Aktivitetslista för miljö- och hållbar utveckling på IDPP 2016

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Upprättad av: prefekt Jonas Emanuelsson ([email protected])
Gäller för år: 2016
Universitetsgemensamt mål i
”Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2016”?
Finns koppling till
institutionens verksamhetsplan?
Aktivitet
Vem gör vad?
Forskning
Ja
Fortsatt omfattande satsning på forskning inom ESD kopplat till
Arjen Wals professur vid IDPP samt tre VR-finansierade projekt
med anknytning till hållbar utveckling. Under hösten 2015 utlyses 4
interna stöd á tre månader för forskare vid institutionen att använda
under 2016.
Viceprefekt för forskning Olof Franck och viceprefekt för forskarutbildning Anita Wallin samt
projektledare för de aktuella projekten.
Utbildning
Ja
Under året sker vidareutveckling av fakultetens webbaserade verktygslåda för hållbar utveckling inom utbildning. Verktygslådan
börjar implementeras i ett urval av kurser under året.
Utbildningsansvarig.
Arbetet med att utveckla ”International Master in Education for
Suistainable Development” fortsätter inför planerad första antagning våren 2017.
Studierektor Frank Bach och programledare
Maria Svensson.
En gemensam eftermiddag för studenter och lärare med fokus på
hållbar utveckling kommer att genomföras den 9 februari 2016.
En arbetsgrupp med representanter från varje
institution planerar utbildningsdagen
Samverkan
Ja
Uppföljning görs av: Prefekt och institutionsledning
1 (2)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Upprättad av: prefekt Jonas Emanuelsson ([email protected])
Gäller för år: 2016
Studentmedverkan
Ja
Projektet med solceller på B-husets tak skall påbörjas och studenter
knytas till ett pedagogiskt projekt i samband med detta.
Utbildningsansvarig
Kompetensutveckling
Ja
En för institutionerna gemensam kompetensutvecklingsaktivitet
planeras för att äga rum under hösten 2016. Tentativ tematik omfattar presentationer av pågående forsknings- och utbildningsaktiviteter med fokus på hållbarhetsfrågor.
Prefekter samplanerar. Ansvarig från varje institution utses under tidig vårtermin för att ingå i
institutions-övergripande arbetsgrupp
Uppföljning görs av: Prefekt och institutionsledning
Resor
Återanvändning och avfall
Ja
Ja
Kvantifiera användningen av Sunfleet bilpool samt av styr och
ställ-korten.
Administrativ chef.
Uppföljning på fakultets- och institutionsnivå av resor och koldioxidutsläpp med utgångspunkt från GUs rapportering.
Miljöberedning och miljösamordnare.
I samarbete med lokalvården ska källsortering i gemensamma
personalutrymmen förbättras ytterligare.
Prefekt
2 (2)