Patientcentrerad processkartläggning

Personcentrerad
processkartläggning
Personcentrerad processkartläggning, Qulturum
Mari Bergeling
Utvecklingsledare, Qulturum
[email protected]
Utvecklingskraft 2015
SOSFS 2005:12
GOD VÅRD – ska vara:
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig
Säker
Effektiv
Patientfokuserad
Jämlik
Ges i rimlig tid
”det är här vi ska lägga
tid och kraft – det är först när
vi har detta klart vi kan öppna
tratten och starta våra
förbättringsarbeten/tester…”
Ref: Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt
ledarskap och kommunikation, Runebjörk och Wendleby,
2013
Utvecklingskraft 2015
Kartläggning av kundprocesser inom kommun och landsting
Personcentrerad processkartläggning – PCP
Förebyggande
Behov
uppstår
Kontakt
Utredning
Beslut om
åtgärd/
behandling
Genomför
åtgärd/
behandling
Uppföljning
Frågor att besvara i varje steg av processen
•
Vad och hur gör vi i detta steg?
•
Vad säger riktlinjer/erfarenheter/evidens om vad som skulle behöva göras?
•
Vilka behov och erfarenheter har kund/patient/brukare/elev/klient/etc.?
•
Vilka förutsättningar behöver finnas på plats (kompetenser, samverkan, teknik, e-tjänster, kapacitet, behov av flexibilitet)?
Mål
God cancervård
Utvecklingskraft 2015
1. Vilka behov och erfarenheter har
invånare/patient/närstående?
2. Vilka förutsättningar behöver finnas på
plats utifrån dessa behov (kompetenser,
samverkan, teknik, e-tjänster, kapacitet, behov
av flexibilitet)?
Utvecklingskraft 2015
Resultatåterkoppling för
process
Utvecklingskraft 2015
Balanserade mått för klinisk
process
Värdekompass
Utvecklingskraft 2015
Utvecklingskraft 2015
Påverkansanalys
Utvecklingskraft 2015
Erfarenheter
Funktionellt status
Kliniskt/professionellt status
Resurser
© ihi
Mål
God cancervård
Utvecklingskraft 2015
Utvecklingskraft 2015
Sammanfattning av
grupparbete
Utvecklingskraft 2015
Förebyggande
Behov
Språksvårigheter, behov av screening och hälsokontroller kan inte
sjukvårdssystemet behöver hjälp att förstå kultur kunskap om egenvård information
om hälsa som invånare kan ta till sig utifrån sina unika behov och förmågor,
information till närstående om möjligheter vid förändrade förutsättningar, involvera
hela familjen stöd till goda levnadsvanor, information om miljöns påverkan på
cancerrisk, tillgänglighet vid frågor och stöd, medicinsk relevanta informationssidor
på webben någon att vända sig till fysiskt och 1177
Förutsättningar
Tolk, riktad information på olika språk, kunskap om andra kulturer för att förstå hur vi
bäst kan hjälpa, hälsolots, talknapp för information på folkhälsorådet och 1177,
hälsosam miljö, information på offentliga platser och via olika medier, riskbedömning
inbyggd i systemet, temakvällar riktade till olika grupper göra personal inom all vård
och omsorg medvetna om förebyggande arbete och möjlighet att genomföra detta.
