Verksamhetsplan IV 2015-2017

2014/1308 A 31
VERKSAMHETSPLAN
Institutionen för
ingenjörsvetenskap
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Beslutad av rektor 2014-xx-xx Dnr 2014
Innehåll
Fokusområde A - Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ...................................................................................................... 4
Fokusområde B - Forskning och utbildning på forskarnivå ............................................................................................................. 8
Fokusområde C – Kunskapsbildning genom samverkan inom utbildning och forskning ........................................................ 11
Fokusområde D – Verksamhetens förutsättningar/Verksamhet i utveckling ............................................................................. 14
ÖVP Bilaga 2 – Specifika krav på Högskolan Väst från regering och från andra myndigheter ..................................................... 17
Handlingsplan för centrumbildning vid Högskolan Väst 2015 ............................................................................................................ 19
1
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Institutionens målbild 2018 – Vi är ett förstahandsval för alla våra kunder
Forskning
Den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst skall bidra till att stärka konkurrenskraften, tillväxt och kunskapsutveckling inom produktionsteknik i hela Sverige genom effektivt samverkan mellan industri och akademi. Produktionsteknik
Väst bildar tillsammans med strategiska samarbetspartners, en stark infrastruktur som möjliggör effektivt utbyte av kunskap
och forskningsresultat mellan företag, universitet och högskolor i Sverige. Produktionsteknik Väst skall skapa enkla, effektiva
och uthålliga former för samverkan mellan industri och högskola samt samarbete mellan högskolor. Produktionsteknik Västs
fokusområde skall vara forskning inom avancerad modellering, simulering, styrning av produktionstekniska processer och
system. Organisatoriskt är forskningen indelad i fyra arenor: Termisk Sprutning, Skärande Bearbetning, Svetsning samt Flexibel Industriell Automation. Alla arenorna samarbetar med flera andra lärosäten nationellt och internationellt och har gästprofessorer från flera olika välrenommerade lärosäten, både nationellt och internationellt.
Forskningen har en stabil finansiering och omsätter ungefär 50% av institutionens totala omsättning. Forskningsmiljön
attraherar forskare nationellt och internationellt och vår forskning är framgångsrik och erkänd Förutom forskningen som
bedrivs inom Produktionsteknik Väst så bedrivs det forskning inom andra områden på institutionen. Institutionen uppmuntrar enskilda forskare att söka externa pengar och att meritera sig vidare.
Forskarutbildning
Forskarutbildningen i produktionsteknik sker inom de två områdena produktionsprocesser och produktionssystem. Samverkan mellan dessa två områden är central och utbildningen äger huvudsakligen rum inom Produktionsteknik Väst men
samarbete kring forskarutbildningskurser med andra lärosäten sker. Forskarutbildningen präglas av hög kvalitet och god
genomströmning. De fyra arenorna har tre till sex akademidoktorander och varje arena har god handledarkompetens. En
attraktiv industriforskarskola med ytterligare ca 20 industridoktorander, fördelade mellan de olika arenorna, bedrivs framgångsrikt. Vi är dessutom en viktig part i en nationell forskarskola inom produktionsteknik.
Grundutbildning
Vi är ett förstahandsval för våra studenter. Utbildningen har erkänt hög kvalitet, ett högt och stabilt söktryck (nationell
jämförelse med liknande utbildning) och har utbildningsanslag motsvarande minst 850 HST, vilket utgör en stabil finansiell
grund. Utbildningen bedrivs främst i fleråriga stabila program som alla har unik inriktning nationellt sett. Vår maskiningenjörsutbildning, med två inriktningar och Industriell ekonomi har direkt koppling till våra två internationella magisterprogram (Produktionsteknik och Robotteknik) och till vår forskarutbildning och forskning. Programmen ger studenterna
möjlighet att läsa enligt Co-opmodellen, vilket inget annat svenskt lärosäte erbjuder på motsvarande utbildning. Elektroingenjörsutbildningen är helt ensam i sitt slag i Sverige och erbjuds även den med Co-op. Möjligheten för institutionen att
kunna erbjuda Co-op är viktigt då det ger studenterna en stor fördel när det gäller möjlighet till arbetslivserfarenhet inför
sitt kommande yrkesliv, vilket starkt efterfrågas av branschen och därmed blir Co-op institutionens starkaste och viktigaste
Ail-aktivitet. Lantmäteriingenjörsutbildningen har en unik profil är och är ett mycket attraktivt ingenjörsprogram. Vidare har
vi två unika teknikerutbildningar, en inom elkraft och en inom nätverksteknik. Båda programmen har högt söktryck och kan
byggas på till en kandidatexamen. Institutionen erbjuder även tekniskt basår för de studenter som inte uppfyller
behörighetskraven för ingenjörsutbildning. Ca 10% av institutionens HST bedrivs i form av fristående kurser.
Institutionen bedriver uppdragsutbildning motsvarande ca 10% av institutionens omsättning där Ciscoakademin är en
mycket viktig aktör. Vi säljer specialkurser på olika nivåer till utvalda företag och samarbetar med IUC Väst. Uppdragen
bedrivs både som korta flexibla moduler och som längre poängsatta utbildningar. Företagen i regionen vänder sig i första
hand till oss när de vill ha uppdragsutbildning.
Samverkan och AIL
Samverkan och arbetsintegrerat lärande, AIL, är en naturlig del av institutionens verksamhet och bedrivs framgångsrikt inom
både utbildning och forskning. Inom utbildningen är AIL en kvalitetsdimension för att stärka, säkra och befästa kunskap.
