Synpunkter och klagomål - Upplands-Bro

Socialkontoret
Synpunkter och klagomål
Vi vill veta vad du tycker.
Dina synpunkter är en del i vårt utvecklingsarbete. Har du synpunkter, förslag
eller klagomål på den kommunala verksamheten i Upplands-Bro, berätta det
för oss. Dina synpunkter hjälper oss i vår strävan att förbättra vår verksamhet.
Skriv dina synpunkter på detta formulär och lämna den direkt till oss.
Du kan även lämna synpunkter via kommunens webbplats, e-post eller telefon;
Webbplats: www.upplands-bro.se
E-post: [email protected]
Telefon: 08-581 690 00 (växel)
Vi kommer att kontakta dig inom 14 dagar för att ge återkoppling om åtgärder
och förbättringar. Det är möjligt för dig att vara anonym, men då har vi tyvärr
ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.
Datum (år-mån-dag):
Arbetsplats/verksamhet som berörs:
Beskriv din synpunkt/förslag/klagomål här:
(för mer utrymme går det att bifoga ett separat dokument)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Namn på dig som lämnar synpunkten (förnamn och efternamn):
_______________________________________________________________
Hur kan vi kontakta dig? (telefon eller e-post)
_______________________________________________________________
Personuppgifter som lämnas i denna blankett behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204)
i syfte att registrera och administrera Ditt ärende. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan
de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att all korrespondens som
kommer in till Upplands-Bro kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår
registrator. Därmed kan andra personer begära att få läsa handlingen.
www.upplands-bro.se
Handläggning
Inkommen handling såsom synpunkt och klagomål ska alltid lämnas till
socialnämnd/kanslistab för registrering. Från kanslistaben skickas en kopia ut, med
diarienummer till er för åtgärd och förbättrande åtgärder att ingå i det systematiska
förbättringsarbetet.
Datum för start av handläggningen:
Beskriv vilka förbättringsåtgärder som vidtagits samt när och vad som återkopplats till
lämnaren:
Namn på den som ansvarat för handläggning av synpunkter och klagomål.
_______________________________________________________________
Efter återkoppling till lämnaren inom 14 dagar, ska blanketten med beskrivna åtgärder lämnas
till socialnämnd/ kanslistab för registrering. Kopia på åtgärderna behålls på enheten.
Åtgärder och förbättringar som skett ska rapporteras på arbetsplatsträff/ /kvalitetsråd eller på
annat sätt till personal på enheten.