Lilla Edets besökskarta 2015

sen
vä
ge
n
Ska
n
a råsv
Borg
Pil bågs
gatan
Dalgatan
r
Bo
Tallg
dhe
m
Gä r
ebo
rgsv
äge
n
Po
stg
ns g
sv
tan
ga
Mårten T
ors
en
väg
Sö
dr
a
Bengt Iv
arsgata
n
Kullåsgat
an
ev
en
väg
Planerad
g
mark för
vä
näringslivet
ers
g
e
Ha
Emil
Planerad
mark för
näringslivet
Bla
dv
Ört
an
baKyrk
cke n
g
örs
enj
Ing
Ellbovägen
B
rv
vä
g
ev en
d
on
arv
kt
gva
Sko
v
Rättare
nv
Pla
15
Kuskv
årdsv
Frälseg
v
Skaft
olsv
Överb
Göta älv
200
Torparv
Sänk
ktorsv
Inspe
GÖTASLÄTTENS
INDUSTRIOMRÅDE
Sävholmen
5
meter
ltarv
Förva
Jägarv
12
13
14
400
D
ba ans
ck ka
en
Lindvä
g
Gö
v
gen
rvä
Tim
svägen
Bigå
rden
Södra
Gra
nl i
den
Ladda ner
besökskartan här
d
Rå
Han ström
V ärdshusv
Ande äg
rs v
en
äg
sv
8
N Granliden
en
EKEBERG
r
ju
GÖTA
vägen
Ekebergsv
Ryr
n
ge
Vä
Da
ns
ka
n
Bjö
r
kvä
ge
sv
Kr
ok
en
en
He
me
v
rias
Ma
g
ers vä
g
Knuts
S:t Pe
d
nd
GÄRDET
sg
Gärde
Hedens
idrottsplats
Backe
sta
lu
v
tsv
BIGÅRDEN
atan
Tegelg
n
ta
ga
gs
Pin
g
lv
7
in
-->
sv
rgsv
Missionsv
aä
–>
pn
n
Göt
p
Ske
Josuadalsv
gs
tige
sv
bana
eln
Asp
Tvärst
v
bane
Dans
Humlev
nllo n
Hatige
s
pla
hem
n
Götabruksv
10
Nor
d
ge
Rodd
en
H
lidöe ga
n
Kro
Persken
v
lge
He
rg 43 k m
Götebo
gev
Ekebe
Bo
GÖTA
INDUSTRIOMRÅDE
1995
en
äg
ev
ar
Ö Hovin
Ber
Tingevi
G
UTSIKTEN
ing
Sv
k
Le
ergsvägen
Hemv
Tingb
Rättaregårdsv
n
sväge
borg
Göte
Norregårdsv
en
Villav
vä
NP
ilv
S Pil
v
rvägen
äg
Industriväg
AKTIV SEMESTER ELLER ROFYLLT LUGN?
n
aå
ård
llstigen
Ta
g
1994
1996
Bertilsgården
Ryrsjön
Timme
gå
Ny
n
äge
Nygårdsv
Pastors.
exp.
Forsakullen
Förs.hem
S:t Peders en
kyrka nväg
r
Kva
vä
de
rd
-->
m
kv
Bistoc
nus
g
HEDEN
4k
Mattisv
Planerat
bostadsområde
Fluste
rv
F
än orn
g -
n
Tingbergs66 skolan
Lödöseborg
Wallst.
liden
N Hovingev
K
ngsv kä alvlle
v
Västerä
ata
S Hovingev
Den generösa naturen och Göta älv erbjuder massor av möjligheter till ett rikt
­friluftsliv året runt. Här hittar du ett av landets bästa laxfiskevatten, vackra badsjöar
och fantastiska vandringsleder.
S:ta
Ske
pp
sby
gga
reg
Klosterg
at
64
ste
rg
Gamla
>
m- -
k
35
tan
hät
l
l
o
r
T
Lilla Edet 13 km,
KLOSTERÄNG
ng 6
ga
tan
Strandvägen
8
S:t
aB
63 ir
llev
Aspeku
s
nhu
Ste
Göteb
orgs
väg
en
Sk
an
Erik
sg
sga
tan
g
E45
v
Bertols
en
Lå
erän
gr
59
Ryrsjöskolan
olmväg
Klo
Ryrsboh
Hea
Höglundavägen
7
vägen
2002
an
Klost
6
Göta bollplan
Börjes-
71
gittas g
OloS:t
fs g
Hamng
en
ska Väg
VARF
400
Dan
en
äg
eiv
Mus
Elfhems
Gymnasium
69
LÖDÖSE
ta väge
n
<–
GÖTASLÄTTEN
meter
Lödöse
Museum
400
Ed
et–
>
ETT AV SVERIGES BÄSTA LAXFISKEN
Förs.hem
Lil
la
LÖDÖSE
NYGÅRD
Ale-Skövde
kyrka
s li de
rå
Pe
1996
SKAVEN
C
Bok
D
v
Kul
levägen
Alevi
ttsv
Idro
E45
Rö
eb
räss
m, P
d 15k
Up phära
–>
km
o7
Gamla Hålan
dav
E
–>
6km
ård
Nyg
km –>
Lödöse 13
Alev
äge
n
n
H lleb
So
B
Nygårdsskolan
65
ge
v –> –>
da 6km km
lan da n 23
Håålan run
A
ge
n
Ska
ven
v
Gä
rd
es
v
vä
n
vä
äge
n
de
ge
Träd
v
öv
Ek
g 53 km,
Götebor
Sk
vä
en
g
vä
nn
Mossev
Pendeltågsstation
Lödöse Södra
e
ös
öd
L
<–
m
4k
n
Trä
d
elv Ängsvägen
Ox
v
gg
Hä
gen
Vid Göta älv, som passerar Lilla Edet,
hittas ett av landets bästa laxfisken.