AIL sker genom reflektion av det erfarenhetsbaserade lärandet i mötet med yrkeslivet. Forskningen är tillämpningsbar och
genomförs i nära samverkan med näringsliv och andra externa parter regionalt, nationellt och internationellt. Uppdrag inom
forskning och utbildning är ofta ett resultat av framgångsrik samverkan. För både utbildning och forskning gäller att
2
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
samverkan är en förutsättning för att säkra ett aktivt kunskapsutbyte som resulterar i utveckling och lärande för alla parter.
För oss är AIL en del i det livslånga lärandet.
Personal och arbetsmiljö
Vi är ett förstahandsval för personalen och har en stabil kompetensbas. Arbetsmiljön är tillåtande och attraktiv med gott
ledarskap, kollegial stöttning och goda förutsättningar för utveckling och meritering. Medarbetarna jobbar i mindre arbetslag,
vilket förbättrar synlighet och feedback.
Studenterna möter kompetenta, engagerade och inspirerande lärare i en attraktiv arbetsmiljö och med välutrustad modern
laborationsmiljö.
3
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Fokusområde A - Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Institutionens vilja om utbildning:
Institutionen erbjuder utbildningar av erkänt hög kvalitet inom profilerade områden på grundnivå, avancerad nivå
samt forskarutbildning. Internationella utbildningar erbjuds i huvudsak på magisternivå. Studenterna är motiverade,
nöjda och eftertraktade på arbetsmarknaden och för vidare utbildning. Grundläggande värden för hög kvalitet i
utbildningarna är arbetsintegrerat lärande i samtliga program, nära samverkan med omgivande samhälle, tydlig
koppling till forskning samt ett internationellt perspektiv. Internationaliseringen bidrar till nya perspektiv och
infallsvinklar och främjar förståelsen och respekten för andra synsätt, kulturer och traditioner samt ökar medvetenheten för internationell solidaritet. Medarbetarna bidrar med spetskompetens och engagemang för rekrytering,
undervisning och handledning. Alla medarbetare vet att de arbetar för studentens och samhällets bästa. Institutionen
erbjuder även kompetensutveckling för yrkesverksamma och omgivande samhället ser institutionen som en viktig
samarbetspartner.
AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP
Mål A1
Stärka och vidareutveckla kvaliteten inom utbildning på grund- och avancerad
nivå.
Uppdrag A1.1
Under år 2015 ska ett vidareutvecklat kvalitetssäkringssystem vara implementerat där AIL och
samverkan med det omgivande samhället ska vara kvalitetsaspekter.
Ansvar: A1.1
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå.
Uppdrag A 1.2
Ansvar A 1.3
Ett pedagogiskt meriteringsprogram ska utarbetas under 2015.
Institutionen för individ och samhälle
Uppdrag A 1.3
Ett vidareutvecklat program för högskolepedagogiska kurser och seminarier ska utarbetas under
våren 2015 för att kunna erbjudas från och med hösten 2015.
Institutionen för individ och samhälle
Ansvar A 1.3
Aktivitet A1.4:
Delaktiviteter:
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet A1.5:
Ansvar:
Tidplan:
Genomlysa institutionens samtliga program:
Under perioden 2015-2017 skall samtliga program vid institutionen genomlysas vad gäller ingående kursplaners lärandemål, undervisningsformer, examination och studenternas arbetsutrymmen. Syftet med genomlysningen är att:
-säkerställa uppfyllelse av respektive utbildnings nationella mål och CDIO syllabus 2.0
-säkerställa så att flödet av ingående kurser ligger rätt i utbildningen vad gäller förkunskaper och
lärandemål
-säkerställa så att undervisnings- och examinationsformer stödjer studenten att nå lärandemålen
-säkerställa efterfrågade generiska förmågor, inklusive progression, i utbildningen.
Därutöver
-för ingenjörsutbildningarna sträva efter att inrymma två DBT-projektkurser (design-build-test),
en i åk 1 och en med progression i åk 3, där studenten skall träna på ingenjörsyrket. Strävan är
DBT-kurserna skall ske i nära samarbete med företag för att stärka Ail och marknadsföra Co-Op.
-Identifiera, utveckla, genomföra och utvärdera moment i två kurser per årskurs och program där
IKT-pedagogik skall användas.
- Identifiera, utveckla, genomföra och utvärdera ett kursmoment per årskurs och program som
kan examineras genom IKT.
-Identifiera behov av eventuell anpassning av studenternas arbetsytor att stödja undervisningsoch examinationsformer.
Bitr. prefekt för grundutbildning och programansvariga
2015: Genomlysning av Industriell ekonomi, Lantmäteriingenjör och maskiningenjör.
2016: Genomlysning av Elektroingenjör och de två magisterutbildningarna.
2017: Genomlysning av 2 åriga utbildningar och tekniskt basår.
Arbeta utifrån handlingsplan framtagen vid respektive programs genomlysning
Bitr. prefekt för grundutbildning och programansvariga
2016-2018
4
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Aktivitet A1.6
Ansvar
Tidplan
Utveckla ingenjörsutbildning med inriktning mot nätverksteknik med start H16
Avdelningsledare (Bo Månsson med hjälp av utsedd arbetsgrupp)
Klart våren 2015
Aktivitet A1.7
Fortsätta kartlägga examensarbetesaktiviterna i syfte att stärka kvaliteten och,
i den mån det är möjligt, samordna examensarbetesprocessen vid institutionen.
Biträdande prefekt för grundutbildning
2015
Ansvar
Tidplan
Mål A2
Stärka och utveckla arbetet med breddad rekrytering, genomströmning och
etablering.
