Infrastruktur för nio miljarder

Ytterligare ett busskörfält
Infrastruktur för nio miljarder
på E6 från Klarebergsmotet
tillJordfallsmotet.
Sörredmotet
Planskild korsning
TorslandaledenSörredsvägen.
391 miljoner kronor.
Klart 2017.
Nytt körfält
TingstadsmotetBackadalsmotet
för norrgående trafik.
80 miljoner kronor.
Kvilleleden
Ny led KvillemotetMinelundsvägen.
Planskilda korsningar
med Bohusbanan.
Projektering; 24 Mkr.
Marieholmstunneln
3,5 miljarder kronor.
Förberedande
arbeten 2014.
Invigning 2020.
Gamlestadstorget
Lundbyleden
och ny trafikplats
Kvillemotet 440
miljoner kronor.
Ombyggnad i två
etapper med nya
buss- och spårvagnshållplatser.
1,0 miljard kronor.
E45
E45 StadstjänaregatanFalutorget.
Planskilda korsningar
och nedsänkt körbana.
Nya Hisingsbron
3,7 miljarder kronor
varav 2,0 miljarder i
Västsvenska paketet.
Byggtid 2015-2020.
Bangårdsförbindelsen
E6
Bro Polhemsplatsen-E45
över Göteborg C.
Projektering 30 Mkr.
Grafik: GP
Västlänken
Utredning, planering
och projektering
2,5 miljarder kronor.
Byggstart 2018.
Nya busskörfält
vid E6, Öckeröleden
och Säröleden.
Sammanlagd
kostnad 120 Mkr.
Korsvägen
Ombyggnad etapp 1
2014-2016.
70 miljoner kronor.
Chalmers
Utbyggnad av buss- och
spårvagnshållplats.
60 miljoner kronor.
1000 m
Grafik: ROLAND THORBJÖRNSSON/ULF NYSTRÖM