Rutin gällande frånvaro Sjukanmälan Ansökan om ledighet

Rutin gällande frånvaro
Sida
1 (av 1)
Datum
Rev. 2015-08-19
Det är mentorns ansvar att regelbundet kontakta vårdnadshavare och följa upp elevers
frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Frånvaro kan vara en indikator på psykosocial ohälsa och
bör tidigt uppmärksammas och rapporteras till hemmet. Frånvaro utan giltig anledning kan
dessutom påverka betyg och rätten till ekonomisk studiehjälp.
Sjukanmälan
För omyndig elev gäller att vårdnadshavaren ansvarar för att göra sjukanmälan till skolan,
myndig elev gör själv sjukanmälan samma dag via Lärum. En sjukanmälan för en längre
period är möjlig. På www.umea.se/larum hittar du mer information om hur du sjukanmäler i
Lärum.
Om en elev blir sjuk under skoldagen kan eleven även anmäla detta till sin mentor eller till
Servicecenter.
Skolan kan vid behov begära att eleven styrker sin sjukfrånvaro med giltigt intyg.
Ansökan om ledighet
I arbetet med att främja närvaro är Dragonskolan ytterst restriktiv med att bevilja ledighet
från undervisningen. Rektor kan enligt gymnasieförordningen bevilja kortare ledigheter för
enskilda angelägenheter. Fullständigt ifylld ansökan lämnas till ansvarig mentor senast
14 dagar före planerad ledighet.
Frånvarorapportering till CSN
Rektor kontrollerar regelbundet kontroll elevers frånvaro och rapporterar vid behov till CSN.
Föräldrar till myndig elev har inte samma möjlighet som vårdnadshavare att få uppgifter om
sina barn från skolan, men de kan alltid få uppgifter som inte omfattas av sekretessen
genom att begära information om studieresultat och frånvaro.