Fu
ruv
äg
e
ä
Kyrkv
Ha
ss
meter
TINGBERG
Glässnäs
ge
n
400
elv
ä
200
10
9
n
1999
Kattungav
9
NYLANDSÖ
10
F
G
LILLA EDET • STRÖM • GÖTA
ALSIKEVÄGENB4
ASPEKULLEVÄGENF7
BACKEVÄGENE8-9
BANKVÄGENB3
C-D3-4,D3
BENGT IVARSGATAN
BERG ÖSTRAVÄGEN
B4
BERGSVÄGEND3
BERGSÅSVÄGENB4
BERTOLSVÄGENF6
BIGÅRDENF8
BISTOCKVÄGENF7
BJÖRKLIDENB2
BLADVÄGEND5
BONDEVÄGEND4-5
BORGARÅSVÄGEND2-3
BORGSTIGEND2-3
BORYDVÄGENE3,E4
BROBÄCKSVÄGENB1
BRODALSVÄGENB1
BROVÄGENC2
BRUDSTIGENC4
BRUKSVÄGEND4-5
BRUNKLÖVERVÄGENB4
BRYGGAREGATAND4
BYSTIGEND3-4
BÄCKVÄGEND5
BÖRJESVÄGENF6-7
DALGATAND3
DOMARRINGSVÄGENC4
EDSGATANC-D3
EGNAHEMSVÄGENB2-3
EKARÅSVÄGEND3
EKVÄGENB2
ELLBO PARKGATAN
C4
ELLBOVÄGENC4-5
EMANUEL BAGARES GATA
C3
D5
EMIL HAEGERS VÄG
FLUSTERVÄGENF7
FRITIDSVÄGENB3
FRÄLSEGÅRDSVÄGEND-E5
FUXERNAVÄGENC4,D4
FÅGELSTIGEND3-4
FÖRVALTARVÄGENE5-6
GAMLA BORYDVÄGEN
E4
GAMLA GÖTAVÄGEN
E4,F6
GRÄNSVÄGENA-B4
GULLKLÖVERVÄGENB4
GÄRDESGATANE8
GÄRDHEMSGATAND2
GÖTABRUKS VÄG
E8
GÖTASLÄTTSVÄGEND-E5
GÖTA ÄLVBRON
C2-3
GÖTEBORGSVÄGEND2,C3
HAMNGATANC-D2
HANSTRÖMSVÄGENE7-8
HANTVERKAREGATANC-D2,D2
HARVVÄGENE4
HOLMENVÄGENB4
HOVSLAGARVÄGENB2
HUSBERGSGATANC4
HÖGLUNDAVÄGENF7
HÖGSTORPSVÄGEND3-4
IDROTTSVÄGENC2
INDUSTRIGATAND2
INGENJÖRSGATANC4
INLANDSVÄGENB2
INSPEKTORSVÄGENE5
JOSUADALSVÄGENE8
JÄGARVÄGENE6
JÄRNVÄGSGATANC3
KALVHAGEVÄGENB2
KANTVÄGENE5
KEDJEGATAND4
KLÖVERVÄGEND4
KOMMUNVÄGENB3
KOMPASSVÄGENB2
KULLÅSGATANC-D3,D3
KUNGÄLVSVÄGENB2-3,B4
KUSKVÄGEND-E5
KYRKBACKENC4
KÄLLSTIGENC3
KÄPPSLÄNGAREGATANC3
LADUGÅRDSGATANB1-2
LARS SVENSGATAN
C2-3
LIBERGSGATAND3-4
LILLA EDETBRON
C3
LILLGATANC3
LINDAHLSVÄGENC2-3
LJUNGSKILEVÄGENB2
LUNDBACKEVÄGEND-E3
LUNNARBERGSGATAND4
LYAVÄGENB3-4
LYCKEVÄGENB3
LÖVSTIGEND3
MAJORSGATANC2
MATTISVÄGENF7
MELLANGATAND4
MISSIONSVÄGENE8
MOLINSGATAND2
MÅNVÄGENA1
MÅRTEN TORSGATAN
D3
NEDERGÅRDSGATANC4
NOLVÄGEND2-3
NORRA GRANLIDEN
F8
NORRA LEDNINGSGATAN
D2
NÄCKROSVÄGENC5
PARKVÄGENB3
PENSIONÄRSVÄGENB2
PERÅSLIDENF9
PILBACKEVÄGENB2
PILBÅGSGATAND2
PLANETVÄGENA-B1
PLANVÄGEND5
POSTGATAND2
PRÄSSEBÄCKSVÄGEND1
RODDVÄGENC2
RYRSBOHOLMVÄGENF6-7
RYRVÄGENF7
RÄTTAREVÄGEND-E5
RÖDKLÖVERVÄGENB4
SINCLAIRSVÄGENC3
SJÖHAGEVÄGENE4
SKAFTVÄGENE5
SKANSENVÄGEND1
SKEPPNINGSGATANE8
SKILLNADSGATAND1-2
SKOGSLIDEND3
SKOGVAKTARVÄGEND-E5
SKYTTEGATAND2
SLOTTSVÄGENB2
SLÅTTERVÄGEND4
SMEDJEGATANC-D3
SMEVÄGENB2
SMÖRKULLEVÄGEND1
SNICKARLIDEND2
SOCKENVÄGENB4
SOLBACKSGATANC3
SOLGATANA2
SOLRINGSVÄGENB3-4
SPÅNKAJENC3
STALLVÄGENB2
VANDRINGS- OCH PILGRIMSLEDER
STENHUSVÄGENE7
STJÄRNVÄGENA1
STORGATANC-D3,D3
STORGÅRDSGATAND4
STRANDBACKEVÄGENB4
STRANDVÄGENB-C2-3
STRÖMSVÄGENB1,B2
SUNDÖREGATANB3
SVENGÅRDSGATANC4
SVINGELNE8
SÄNKVÄGEND5
SÄTERGÅRDENB2
SÖDRA GRANLIDEN
E-F8-9
SÖDRA LEDNINGSGATAN
D2
SÖDRA VÄGEN
D3
TALLGATAND2
TEGELGATANE8
TIMMERVÄGENE7,F7
TIMOTEJVÄGENB4
TINGSKULLEVÄGENC4
TORPARVÄGENE5
TORSLIDEND4
TRASTVÄGEND3
TROLLSTIGEND3
TVÄRGATANC3
TÄRNSTIGEND4
VALLSTIGEND4
VILDÄNGSVÄGENB2
VILLAVÄGENB2-3
VINKELGATANC4
VITKLÖVERVÄGENB4
VÄRDSHUSVÄGENE7-8
D2
VÄSTRA LEDNINGSGATAN
ÅKERSTIGEND4
ÅSVÄGENA-B4
ÄLVGATANC4
ÄLVSTRANDSVÄGENB3
ÄNGSGATAND4
ÖRTVÄGENC-D5
ÖVERBOLSVÄGENE5
Bohusleden går med tre av sina 27 etapper genom kommunen, från Hjärtum i norr
genom Västerlanda till Svartedalen i söder. Andra motions- och vandringsleder finns i
Utbyområdet, Ryrsjön- och Högstorpsområdet, Väktorsjö-området samt Pingstalund
och Spetalsområdet. En vandring längs med lederna kan vara både spännande och ge
möjlighet att njuta av en mängd natur- och kulturvärden.