Uppdrag A2.1
Under 2015 utveckla och påbörja tillämpning av ett helhetskoncept för kartläggning och stöd till
studenter före, genom och efter utbildningen med ambitionen att stärka arbetet för alla studenters möjlighet till framgångsrika studier.
Alla arbetsenheter har ett ansvar i att arbeta med målsättningen.
Särskilt ansvar har:
- IS för högskolepedagogiken inkluderande Språk och text
- EI för IKT
- IV för utveckling av högskolepedagogiken rörande matematikämnet
- Biblioteket för utveckling av informationsresurser, sökverktyg och användarstöd
- Förvaltningen för att utveckla studentstödsverksamhet
Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdrag A2.1-2.
Ansvar A 2.1
Ansvar A2.2
Under 2015 genomföra kartläggning och analysera olika studentgruppers genomströmning och ta
fram en åtgärdsplan som särskilt beaktar högskolepedagogik och IKT-pedagogik.
Alla arbetsenheter har ett ansvar i att arbeta med målsättningen.
Särskilt ansvar har:
- IS för högskolepedagogiken inkluderande Språk och text
- EI för IKT
- IV för utveckling av högskolepedagogiken rörande matematikämnet
- Biblioteket för utveckling av informationsresurser, sökverktyg och användarstöd
- Förvaltningen för att utveckla studentstödsverksamhet
Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdrag A2.1-2.
Institutioner och förvaltning
Aktivitet A2.3:
Ansvar:
Tidplan:
Utvärdera och analysera genomförda stödåtgärder för nya studenter lp 1, H14
Bitr. prefekt för grundutbildning
V15
Aktivitet A2.4:
Ansvar:
Tidplan:
Fortsätta genomföra stödåtgärder för nya studenter i lp 1.
Programansvariga samt studie och karriärvägledare
H15-
Aktivitet A2.5:
Fortsatt stort engagemang för att rekrytera fler studenter till grundutbildningen
genom en rad viktiga event
Rekryteringsansvarig vid institutionen
2015-
Uppdrag A 2.2
Ansvar A 2.2
Ansvar:
Tidplan:
Mål A3
Under perioden öka antalet helårsstudenter på avancerad nivån
(se indikatorer och måltal, bilaga 1).
Uppdrag A3
Ansvar A3
Utveckla utbudet och marknadsföringen av utbildning på avancerad nivå inför läsåret 2015/2016.
Institutioner och förvaltning.
5
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Aktivitet A3.1:
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet A3.2:
Utse en arbetsgrupp att först identifiera åtgärder som marknadsför, kommunicerar och tydliggör (vad utbildning på avancerad nivå är och vad det ger dig
som student) våra utbildningar på avancerad nivå, för IV-studenter fr.o.m. åk 1.
Därefter skapa handlingsplan för genomförande.
Rekryteringsanvarig vid institutionen
2015
Ansvar:
Tidplan:
Genomförande enligt handlingsplan i A3.1 för att öka antalet IV-studenter, på
avancerad nivå.
Rekryteringsanvarig vid institutionen
2016-
Aktivitet A3.3:
Ansvar:
Tidplan:
Utvärdering av genomförda åtgärder enligt A3.2.
Rekryteringsansvarig vid institutionen
2017-
Aktivitet A3.4:
I enlighet med institutionens internationella strategi: identifiera, utveckla och
fördjupa samarbeten med ett antal internationella lärosäten, hellre kvalitet än
kvantitet, för att öka den internationella rekryteringen på avancerad nivå.
Internationaliseringsansvarig vid institutionen
2015-
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet A3.5
Utarbeta strategi som tydliggör hur vi medvetet skall arbeta för att vår utbildning på avancerad nivå blir en naturlig rekryteringsbas för vår forskning.
Ansvar
Tidplan
Bitr. prefekter vid institutionen
2015
Aktivitet A3.6
Utreda möjligheten till en magisterutbildning inom ”smarta nät/grön energi”
(elkraft) i samarbete med Høgskolen i Østfold.
 Bilda arbetsgrupp/nätverk tillsammans med HiØ.
 Undersök möjligheten att söka INTERREG-projekt
Avdelningsledare (Mikael Ericsson och Bo Månsson)
2015
Delaktiviteter
Ansvar
Tidplan
Aktivitet A3.7
Ansvar
Tidplan
Rekryteringsbesök av programansvariga för magisterutbildningrna vid lämpliga lärosäten
Programansvariga (Mahdi Eynian och Fredrik Danielsson)
2015: Identifiera lämpliga lärosäten och start av rekryteringsbesök
2016: Fortsätta rekryteringsbesök och påbörja utvärdering av besöken
Mål A4
Stärka och utöka internationaliseringen i hela högskolans verksamhet. Under
perioden öka antalet inresande och utresande studenter i syfte att öka internationaliseringen av studentpopulationen (se indikatorer och måltal, bilaga 1).
Uppdrag A4.1
Ansvar A4.1
Inför läsåret 2015/2016 genomföra en översyn av kursutbudet på engelska.
Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdragen i samarbete med institutioner och förvaltning.
Uppdrag A4.2
Ansvar A4.2
Under 2015 utarbeta en handlingsplan för att utöka antalet utresande studenter.
Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdragen i samarbete med institutioner och förvaltning.
Uppdrag A4.3
Inför läsåret 2015/2016 göra en samordnad översyn av samarbetsavtal.
6
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Ansvar A4.3
Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdragen i samarbete med institutioner och förvaltning.
Aktivitet A4.4:
Ansvar:
Tidplan:
Se aktivitet A3.4
Aktivitet A4.5:
Vid genomlysning av programmen (Aktivitet A1.4) identifiera del av kurs eller
utbildningsmoment som helt eller delvis kan vara förlagt utomlands i enlighet
med IV:s strategi för internationalisering.
