HIV – Slutenvård av HIV-patienter på Infektion, Östra sjukhuset

Doknr. i Barium Kategori
Infektion
RUTIN
Giltigt fr.o.m.
2015-05-18
Version
HIV – Slutenvård av HIV-patienter på Infektion,
Östra sjukhuset
Utfärdad av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Revisionsansvarig: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Denna rutin gäller för
Infektion
Syfte
Att beskriva slutenvård vid HIV-infektion.
Ansvar
Lars-Magnus Andersson, överläkare
Arbetsbeskrivning
Modern antiretroviral behandling har dramatiskt minskat behovet av inneliggande vård av
HIV-infekterade patienter. Behov av inneliggande vård kvarstår dock för ett mindre antal
patienter vid allvarliga läkemedelsbiverkningar, opportunistiska infektioner eller andra akuta
sjukdomstillstånd.
De läkemedel som används vid behandling av HIV-infektionen har potentiellt allvarliga
biverkningar och flera läkemedel har komplicerade interaktioner med andra läkemedel. En
optimal vård av HIV-infekterade patienter förutsätter god kännedom om dessa läkemedel och
HIV-associerade sjukdomstillstånd.
Efter samråd mellan HIV-teamet, VEC/VÖL avdelning 304 och Verksamhetschef har
överenskommits att:

HIV-infekterade patienter i behov av sluten vård bör vårdas på enkelrum på avdelning 304.
Finns ingen plats på avdelning 304 eller särskilda skäl föreligger, kan patienten vårdas på
annan avdelning.

Vård av gravida HIV-infekterade kvinnor sker på avd 303 och för patienter med behov av
intensivvård på avdelning 302.

Läkemedel för postexpositionsprofylax vid misstänkt exposition för HIV-smitta kommer att
ingå i PNL (patientnära lager) på avdelning 304 och kunna hämtas där under jourtid.

Under sommarstängning avd 304 vårdas HIV-infekterade patienter i första hand på den
avdelning där personal från avdelning 304 arbetar.
www.sahlgrenska.se
1 (av 2)
Doknr. i Barium Version
RUTIN
HIV – Slutenvård av HIV-patienter på Infektion,
Östra sjukhuset
Uppföljning och utvärdering
Revision vartannat år.
www.sahlgrenska.se
Sida 2 (av 2)