Pilgrimsvandring är åter populärt och i Lödöse korsas tre pilgrimsleder, med del­
sträckorna Göteborg-Lödöse, Lödöse-Skara och Lödöse-Vänersborg. Lödöse var även
under medeltiden en knutpunkt för pilgrimer på deras vandring till Skara, N
­ idaros
(Trondheim), Santiago de Compostela i norra Spanien och andra vallfartsorter. Leden
är uppmärkt med S:t Olofsmärken. Läs mer om pilgrimslederna på lodose.eu.
Det finns också en pilgrimsled i Västerlanda som går mellan St Olofs Källa, Källse­
röd och till Västerlanda kyrka.
Upptäck natur- och kulturvärden längs med
vandrings- och pilgrimslederna.
BAD FÖR VARMA DAGAR
En av Lilla Edets kommuns mest populära badplatser är Prässebo. Här kan du svalka
dig i Bodasjön. Det finns bryggor, sandstrand, lekplats, fotbollsplan och en kiosk som är
öppen under sommaren. Naturen omkring sjön är vacker och inbjuder också till fiske.
I kommunen finns även badplatserna Lille Väktor och Borydsjön. Lille Väktor nära
Hjärtum har både sandstrand och badbryggor. I närheten av centrala Lilla Edet hittar
du Borydsjön med skogen alldeles intill.
HJÄRTUM
ALVÄGENB5
BILLEGÅRDSVÄGENB5
BILLERÖDSVÄGENA5
BYKÄLLEVÄGENB5
ENVÄGENB5
FORNVÄGENA5
HJÄRTUMSVÄGENB5,B6
KLOCKAREVÄGENA-B5
KÄRRSBACKEVÄGENA5,B5
B5
LILLA SKEEVÄGEN
LJUNGHEDSVÄGENA5
ODLINGSVÄGENA5
RÖSEVÄGENA5
SANDTAGSVÄGENA5
SKEEVÄGENA5
SOLHEMSVÄGENA5
STORLYCKEVÄGENA-B5
ÖVRAVÄGENB5
I Prässebo går det att svalka sig i Bodasjön under varma sommardagar.
Vid badplatsen Lille Väktor finns både sandstrand och badbryggor.
LÖDÖSE
ASPVÄGENB8
BERGSTIGENA8
BJÖRKVÄGENB8
BOPLATSVÄGENB8
DALENVÄGENA6
DANSBANEVÄGENB8
DANSKA BACKEN
B7
DANSKA VÄGEN
B6-7
EKEBERGSVÄGENA-B9,B8
ERIKSGATANA7
FORNÄNGA9
GÖTEBORGSVÄGEN A7,A8
HALLONSTIGENB8
HAMNGATANA7
HEA GRÄND
B7
HEDEVÄGENA-B7-8
HELGES VÄG B9
HEMVÄGENA8
HUMLEVÄGENB8
HÖGA LIDEN
B8
INDUSTRIVÄGENA7-8
KALVKÄLLEVÄGENB7
KLOSTERGATANA7
KLOSTERÄNGA7
KNUTSGATANA7
KROKEN ANDERS VÄG
B8
KROKEN PERS VÄG
B8
KVARNVÄGENA-B7
LEKAREVÄGENB8
LINDVÄGENB8
LÅNGGATANA7
MAGNUSGATANA7
MUSEIVÄGENA6-7
NORDHEMSVÄGENB8
B8
NORRA HOVINGEVÄGEN
NORRA PILVÄGEN
B8
NORREGÅRDSVÄGENA8
NYGÅRDSVÄGENB7
PINGSTALUNDSVÄGENA-B8
RÅDJURSVÄGENB8
RÄTTAREGÅRDSVÄGENA8
SKANSGATANA7
SKEPPSBYGGAREGATANA7
S:T OLOFS GATA
A7
S:T PEDERS VÄG
A7
S:TA BIRGITTAS GATA
B7
S:TA MARIAS VÄG
A-B7
STRANDVÄGENA8
SÖDRA HOVINGEVÄGEN
A8
SÖDRA PILVÄGEN
B8
TALLSTIGENB8
TINGBERGSVÄGENA8
TVÄRSTIGENB8
VALLGATANA7
VILLAVÄGENA8
VÄSTERÄNGSVÄGENB7
WALLSTRÖMSLIDENA8
ÄNGEBACKSVÄGENA6
ÖSTRA HOVINGEVÄGEN
A8
NYGÅRD
ALEVÄGENC-D10
BOKVÄGEND-10
EKVÄGEND9-10
FURUVÄGEND9-10
GÄRDESVÄGENC10
HASSELVÄGEND9
HÅLANDAVÄGENE10
HÄGGVÄGEND10
IDROTTSVÄGEND10
KATTUNGAVÄGEND10
KULLEVÄGEND10
KYRKVÄGENC9-10
MOSSEVÄGEND-E10
OXELVÄGEND10
RÖNNVÄGEND9-10
SKAVENVÄGENC10
SKÖVDEVÄGENC-D10
TRÄDVÄGEND10
ÄNGSVÄGEND10
STRÖMS SLOTTSPARK OCH VÄNTHAMN
Ströms slottspark ligger nära Göta älv.