Utvecklingskraft 2015
Behov uppstår
Behov
Veta vart jag ska vända mig
Förutsättningar
Lättillgänglig information såsom e-tjänst och telefon, bra rådgivningsstöd, lugnande
information, tillgänglighet för frågor och rådgivning, transparens mellan SoL och
HSL, flexibilitet i system
Utvecklingskraft 2015
Kontakt
Behov
Någon som frågar om mina behov och önskemål, någon som kan ge mig
alternativa möjligheter, behov att få veta vad som ska hända, behöver ha min familj
nära få berätta om oro, bli lyssnad på, tillgänglighet till sjukvård (allmänläkare, akut,
specialist), möjlighet att få komma på tid som passar utifrån mina behov
Förutsättningar
Erbjudanden om ny kontakt, flexibel väg till kontakt, kompetent personal med mod
att möta individen, lättläst information, respektera personens önskemål, oro, ångest,
stödja, bekräfta, planera, tolk, kulturförståelse, tillgång till rätt person t ex kvinnlig
gynekolog, säkerställa fortsatt kommunikation, överbrygga språkproblem,
kontaktperson, säkra samordning får ej hamna mellan stolarna, möta hela familjen,
anpassad information
kapacitetsplanering
Utvecklingskraft 2015
Utredning
Behov
Snabb återkoppling på utredning, säkerställa att rätt utredning görs, säkra transporter, socialt
stöd, närstående, snabba provsvar, snabb etablering av kontaktperson, ärlighet, få besked om
när svar ska komma, involvera närstående, trygghet, delaktighet
Förutsättningar
Utreda utifrån individuella behov, medicinska, sociala, psykiska, fysiska mm, professionellt
stöd, lotsa patienten rätt, ge tid till rätt vårdnivå, samverkan, kapacitetsplanering, fråga mig om
mina behov och önskemål, utgå från individuella behov utifrån kultur..,
kontakt/koordinatorsfunktion, personcentrerad vård, samverkan, återkoppling på det sätt som
önskas, fungerande standardiserade vårdförlopp, väl utbyggd samordning inom och mellan
olika aktörer, vid lång utredning kan kurator, kyrka, annan organisation vara stöd inte vill att
anhörig inte ska vara med, flexibilitet i utredningstillfällen kopplade till personers individuella
önskemål, fast kontakt
Kapacitetsplanering
Utvecklingskraft 2015
Beslut om åtgärd
Behov
Information om olika behandlingsalternativ, prognos, hur det påverkar mig under och efter
behandling, att alla kring mig som behöver får information, att jag själv får vara med och
bedöma hur mycket och till vem, respektera min egen önskan, mina närstående behöver även
få frågan om behov, lugn miljö när jag får besked, information om diagnos och prognos, få veta
vad behandlingen innebär, ”jag vet och kan inte så mycket om denna sjukdomen och vill inte
opereras” – hjälp mig att förstå och ge mig den tid jag behöver, vad innebär behandlingen,
risker biverkningar, vad händer om jag tackar nej? Vad säger familjen och min kultur?
Förutsättningar
Inlyssnande personal, väl insatta i individuella behov, förståelse för kultur, motiverande
personal, anpassa tid som passar utifrån individuella behov, samverkan, erbjuda stöd till barn
som anhöriga, tillgodose behov av vård och omsorg i hemmet, anhörigstöd, vårdplan och
samordning, fast kontakt att alltid kunna nå, ge patient tid att få reflektera och återkomma om
ev frågor, information och samtal om olika behandlingsalternativ
Säkra att alla planerade åtgärder kan genomföras – kapacitetsplanering och
kommunikation/samverkan
Utvecklingskraft 2015
Genomför åtgärd/ behandling
Behov
Information och stöd, socialt, psykosocialt stöd till mig och min familj, ekonomiskt
stöd, adekvat smärtlindring, symtomlindring mm, medicinska behov, anpassa min
hemmiljö, vill inkludera anhöriga i behandlingsprocessen, träffa andra med
erfarenhet av samma behandling, väl förberedd inför behandling, närstående
delaktiga, respektera mina behov och önskemål, stöd i praktiska saker under
behandling
Förutsättningar
Vårdplanering, fånga upp existentiella, psykosociala, individuella behov, och säkra
stöd för detta, säkra så att anhöriga kan vara delaktiga i behandlingsprocessen,
välplanerat team för att kunna erbjuda snabba insatser, samverkan FK och
arbetsgivare, filmer, barnkompetens, flexibilitet, kuratorskontakt, hänsynstagande till
kultur och individuella behov, följa vårdriktlinjer och vårdplaner
Kapacitetsplanering
Utvecklingskraft 2015
Uppföljning
Behov
Vem hjälper mig nu?, oro för återfall både hos patient och närståend, existentiell kris, relationer
påverkade, hjälp hantera ”resttillstånd”, t ex nervskador, brännskador, lymfödem, behov av
stöd i hemmet, få träffa andra i samma situation, samtal om livet och döden,
efterlevnadssamtal för mina närstående helst med den personal som vårdat mig, bra planering
av uppföljning, alternativa kontaktvägar (mail, e-tjänst mm)
Förutsättningar
God planering och samordning av uppföljning utifrån individuella/medicinska behov, ge
instruktion kring livsstil och förebyggande åtgärder, tydliggöra vem som har ansvar för
uppföljning, tid och kompetens för personal, ansvarig kontaktperson som följer upp, samverkan
primärvård/specialistvård/kommun, erbjuda stöd för familjen, ge information om
patientföreningar, fortsatt uppföljning och vård av ev biverkningar, följsamhet till riktlinjer för
uppföljning.
Intervjua hur patient upplevt ”resan”
Utvecklingskraft 2015