20 01 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)
2015-11-25
Kommunstyrelsen
Dnr Kst 2015/457
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1.
Förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism godkänns.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1.
Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att återkomma med en rapport till
kommunstyrelsen om hur arbetet med planen har fungerat. Rapport ska
avläggas senast mars 2017.
Ärendet i korthet
Våldsbejakande extremism har blivit allt mer synligt i samhället de senaste åren och
uppfattas ibland som ett hot mot vår demokrati. Järfälla kommun saknar idag ett
strukturerat utvecklingsarbete och en beredskap för att förebygga och hantera
problemet. Handlingsplanen lägger upp riktlinjerna hur Järfälla kommun ska arbeta
för att påbörja en process mot ett strukturerat arbete mot våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till handlingsplan mot
våldsbejakande extremism godkänns.
Handlingar
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
2. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-25
Bakgrund
Våldsbejakande extremism har blivit allt mer synligt i samhället de senaste åren och
uppfattas ibland som ett hot mot vår demokrati. En förutsättning för att vår demokrati
ska fungera är att individer känner tilltro till det demokratiska systemet och visar
respekt för alla individers lika värde. Järfälla kommun saknar idag ett strukturerat
utvecklingsarbete och en beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande
extremism. Den föreslagna handlingsplanen lägger upp riktlinjerna hur Järfälla
kommun ska arbeta för att påbörja en process mot ett strukturerat arbete mot
våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen har beretts i samråd med polisen och förvaltningarna i Järfälla
kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommundirektörens stab
Robert Jägare, Utredare
Telefon: 08-580 285 97 (direkt)
Fax:
Besöksadress: Vasaplatsen 11, 2 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Plusgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2015-11-25
2 (2)
Handlingsplan med åtgärder
De åtgärder som förslås är att bland annat att det ska påbörjas en process för att få ett
strukturerat arbete för att förebygga våldsbejakande extremism, skapa nätverk av
professionella och civila aktörer, fördjupad analys av nuläget, öka kunskapen på
området samt identifiera riskgrupper och riskfaktorer. Förslag på organisation ges
också i handlingsplanen.
De förväntade effekterna är bland annat att ingen ungdom i Järfälla ska radikaliseras
eller rekryteras till terrornätverk, fungerande nätverk, ökad kunskap samt
handlingsplaner för hur Järfälla kommun ska agera vid misstankar om radikalisering.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en rapport som beskriver hur arbetet med
planen har utvecklats läggs fram för kommunstyrelsen när arbetet har etablerats.
Barnkonsekvensanalys
De flesta individer som radikaliseras gör det under sin tonårsperiod. Syftet med de
åtgärder som föreslås är att inga barn eller ungdomar ska radikaliseras vilket innebär
att deras bästa sätts i främsta rummet.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna i handlingsplanen kommer att innebära en högre ambitionsnivå på
området än idag. Insatserna i denna handlingsplan ska i stora stycken göras av
befintlig personal. Samordnarfunktionen kan samordnas med det brottsförebyggande
arbetet.
Det finns också möjlighet att söka projektbidrag till verksamhet som värnar
demokratin mot våldsbejakande extremism hos Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Kommuner kan söka om man samarbetar med förening.
Slutsatser
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till handlingsplan mot
våldsbejakande extremism godkänns.
Christina Rapp Lundahl
Kommundirektör
Expedieras till
Akten
Samtliga nämnder
Järfällahus AB
Polisen