Här finns möjlighet till många olika slags
aktiviteter. Du kan besöka slottscaféet
för en fika och en stunds avkoppling ­eller
vandra i skön natur. Det finns även ett
utegym för den som är träningssugen. För
de mindre finns en trevlig lekplats. Det är
också väl värt att gå den korta promena­
den ner till Ströms sluss, Sveriges första
sluss som byggdes 1607.
I nära anslutning till Ströms slottspark
finns en vänthamn för båtar. Vänthamnen
är öppen dygnet runt och det finns till­
gång till dusch och toalett.
Njut av härliga dagar med fika
och aktiviteter i Ströms slottspark.
Om du kommer med båt stanna
gärna till för ett besök i vänthamnen.
LÖDÖSE MUSEUM OCH BIBLIOTEK
Lödöse museum och Lödöse biblioteksfilial ger en unik blandning av litteratur,
historia och kultur i en vacker medeltida miljö. Museet erbjuder utställningar,
­
­arrangemang och aktiviteter. Här kan du lära dig mycket om arkeologi och medeltid.
Utställningar om yngre kulturhistoria och samtid är också viktiga inslag. Här finns
något för ­besökare i alla åldrar. Museet är handikappanpassat och erbjuder visningar,
butik, café och konferenslokal.
I anslutning till Lödöse museum finns en örtagård. Örtagården är en levande
­utställningsmiljö, inspirerad av vad som idag är känt om de medeltida örtagårdarna.
Under sommaren kan du se tematiska utställningar som berättar om växternas histo­
rik, ­speciella egenskaper och användning. För mer information besök lodosemuseum.se
Ljudaborg, en utomhusscen, ligger nära Lödöse museum. Här visas sommar­
tid olika sceniska produktioner, allt från teater, föreläsningar, musik, stand-up till
­poesiläsning. Läs mer om Ljudaborg på ljudaborg.se
I den medeltida miljön vid Lödöse museum och bibliotek hittar du en unik mix av litteratur, historia och kultur.
Vi reserverar oss för felaktigheter i kartmaterialet.
Tro
llh
Göt
an
re
s
E Baga
aväge
n
Fuxern
tan
ård
sga
Ne
der
g
Trollhättan 19 km –>
skull
älv
Göta
gen
evä
ätt
Ting
Bankv
ä
Byk
en
väg
m
ms
7k
ägen
ägen
rtu
av
Kantv
et
t
r gs ga
gen
Ed
öt
Ha
ägen
la
4
Bomanssjön
la G
lättsvä
Lil
B
ev
hag
Sjö
Gam
Bäckv
-->
Hjä
Göteborgsv
n
nkaje
Sp
å
Älvstrandsv
Lycke
v
en
Kungälvsväg
–>
m
1k
llum
So
a
ml
Kommuninformation
Bo
en
7
Götas
en
n
Ga
en
äg
dv
ry
äg
sv
yd
or
n
äg
Annonsör
e
Vallstig
sv
n
em
n
ge
tan
ga
ng Storgårdsg
lla
g
Me
dje
en
lh
äge
ydv
sti
Ke
nar
So
Bor
ge
orps vä
Högs t
By
Cykelväg/Bicycle path
n
SCA
EDET BRUK
meter
Spetalsbergen
Vallg
I Göta älv har det fiskats lax sedan urminnes tider. Lilla Edet har i dag ett av landets
allra bästa laxfisken. Det dras årligen upp ungefär tusen laxar per år. Det är Vattenfall
och Lilla Edets kommun som är fiskerättsägare till laxfisket och sportfiskeklubben
Laxen sköter och administrerar fisket. Via SFK Laxen kan du boka fiske, köpa fiske­
kort och även hyra båt och stuga. Varje år i augusti anordnas Laxens Dag. Då är det
gratis fiske och den största fångsten premieras med ett fint pris. Det är marknad, lotte­
rier och för barnen anordnas metartävling. Det finns även en servering där du kan köpa
lax tillagad i många goda former. Mer information hittar du på svenskalag.se/sfklaxen
Å
be
Matservering/Restaurant
Motionsspår/Jogging track
v
200
SPETALSBERGET
Än
bacgeksv
Mag
Sveriges första sluss finns i Lilla Edet och byggdes 1607. Lödöse var på 1100-talet en av landets främsta städer
och föregångare till dagens Göteborg. Mer om den tiden kan du ta del av vid ett besök på Lödöse museum.
Café/Café
regga
Br y
LUNNAREBERGET
Fornlämning/Ancient monument
Återvinning/Recycle
9
200
Da
len
vägen
6
STOLT HISTORIA
I Lilla Edets kommun finns en mängd vackra och sevärda kulturmiljöer som har
mycket att berätta om äldre tider. Lödöse, i kommunens södra del, var på 1100-talet
en av landets främsta städer och föregångare till dagens Göteborg. På den tiden en
viktig hamnstad vid Göta älv och Sveriges enda import- och exporthamn i väster och
en blomstrande handelsplats för vikingar. Ett besök i Lödöse museum ger en god
inblick i historien. Arkeologiska fynd i stora mängder har grävts fram genom djupa
kulturlager. Ändå är det bara en liten del av de skatter som finns i Lödösejorden.
