Fossil- oberoende 2030- hur når vi dit?

Fossiloberoende
2030- hur når
vi dit?
Sara Borgström
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
29 april 2015
Vad ska jag prata om?
Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att
”med ett långsiktigt perspektiv samordna
och leda det regionala arbetet med att
förverkliga regeringens politik avseende
energiomställning, minskad
klimatpåverkan och klimatinvesteringar.”
Regeringens mål till år 2020
är:
• 40 procent minskning av
klimatutsläppen*.
• minst 50 procent förnybar
energi.
• 20 procent effektivare
energianvändning.
• minst 10 procent förnybar
energi i transportsektorn.
Västra Götalands mål är:
• 80 procent minskade utsläpp
av växthusgaser till 2030**.
• Minst 60 procent förnybar
energi till 2020.
• 25 procent effektivare
energianvändning till 2020.
 Förslag på nya miljömål
finns.
* icke handlande sektorn. Jämfört med 1990.
** Totala utsläpp. Jämfört med 1990.
Vad händer med kommunnätverket
för energistrategiska frågor?
• De medel Länsstyrelsen haft för att stötta kommunernas arbete
med bland annat energieffektivisering, men även tex
strategiarbete och energismart planering, har upphört.
• Länsstyrelsen har inget uttalat regeringsuppdrag att stötta
kommuner och näringsliv inom energi- och klimatområdet längre.
Däremot har Länsstyrelsen i Västra Götalands län trots detta
bestämt sig för att prioritera just arbetet med att stötta det
strategiska energiarbetet i länets kommuner, men i något
nedskalad form jämfört med tidigare. Förhoppningen är att
möjligheterna ser annorlunda ut framöver.
Får alla informationen?
På gång
• Energieffektivisering som strategi för klimatsmarta kommuner.
Webbinarie 25 maj kl 10. Inbjudan kommer inom kort. Foldern
finns här.
• Energieffektiva storkök. Verktyg för alla aktörer.
28 aug. Länsstyrelsen, BELOK och Göteborgs Stad presenterar
verktyg för beställare, storkökskonsulter,el- och VVS-installatörer,
storkökspersonal mfl.
• Västsverige oberoende av fossila bränslen – en utopi?
13 maj. Chalmersstudie som bas för diskussioner.
Ytterligare om klimatinvesteringsstödet
• Beslut om vårbudgeten i juni.
• Utbetalning av 125 mkr 2015 och 600 mkr per år 2016-2018.
Totalt 1,9 miljarder kronor.
• Utrymme att besluta om 300 mkr redan 2015.
• Åtgärder med störst klimateffekt.
• Åtgärder som bidrar till genomförande av klimatstrategier.
• Åtgärder mer ambitiösa än lagen kräver och samhällsekonomiskt
lönsamma.
• Länsstyrelsen tilldelas roll, ej definierad än. Naturvårdsverket
fördelar för störst klimatnytta.