155 Granskning av detaljplan för Bävern 1 m.fl

1 (2)
Datum
2015-10-16
Diarienummer
PB-2014-285
Eftersom du representerar en myndighet, förvaltning, bor i anslutning till
aktuellt planområde, är delägare i en samfällighet och/eller är sakägare får du
denna information.
Granskning av detaljplan för Bävern 1 m.fl.
DP 182, Trelleborgs kommun, Skåne län
Planhandlingarna består av plankarta, illustration, planbeskrivning och
samrådsredogörelse.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning av kv. Bävern 1 med
tre flerbostadshus, samt ombyggnad av Centralskolan till bostäder. Syftet är att
skapa en miljö med hög stadsmässig karaktär genom att möjliggöra för
verksamheter i bottenplan på de tillkommande byggnaderna ut mot Nygatan.
Planens syfte är också att möjliggöra för att bygga om Nygatan till den
prioriterade bussgata och fotgängarzon som den är utpekad som i Fördjupad
Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025. Syftet är även att säkra de värden som
finns i Stadsparken samt de boende inom planområdets och stadens invånares
tillgänglighet till Stadsparken. Detaljplanen är i enlighet med Fördjupning av
Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025.
Planförslaget var utställt för samråd under tiden 18 maj till 15 juni 2015 då det
också hölls ett samrådsmöte för allmänheten. Förslaget har justerats och finns
nu utställt för granskning under tiden 2015-10-19 – 2015-11-16 och är då
tillgängligt på följande platser:
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
-
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13
öppet vardagar kl 08.00-16:30.
Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndagtorsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
Samt på Trelleborgs kommuns hemsida:
http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunensplanarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/
Samhällsbyggnadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-134 80
Org.nr: 212000-1199
2 (2)
Föreslagen bebyggelse längs Nygatan
Upplysningar lämnas på Samhällsbyggnadsförvaltningen av planarkitekt Fredrik
Magnusson tel: 0410-73 32 50, e-post [email protected]
Den som har synpunkter på planförslaget ska senast 16 november 2015
framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 231 83
Trelleborg eller till: [email protected] Vänligen ange namn, adress
samt detaljplanens diarienummer (PB-2014-285)
Tidplan och process
Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.
Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan
förlora rätten att överklaga beslut om antagande.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN