Nyckeltal - Lilliehorn Konsult AB

2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Nyckeltal
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Använd nyckeltal
För styrning och kontroll
Upptäcka störningar
Som incitament att bli bättre
Jämförelser med föregående år
Jämförelser mellan områden
Kanske jämförelser mellan företag
I prognossyfte
I budgetarbetet
En hastighetsmätare i
förvaltningen
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Vad är en krona?
Med eller utan moms?
Bostäder – inklusive moms
Lokaler – exklusive moms
2015_FU_Nyckeltal
1
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Vad är en m²
BOA
Lägenhetsarea
LOA
Lokalarea
BIA
Förråd utanför lägenhet,
tvättstuga, garage
ÖVA
Entréer, trapphus,
installationsutrymmen,
undercentral, fläktrum
Bruksarea BRA enligt
SS 02 10 53
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Nyckeltal
Nyckeltal kan definieras som
Kostnadsnyckeltal - kr/m² (BOA+LOA)
Kvantitativa /Resurs nyckeltal - kWh/m² eller tim/m²
(BOA+LOA)
Kvalitativa nyckeltal - tim/lgh
Enhetskostnad - kr/kWh eller kr/tim
Nyckeltalen pekar mot möjliga åtgärder
Tekniska åtgärder
Förbättrad planering
Ändrade rutiner
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Krav på nyckeltal
Enkelt
Klart definierade kostnadsposter ”Begrepp”
Likartade fakturor ska även nästa år hamna rätt
Ev. "nödkonteringar" måste rensas före analys
Enkelt att beräkna vägda nyckeltal
Genom att korrigera för skilda förutsättningar o
enhetskostnader
Varje sparad krona ger lika
stort tillskott som antal m²
BOA+LOA per år
2015_FU_Nyckeltal
2
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Den bästa kvartilen!
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Driftkostnader bostäder 2012
U kvartil = 332 kr/m2
Median = 393 kr/m2
Ö kvartil = 480 kr/m2
Vad är en rimlig kostnad?
Begrepp ?
Förutsättningar ?
Taxor ?
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Årskostnad 2012, kr/m2 BOA
Aktivitet/kostnadsslag
Administration
Försäkring
Låg
Normal
Hög
33,00
49,00
65,00
7,50
10,50
20,00
Värme, fjärrvärme
101,00
116,00
143,00
Värme, olja
206,00
253,00
306,00
El, fastighet
12,00
27,00
50,00
Vatten
30,00
35,00
62,00
Tillsyn/skötsel
37,00
54,00
78,00
Reparationer
19,00
28,00
47,00
Sophämtning
6,50
12,90
19,10
Städning
8,00
14,00
29,00
284,00
380,00
450,00
Totalt inklusive moms
2015_FU_Nyckeltal
3
2015-04-14
Årskostn., kontor 2013 kr/m2 LOA
Aktivitet/kostnadsslag
Administration
Försäkring
Låg (10 %)
Median
22,00
42,00
Hög (90 %)
97,00
3,50
6,90
162,00
Värme
58,00
89,00
98,00
El
35,00
85,00
146,00
Vatten
Tillsyn/skötsel
3,00
6,90
15,10
25,00
48,00
119,00
Sophämtning
3,60
8,70
26,40
Städning, gem utrymmen
5,20
17,10
30,00
Städning, kontorslokaler
Driftkostnad, totalt
43,00
119,00
190,00
220,00
357,00
684,00
Reparat., felavhjälpande uh
11,00
34,00
65,00
Planerat underhåll
17,00
76,00
209,00
248,00
467,00
958,00
Summa drift och underhåll
Lilliehorn Konsult AB
Typfastigheter, lokaler, Incit
Typfastighet 1
Typfastighet 2
Typfastighet 3
Stenhus (bklass1)
Byggt efter 1990
Brandlarm
Stenhus (bklass1)
1980-tal
Trähus (bklass 3)
1960-tal
Hög inst. klass
Innerstad, storstad
Urspr. installation
Ytterstad, storstad
Urspr. installation
Landsort, mindre ort
Självrisk 50 % av pbb Självrisk 50 % av pbb Självrisk 50 % av pbb
2015_FU_Nyckeltal
Årskostn., kontor 2013 kr/m2 LOA
Aktivitet/kostnadsslag
Administration
Försäkring
Värme, fjärrvärme
Typfastighet 1
Typfastighet 2
Typfastighet 3
27,00
40,00
63,00
7,00
9,00
30,00
39,00
52,00
98,00
208,00
Värme, annat system
49,00
78,00
El, fastighet
10,00
15,00
29,00
El, kontorslokaler
24,00
34,00
68,00
Energi, kyla
15,00
39,00
68,00
4,00
10,00
17,00
Tillsyn/skötsel
33,00
48,00
72,00
Reparationer
19,00
27,00
45,00
Sophämtning
6,00
9,00
