Protokoll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
Sida
2015-06-01
45 (50)
Plats och tid
Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.00-09.00
Beslutande
Leif Skeppstedt (S) ordf
Björn Andersson (M)
Övriga deltagande
Thorsten Schnaars, enhetschef
Catarina Djupström, sekreterare
Tony Ljungberg, byggnadsinspektör §§ 30-31
Cecilia Larsson, miljöinspektör §§ 30-32
Utses att justera
Björn Andersson
Justeringens
plats och tid
Kommunhuset Vingåker, fredagen den 12 juni 2015
Sekreterare
...................................................................................
Catarina Djupström
Ordförande
........................................................................................................................................
Leif Skeppstedt
Justerande
........................................................................................................................................
Björn Andersson
Paragrafer
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
2015-06-01
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Datum för
2015-06-12
anslags nedtagande
2015-07-04
Kommunhuset Vingåker
Underskrift
.........................................................................................
Namnförtydligande
Åsa Westerlund
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30-34
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
Sbu § 30
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-01
46
Dnr 162/2015
Dnr 145/2014
455
214
Information
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Byggnation av ny återvinningscentral i Vingåkers kommun
Planering pågår inför byggnation av ny återvinningscentral i Vingåkers kommun.
Den 11 juni 2015 sker ett samrådsmöte i ärendet med Sörmland Vatten och Avfall
AB.
Detaljplan för Ålsäters fritidsområde, Ålsäter 1:29 med flera
Arbete pågår med framtagandet av detaljplan för Ålsäters fritidsområde, Ålsäter
1:29 med flera. Beslut om att sända ut detaljplanen på samråd kommer troligtvis
att ske på nämndens sammanträde i augusti. Den 16 juni 2015 sker ett
styrgruppsmöte och ägarsamråd med Sörmland Vatten och Avfall AB som berör
Ålsäters fritidsområde.
Tillsynsbesök på fastigheten Montören 1
Byggnadsinspektören har genomfört tillsyn på fastigheten Montören 1. Några av
åtgärderna från förra tillsynsbesöket har blivit utförda och därmed godkända. Det
återstår dock en del åtgärder som ska fullföljas. Fler tillsynsbesök kommer att
göras.
Projekt vattendragsgruppen Kolsnaren/Viren
Vattendragsgruppen för sjöarna Kolsnaren och Viren startades upp i början av
2014. Projektet är ett samarbete mellan Vingåkers och Katrineholms kommun.
Alla lantbrukare och fastighetsägare (76 stycken) med jordbruksmark i
avrinningsområdet runt sjöarna och runt Vingåkersån har bjudits in att delta i
gruppen. Huvudsyftet med gruppen är att inspirera och motivera till frivilliga
miljöåtgärder inom lantbruket, men förhoppningen är att projektet ska medföra
konkreta åtgärder. Fem träffar har genomförts hittills. På träffarna har bland annat
kunniga rådgivare och föreläsare pratat om olika ämnen som berör
lantbruksverksamheter. Träffarna finansieras dels av Greppa Näringen (ersättning
till föreläsarna) och dels av kommunerna (arbetstid, lokaler och fika).
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-01
47
Forts.
Sbu § 30
En glädjande nyhet är att gruppen har beviljats LOVA-stöd för strukturkalkning
av lerhaltig mark i området. Syftet är att minska tillförseln av fosfor, kväve och
miljögifter till Östersjön. Stödet kan sökas hos Länsstyrelsen av både kommuner
och ideella sammanslutningar. Den beviljade summan är på 300 000 kronor och
gäller för strukturkalkning av cirka 180 ha mark. Pengarna fördelas bland
intresserade lantbrukare. Bidraget till lantbrukaren är 40 % av den totala
kostnaden för åtgärden. Vattendragsgruppen har blivit inbjuden till ett
studiebesök den 30 juni på den större gården Hagbyberga i Katrineholm för att
bland annat titta på deras verksamhet när det gäller strukturkalkning, solceller,
olika sortval av vete med mera.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
2015-06-01
48
Sbu § 31
Dnr 171/2015
230
Bygglovsbefria uppsättning av solceller/solfångare
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
bygglovsbefria all uppsättning av solceller/fångare som anläggs på tak och
fasader (förutom byggnader som har kulturhistoriskt värde vilka är märkta
med Q, q, k, K i detaljplaner) och endast göra dem anmälningspliktiga från
och med 2015-09-01.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en avgift
på förnärvarande 1 000 kronor (vilket indexregleras varje år), för
administrativa kostnader vid anmälan av solceller/fångare från och med
2015-09-01.
