Nyhetsbrev förskola oktober 2015

Nyhetsbrev september 2015
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Nyhetsbrevet kommer även att finns att läsa på www.stockholm.se/nyhet
Hej alla,
nu har jag börjat komma in i mitt nya uppdrag som chef för enheten för förskolesamordning
och ser fram emot att på olika sätt samverka med er.
Innan detta uppdrag har jag arbetat som enhetschef på Skolverket och tidigare under en
lång tid som avdelningschef för förskoleverksamheten på Södermalm stadsdelsförvaltning.
Med vänliga hälsningar
Marianne Nateus
Chef enheten för förskolesamordning
Enheten för förskolesamordning - nya medarbetare
Den 28 september började Erica Olsson som verksamhetsnära IT-förvaltare. Erica kommer
att samordna förvaltningen av Anordnarwebben, Min Barnomsorg och Bosko. Erica kommer
närmast från en tjänst som köhandläggare på Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Den 1 oktober började Cecilia Oscarsson att arbeta med ansökningar om godkännande.
Cecilia har tidigare arbetat som förskolestrateg på Norrmalms stadsdelsförvaltning.
I det mejl ni fått nyhetsbrevet finns en förteckning på medarbetare inom enheten samt
andra kontaktpersoner inom utbildningsförvaltningen.
Informationsmöten hösten 2015
Utbildningsförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten under hösten som i
huvudsak kommer att handla om digitaliseringen av den årliga egenkontrollen.
Egenkontrollen kommer från och med i år att göras via anordnarwebben.
Informationsmöten för förskola är måndagen 26/10 kl.8-9.30 och kl.10-11.30 samt
onsdagen 4/11 kl.16.30-18. Anmälan görs via denna länk
Förskolesummit 2015
Den 11-12 juni i år arrangerade Stockholms stad och Stockholms universitet Förskolesummit
2015, den största förskolekonferensen någonsin med ca 35 forskare och 1500 deltagare.
På www.förskolesummit.se ligger nu stora delar av filmade föreläsningar och artiklar uppe
och under oktober-november kommer flera av föreläsningarna att visas på Kunskapskanalen.
Under hösten har personal och chefer i fristående och kommunala förskolor chansen att
återigen lyssna på några av de mest populära föreläsningarna från Förskolesummit.
13 nov 14:00-17:00
Sven Persson De pedagogiska relationernas betydelse för barns
lärande och utveckling
Elisabeth Åsén Nordström Pedagogisk handledning i tanke och
handling – en studie av handledares lärande
24 nov 13:30-17:00
Karin Alnervik Pedagogisk dokumentation som
förändringsverktyg
Deltagandet är kostnadsfritt, mer information och Anmälan görs via denna länk
Utbildning i HBTQ-frågor och normmedvetenhet
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att förbättra kunskap och medvetenhet om
HBTQ-frågor i stadens förskoleverksamheter. Som en inledning på det arbetet kommer en
föreläsningsserie att erbjudas under hösten enligt nedan.
11 nov 14:00-17:00
Hbtq och föräldraskap- hbtq-personers vägar till föräldraskap,
familjejuridik och hbtq-personers erfarenheter av bemötande
kopplat till föräldraskap, Veronica Berg Hulthén och Lina-lea
Zimmerman, RFSL Stockholm
19 nov 14:00-17:00
Närhet, omsorg och övergrepp – normer om kvinnligt och manligt i
förskolan, Christian Eidevald, Stockholms universitet
Bångstyriga barn- om makt och normer i förskolan, Klara Dolk,
Stockholms universitet
25 nov 14:00-17:00
Att göra sig gällande- Mångfald i förskolebarns kamratkulturer,
Anna Olausson, Umeå universitetet
Att leda normmedvetna processer i förskolan, Lotta Rajalin,
Förskolechef Stockholms stad
Deltagandet är kostnadsfritt, mer information och Anmälan görs via denna länk
Förskolechefers pedagogiska ledarskap
Hösten 2015 startar Skolverket en fortbildning som riktar sig till förskolechefer. Genom
studierna får förskolechefer möjligheten att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Fortbildningen är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer. För att få delta krävs att
förskolechefen arbetat som förskolechef under minst ett år på halvtid.