14,00
22,00
29,00
39,00
Vatten
Städning, gem utrymmen
Städning, kontorslokaler
145,00
154,00
294,00
Totalt exklusive moms
259,00
347,00
418,00
4
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Förändring drift/skötsel (SABO)
Kostnad
2000
median
2009
median
Reparationer
Fastighetsskötsel inkl städning
Sophämtning
34
57
11
46
80
20
Värme
El
81
20
92
38
Administration
Fastighetsförsäkringar1
Avskrivna hyres- o kundfordringar1
49
3
2
72
6
2
1/Osäker
2015_FU_Nyckeltal
siffra – median saknas
Lilliehorn Konsult AB
Administration 2012, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
33 kr/m2
49 kr/m2
65 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Administration
Personalkostnader, styrelse, revisorer, konsulter,
externa tjänster, utbildning, medlemsavgifter, PR
Lokalkostnader, inventarier, datorer,
kontorsmaskiner, telefon, kontorsvaror, fordon
för administrationen
Aktiviteter för planering, upphandling, styrning,
ledning kontroll/besiktning, uppföljning av
förvaltning
2015_FU_Nyckeltal
5
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Administration
Sänker
- Många lgh/tjänsteman
Höjer
- Både teknisk och administrativ
förvaltning
- Få lgh/tjänsteman
- Hög servicenivå
- Hög vakansgrad
- Stor kontraktsomsättning
- Hög ambitionsnivå styrning
- Många lån
- Många lokaler
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Försäkring 2012, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
7,50 kr/m2
10,50 kr/m2
20,00 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Fastighetsförsäkring, bostäder
Försäkringspremie med ev tillägg
Självrisker över 1 basbelopp
Ej ersatta försäkringsskador
2015_FU_Nyckeltal
6
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Felavhjälpande underhåll
Enligt definition
Försäkringsbara reparationer
som ej täcks av försäkringen
Fastighetsförsäkring
Självrisker över 1 Basbelopp
Enligt definition
Felavhjälpande underhåll
0,5 - 1 timme
"enkla reparationer"
Fastighetsskötsel
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Självrisker m m
Skadebelopp
10 Basbelopp
F
Självrisk =
Försäkringskostnad
F
2 Basbelopp
Självrisk =
Försäkrings
kostnad
F
1 Basbelopp
2015_FU_Nyckeltal
1 BB
Felahjälpande
underhåll
Felahjälpande
underhåll
Felahjälpande
underhåll
2 BB
10 BB
Lilliehorn Konsult AB
Försäkringar, premie
Sänker
Höjer
- Byggnadsklass 1 och 2
(stenhus)
- Byggnadsår 1987 och senare
- Byggnadsklass 3 och 4 (trähus)
- Byggnadsår 1946 eller tidigare
- Självrisk
- Värdeår
- Självrisk 20 % av basbeloppet
- Värdeår
2015_FU_Nyckeltal
7
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Värme 2012, fjv, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
101 kr/m2
116 kr/m2
143 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Värmekostnad
Energiavgift, energi- och mervärdesskatt
Fast- abonnemangs- effekt- och förbrukningsavgift
Hetvatten, olja, el, flis, torv, sopor m.m.
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Värmekostnad
Sänker
Höjer
- Byggår efter 1975
- Byggår före 1975
- Hög isolerstandard
- Låg isolerstandard
- Värmeåtervinning, ventilation - Ingen värmeåtervinning
- Drifttid, tidsstyrd ventilation
- Sten- eller betongbyggnad
- Låg rumstemperatur
- Självdrag?
- Drifttid
- Trä- eller plåtbyggnad
- Bra uppföljning av driften
- Hög rumstemperatur
- Dåliga fönster
- Långa drifttider
- Dålig injustering
2015_FU_Nyckeltal
8
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Elförbrukning, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
12 kr/m2
27 kr/m2
50 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Elförbrukning
Fast avgift, effektavgift, förbrukningsavgift
Energiskatt och mervärdesskatt
Belysning gem. utrymmen och tomtmark
Elutrustning i tvättavdelning, bastu,
ventilationssystem, hissar, pumpar m.m.