Beskrivning av ärendet
Kommunen bör ha en vision som gör det möjligt för fastighetsägare att välja bort
el- eller fossilintensiv uppvärmning och gynna uppvärmningsformer som är
långsiktigt hållbara för kommunens invånare. Solceller/fångare bör vara en del av
denna vision tillsammans med bergvärme och för att göra detta möjligt behövs en
sporre för att få fastighetsägare att välja alternativet solceller/fångare.
Beslut att bygglovsbefria uppsättning av solceller/fångare upp till 20 m2 har
tidigare tagits. Beslutet trädde i kraft i september 2014 och innebär att bygglov inte
behöver sökas, men att anmälningsplikt gäller. Intresset från allmänheten har dock
inte varit lika stort som förväntat.
Samhällsbyggnadsenheten föreslår nu att all uppsättning av solceller/fångare som
anläggs på tak och fasader (förutom på byggnader som har kulturhistoriskt värde
vilka är märkta med Q, q, k, K i detaljplaner) ska vara bygglovsfri och endast vara
anmälningspliktig från och med 2015-09-01 samt att avgiften för detta ska vara
1 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-05-19
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
2015-06-01
49
Sbu § 32
Dnr 60/2015
420 (Ecos)
Ansökan om utdömande av vite gällande föreläggande
att vidta åtgärder inom lantbruksverksamhet på
fastigheten Vrettsta 2:5
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansöker hos Miljödomstolen om utdömande av
vite på sammanlagt 75 000 kronor för verksamhetsutövaren XX med
personnummer XXXXXX-XXXX, för att rättelse i enlighet med punkt 2, 4
och 5 i samhällsbyggnadsnämndens beslut den 9 februari 2015 inte vidtagits.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden fattade via nämndens ordförande den 9 februari 2015
beslut om föreläggande förenat med vite att vidta 5 stycken åtgärder (enligt nedan)
inom lantbruksverksamhet på fastigheten Vrettsta 2:5.
1. Vid vite om 80 000 kr senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut tillse att
flytgödselbrunnen ej rinner över eller orsakar läckage till omgivningen
2. Vid vite om 50 000 kr senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut tillse att
den flytgödsel som runnit över flytgödselbrunnen tas bort och förvaras tätt
3. Vid vite om 40 000 kr senast 8 veckor efter delgivning av detta beslut förvara
all fastgödsel på tätt underlag
4. Vid vite om 20 000 kr senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut förvara
alla kadaver från verksamheten så att de inte utgör en smittorisk
5. Vid vite om 5 000 kr senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut redovisa
hämtningsavtal eller motsvarande för kadaver från verksamheten
Vid en uppföljande inspektion 4 veckor efter delgivning konstaterade
samhällsbyggnadsenheten att viss rättelse har skett. Punkt 1 och 3 i föreläggandet
var utförda, men punkterna 2, 4 och 5 har inte utförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-05-18
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
2015-06-01
50
Sbu § 33
Dnr 177/2015
100
Svar på remiss – Underlag till kontrollstation 2015 för
anpassning till ett förändrat klimat
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Vingåkers
kommun väljer att inte yttra sig i sakfrågan.
Beskrivning av ärendet
Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på
remiss. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Vingåkers
kommun har erbjudits möjligheter att lämna synpunkter på Sveriges
meteorologiska och hydrologiska instituts rapport om kontrollstation för ett
förändrat klimat.
Rapporten innefattar en sammanställning av kunskap om nuvarande och framtida
risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat, till exempel effekter
på samhällsviktiga funktioner och människors hälsa. Arbetet har också omfattat
en kartläggning över vad som genomförts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades år 2007. Samhällsbyggnadsnämnden anser att
rapporten ger en god nulägesbeskrivning och identifierar viktiga områden för
fortsatt arbete på ett nationellt plan.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 att överlämna remissen till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande. Remissvaren ska ha kommit in till
departementet senast den 22 juni 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-05-28
Remiss - Underlag till kontrollstation för 2015 för anpassning till ett förändrat
klimat, 2015-04-22
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-01
51
Sbu § 34
Dnr 144/2015
Dnr 154/2015
Dnr 310/2015
426
440
450 (Ecos)
Delgivningar
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Delgivningarna läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Remiss av konsekvensutredning inför upphävande av cisternföreskrift
Naturvårdsverket har sänt ut remiss av konsekvensutredning inför upphävande av
cisternföreskrift NFS 2003:24 till kommunen.
Certifikat för solarier
Svensk Solarieförening uppmanar i en skrivelse Sveriges miljöinspektörer att
begära certifikat för solarier.
Nedskräpning på fastigheten Högsjö Gård 5:3
En medborgare har anmält nedskräpning enligt 9 kap 3 § miljöbalken samt 3 kap
15 § och 17 § PBL på fastigheten Högsjö Gård 5:3.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande