Ekonomi för chefer - Hjärtum Utbildning

Ekonomi för chefer
Förståelse och praktisk användning av ekonomi
Gå 4 betala för 3!
Kursledare:
Torkel Strömsten,
Handelshögskolan i
Stockholm
Torkel är docent i företagsekonomi och arbetar som
lärare och kursansvarig vid
Institutionen för redovisning och finansiering på
Handelshögskolan i Stockholm.
Han har tidigare utbildat i företagsekonomi vid
Uppsala universitet och har varit gästforskare vid
Stanford University, Massachusetts Institute of
Technology och Manchester Business School.
Torkel är mycket uppskattad som föreläsare, tack
vare sitt stora kunnande och pedagogiska sätt
att undervisa.
Du lär dig mer om:
• Ekonomiska begrepp och termer
• Att läsa och förstå ekonomiska rapporter
• Den viktiga lönsamhetsanalysen
• Kalkylering och kalkylmodeller
• Praktisk budgetering
• Styrning med hjälp av nyckeltal
• Excel som hjälpmedel för budget och planering
För dig med ekonomiskt ansvar
Användbart material
”Bra blandning. Användbart material / kompendium”
Jane Erixon, ekonomiansvarig, Visby Bilgods AB
Rätt nivå
”Rätt nivå på innehållet samt en kursledare som tar upp till dialog och frågeställningar.”
Patrik Holstensson, produktionschef, Torpheimer
gruppen
Kursen är en praktisk och heltäckande ekonomikurs, speciellt anpassad
för dig med resultatansvar.
Du lär dig allt från grundläggande ekonomiska begrepp och att förstå
ekonomiska rapporter till budgetering och användning av nyckeltal.
En grundläggande kurs i
ekonomi för chefer!
Anmäl dig på hjartum.se
16-17 mars 2016
1-2 juni 2016
Stockholm Konferenscenter Dalarnas Hus
Arrangeras av:
Ekonomi för chefer
Kursen inleds med en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp, så att du förstår
terminologin och lär dig att uttrycka dig korrekt i ekonomiska termer. Därefter lär du dig att läsa
och förstå ekonomiska rapporter och dra egna slutsatser utifrån ekonomisk information. Den
viktiga prissättningen ägnas ett särskilt avsnitt.
Du lär dig effektiv och praktisk budgetering och hur du kan följa upp verksamheten med hjälp
av relevanta nyckeltal. Kursen avslutas med en matnyttig genomgång av hur du kan använda
Excel som hjälpmedel i din ekonomiska planering.
Välkommen!
Lär dig grundläggande företagsekonomi för chefer!
Program dag 1
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Begrepp och terminologi
• Redovisningens syfte
• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
-- Utgift / Inkomst
-- Utbetalning / Inbetalning
-- Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
-- Rörliga och fasta kostnader
-- Sär- och samkostnader
-- Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och lönsamhet
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering
Att läsa och förstå ekonomiska rapporter
• Förstå resultaträkningen och dess uppbyggnad
-- Vinstutveckling
-- Jämför utfall med budget
-- Identifiera avvikelser mm
• Förstå balansräkningen och dess uppbyggnad
-- Värdet av maskiner, inventarier mm
-- Fordringar på kunder, skulder till leverantörer
-- Aktiekapitalets storlek, vinster mm
• Sambanden mellan resultat- och balansräkning
• Månads- och kvartalsrapporter
• Årsredovisningens olika delar och vad du kan
utläsa ur dessa
13.00 Den viktiga lönsamhetsanalysen
• Hur skapar ett företag värde för sina ägare och
övriga intressenter?
• Vad är det som driver kostnader och intäkter?
• Operativ lönsamhetsanalys
• Dupont-analyser
• Vinstmarginaler
• Kapitalomsättningshastighet
14.30 Eftermiddagskaffe
14.50 Kalkylering och prissättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Genomgång av olika kalkylmodeller
Prissättning av produkter, varor och tjänster
Resultatanalys
Indirekta kostnader
Identifiera sådant som driver kostnader
Totalkostnadsanalyser
Kund- och leverantörskalkyler
Investeringskalkylering - syfte och användning
16.30 Dag 1 är avslutad
Teori och uppgifter
”Bra blandning av teori och uppgifter. Bra föreläsare.”
12.00 Lunch
Linda Ekström, personalansvarig, Visby Bilgods AB
Mycket bra föreläsare
”En mycket bra föreläsare som involverade gruppen.” Johan Danielsson, biträdande driftchef, Arriva Sverige AB
Med fokus på:
•Ekonomiska grunder - förstå sammanhangen
•Rapporter - funktion och uppbyggnad
•Dra slutsatser - så använder du ekonomisk info
•Budgetering - före, under och efter budgeten
•Styrning - nyckeltal, lönsamhet och strategi
•Excel - lär dig nyttja detta praktiska hjälpmedel
Heltäckande kurs för dig som har resultatansvar. Från ekonomiska begrepp till budget!
Program dag 2
09.00 Budgetering i praktiken
13.00 Styr företaget med hjälp av rätt nyckeltal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hur arbetar jag med budgeten?
Effektivt och praktiskt budgetarbete
Intäktsbudgetering
Kostnadsbudgetering, konto för konto
Gemensamma kostnader
Att förstå och tolka nyckeltal
Vad är lönsamhet och hur skapas den?
Identifiera viktiga nyckeltal för ditt företag
Strategi för förbättrad lönsamhet i företaget
Lönsamhet på kort och lång sikt
10.00 Förmiddagskaffe
14.30 Eftermiddagskaffe
10.20 Olika slags budgetar
14.50 Excel - ett bra verktyg för budget och
planering
• Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
• Investeringbudget – investeringskalkylering
• Hur får investeringar olika effekter på olika
budgetar?