Mer information finns på http://www.skolverket.se/kompetens-ochfortbildning/skolledare/forskolechefer
Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare - vikarieersättning
Förskolor med medarbetare som läser exempelvis erfarenhetsbaserad utbildning till
förskollärare kan få vikarieersättning från utbildningsförvaltningen.
De som har skickat in överenskommelser (senast den 16 oktober) kommer att få information
i slutet av november om hur ni gör för att rekvirera ersättningen.
En beskrivning av utbildningarna, det stöd som erbjuds och hur man söker vikarieersättning
finns på stadens hemsida; www.stockholm.se/kompetens
Frågor kan mejlas till: [email protected]
Folkhälsoguiden
Landstinget har en enhet för att främja barns hälsa; Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin.
Förutom att de erbjuder utbildningar som ”Bra mat och rörelse i förskolan” så kan de även
komma ut till förskolor för lokala utbildningsinsatser och ge rådgivning via mejl.
Se: http://folkhalsoguiden.se/
Kemikalieplan
Förskolan kommer att vara prioriterad eftersom förskolebarn är extra känsliga och tillbringar
mycket av sin tid i förskoleverksamhet.
Det är Kemikaliecentrum vid Miljöförvaltningen som leder arbetet med detta. De har tagit
fram ett vägledningsmaterial och kommer att återkomma kring utbildningar, webbutbildningar och handlingsplan för en Kemikaliesmart förskola.
Vägledningen och kemikalieplanen hittar ni på deras hemsida:
http://www.stockholm.se/ByggBo/Leva-Miljovanligt/Kemikaliecentrum/
Kulan – för att barn och unga växer av kultur.
Kulan är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och alla
stadsdelar i Stockholms stad. Alla förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående är
varmt välkomna att ta del av Kulans utbud.
Om du vill ha tips och idéer på hur du kan använda olika kulturaktiviteter i din förskola ska
du besöka Kulans hemsida https://pedagog.stockholm.se/kulan/
Där finns hundratals utvalda och kvalitetssäkrade kulturaktiviteter samlade och många av
dem kan din förskola boka till ett subventionerat pris via Kulanpremien. Vänd er gärna till era
representanter i Referensgruppen för fristående förskolor som kan ge mer information.
Referensgrupp för fristående förskolor och Branschråd
Det har skett några förändringar i Referensgruppen och även de som företräder de
fristående förskolorna i Branschrådet, se aktuell förteckning över deltagare och
kontaktuppgifter till dem på; Referensgrupp och Branschråd
Referensgruppen kommer att träffa skolborgarrådet Olle Burell den 8 oktober, mejla gärna
in frågor och/eller synpunkter till någon av era representanter senast den 2 oktober.
Den årliga egenkontrollen
Förvaltningen vill informera om att årets egenkontroll för fristående förskolor och
pedagogiska omsorger kommer att genomföras helt digitalt. Nytt för i år är att ni kommer att
besvara egenkontrollen genom Anordnarwebben där det kommer finnas en ny flik med
namnet ”Egenkontroll” vilken ni ska klicka på för att initiera egenkontrollen. Innehållsmässigt
kommer ni dock att känna igen frågeställningarna men där nya frågor självfallet kan
tillkomma.
För fristående förskolor tillkommer även ny funktionalitet inom Anordnarwebben benämnt
”Personal”. Det är under denna flik som ni ska redovisa samtliga personal som är verksam
vid avsedd förskoleenhet. Det är utifrån den informationen som ni redovisar under fliken
”Personal” som bland annat förskolans förskollärartäthet kommer att beräknas gentemot i
egenkontrollen.
En konsekvens av denna förändring är att egenkontrollen under 2015 kommer att göras
tillgänglig successivt för samtliga huvudmän/enheter, det vill säga egenkontrollen kommer
inte att publiceras för samtliga huvudmän/enheter vid ett och samma tillfälle. Förvaltningen
avser att göra publiceringen segmentvis utifrån en stadsdelsuppdelning. Detta för att inte
riskera att systemet överbelastas.