Ansvar:
Tidplan:
Biträdande prefekt för grundutbildning och programansvarig
2015-17
Aktivitet A4.6:
Ansvar:
Tidplan:
Skapa handlingsplan som innehåller åtgärder, tidsplan, finansieringsplan,
genomförande och utvärdering av identifierad utomlands förlagd del av kurs
eller utbildningsmoment.
Internationaliseringsansvarig vid institutionen
2016-
Aktivitet A4.7:
Ansvar:
Tidplan:
Arbeta enligt handlingsplan skapad enligt Aktivitet A4.6
Internationaliseringsansvarig vid institutionen
2016-
Aktivitet A4.8:
Vid genomlysningen av programmen (Aktivitet A1.4) identifiera en
kurs/program som kan ges på engelska och samtidigt passa in ett utbytes
kurspaket enlig IV:s strategi för internationalisering.
Programansvarig
2015-2017
Ansvar:
Tidplan:
AVP del B: Arbetsenhetens egna Mål och uppdrag
7
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Fokusområde B - Forskning och utbildning på forskarnivå
Institutionens vilja om forskning:
Institutionens forskning präglas av den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst och bedrivs på Produktionstekniskt Centrum på Innovatum. Forskningen är erkänd som en framgångsrik forskningsmiljö i Sverige inom fokusområdena produktionsprocesser (Termisk Sprutning, Skärande Bearbetning och Svetsning) samt produktionssystem (Flexibel Industriell Automation). Verksamheten har långsiktig och stabil finansiering. Forskningen är tillämpningsbar och efterfrågad och genomförs i nära samverkan med näringsliv och andra externa parter regionalt, nationellt och internationellt.
Institutionens vilja om forskarutbildning:
Institutionens forskarutbildning i Produktionsteknik sker inom de två områdena produktionsprocesser och produktionssystem. Samverkan mellan dessa två områden är central och utbildningen äger huvudsakligen rum inom den
vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Forskarutbildningen präglas av hög kvalitet och god genomströmning.
AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP
Mål B1
Stärka och vidareutveckla kvaliteten inom forskning och forskarutbildning.
Uppdrag B1.1
Ansvar
Under 2015 skall ett vidareutvecklat kvalitetssäkringssystem implementeras vid högskolan.
Särskild vikt skall läggas på AIL och samverkan med det omgivande samhället.
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden.
Uppdrag B1.2
Ansvar
Uppdrag B1.2
Utvärdering av de vitala forskningsmiljöerna ska genomföras under våren 2016.
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden.
Utvärdering av de vitala forskningsmiljöerna ska genomföras under våren 2016.
Aktivitet: B1.3
Handledningskvalitet – Kartlägga behovet av kompetensutveckling för handledare.
Kartlägga behovet
Upprätta handlingsplan
Bitr. prefekt för forskning
Vår 2015
Delaktivitet
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet: B1.4
Delaktivitet
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet: B1.5
Handledningskvalitet – kompetensutveckla handledare, stimulera utbyte av
erfarenheter mellan handledare.
Följa upprättad handlingsplan
Uppdatera och revidera handlingsplan årligen.
Bitr. prefekt för forskning samt avdelningsledare
Höst 2015-2018
Ansvar:
Tidplan:
Kvalitetssäkring av ansökningar genom att implementera en intern process
med generisk tidplan samt process för granskning (stödjer även Mål B2)
Bitr. prefekt för forskning
Höst 2015
Aktivitet: B1.6
Ansvar:
Tidplan:
Plan för forskarutbildningens omfattning på lång sikt
Bitr. prefekt för forskning
2017
Aktivitet: B1.7
Ansvar:
Tidplan:
Utveckla plan för ökning av rekryteringsbas för doktorander
Bitr. prefekt för forskning
2016
8
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Aktivitet: B1.8
Ansvar:
Tidplan:
Etablera hög kvalitet i seminarieverksamhet inom alla arenor
Arenaledare med stöd av Bitr. prefekt för forskning
2015
Aktivitet: B1.9
Ansvar:
Tidplan:
Utforma detaljerad målbeskrivning för forskningen, med avseende på fastställda indikatorer för PTV
Bitr. prefekt för forskning med stöd från respektive arenaansvarig, verksamhetsledare
Höst 2015
Aktivitet: B1.10
Ansvar:
Tidplan:
Identifiera kvalitetsindikatorer - nya indikatorer för vetenskaplig kvalitet
Bitr. prefekt för forskning med stöd från respektive arenaansvarig, verksamhetsledare
Vår 2015
Aktivitet: B1.11
Ansvar:
Tidplan:
Identifiera kvalitetsindikatorer - nya indikatorer för kvalitet i samproduktion
Bitr. prefekt för forskning med stöd från respektive arenaansvarig, verksamhetsledare
Vår 2015
Mål B2
Under perioden öka andelen externfinansiering av forskningen i syfte att fortsätta utveckla forskningen såväl i styrka som i uthållighet
(se indikatorer och mätetal, bilaga 1).
Uppdrag B2.1
Ansvar B2.1
Under våren 2015 vidareutveckla ledarprogram för forskare med uppstart hösten 2015.
Vicerektor för innovationsfrågor.
Uppdrag B2.2
Ansvar B2.2
Under 2015 utarbeta en utvecklingsplan samt en finansieringsplan för de vitala forskningsmiljöerna.
Institutioner och vitala forskningsmiljöer.