Stadsbilden, då med övervägande små trähus, dominerades av borgen, dominikaner­
kloster och kyrkor. I Lilla Edet finns även Sveriges första sluss.
ackev
3
Naturreservat/Nature reserve
Lundb
Räddningsstation
st
ker
Utsiktsplats/Viewpoint
HÖGSTORP
GAMLA
BRUKET
9 km
Till pendelstationen Lödöse Södra
tar det 26 minuter från Göteborg
och 12 minuter från Trollhättan.
lid
sTor
Sevärdhet/Site of interest
Bergsv
svägen
3
gälv
HJÄRTUM
en
gs
Övrav
v
ås
Eka r
t
gsv
sv
ling
rev
Od ngcka
Klo
Ljuedsv
h
Planerat
bostadsområde
Taxi/Taxi
Näckro
2025
un
km, K
rlanda 6
Väste
ev
Ske
Fiskevatten/Fishing
Bussterminal/Bus station
Trollstigen
äge
rnav
Fuxe
sväg
n
n
rtumsväge
dta
ev
Klockar
-
en
väg
ev
n
For
San
km
d6
erö <– Sileva
t
s
te
Ha
n
<–
Rös
K
5
b
ärrs
Gästhamn/Guest port
Lun
äge
Förs.Hjä hem
Hembygdsmus. B
ille
kev
llev
gå
Storlyc
rds
v
v
e
L Ske 60
Skola
2039
v
acke
Hjärtums
bygdegård
ägen
Alv
Env
Billerödsvallen
Vandrarhem/Youth hostel
Rastplats/Layby
an
gat
Än
Kärrsbackevägen
Hjärtums
kyrka 4
ELLBO
Bruk
en
lg
en
n
dsväg
Ellbo park
ke
rna
väg
v
ver
Klö
äge
Ellbo P
arkg
Vin
Hotell/Hotel
Skog
lidens-
en
tan
ga
en
tig
els
625
Fux
e
STOMMEN
rdsg
58
rv
tte
Slå
v
t
Billerö
3
Fuxerna
kyrka
Sven
gå
Ridanläggning-Ridväg/Riding ground-Riding route
n
egataSn
ick
a
väg
tigen
rs
Gullklöverv
Bergsåsvägen
t
ng
Tärns
un
na
Strandbackev
Holmenv
t
n
Sockenv
Rödklöverv
Brunklöverv
ds
ige
Vitklövervägen
Sockenv
4
Bru
Tra
st
n
ata
rsg
Iva
g
Få
n
Alsikev
Gränsv
<–
I Lilla Edets kommun är livet lätt att överblicka. Göta älv passerar Lilla Edets kom­
mun från norr till söder och i vår närhet finns alltid naturen, med sjöar, vandrings­
leder och artrikt fiske. Naturen tillsammans med vår rika historia gör att vi har
mycket att erbjuda. Vi njuter av den mindre ortens fördelar och har ändå storstaden
nära. Vi tar oss snabbt och säkert på ny motorväg mellan Göteborg, Lilla Edet och
Trollhättan. Från Göteborg tar det 26 minuter till Lödöse Södra och 12 minuter från
Trollhättan. De nya och förbättrade kommunikationerna ger oss möjligheten att växa
och utvecklas. Idag bor det drygt 13 000 invånare i Lilla Edets kommun. Lilla Edet
är centralort, men det finns fler trivsamma tätorter och mindre samhällen som Göta,
Lödöse, Hjärtum, Utby, Nygård, Prässebo och Västerlanda.
Åsvägen
Be
t
2
Skjutbana/Shooting range
E45
tan
BORGARÅSEN
Lövs
serg
Lib
Källst
Lyavägen
Solringsväge
Berg Östravägen
Timotejv
ÖSTRA
BERG
v
irs
cla
Sin
Förs.hem
Past.
exp.
Hu
sbe
rgs
g
Älvga
tan
Ekaråsen
Sol-ksg
bac
67
Fuxernaskolan
56
Tennisanläggning/Tennis court
Motorbana/Racing track
FRIDHEM
57
sg
Kullå
tan
17
Kommun
kontor
Skolgatan
Edsg
Folkets
70 hus
jeg
Smed
sgatan
Järnväg
dör
ega
I kommunhusets entré finns
Medborgar­service. En samlad plats
för både samhällsservice
och turistinformation.
ron
Lilla Edetb
Fotbollsplan/Football pitch
rli
e
gstig n
–>
jön
ds
Ishockeyrink/Ice hockey rink
ing
S Le sgata
dni n
ngs
g
kar
B
y
or
Sportanläggning/Sports ground
Sto
rg Hembyggdsata museum
n
rg
Tvä
Käppsläng
-
areg
atan
ga
Led
n
g
Hantver
atan
Storg
Järn
väg
sg
Sveriges
första
Sluss
Spånkajen
Sun
5
rra
lins
Lillg
arring
en
g
k
Mo
1
reg
rk a
L Sve
hlsv
Dom
- väg
g
tve
Linda
Vattenfall
Kraftstation
STRÖM
Denna karta är
producerad av
Inceptum Media AB
i samarbete med
Lilla Edets kommun.
Han
No
Badplats-Simhall/Swimming-Indoor swimming
sga
ta n
n
ge
vä
dd
Ro
Sluss
St
ra
nd
v
Kungälvsvägen
mn
Bro
väg
en
Ma
jors
gat
en
Strömsväg
Stallvägen
Björkli
Kompas
sv
Ha
300m
Skidspår/Ski track
ägen
Nolv
Eg
nahemsvägen
g
n
r
Pa
n
Strömsvallen
Begravningsplats/Graveyard
Elljusspår/Illuminated track
adsg
ust 8
rig
11
ro
Fritidsv
äge
en
Ströms
Slott
Ströms Slottspark
Pensionärsv
Roddväg
Bibliotek/Library
Skilln
te
yt
Sk
Planerat
allmänt
ändamål
n
äge
Ljung ski lev
Slottsv
mun
v
167
ev
Smev
Ekv
llev
167
Ind
vb
Äl
ta
Gö
Kom
rku
.