• Likviditetsbudget – undvik överraskningar!
• Praktiska exempel på budgetar
Efter budgeten
• Att följa upp, beräkna och kontrollera kostnader
• Budgetuppföljning, månads- och kvartalsrapporter
• Rullande prognoser
• Att vidta åtgärder vid avvikelser
• Budgetering i Excel - bygg din egen modell
• Bra finansiella funktioner
• Gör lättöverskådliga sammanställningar över budget
och utfall
• Hitta avvikelser och fokusera på rätt data
• Analysera trender
16.00 Kursen är avslutad
Anmäl dig på hjartum.se
12.00 Lunch
Ökad förståelse = förbättrad lönsamhet
Kursen lär dig att tolka ekonomisk information, att analysera resultat och arbeta med budget och nyckeltal.
Lär dig använda ekonomisk information på rätt sätt!
Du lär dig begrepp och terminologi, så att du enklare
och med större pondus kan motivera de beslut du fattar
i ekonomiska termer.
Ekonomi för chefer
Öka lönsamheten med rätt kunskaper
Ekonomisk grundkompetens och förståelse
Ur innehållet:
Kursen ger dig som har ekonomiskt ansvar en
praktiskt användbar förståelse för hur ekonomin i ett
företag fungerar och hur olika åtgärder påverkar det
ekonomiska utfallet.
Kursen är grundläggande och tar upp allt från
ekonomiska termer till budgetering. Välkommen!
•
•
•
•
•
•
Grundbegreppen inom ekonomi
Att förstå olika ekonomiska rapporter
Den viktiga lönsamhetsanalysen
Budgetering i praktiken
Nyckeltal för styrning och analys
Excel som hjälpmedel för budget och planering
Mycket kunnig
Nöjd med allt
”Torkel är pedagogisk och mycket kunnig. Trevlig!”
”Mycket duktig kursledare. Nöjd med allt.”
Barbara Gonzalez, Hemfresh AB
Åke Carlson, Manager EMC, ICT and Radio
Tid och plats
Anmälningsvillkor
Den 16-17 mars och 1-2 juni 2016. Stockholm Konferenscenter
Dalarnas Hus, Vasagatan 46, centrala Stockholm.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning
* Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av kursavgiften.
* Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
För fullständiga anmälningsvillkor, vänligen se vår hemsida under ”Bra att veta.”
Deltagaravgift – Gå 4 betala för 3!
Deltagaravgiften är 9.980 kronor per person inkl luncher, föroch eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.
Hotellrum
4 enkla sätt att anmäla sig:
Hotell bokar du själv. Du får 20% rabatt* på Hotel Terminus om
du uppger att du ska gå kurs för Hjärtum Utbildning. Hotellet
ligger mycket centralt på Vasagatan 20, mitt emot Stockholm
Central. Kontakta dem på 08-440 16 70 eller [email protected]
hjartum.se
[email protected]
* Rabatten ges på gällande dagspris.
08 - 660 21 60
Hjärtum Utbildning AB
Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm
Om Hjärtum Utbildning
Tips på fler kurser
Sedan starten 1996 har vi hunnit samla på oss en gedigen erfarenhet
inom lärande, pedagogik och undervisning. Hos oss hittar du öppna
utbildningar och kurser inom ledarskap, kommunikation, kundbemötande,
juridik, projektledning och ekonomi.
Vi erbjuder dessutom företagsanpassad utbildning, anpassad efter kundens
behov och önskemål.
Här är tips på fler kurser som också skulle kunna passa dig. Ladda ner broschyren på hjartum.se.
Miljö
Vi på Hjärtum Utbildning tänker på miljön! Därför använder vi bara
Svanenmärkt papper och råvaror och tryckfärg utan farliga kemikalier.
Vill du inte inte längre ta emot information i pappersform? Sänd din mailadress till [email protected] så får du information via e-post istället.
Ekonomi för icke ekonomer
En företagsekonomisk
intensivkurs!
Gå 4 betala för 3!
Kursledare:
Peter Sundberg,
redovisningskonsult,ServiceData.
Peterärutbildadiekonomi
ochjuridikvidÖrebro
Universitetocharbetar
medbådeundervisningoch
företagsrådgivning.
Hanärmycketkunnigochuppskattadsom
föreläsare.
Du lär dig mer om:
•
•
•
•
•
•
Grundernaiföretagsekonomi
Begreppochterminologi
Redovisningenochdessrapporter
Attförståekonomiskasammanställningar
Före,underochefterbudgeten
Användbaraekonomiskakalkyler
Förstår samband nu
”Oerhörtpedagogiskochlättsam.Förstårsamband
nuochkanhittauppgifternasjälviboksluttex.
Fintmedsåfådeltagare.Nivånvarheltanpassad
efterossigruppen,superbra!”
Anne Magnusson, ekonomiassistent, Meca
Pedagogisk föreläsare
”Lagomtempo.Pedagogiskföreläsare.”
Sophia W Renemar, kontaktcenterchef,
Öka din förståelse för de viktiga ekonomifrågorna
Kursengerdiggrundernainomföretagsekonomiochhjälperdigatt
förstådeekonomiskasammanhangeniettföretag.
Dulärdigattförståekonomiskatermerochbegreppsåattduenklare
kandiskuteraekonomimedekonomerochandra.Dufårtillgångtill
ekonomiskaverktygsomdukanappliceradirektpådinverksamhet
ochlärdigarbetamedbudgetar,uppföljningochkontroll.
Knivsta kommun
Bra diskussioner
”Alltvarbra,bradiskussionerochinformation.”
Peter Hammarström, Executive Manager Sales,
Bridgestone Europe
Teoriblandasmedpraktiskaövningar.
Tamedminiräknaretillkursen.