2+1 dagars Handledarutbildning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2+1 dagars Handledarutbildning
Gullmarsstrand Hotell och Konferens i Fiskebäckskil
4-5 mars 2015
samt uppföljningsdag 19 maj 2015, förlagd i Göteborg
Bakgrund och syfte:
Denna utbildning är ett resultat av en stor efterfrågan och behov av grundläggande
handledarutbildning inom SU. Kursen tar upp handledning ur ett brett perspektiv men har också
speciellt fokus på ST handledning. Kursen lämpar sig väl för AT och ST handledare med pågående
eller kommande uppdrag. För ST-läkare i senare del av sin ST är detta ett bra sätt att utveckla sin
handledarkompetens. Kursen berör delmål 13, 15, 16 samt del av 14 i Socialstyrelsens nya
målbeskrivningar för ST.
För tidiga ST-läkare med inriktning på studenthandledning rekommenderar vi istället TYKhandledarutbildning och vidhängande uppdrag med fokus på delmål 15 och 16 eller 5 hp kursen
”Klinisk handledning av medicine studerande”, båda i regi av Sahlgrenska akademin.
Målsättning:
Kursen vill ge dig som läkare, handledare och förebild tillfälle att reflektera över din egen roll och
situation samt möjlighet att förstå och utveckla den komplexa utbildningsmiljö sjukvården utgör. Vi
vill också utveckla ditt professionella förhållningssätt genom att medvetandegöra de sociala
processer i form av ledning, samarbete och bemötande som är av kritisk betydelse i en lärande
organisation.
Inom ramen för kursen tar vi upp frågor kring:
 Handledning i vardagsarbetet och i svåra situationer
 Läkarroll och professionellt förhållningssätt
 Handledningsbegrepp och uppdrag - krav och möjligheter
 Läro- och utvecklingsmiljön
 Handledningens sak- och relationsplan
 Lärcykel och lärstil
 Skriftligt handledningsunderlag
 Perspektivseende
 Feedback – praktisk övning och teori
 Handledning i grupp utifrån handledningsunderlag
 Målbeskrivning, utbildningsplan, handledningskontrakt
 Evaluering och kvalitetssäkring – individ och organisation
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Studierektorskansliet ST
Torggatan 1a, 431 35 MÖLNDAL
Anette Holm [email protected]
Arbetsformer:
Max antal deltagare: 18
De två första kursdagarna genomförs i internatform med en övernattning där vi också kommer att
arbeta under ett kvällspass. Uppföljningsdagen i december är förlagd i Göteborg. Utbildningen är
processorienterad och utgår ifrån egna och andras erfarenheter där arbetet bedrivs både i stor och i
liten grupp. Arbetssättet kräver både mental och fysisk närvaro hela kurstiden. En viktig del och
förutsättning för den första dagen är en förberedande arbetsuppgift samt litteratur som vi kommer att
skicka ut till dem som blir antagna. För att stödja ett bättre lärande finns också en förberedande
arbetsuppgift inför uppföljningsdagen.
För godkänd kurs krävs deltagande i samtliga tre dagar och genomförda arbetsuppgifter.
Kurskostnad:
5.000 SEK/deltagare (kursmaterial, logi och måltider ingår) vilket betalas av din
hemmaverksamhet/klinik.
Ansvarig kursledning:
Anders Johansson, Sjukhusgemensam studierektor ST/SU, Överläkare Radiologi
Sayeh Sattar, Specialistläkare och Studierektor ST Medicin Geriatrik och Akutmottagning SU/Ö
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Studierektorskansliet ST
Torggatan 1a, 431 35 MÖLNDAL
Anette Holm [email protected]
Ansökan till 2+1 dagars Handledarutbildning
Gullmarsstrand Hotell och Konferens 4-5 mars
samt uppföljningsdag 19 maj 2015, förlagd i Göteborg
Ansökan ska vara Anette Holm [email protected] tillhanda senast den 8 december 2014
Namn
........................................................……………............................
Hemadress
........................................................……………............................
Postnummer och ort
........................................................……………............................
Personnummer:
........................................................……………............................
□ SPECIALIST inom specialitet
…………………………………………………………...
□ ST inom specialitet
beräknas klar år ……………
…………………………………………………………...
Legitimationsdatum
…………………………………………………………...
Verksamhetsområde
…………………………………………………………...
Område och geografisk placering
…………………………………………………………...
Ansvarsnr. obligatoriskt för fakturering …………………………………………………………...
E-post
…………………………………………………………...
Mobilnummer
…………………………………………………………...
Adressuppgift arbetsplats gällande deltagare utanför SU
…………………………………………………………..
□ Kandidathandledare
□ AT-handledare
□ ST-handledare
□ Studierektor
sedan år ……………
Har sökt kursen tidigare
□ Ja
□ Nej
Beviljad ledighet i händelse av plats på kursen;
(ansvarig chefs namnteckning och namnförtydligande)
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Studierektorskansliet ST
Torggatan 1a, 431 35 MÖLNDAL
Anette Holm [email protected]