Förvaltningen kommer att mer ingående presentera den digitala egenkontrollen under
höstens informationsmöten. Vid dessa tillfällen kommer även förändringarna att
visualiseras.
Om ni har frågor avseende den digitala egenkontrollen så kan ni kontakta:
[email protected]
Reviderade riktlinjer för godkännande och tillsyn
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera riktlinjerna för fristående förskolor
under året. Beslut om de reviderade riktlinjerna tas av utbildningsnämnden i slutet av året.
Därefter kommer förvaltningen gå ut med information om de viktigaste förändringarna i
riktlinjerna.
Information från projektet Gemensamt ansökningssystem
Den nya versionen av Min barnomsorg innehåller en utökad funktionalitet för att svara på
erbjudanden som möjliggör att samtliga verksamheter, fristående som kommunala, erbjuder
sina platser elektroniskt. Det innebär att blanketter försvinner, överenskommelse behövs
inte längre. För vårdnadshavare innebär det att de alltid kan svara på platserbjudande i Min
barnomsorg, oavsett huvudman. Den uppdaterade versionen av ”Min barnomsorg” kommer
att vara tillgänglig från november 2015.
Uppdateringen av ”Anordnarwebben” innebär förbättrad prestanda och stabilitet, samt även
förbättrad funktionalitet. Förbättringarna kommer att vara tillgängliga succesivt under första
halvåret 2016.
Central avgiftshantering
Under 2015 införs en central hantering av föräldraavgifter för familjer med barn i
kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. I början av 2016 kommer ett nytt
projekt startas upp för att erbjuda fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem
möjlighet att gå med i den centrala avgiftshanteringen.
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommunfullmäktige i Stockholm stad tog den 28 september beslut om riktlinjer för
barnomsorg för obekväm arbetstid. Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig hantering
och bedömning av barnomsorg på obekväm arbetstid i staden.
Beslutet innebär också att staden tar fram ett gemensamt ersättningssystem för barnomsorg
för obekväm arbetstid.
Mer information finns på http://insynsverige.se/stockholm-kf/dagordning?date=2015-09-28
Sekretess / skyddad identitet
Utbildningsförvaltningen har tagit fram rutiner för hur barn/familjer med sekretess/skyddad
identitet ska hanteras inom ramen för det gemensamma ansökningssystemet.
Stadsdelsförvaltningen där barnet söker plats kommer att ansvara och utföra handläggningen
av kö och placering för personer med sekretess både för verksamheter inom och de utom
den gemensamma kön. Fristående verksamheter får hänvisa alla frågor om kö och placering
för dessa till stadsdelsförvaltningen.
Syftet är att skydda dessa barn och familjer genom att så få personer som möjligt får tillgång
till och hanterar deras uppgifter. Även om hanteringen sker på detta sätt har de samma
möjlighet som alla andra att välja förskola/pedagogisk omsorg – fristående eller kommunal.
Mer information finns via Länk till mer information om det gemensamma
ansökningssystemet
Vid frågor kan ni vända er till [email protected]
Utbetalning av peng
Utbildningsförvaltningen vill påminna om vikten av regelbunden kontroll/uppföljning av att
underlagen inför utbetalning är rätt. Det är viktigt att ni har rutiner för att regelbundet följa
upp att de barn som är i era verksamheter också är registrerade på era verksamheters
anodnarwebb. Tack för hjälpen.
Under 2016 kommer Utbildningsförvaltningen att ändra på rutinerna kring utbetalningar av
ersättning till fristående huvudmän. Det medför att utbetalningar kommer ske till endast ett
(1) konto (bankgiro-/plusgiro-/bank- konto) per huvudman. De huvudmän som har olika
konton för utbetalning av ersättningar till sina förskolor kommer därmed bli ombedda att
samordna utbetalningarna till ett konto.
De huvudmän som berörs av denna förändring kommer att bli kontaktade av förvaltningen
under hösten 2015.