dn
Le
RYK
n
V
ttnet
arsva
Sm
ö
Kalvhag
Hovslagarv
Planerat
bostadsområde
ke
tan
Pil bågs ga
61
unn
<– G
3
1
ängsv
Pilbacke
v
äc
Planerat
bostadsområde
SOLKULLEN
2
at
tn e
Turistinformation/Tourist information
ksv
68 en
Strömsskolan
Vild-
,
km
21 m
ile 1 k
sk 4
ng alla
Lju dev
<– Ud
äg
SMÖRKULLEN
Id
ro
tts
v
lsv
sb
n
äge
msv
Strö
vägen
öm
2025
SÄTERGÅRDEN
G
G
Teckenförklaring/Key
bäc
ässe
Pr
Str
Bro
da
n
v
jär
et
St
lan
Månvägen P
tan
Välkommen till Lilla Edet
F
Museum/Museum
Bro
Solga
Ladda ner kartan
E
Vårdcentral/Health centre
Ladu
gårdsg-
S
2
Inlandsv
ägen
sb
m
trö
Trollhättan 24 km–>
n
e
äck
Villavägen
1
D
Tro
Hj llhä
ärt tta
um n
7 k 26 k
m– m,
>
C
LILLA EDET
sv
ck
bä
LILLA EDETS
KOMMUN 2015
B
äg
en
Foto: Jessica Randén
VÄLKOMMEN TILL
A
FRÅN KOJA TILL SLOTT
Tänker du stanna några nätter finns
flera boendealternativ. Välj mellan över­
nattning på Thorskogs Slott, Disponent­
villan, Edet värdshus & hotell, Prässebo
vandrarhem, privata stugor, Bed & Box
med häst eller varför inte på Solveigs
­eller Älvbacken B&B?
En natt på ett slott förgyller din vistelse.
Läs mer om aktiviteter och boende i Lilla Edet på lillaedet.se och vastsverige.com/gotaalv
H
ÄTA • BO • BESÖK
1
Bens Burger
& Pizzeria
D2
2
D1
1
Bua
PROUD HISTORY
Gästhamn/Guest port
Vårdcentral/Health centre
Fiskevatten/Fishing
Hässleröd
Bratteröd
Museum/Museum
Sevärdhet/Site of interest
Bibliotek/Library
Utsiktsplats/Viewpoint
Köperöd
Dagens lunch Pasta Pizza
À la carte Sallad Grill
Fullständiga rättigheter Uteservering
Naturreservat/Nature
reserve
Stenshult
Badplats-Simhall/Swimming-Indoor swimming
Flygplats/Airport
Hogarna
Ridanläggning-Ridväg/Riding ground-Riding
route
Vandringsled
E45
Djurhult
Ön
Bryggum
Järnvängsstation
Annonsör
Jättesås
Läresbo
Kommuninformation
Hasselbacken
Garnviken
Skansenvägen 34, Lilla Edet
0520-65 14 10
www.edetvardshus.se
Vägeryr
48
N Hagen
E6
Metholmen
Öresjö
B5
Vabacken
Artorp
41
Stora
Skarsjön
Västerlanda
Hulan
Velanda
Bredfjället
3
LILLA EDE T
Heden
31
Ljungbacken
15
Hälle
En plats för dig – i glädje och sorg
svenskakyrkan.se/lillaedet | 0520-49 47 00
Vesten
14
16
Sjölanda
5
Torpa
Utby
49
Trehörningen
BUTIKER
Grinnerödssjön
Åsen
Sollum
1
Backamo
5
D2
6
A7
4
Hjärtum
6
Lissleröd
E6
167
Intaget
Fråstad
Jordfallsslätten
Solvik
The Lödösehus cultural centre,
consisting of Lödöse museum
and Lödöse local library, houses
a unique mixture of literature,
history and cultural heritage in
a beautiful medieval environ­
ment. The items on display rep­
resent archaeology, more recent
cultural history and modern
times. There is a library, a café,
a shop and a herb garden, and
we always have something for
children to do. Find out more at
lodosemuseum.se
7
Lekvall
E45
Ström
50
8
Borydsjön
47
D2
22
EL • JÄRN • VERKTYG • FÄRG • GASOL
SKOG & TRÄDGÅRD • MILJÖBENSIN • m.m.
Sågen
Bräcke
42
Bjurdammen
2
12
37
38
Upphärad
Gravlången
36
D4
Ålstad
27
Långgatan 8, Lödöse • 0520-66 00 10
Björndalen
Lilla Edet
Häggån
St.
Hällungen
Sköllunga
Industrigatan 2, Lilla Edet
Tel 0520-65 00 10 • www.elkedjan.nu
Tåsteröd
Västersjön
Västerlanda
Mjösund
33
62
44
13
Kärra
Backarna
6
2002
10
Svenseröd
9
www.leifab.se
12
Skår
Skår
Haj
Alvhem
Bäckvägen 54, Lilla Edet
Tel 0520-65 00 03
14
Bäckvägen 60, Lilla Edet
Tel 0520-65 03 60
VI GÖR ALLT FÖR DIN BIL
LILLA EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
0520-65 95 00
lillaedet.se
Besöksadress:
Järnvägsgatan 12
D6
Lackering av lastbilar,
industriutrustning,
detaljlackering,
blästring med mera.
Bilservice och
reparation av
personbilar.
Planvägen 3, Lilla Edet
0700-440754
15
D5
äl
Solberg
8
Björröd
H
Vägbeskrivning från Kungälv,
mot Västerlanda – passera Torskog
kör ytterligare 2 km, efter skarp
vänstersväng sväng vänster mot Svenseröd.