Hushållsel
El för snösmältning är "Fastighetsskötsel"
El för värme och motorvärmare är
"Värmeförbrukning"
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Värmekostnad
Sänker
Höjer
- Låg installationstäthet
- Självdragsventilation
- Trappautomatik
- Hög installationstäthet
- Mekanisk till- och frånluft
- Mörka trapphus u automatik
- Pensionärer/ensamstående
- Hög andel barnfamiljer
- Liten andel utvändig belysning - Stor kontraktsomsättning
- Ingen hiss
- Ingen gemensam tvättstuga
- Trapphus med fönster
- Mkt utvändig belysning
- Hissar
- Gemensamma lokaler
2015_FU_Nyckeltal
9
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Vattenförbrukning 2012, bost
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
30 kr/m2
35 kr/m2
62 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Vattenförbrukning
Fast avgift
Rörlig avgift
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Vattenförbrukning
Sänker
Höjer
- Pensionärer, ensamstående
- Stora hushåll, 4-5 personer
- Nya vattensnåla armaturer
- Halvautomatiska tvättmaskiner
- Nya tvättmaskiner
- Stor andel tvättmaskiner i lägenheterna
- Inga tvättmaskiner i lägenheterna
- Stort vattenläckage
- Ringa andel vattenläckage
- Gamla armaturer
- Hembränning
2015_FU_Nyckeltal
10
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Tillsyn/skötsel, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
37,00 kr/m2
54,00 kr/m2
78,00 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Tillsyn/skötsel
Yttre skötsel, intern sophantering
Skötsel och drift av tekniska installationer
Bevakning, trafik- och parkeringsvakter
Service, tillsyn, kontakt med hyresgäster
Enklare rep. ( < 1 tim ej specialkompetens)
Fastighetsjour
Personalkostnader
Köpta tjänster t.ex. sotning
Material, transporter
Maskiner, redskap, verktyg, fordon, lokaler
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Snickeri, 10 – 30 min
Enklare reparationer i lägenheter
Trycken, beslag, fönster, dörrstopp, ringklocka,
luckhandtag/knoppar, diverse utbytbar inredning i skåp m m
Utbyte av inredningsdetaljer i lägenheter
Byte/just skärbräda, torkreda, badrumsskåp, spegel,
pappershållare, handdukshängare, vädringsbeslag, krokar.
Åtgärder på lås, brevinkast e t c
Dörrlås/låskista, brevinkast, dörrstängare, låscylinder, ventil,
ventilkedja.
Åtgärd på dörrar, fönster, inredning
Justering dörr, fönster/fönsterdörr, port etc. - Tätning dörrar
och fönster
Byte/montering tätningslist i dörrar/fönster.
Tätning karm/vägg. Åtgärd på dammfilter.
2015_FU_Nyckeltal
11
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
VVS 10-30 min
Arbeten som kan göras utan vattenavstängning e t c
Arbeten med blandare, byte/just luftblandare, utloppspip,
stigarrör, duschslang med tillbehör, propp/kedja/sil, lyftventil
tvättställ, badkarsfront/gavel, lyftknopp och sits WC.
WC - reparationer
Byte/just flottörventil, utloppsanordning, spolcisternventil,
spolcisternlock. Fastsättning WC-stol.
Arbeten med vattenlås, grenledning m.m.
Rensning fram till stam från diskbänk, tvättställ, WC samt
badkar/golvbrunn. Byte vattenlås, avloppsrör, bottenventil.
Tätning av avloppsrör, byte/just insatser/lock till golvbrunn.
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
El, kyl, frys och tvätt: 10-30 min
Arbeten med lampa, säkring, stickpropp etc
Byte säkring/huvudsäkring. Byte/just av ampa/lampkupa.
Arbeten med strömbrytare, vägguttag etc
Byte/just strömbrytare, vägguttag, armatur, kronkontakt
ringklocka, motorvärmare, portlås tidur, elradiator/termostat, TV-uttag/centralantenn, spisfläkt,
torkskåp, brytare, sopsäckväxlare
Åtgärd på hylla, dörrfack etc
Byte/just, lampa, säkring, hylla, låda, dörrfack, lucka.