Aktivitet: B2.3
Ansvar:
Tidplan:
Utvärdering av kompetensutvecklingstid för att skriva ansökningar
Bitr. prefekt för forskning med stöd av arenaledare
2016
Aktivitet: B2.4
Utveckla strategi för prioritering av extern finansiering för att minska andel
egenfinansiering
Bitr. prefekt för forskning i samverkan med projektekonomer
Höst 2015
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet: B2.5
Ansvar:
Tidplan:
Sätta ett realistiskt mål för institutionen/vitala miljön baserat på nya förutsättningar för anslagsmedel
Bitr. prefekt för forskning med stöd av Verksamhetsledare
2015
Mål B3
Öka vår andel av den kvalitetsbaserade fördelningen av det statliga forskningsanslaget.
Uppdrag B3.1
Ansvar
Under 2015 vidareutveckla forskningsstrategierna inför forskningspropositionen 2016.
Institutioner och vitala forskningsmiljöer.
Uppdrag B3.2
Under perioden öka antalet publikationer och medelciteringar med syfte att öka anslagstilldelningen (se indikatorer och måltal, bilaga 1).
Institutioner och vitala forskningsmiljöer.
Ansvar
9
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Aktivitet: B3.3
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet: B3.4
Uppdatera forskningsstrategi för PTV med hänsyn tagen till eventuella förändringar i regelverk för statligt forskningsanslag
Bitr. prefekt för forskning med stöd av Verksamhetsledare
2015
Ansvar:
Tidplan:
Utveckla system för internt review förfarande av artiklar inom respektive
arena
Arenaledare
2016
Mål B4
Ökat antal seniora forskare för att säkerställa handledarresurser.
Uppdrag B4.1
Utarbeta ett meriteringsprogram för undervisande/forskande medarbetare. Skall samordnas
med B1.1. Klart 2015.
FFUN.
Ansvar
Aktivitet: B4.2
Delaktivitet
Ansvar:
Tidplan:
Identifiera processer för att säkra kompetens och kompetensutveckling internt
 Genomföra inspirationsdag (resurser på KTH) för docentmeritering och för handledarinspiration
 Utveckla ett samarbete med externt rekryteringsbolag
 Tydliggöra roller – utveckla mentorskap för bihandledare
Bitr. prefekt för forskning
2015-2016
10
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Fokusområde C – Kunskapsbildning genom samverkan inom utbildning och
forskning
Institutionens vilja om samverkan och AIL:
Samverkan och arbetsintegrerat lärande, AIL, är en naturlig del av institutionens verksamhet och bedrivs framgångsrikt inom både utbildning och forskning. Inom utbildningen är AIL en kvalitetsdimension för att stärka, säkra
och befästa kunskap. AIL sker genom reflektion av det erfarenhetsbaserade lärandet i mötet med yrkeslivet.
Forskningen är tillämpningsbar och genomförs i nära samverkan med näringsliv och andra externa parter regionalt,
nationellt och internationellt. Uppdrag inom forskning och utbildning är ofta ett resultat av framgångsrik samverkan.
För både utbildning och forskning gäller att samverkan är en förutsättning för att säkra ett aktivt kunskapsutbyte
som resulterar i utveckling och lärande för alla parter. För oss är AIL en del i det livslånga lärandet.
AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP
Mål C1
Under 2015 utarbeta modell för systematisk uppföljning av samverkansarbetet.
Uppdrag C1.1
Ansvar C1.1
Under 2015 genomföra en självvärdering av AIL och samverkansarbetet.
Vicerektor för innovationsfrågor
Uppdrag C1.2
Ansvar C1.2
Under 2015 utarbeta indikatorer för uppföljning.
Vicerektor för innovationsfrågor
Aktivitet C1.3:
Delaktiviterer
Vara delaktiga i det övergripande arbetet med självvärdering
 Genomlysning av vilka AIL-aktiviteter som görs idag vid institutionens utbildningar
 Kartläggning av utbildningarnas övriga samverkan med omgivande samhälle i form
av branschråd, gästföreläsare och liknande
 Ta fram kriterier som skall gälla för att kunna definiera vilka aktiviteter vid institutionen som skall klassas som AIL. Dessa skall kopplas till högskolans definition av
AIL (under framtagande).
Ansvar:
Tidplan:
Ansvarig för samverkan, AIL och Co-op (Kristina Sandström)
Våren 2015
Aktivitet C1.4:
Ansvar:
Tidplan:
Skapa en institutionsstrategi för AIL
Ansvarig för samverkan, AIL och Co-op i samråd med ledningsgrupp och SLUG
Våren 2015
Aktivitet C1.5:
Ansvar:
Tidplan:
Skapa en institutionsstrategi för samverkan
Ansvarig för samverkan, AIL och Co-op i samråd med ledningsgrupp och SLUG
2015
Mål C2
Etablera en samverkansstruktur med kommuner i närregionen, för utveckling
av kunskap och kompetens inom olika områden.
Uppdrag C2
Ansvar
Utarbeta en hållbar struktur för samverkan med kommuner i närregionen. Klart 2016
Prorektor.
Mål C3
Öka volymen för uppdragsverksamheten.
Under perioden öka uppdragsintäkterna i enlighet med högskolans strategier
(uppdrag inom utbildning på grund- och avancerad nivå).
(se indikatorer och måltal, bilaga 1).
Uppdrag C3
Under 2015 ta fram en gemensam utvecklings- och marknadsföringsplan för uppdragsverksamheten.
Institutioner och förvaltning.
Ansvar
11
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Aktivitet C3.1:
Ansvar:
Tidplan:
Aktivt engagemang och deltagande i U-nets arbete
Ansvarig för uppdrag (Ingrid Elison i samarbete med Åsa Axgärde)
Klart hösten 2015
Aktivitet C3.2:
Ansvar:
Tidplan:
Aktiv medverkan vid framtagning av kortkurser. Var delaktiga i minst femkurser. Aktivt medverka i kort kursprojektet, bl.a. med avseende på kvalitetssäkring och samordning.