I
g
or
v
D6
Färdsle
Frövet
<–
Ryksdamm
Ryk
190
Grönnäs
Sålanda
Ladda nerLilledalen
besökskartan
här
Skäfthult
km
b
te
Gö
,1
39
7
Bodatorp
Skepplanda
ng
13
Kattleberg
Plommeröd
Ku
•i kartorna.
www.gekafastigheter.com
Slättås
<–
Besöksadress: Brovägen 5
Telefon: 0520-890 50
Våra fastigheter är markerade med BLÅTT
Båstorp
Norrmannebo
Stubbhålt
Drängedalen
Ramstorp
Signehög
0520-459 000
0520-65 75 00
0520-65 75 00
Sandåker
Ralsbo
7
Taxi
Buss
Kontoret
Rapenskår
8
lv
Livelycke
D6
Vi är ett Buss-, Taxi- och Budföretag
med bästa personliga service.
Vi har hela Europa som vårt arbetsfält.
Granås
å
Anvik
6
10
Lödöse
Håltesjön
Skaggata
Verle
Balltorp
39 23
Svartedalen
Är du intresserad av
bostäder och lokaler
i Lilla Edets kommun?
E45
52
18
Torskog
10
40
D2
24
ön
11
Nygård
1996 Kattunga
1997
ta ä
0520-49 41 00
Vallby
Låcktorp
Eckerna
Hålt
Edet Bruk, 463 81 Lilla Edet Tel 0520-659 000
Besöksadress: Emil Haegers väg 21
Bästorp
Garn
Groröd
Simontorp
Tunge
Hålt
51
Tveten
en!
omm
k
l
ä
V
If you intend to spend a few nights, there are several accommodation options. Choose
to stay at Thorskogs Grand Manor House, Edet Inn and Hotel, Prässebo hostel, pri­
vate cottages, Solveigs or Älvbacken B&B, or – if you have a horse – why not try Bed
& Box?
Read more about activities and accommodation in Lilla Edet at:
lillaedet.se, vastsverige.com/gotaalv
Leifab hyr ut bostäder,
industri-, kontors-, förrådssamt förvaltningslokaler.
Livered
Gr
FROM COTTAGES TO CASTLES
Rödvatten
E8
Mordgäldsskogen
35
32
10
Hålbacka
n
SCA Hygiene Products AB
D5
46
53
25
NÄRINGSLIV • SERVICE
9
Prässebo
3
Bodasjön
Bredhult
Gö
The idyllic countryside and the Göta River provide plenty of opportunities for a rich
outdoor life all year round. You’ll find some of the country’s best salmon fishing,
beautiful lakes for bathing and fabulous hiking trails.
Find out more at vastsverige.com/gotaalv
34
20
Komperöd
ACTIVE HOLIDAY OR PEACE AND QUIET?
5
Glässnäs
30
Grössbyn
Karstadvik
Göta
625
rda
å
Göteborgsvägen 119, Lilla Edet (Vid södra infarten)
Tel 0520-44 10 29
J
K
L
Brobacka
8
M
URVAL AV SEVÄRDETER OCH KOMMUNINFORMATION
lillaslack.se
Uppleva & göra
TURISTBYRÅN ONLINE
Medborgarservice finns i kommunhusets
entré. Här erbjuds en samlad samhällsservice och turistinformation under ett
och samma tak till dig som är kommuninvånare, turist eller på annat sätt vill
komma i kontakt med kommunen.
På vastsverige.com/gotaalv och på
lillaedet.se/upplevagora hittar du massor
av information kring boende, sevärdheter,
shopping, service, aktiviteter och
evenemang i Lilla Edets kommun.
» lillaedet.se
» vastsverige.com/gotaalv
» lillaedet.se/upplevagora
Välkommen!
Ryrsjön
Gå
∂
TURISTINFORMATION
KOMMUNHUS OCH MEDBORGARSERVICE
7
5
Vardagar 9–18, Lördag 10–15, Söndag 10–15
Boryd
Vanderydvattnet
54
Sannersby
Krukväxter Snittblommor
Presentartiklar Buskar Träd
Lilla Edets kommun
C3
4
Råda
Öppet vardagar 8-21, helger 9-21
Göteborgsvägen 49, Lilla Edet • 0520-47 35 50
INFORMATION
Fällhålan
Kalltorp
Hasteröd
Rishageröd
Lilla Edets kommun har drygt 13 000 invånare och är lika förknippad med vatten och vacker
natur som stark historia. Med ny motorväg och järnväg mellan Göteborg, Lilla Edet och
Trollhättan kliver vi in i en ny och expansiv fas.
Rösbacken
Kalvhed
Rommele
Tösslanda
Matkassen, Lödöse
Läs mer och boka tomtvisning på » lillaedet.se/flyttahit
Ålstad
Liveröd
Öppet alla dagar kl 7-23
Välkommen du också!
17
29
28
17
Svenshögen
Slätterna
Solberga
19
43
4Gullborga
3
Fors
11
26
Holmestad
Sjuntorp
21 Åsbräcka
Ned Torp
Göta älv
Bomyren
55
Store Väktor
Enered
Baggeryr
5
Grinneröd
n
Åsbräcka Hjärtum
Gärdhem
ms
å
Ljungskile
Fuxerna
E45
Assarebo
42
45
Med vacker natur, sjöar, älvutsikt, fördelaktiga tomtpriser och goda pendlingsmöjligheter är Lilla Edets
kommun en fantastisk möjlighet till ett riktigt bra
boende. Stationen Lödöse Södra med 26 minuter till
Göteborg och 12 minuter till Trollhättan gör det enkelt
att pendla - städernas puls och utbud ligger bara en
tågresa bort!
Lilla Edets kommun har många byggklara tomter
för småhus i trevliga och natursköna områden.
Är du intresserad av en tomt kan du boka en
personlig tomtvisning. På visningen får du mer
information om tomterna, hur det ser ut med
pendlingsmöjligheterna där du vill bo, barnomsorg och skola samt vad du kan uppleva och göra
i kommunen.
