Missiv - Jordbruksverket

1(2)
REMISS
Dnr 3.4.16-11443/15
2015-12-07
Enligt sändlista
Miljöersättningsenheten
Sandra Nicklasson
Remiss av förslag till ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till
jordbruket i norra Sverige
Med detta utskick vill Jordbruksverket ge dig en möjlighet att lämna dina
synpunkter angående förslag till ändringar i den rubricerade föreskriften samt
den tillhörande konsekvensutredningen.
Förslaget innebär redaktionella ändringar i sex paragrafer och införandet av en
ny bilaga. Vi har ändrat i 2, 3, 6, 12, 15 och 21 §§. Bilagan är den första i
föreskriften och är därför onumrerad.
Ändringarna i 2 och 15 §§ gäller hänvisning till nya föreskrifter. I 3 § har vi
uppdaterat hänvisningar till de nu gällande förordningarna. 6 § har anpassats så
att hänvisningen numera är till förordning (1997:93) om nationellt stöd till
jordbruket i norra Sverige, istället för kommissionens beslut. I 12 § föreskrivs
det inte längre om mjölkkvoter i enlighet med förordningen (1997:93). Texten
som gäller vändtegar har uppdaterats i 21 §, där förklaringen av vändteg är
borttagen.
Senast den 28 december 2015 behöver vi ha dina synpunkter. Skicka ditt svar
till [email protected] och märk e-posten med namnet ”Dnr
3.4.16-11443/15”.
Förslaget har inte varit på samråd.
Med vänlig hälsning
Maria Durling
Sandra Nicklasson
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | [email protected]
Jordbruksverket
2015-12-07
Dnr 3.4.16-11443/15
Bilagor
Förslag till föreskrift
Konsekvensutredning
Särskild konsekvensanalys – administrativa bördor för företagen.
Kontaktperson
Sandra Nicklasson, Miljöersättningsenheten. Telefonnr: 036 – 15 63 60.
E-post: [email protected]
Sändlista
Länsstyrelserna
Regelrådet
Hushållningssällskapens Förbund
Lantbrukarnas Riksförbund
LRF´s Norrlandsgrupp
LRF Mjölk
LRF Kött
Svenska Ägg
För kännedom
Näringsdepartementet
2(2)