Checklista AV

Doknr. i Barium
22807
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2015-10-02
RUTIN
Checklista AV-fistel
Version
1
Innehållsansvarig: Anna Svensson, Medicinsjuksköterska, Avdelning 131 Njurmedicin Sahlgrenska (annsv90)
Godkänd av: Gert Jensen, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (gerje)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Njurmedicin
Checklista AV-fistel
(inneliggande)
Giltig 1 år fr o m15-09-30 Upplaga: 7
Framtagen av:
Reviderad av:
Godkänd av:
Lotta Sundström, Marianne Raaen, Sjuksköterska Njurmedicin SU/S
Anna Svensson
Pia Wrennö VÖL, Maria Hagsmyr vårdenhetschef Njurmedicin SU/S
Namn:
Personnr:
INFORMATION


Om ingreppet enligt PM Operation AV-fistel
Lämna informationsbladet:
VÅRD AV AV-FISTEL EFTER KIRURGI
SPEC.OMVÅRDNAD FÖRE INGREPPET
Dagen före ingreppet









Blodprovstagning dagen innan: Hb, Lpk, Tpk, Aptt, PK, Na, K, Ca, Alb,
Kreatinin
Ta Blodgruppering om den ej finns i journalen
EKG
Operationsanmäld till kirurgoperation tlfnr; 28111.(görs av akut av läkare,
planerade görs av accessansvarig ssk)
Narkosbedömning på pre.-op center måndag- torsdag kl. 09.00-11.15,
13.00-15.00 och fredag kl. 09.00-11.15.
Patientetiketter skall skickas med till pre-op center.
Patienter som opereras i lokalbedövning, behöver ej gå till preop. Skicka i
så fall dit patientjournalen för pappersbedömning
Kirurgen skriver på narkoskurvan vilket ingrepp som ska göras samt om
det ska göras i lokalbedövning.
Sök ansvarig accesskir som märker patientens arm. Se till att venmappning
finns i patientens pärm.
Operationsdagen




Blodprovstagning operationsdagens morgon kl. 05.00: Na och K (SST-rör)
på patienter i dialys eller som har kaliumproblem. Endast om pat. ska
sövas.
Blodprovstagning operationsdagens morgon: kapillärt b-glukos på
diabetiker
Preoperativ antibiotika eller enligt ordination till överarmsfistel i anslutning
till operation. Skickas med patienten till operation för att ges där.
Premedicinering enl. ordination på anestesijournalen.
MEDVERKAN


Descutandusch på kvällen innan operation
Descutandusch på armen på operationsdagens morgon
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
22807
Giltigt fr.o.m
2015-10-02
RUTIN
Checklista AV-fistel

Namn
Version
1
Personnr:
 Smink och smycken avlägsnade
SKÖTSEL



Märk patientens säng med patientidentitet
Renbädda säng med draglakan och plast
Patienten skall vara operationsklädd; operations skjorta och strumpor
SAMORDNING
 Patienten åker till operation i säng
OBSERVATIONER EFTER OPERATION



Lyssna på AV-fisteln med stetoskop om det ”svirrar”
Kontroll av operationsförband
Urinobservation
INFORMATION


Patienten får äta och dricka
Skicka med patienten ett stetoskop hem, instruera patienten hur det används
och att det är lämpligt att lyssna på fisteln en gång om dagen.
SAMORDNING




Patienten skrivs ut samma dag eller dagen efter operationen förutsatt att
inga komplikationer inträffat
Inspektera operationsförband och ”svirr” vid hemgång
Suturer skall tas bort efter 10-14 dagar
Beställ tid på njurmottagningen för suturborttagning på de predialytiska
patienterna innan hemgång. Gäller även patienter som går på Lundbys
njurmottagning. På patient som går på njurmottagningen Sahlgrenska
beställs tid hos Ellinor eller Kerstin tel.27764 eller 28933.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)