Åsa Axgärde
Dec 2015
Aktivitet C3.3:
Ansvar:
Tidplan:
Ta fram strategi för uppdragsverksamhet inom institutionen
Ansvarig för uppdrag (Ingrid Elison)
Mars 2015
MålC4
Tydligare infrastruktur för högskolans interna arbete med samverkansfrågor
Uppdrag C4.1
Under perioden vidareutveckla arbetsformerna och fortsätta höja kompetensen när det gäller
nyttiggörande- och innovationsfrågor.
Vicerektor för innovationsfrågor
Ansvar
Ansvar
Under perioden ska en intern samrådskonstellation för samverkansfrågor formeras.
Under perioden ska samverkansarbetet tydligare förvaltas, följas upp och kvalitetssäkras.
Vicerektor för innovationsfrågor
Uppdrag C4.3
Ansvar
Under perioden ska samverkansarbetet tydligare förvaltas, följas upp och kvalitetssäkras.
Vicerektor för innovationsfrågor och utvecklingsstrateg.r
Uppdrag C4.2
12
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
AVP del B: Arbetsenhetens egna Mål och uppdrag
Mål
Ansvar
Aktivitet:
Kvalitetssäkring och vidareutveckling av Co-op som pedagogisk modell
Ansvarig för samverkan, AIL och Co-op (Kristina Sandström)
 Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra Co-op som koncept och pedagogisk modell samt
processerna i det arbetet
 Fortsatt arbete med utvärderingsmodell/analysinstrument för Co-op
 Ta fram självvärderingsmodell för studenternas och deras syn på kunskaper kopplat till
AIL/Co-op
 Verka för att AIL är en viktig del av ”Medarbetarutvecklingsprogrammet”
 Fortsatt samverkan inom WACE
Uppdrag
Ansvar
Tidplan
Säkra tillgången på Co-opplatser
Co-opkoordinatorer
Årligen
Mål
Vara en aktiv och drivande part i AIL-plattformen PTC
(Produktionstekniskt Centrum)
Verka för att uppnå målen i verksamhetsplanen för PTC
Högskolans representanter i PTCs ledningsgrupp (Mikael Ericsson och Lennart Malmsköld)
2015-2017
Uppdrag
Ansvar
Tidplan
13
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Fokusområde D – Verksamhetens förutsättningar/Verksamhet i utveckling
Institutionens vilja om personal, hälsa och arbetsmiljö:
Institutionen har en bra och stimulerande arbetsmiljö. Alla bär ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och bidrar
med förutsättningar för och utveckla ett positivt arbetsklimat. Alla medarbetare har kunskap, förståelse och insikt
om verksamhetens alla processer och känner delaktighet, engagemang och ansvar för helheten. En förutsättning
för hög kvalitet i utbildning och forskning är medarbetarnas höga kompetens och kompetensutveckling.
AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP
Mål D1
Kvalitetsutveckla och effektivisera högskolans organisation utifrån nya planeringsförutsättningar.
Uppdrag D1.1
Ansvar
Utvärdera befintligt resursfördelningssystem för grundutbildningsanslaget, klart våren 2015.
Förvaltning
Aktivitet D1.1.1:
Vara delaktig i utvärderingen samt bidra med vår kunskap och kommunicera
vårt behov
Prefekt
Våren 2015
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet D1.1.2:
Delaktivitet
Ansvar:
Tidplan:
Utvärdera vår egen organisation, särskilt nya ledningsorganisationen, för att
säkra kvalitet och vidareutveckla verksamheten.
Minst två gånger årligen genomlysa arbetssätten inom ledningsgruppen
Prefekt
Vår och höst årligen
Ansvar
Utifrån utvärderingen utarbeta ett förslag till nytt/utvecklat resursfördelningssystem för grundutbildning till budgetåret 2017, klart 2015.
Förvaltning
Aktivitet D1.2.1:
Ansvar:
Tidplan:
Vara delaktig i framtagande i nytt/utvecklat resursfördelningssystem
Prefekt
2015
Uppdrag D1.3
Ansvar
Utveckla det psykosociala arbetsmiljöarbetet vid högskolan. Genomföra en övergripande
riskanalys av arbetsmiljön och utifrån riskanalysen utarbeta en handlingsplan, klart hösten 2015.
Förvaltning och HAMK
Aktivitet D1.3.1:
Delaktivitet
Ansvar:
Tidplan:
Bidra med vår kunskap samt kommunicera vårt behov
Införa personalvårdsronder som pilotprojekt
Arbetsmiljöansvarig (Mikael Ericsson) tillsammans med avdelningsledare
Påbörja 2015
Uppdrag D1.4
Genomföra ledarutvecklingsinsatser för samtliga chefer, start våren 2015.
Ansvar
Förvaltning
Aktivitet D1.4.1:
Ansvar:
Tidplan:
Tidplan:
Uppdrag D1.5
Bidra med vår kunskap samt kommunicera vårt behov
Prefekt
Vid efterfrågan
Uppdrag D1.2
Ansvar
En grundläggande introduktionsutbildning för medarbetare och chefer ska årligen erbjudas två
gånger per år med start våren 2015.