Åtgärd på säkring, slang etc
Tvättstuga/just säkring/lampa/signallampa, luddfilter o s v
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Tillsyn/skötsel
Sänker
Höjer
- Stora förvaltningsobjekt
- Fjärrvärme
- Inget värmeåtervinning
- Små förvaltningsobjekt
- Egen panncentral, oljeeldning
- Värmeåtervinning, typ FTX
- Självdragsventilation
- Hiss saknas
- Ingen intern sophantering
- Stort antal utspridda aggregat
- Svåråtkomliga installationer
- Intern sophantering
- Liten andel mark
- Lätt att röja snö, maskinell
- Stor andel mark
- Svårt att röja snö
- Låg servicenivå
- Hög servicenivå > 1 tim/lgh,år
- Stor andel planteringsytor
2015_FU_Nyckeltal
12
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Felavhjälpande uh, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
19 kr/m2
28 kr/m2
47 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Felavhjälpande underhåll
Reparationer
= ”Omedelbart” åtgärdade av funktionsbrister
De som vanligen hanteras i system för
felanmälan/arbetsorder
(Sådant som inte ingår i UH-plan)
Reparationskostnader under 1 basbelopp vid
”försäkringsreparationer”
Personalkostnader
Köpta tjänster
Material, transporter
Maskiner, redskap, fordon, lokaler
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Avhjälpande underhåll
Sänker
- Ny fastighet
- VA-ledningar < 20 år
Höjer
- Äldre fastighet
- Äldre VA-ledningar
- Hög ambitionsnivå uh
- God bevakning
- Driftövervakn./ronderingar
- Dåligt planerat underhåll
- Ingen bevakning
- Motiverad personal
2015_FU_Nyckeltal
13
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Sophämtning, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
6,50 kr/m2
12,90 kr/m
19,10 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Sophämtning
Abonnemangsavgifter för fast hämtning
Extraavgifter utöver abonnemang
Container resp. grovsopor
Tidningar, förpackningar mm?
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Sophämtning
Sänker
- Låg taxa 1500 – 1750 kr/240 l
- Låg boendetäthet
Höjer
- Hög taxa 2500 – 3000kr /240 l
- Hög boendetäthet
- Huvudsakligen småhushåll
- Stor andel äldre personer
- Centralsoprum
- Stor andel barnfamiljer
- Hämtning vid entré
- Källsortering
2015_FU_Nyckeltal
14
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Städning, bostäder
Undre kvartil
Median
Övre kvartil
8 kr/m2
14 kr/m2
29 kr/m2
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Städning
Städning ( = inre skötsel)
Vid kombitjänster ca 35-50 % av tiden
Personalkostnader
Lokaler och personalutrymmen
Köpta tjänster
Handredskap och förbrukningsvaror
Städning av gemensamma och tekniska
utrymmen
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Städning
Sänker
Höjer
- Höghus med hiss
- Loftgångshus
- Våtmoppning av trapphus
- Låga hus, 2- 3 våningar
- Traditionell städning
- Stor fönsterarea/trapphus
- Liten fönsterarea/trapphus
- Städfrekvens < 1 gång/vecka
- Glaspartier i trapphus
- Städfrekvens > 1 gång/vecka
- Låg städfrekvens i tvättavd.
- Städning genom boende
- Ensamstående/pensionärer
- Hög städfrekvens i tvättavd.
- Hög andel barnfamiljer
2015_FU_Nyckeltal
15
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Fastighetsavgift, bostäder
Ca 1300 kr/lgh = ca 20 kr/kvm ~ 2 %
Är vad det är!
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Avskrivna fordringar
Medelvärde (SABO) - 2 kr/m2 – nedbruten statistik saknas!
Ovanligt i bostadsrätten
Hyror, reparationer, skador, tilläggstjänster, tillval
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Övriga driftskostnader
Fritidsaktiviteter
Lägenhetsstädning
Bostadsanpassning utöver
bidrag
Ersättning till kabel-TV
operatör
Lagsökning, indrivning,
skatter, straffavgifter
2015_FU_Nyckeltal
16
2015-04-14
Lilliehorn Konsult AB
Sammanfattning
Effektiv kostnadsjakt börjar med att ifrågasätta allt
Riktmärket ska vara de 25% effektivaste företagen
Justering av begrepp kan behöva göras p g a skillnader i
bokföring
Skilda förutsättningar beror bl a på:
Tekniska
Sociala
Kvalitativa och
Lokala förutsättningar
2015_FU_Nyckeltal
Lilliehorn Konsult AB
Sist men inte minst!
Trots det angelägna syftet
nyckeltal är
Indikatorer
2015_FU_Nyckeltal
17