Brunnered
Intagan
J5
20
Berg
LÖDÖSE MUSEUM – MUSEUM AND LIBRARY
2
Lunden
Vesteviken
Björkebacken
4
42
Ryra
2
Göteborgsvägen 29, Lilla Edet • 0520-65 00 09
J3
Trollhättan
Öresjö
LÖDÖSE, NYGÅRD, PRÄSSEBO, GÖTA, LILLA EDET, VÄSTERLANDA, STRÖM, HJÄRTUM, UTBY
Flytta till Lilla Edets kommun
TrollhättanVänersborg
flygplats
Brevik
Gluppen
Måndag-torsdag 11.00-22.00 Fredag 11.00-01.00
Lördag 13.00-01.00 Söndag 13.00-22.00
44 Överby
Hedetorpet
Fornlämning/Ancient monument
Rastplats/Layby
21
KOMMUNINFORMATION
Näset
1
Skidspår/Ski track
Vandrarhem/Youth hostel
C4
M
Sandgärdet
Båberg
44
Turistinformation/Tourist information
Elljusspår/Illuminated track
Hova
3
L
Övre Bräcke
Uggelhult
Hotell/Hotel
The municipality of Lilla Edet has a collection of cultural heritage landmarks that
are well worth seeing and have a lot to say about ancient times. Lödöse, the munici­
pality’s southern district, was one of the country’s leading towns in the 12th century
and was the predecessor of modern-day Gothenburg. An important seaport on the
Göta River, and at the time Sweden’s only port for the import and export of cargo
in the west, it was a flourishing commercial centre for the Vikings. A visit to Lödöse
museum gives a good insight into the history of the area. The newly opened Goth­
enburg-Lödöse-Skara pilgrim route connects the “old Lödöse” here with its newer
counterpart in Gothenburg. Find out more at lodose.eu. Lilla Edet also has Sweden’s
and the Göta River's first lock.
K
Le
ru
It’s easy to get a picture of life in the municipality of ­Lilla Edet. We live close to the
countryside, which includes lakes, hiking trails and species-rich fishing. We enjoy the
advantages of being a smaller town whilst having the city nearby when we need it. It’s
easy and quick for us to make our way between Gothenburg and Trollhättan on the
new motorway. It takes us 26 minutes by train from Lödöse Södra to Gothenburg.
The new and improved connections enable us to develop and grow.
J
Slu
mp
ån
Welcome to Lilla Edet
I
Äsperöd
BADPLATSER
1 I3 Lille Väktor
2 J4 Borydsjön
3 K5 Bodasjön
VANDRINGSLEDER
4 J4 Hjärtum – Lille Väktor
5 I3 Väktorsjöområdet samt
5 J3 Utby i Hjärtum
6 I4 Bohusleden
7 J5 Ryrsjön – Högstorpsområdet i Lilla Edet
8 J7 Pingstalund
9 J6 Spetalsbergen
10 J6 Pilgrimsled – St. Olofs
källa-Västerlanda kyrka,
Lödöse-Skara,
Lödöse-Vänersborg
HEMBYGDSMUSEUM
11 J4 Hjärtum
12 J4 Lilla Edet
13 J5 Västerlanda
NATURRESERVAT OCH PARKER
14 J3 Långbergens naturreservat
15 J3 Valdalsbergens naturreservat
16 I3 Bredfjällets naturreservat
17 J4 Brattorpsåsens naturreservat
18 I6 Svartedalens naturreservat
33 J5
34 K5
35 K5
36 J4
37 J4
38 J4
39 J6
KYRKOR
19 J4 Hjärtums kyrka
20 J5 Västerlanda kyrka
21 J3 Åsbräcka kyrka
22 J5 Fuxerna kyrka
23 J6 S:t Peders kyrka
24 K6 Ale-Skövde kyrka
25 J6 Tunge kyrka
HISTORISKA PLATSER
26 J4 Gravfält (brons-, järnålder)
27 I-J4 Gravfält, Jären
28 J4 Jättegrytor
29 J4 Fornborgen Slottet
30 I5 Fornborg, Stengårdsberget
31 J3 Fornborg, Stenhuskullen
32 J6 Bronsåldersröset Jättakyrkan
40 J6
40 J6
41 J2
42 J3
43 J4
44 J5
45 J3
46 K5
Hällristningar
Hällkistor/domarring vid Rödjan
Hällkistor Prässebokärr
Ströms Slottspark med café
Sluss och gästhamn för båtar
1600-tals slussen
Lödöse Hus
Thorskogs slott
St Olofs källa
Askeröds hembygdsgård
Vattendriven spånhyvel
Tösslandagården
Bohusstugan
Vacker vägsträcka
Lapp-August stuga
FISKEVATTEN
Fiskekort krävs på flertalet ställen,
läs mer på www.lillaedet.se under
uppleva och göra.
47 J5 Lilla Edets laxfiske
48 J2 Öresjö
49 I3 Väktorssjöområdet
50 I4 Stora Gunnarsvattnet
51
I6
52 J6
53 K5
54 J5
55 J3
Västersjön m.fl.
Göta älv nedströms
Bodasjön
Ryrsjön och Borydsjön
Göta älv uppströms,
Slumpån
FÖRSKOLOR
56 C3 Fuxerna förskola
57 D3 Ekaråsvägens förskola
58 D4 Fågelstigens förskola
59 F6 Ryrsjöns förskola
60 B5 Hjärtums förskola
61 B2 Solgatans förskola
62 J5 Västerlanda förskola
63 B7 Klosterängens förskola
64 B7 Klosterängens förskola
65 D10 Nygårds förskola
66 A8 Tingbergs förskola
GRUNDSKOLOR
67 C3 Fuxernaskolan
59 F6 Ryrsjöskolan
68 B1 Strömskolan
60 B5 Hjärtumskolan
62 J5 Västerlandaskolan
66 A8 Tingbergsskolan
65 D10 Nygårdsskolan
GYMNASIESKOLA
69 A7 Elfhems gymnasium
BIBLIOTEK
70 C3 Lilla Edets bibliotek
71 A7 Lödöse bibliotek
Besök: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet
Öppettider: mån 8-17, tis-fre 8-16
E-post: [email protected]
Telefon: 0520-65 95 20, Växel: 0520-65 95 00