Förvaltning
14
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Aktivitet D1.5.1:
Ansvar:
Tidplan:
Bidra med vår kunskap samt kommunicera vårt behov
Prefekt
Vid efterfrågan
Uppdrag D1.6
Under perioden genomföra en översyn av högskolans mer omfattande administrativa processer
och funktioner. Klart 2017
Förvaltning
Ansvar
Aktivitet D1.6.1:
Ansvar:
Tidplan:
Uppdrag D1.7
Ansvar D1.7
Vara delaktiga i översynen och vara tydliga med att kommunicera verksamhetens behov, krav och förväntningar
Prefekt
2015-2017
Ett fysiskt studenttorg skall etableras där studenterna skall erbjudas service och stöd från flera
funktioner (Studentcentrum, IT, Campussupport, Bibliotek). Klart 2016
Förvaltningen och bibliotek
Ansvar D1.8
E-tjänster för studenter skall vidareutvecklas i syfte att på ett adekvat sätt komplettera det fysiska
studenttorget för nationella, internationella och distansstudenter. Klart 2016.
Förvaltningen och bibliotek
Mål D2
Under perioden stärka och kommunicera högskolans AIL-profil.
Uppdrag D2.1
Ansvar D2.1
Under 2015 ska en vidareutvecklad AIL-definition kommuniceras internt och externt.
Samtliga arbetsenheter.
Aktivitet D2.1.1:
Ansvar:
Tidplan:
Lyfta AIL som begrepp och definition på institutionsmöten samt avdelningsmöten
Prefekt
2015
Aktivitet D2.1.2:
Ansvar:
Tidplan:
Lyfta AIL som begrepp och definition i all extern kommunikation
Prefekt
2015-2017
Uppdrag D2.2
Ansvar D2.2
Under 2015 implementera identitetsmarkör för AIL i all kommunikation.
Förvaltning (Kommunikationsavdelningen)
Mål D3
Uppdrag D3.1
Uppdrag D3.2
Ansvar D3.1-2
Under perioden stärka och synliggöra högskolan arbete med hållbar utveckling
Utarbeta mätbara mål för högskolans miljöarbete, Klart 2015
Miljöcertifiering av miljöledningssystem (se bilaga 2, mål 3) Klart 2017
Förvaltningen i samarbete med Centrum för hållbar utveckling
Uppdrag D1.8
15
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
AVP del B: Arbetsenhetens egna Mål och uppdrag
Mål
Ansvar
Säker arbetsmiljö, Systematiskt arbetsmiljöarbete i våra lokaler
Arbetsmiljöansvarig på IV
Aktivitet:
Kontinuerligt genomföra riktade skyddsronder i våra labb, både på Campus
och på PTC
Arbetsmiljöansvarig på IV
Genomföra 2 riktade ronder mot labb på Campus och 4 stora och 5 små skyddsronder på PTC
per år.
Ansvar:
Tidplan:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Jobba aktivt med att tillsammans med partners på PTC verka för en god arbetsmiljö genom deltagande i Husmöten på PTC
Arbetsmiljöansvarig på IV
Kontinuerligt, Varannan vecka, enligt kallelse
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Digitala skyddsronder ”som pilotenhet”
Arbetsmiljöansvarig på IV
2015
16
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
ÖVP Bilaga 2 – Specifika krav på Högskolan Väst från regering
och från andra myndigheter
Mål 1
Uppdrag
Ansvar
Uppfylla RAFS 2008:41
Upprätta verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur för arkiv och registratur. Klart 2015.
Förvaltningen, Avdelningschef PEJL
Aktivitet:
Vara delaktiga, engagerade och vara tydliga med att kommunicera verksamhetens behov, krav och förväntningar
De medarbetare som sitter i referensgrupp, styrgrupp och olika arbetsgrupper.
Klart 2015
Ansvar
Tidplan
Mål 2
Uppdrag
Ansvar
Aktivitet:
Ansvar
Tidplan
Vidareutveckla arbetet med stödsystem för förbättrad intern styrning och kontroll 2
1. Slutföra riskanalys på förbättrad löneprocess. Klart 2015.
2. Genomföra riskbedömning inom prioriterade områden utifrån framtagen analys. Klart 2015.
Förvaltningen, Avdelningschef PEJL
Vara delaktiga, engagerade och vara tydliga med att kommunicera verksamhetens behov, krav och förväntningar
De medarbetare som ev utses till referensgrupp, styrgrupp och olika arbetsgrupper.
Klart 2015
Ansvar
Högskolan skall ha implementerat miljöledningssystem3
Utifrån framtagen handlingsplan införa miljöledningssystem vid högskolan. Implementerat fullt ut
2016.
Förvaltningen, Avdelningschef PEJL
Aktivitet:
Ansvar
Tidplan
Utreda vad detta innebär för verksamheten på PTC
Prefekt och arbetsmiljöansvarig
2016
Mål 4
En lönekartläggning ska genomföras vart tredje år för att förhindra osakliga skillnader i lön
och anställningsvillkor mellan kvinnor och män 4.
Att genomföra en lönekartläggning och analysera om det finns osakliga löneskillnader mellan män
och kvinnor under 2016.
Förvaltningen, Personalchef
Mål 3
Uppdrag
Uppdrag
Ansvar
1
RA-FS 2008:4 http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/RAFS%202008-4.pdf
Högskoleförordning (1993:100) 2 kap. 2§, FISK (2007:263) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070603.HTM
3 Miljöledning (2009:907) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2009907-ommiljo_sfs-2009-907/?bet=2009:907
4 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 10§ http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/#K3
2
17
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Aktivitet:
Ansvar
Tidplan
Vara delaktiga och engagerade samt arbeta för att även inkludera andra diskrimineringsgrunder
Prefekt tillsammans med avdelningsledare
Var tredje år
Mål 5
Högskolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter för de studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning 5
Uppdrag
Ansvar
En årlig revidering av handlingsplanen för lika villkor ska genomföras under perioden.
