
vinkeljärnets placering är jämvikt möjlig.
g
2a
2b
11
12
2
2015-09-24
Jämvikt för fallet x  a
Lösning: Frilagd vinkelhake
R
s
N


a

x
F
a
P
P
ma g
G
b
b
gm
mb g
Jämvikt    s
13
Plan kontaktyta mellan kroppar
Kontaktkraftfördelningens resultant
M
2 2 n Kontaktyta
ndN P
dFP
P
N   dN P
S
P
S
P
F  s N
rT 
1
rP dN P
N S
R
P
Kontaktkraftfördelningen (dRP , P ), P  S har resultanten
P
F   dFP
Tryckcentrum:
T
Kontaktyta
 dR  ndN  dF


  dN  0
 dF   dN

R  nN  F
n
S
P
1 14
s
( R, M , T ) : R  n N  F , M   rTP  dFP
P
S
15
Kontaktkraftfördelningens resultant
MG
Tryckcentrum
Centralaxeln:
2 rTG  nF  n
n
MF
N2  F2
rT 
G
Kontaktyta
16
1
rP dN P , N  0
N S
R
Kontaktkraftfördelningen (dRP , P ), P  S har resultanten:
( R, M G , G ) : R  n N  F , M G 
Tryckcentrum ligger i det konvexa höljet till en plan kontaktyta
NM
R
N2  F2
17
S
18
3
2015-09-24
Exempel 1.3
Exempel 1.3: Lösning
Exempel 1.3 En låda befinner sig på ett lutande plan med lutningsvinkeln  . Lådan har längden l
och höjden h . Kontakten mellan låda och lutande plan har det statiska friktionstalet  s . För vilka
lutningsvinklar 0    90 kan lådan befinna sig i jämvikt? Vi antar att lådans masscentrum
sammanfaller med dess geometriska centrum.
l
s
h
gm
mg
G
n

e
T
R

x

19
20
Exempel 1.4: Lösning 1
Exempel 1.4
a
RA A
RA
C

2b
s
G
RB
gm
n
gm
B
RB
22
21
Exempel 1.4: Lösning 2
a
RA A
2b
Extenta 110112
G
mg
FB
B
NB
23
24
4
2015-09-24
Friktion: Sammanfattning
Extenta 110112: Lösning
Sammanfattning friktion
Kontaktvillkor:
R  nN  F , n  F  0
F   s N , N  0 , N  0 mekanisk kontakt
v rel  0  F   k N
v rel
, k   s
v rel
25
Tillämpningar: Kilen
26
Kilen
 : kilens halva toppvinkel
27
Kilen: Sammanfattning
28
Tillämpningar: Skruven
Sammanfattning kilen
Kilformeln:
N
P
,    tan 
2(sin    cos  )
Intryckning:
N
P
2(sin    s cos  )
Utdragning:
P  2N cos  (tan   s )  2N cos  (tan   tan s )
Självhämning: s  
M  P2a
29
30
5
2015-09-24
Frilagd skruv
Skruven: geometri
M  aM
W  a ( W )
n
d
dRt
a
dRa
dR
dR
 
dRt
dRa
a

tan  

L
d
31
Exempel 2.1
32
Exempel 2.1: Lösning
M
tan(  s )
L
W
2
tan 
33
Skruven: sammanfattning
34
Remfriktion
Sammanfattning skruven
Skruvformeln:
M
L
tan(   )
W
tan 
2
Åtdragning:
M
tan(  s )
tan(  k )
L
L
W
, M
W
tan 
tan 
2
2
M
L
tan(  s )
L
tan(  k )
W
, M
W
2
tan 
2
tan 
Lossning:
Självlåsning:   s
35
36
6
2015-09-24
Problem 6/104
Frilagt remstycke
Problem 6/104 Med vilken kraft måste hästen dra för att komma loss om friktionstalet är s  0.7
och omslutningsvinkeln  svarar mot två varv plus 60 . Antag att tömmens frihängande del har
massan m  0.060kg .

T ( )
60
T0  mg
37
38
Exempel 3.1 Bandbroms
Bandbroms: Friläggning
Exempel 3.1 Ett bromshjul med radien R roterar med vinkelhastigheten 0 kring en fix horisontell
axel genom hjulets centrum O. En rem, vars ena ändpunkt är fixerad i punkten D, är lagd över
bromshjulet och har sin andra ändpunkt B fäst i en hävarm. Hävarmen är friktionsfritt lagrad i punkten
A. En kraft F anbringas, vinkelrätt mot hävarmen, i punkten C. Det kinematiska friktionstalet mellan
rem och hjul är k . Bestäm det därmed uppkomna bromsande momentet på hjulet. Se figuren nedan.
  R
O
HO

F
VO
S2 F
S2 C
C
b
0
R
S1 b
O
B
a
B
a

VA
A

HA A
D
39
40
Remfriktion: Sammanfattning
En krafts arbete
F Sammanfattning remfriktion
P P Euler’s remformel:
F  r T2  T1e 
k rP där    2  1 är omslutningsvinkeln (radianer),    s .
j
O
i
41
42
7
2015-09-24
En krafts arbete
Linjärt elastisk fjäder
F F rF   r P r P Fr F F P P  r U  0
r U  F  r  F r cos 
U  0
F  k (l  l0 )  k l
F1  k (l1  l0 )
F2  k (l0  l2 )
Drag
Tryck
43
44
Kompression av fjäder
Fjäderkraftens arbete
x2
2
 x2 
kx 2 kx 2 F  F1
U   kxdx   k   2  1  2
x
2
2
2
 2  x1
x1
x
F  kx
x : Fjäderns förkortning
45
46
Elastisk energi
Tyngdkraftens arbete
Elastisk energi
Elastisk energi (Nm)
5
g  k ( g )
4
B 3
Läge 2
r
Ve( x)
gm 2
Läge 1
1
B G
0
0
210
3
410
3
610
3
3
810
gm
0.01
x
Kompression (m)
Ve  Ve ( x ) 
kx 2
, k  10 5 Nm 1
2
U  gm  r  k  r ( mg )   mg zG
47
48
8
2015-09-24
Kroppens potentiella energi i tyngdkraftfältet
Potentiell energi i tyngdkraftfältet
Potentiell energi i tyngdkraftfältet
20
g  k ( g )
Potentiell energi (Nm)
19.62
B G
h 15
V.g( h) 10
5
0
0
Nollnivå
0
2
4
0
6
8
h
10
10
Höjd (m)
Vg  Vg (h)  mgh
Vg  Vg ( x )  mg x, m  0.2kg
49
50
Potentiell energi för ’fjäder-massa’
’Fjäder-massa system’
Potentiell energi
Potentiell energi (Nm)
3
2
V( x) 1
0
1
0
0.1
0.2
x jmv 0.3
0.4
x
Fjäderns längd (m)
52
51
Stabilitet
Jämvikt 
’Fjäder-massa system påverkat av yttre kraft’
dV (q )
0
dq
 d 2V (q )
 0  stabilt

2
 dq
 2
 d V (q )  0  instabilt
 dq 2
53
54
9
2015-09-24
’Fjäder-massa system påverkat av yttre kraft’
Exempel 3.3
1

2
V  V ( x )  mgx  k ( x  l0 )
2

 U  P x
 U   V  P x 
P
dV
 x,  x
dx
dV
mg  P
  mg  k ( x  l0 )  x  x jmv  l0 
dx
k
55
Exempel 3.3: Lösning
56
Problem 7/37
57
58
Problem 7/37: Lösning
59
10