Förvaltningen, Avdelningschef Studentcentrum
Aktivitet:
Ansvar
Tidplan
Vara delaktiga och engagerade
Programansvariga
Årligen
Mål 6
Uppdrag
Ansvar
En handlingsplan för jämställdhet ska upprättas vart tredje år6
En jämställdhetsplan ska upprättas under våren 2015.
Förvaltningen, Personalchef
Aktivitet:
Vara delaktiga och engagerade samt arbeta för att även inkludera andra diskrimineringsgrunder
Prefekt tillsammans med avdelningsledare
Var tredje år
Ansvar
Tidplan
Mål 7
Uppdrag
Ansvar
Upprätta ledningssystem för informationssäkerhet enligt Msbfs 2009:107
1. Genomföra informationsklassning i enlighet med MSBFS 2009:10. Klart 2015
2. Uppnå MSBFS 2009:10. Klart 2015
Förvaltningen, IT-chef
5
Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 1§,, 5-8§ www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/#K3
6 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 13§,, 5-8§ www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/#K3
7 Föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-ochratt/Gallande-regler/Krisberedskap/MSBFS-200910-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-statliga-myndigheters-informationssakerhet/
18
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Handlingsplan för centrumbildning vid Högskolan Väst 2015
Cisco-center vid Högskolan Väst
Cisco-centret vid Högskolan Väst fick status som centrumbildning 2008 men verksamheten har funnits sedan 1999.
Verksamheten innefattar kontakt, utbildning och kvalitetssäkring av 12 lokala Ciscoakademier vilka i huvudsak finns i
västra Sverige. Bland de lokala akademierna finns fem högskolor och sju gymnasier, bland annat Chalmers samt
högskolorna i Jönköping, Borås och Skövde. Undervisningen baseras på en genomarbetad mix av teori och praktik där
arbetsmoment och best-practice från industrin integreras i lärprocessen.
Cisco-centret omsätter ca 700kkr och omfattar nästan en heltids tjänst. Inom centrumbildningens uppdrag ingår även
att vara en samarbetspartner till Cisco vid framtagande av nytt undervisningsmaterial och organisation för den globala
Cisco Akademin, vilken omfattar över 1 miljon samtidiga studenter. Cisco-centret verkar även för en hållbar utveckling
och att sprida kunskap om samhälls- och branschnyttan av att det finns välutbildad personal inom datakommunikationsbranschen, där det i dagsläget finns ett stort underskott, såväl i Sverige som globalt.
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Tillhandahålla support till Ciscoakademier
I vårt åtagande till våra lokala Ciscoakademier ligger att vi skall hjälpa dem med
att lösa både tekniska och pedagogiska frågeställningar som uppstår i deras
verksamhet.
Stig Johansson
Löpande
Genomföra kvalitetssäkring av Ciscoakademier
Löpande uppföljning av utbildningskvalitén hos våra lokala akademier genom
bland annat de verktyg som finns inom NetSpace samt andra indikatorer.
Stig Johansson
2015
Anordna en konferens för lokala Cisco Akademier
Konferensen är ett en-och-en-halvdags event där alla lokala instruktörer bjuds in
till föreläsningar och diskussioner kring aktuell datakommunikation.
Stig Johansson
Q2
Genomföra verksamhetsbesök
Genomföra besök hos alla våra Cisco Akademier, tala med deras instruktörer,
skolledare, elever samt besöka deras labb och undervisningslokaler.
Stig Johansson
Q3/Q4
Genomföra instruktörsutbildning och certifiering
Genomföra fyra utbildningsveckor, en i varje kvartal, med tillhörande certifiering
av Cisco akademi-instruktörer inom CCNA, CCNP, Wireless, Security, ITessentials.
Kim Carlsson
2015
19
Institutionen för ingenjörsvetenskap
den 12 december 2014
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Deltagande i EMEA supportcenterkonferens 2015
Deltagande i EMEA supportcenter konferensen
Representera Cisco centret vid HV på Cisco’s EMEA supportcenterkonferens.
Stig Johansson
Q4
Uppgradera instruktörer i nya versioner
En ny version av CCNP-curriculumen kommer att släppas under Q1 2015. Minst
en instruktör behöver uppgradera sig till var och en av de tre nya kurserna.
Detta kan inkludera omcertifiering av industriella certifikat.
Stig Johansson
2015
Anordna Workshop
Anordna en endagars workshop där instruktörerna vid våra lokala akademier
ges tillfälle att i våra labbsalar träffa våra instruktörer och utveckla sin kompetens.
Stig Johansson
Q3
Påverka och utveckla den globala Ciscoakademin
Medverka i globala grupper som arbetar med att utveckla både Cisco akademins organisation och innehåll i kurser.
Stig Johansson
2015
Rekrytera nya akademier
Arbeta för att rekrytera nya akademier, i huvudsak bland gymnasieskolor i
västra Sverige.
Stig Johansson
2015
Ansvar:
Tidplan:
Kvalitetskontrollera HV’s ciscoakademibaseradekurser
Göra en översyn över kursinnehåll, poäng och lärarskicklighet i det befintliga
NIT-programmet, i ett eventuellt högskoleingenjörsprogram samt fristående
kurser.
Stig Johansson
Q1/Q2
Mål 2015:
Aktivitet:
Ansvar:
Tidplan:
Rekrytera studenter till grundutbildning
Bland annat att medverka vid rekryteringsdagen och vid gymnasiebesök.
Stig Johansson
Q1
Mål 2015:
Aktivitet:
20