Planbeskrivning

Dnr 2015.224 211
Antagandehandling
Handläggare: Emil Hjalmarsson , tfn 0322-616367
Foto med bredd:höjd-förhållande1
Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3
Planbeskrivning 2015-12-14
1
1. Inledning
Syfte
Syftet med planen är att bevara befintliga byggnader på fastigheten
Afzeliiskolan 2 som har kulturhistoriskt värde.
Planhandlingar
Planhandlingarna är ”Tillägg till plankarta” samt detta ”Tillägg till planbeskrivning”. Endast ”Tillägg till plankarta” blir juridiskt bindande. En övrig
handling är Fastighetsförteckning.
Efter samråds- och granskningsskedet upprättas också ett Granskningsutlåtande.
Ändring av detaljplan
Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men
att ändringar görs i planens bestämmelser. De nu aktuella handlingarna
blir således komplement till befintliga planhandlingar.
Läge och areal
Planområdet ligger omedelbart norr om Norra Ringgatan, öster om
Prästgårdsvägen och söder om Brunnsparken, ca 200 meter norr om
stadskärnan.
Markägare
All mark är privatägd.
2. Tidigare ställningstaganden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-15 SBN § 172 Dnr
2014.244 SBN om planändring för Afzeliskolan 2.
Detaljplaner
För området gäller följande detaljplan DP 407 (1972-08-17) Fastigheten
är planlagd för bostäder i två våningar.
”Stadsägan har utlagts för bostadsändamål med en byggnadsrätt som
svarar mot de befintliga byggnaderna.”
”Inom B betecknat område får den sammanlagda byggnadsytan uppgå
till högst 300 m2 och får på denna yta uppföras en huvudbyggnad samt
gårdsbyggnader för garage och förråd.”
Man kan säga att man gjorde vad man förr kallade ”Skräddarsydd” plan.
Genomförandetiden har gått ut för ovanstående planer. Den nya
detaljplanen blir ett komplement till de äldre planerna i berörda delar.
Översiktsplan
I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de
motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse.
I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) har området beteckningen ”Område med detaljplan/detaljplanearbete
pågår”. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Program
Enligt plan- och bygglagen 5:10 kan kommunen, om man bedömer att
det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu aktuell
detaljplan inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs.
3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
2
Fornlämningar/kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
Riksintressen
Bebyggelseområden
Bostäder
Kulturhistorisk beskrivning
Fastigheten Afzelieskolan 2 hette tidigare Nolby Prästegård 1:9. Den
avstyckades från kyrkans mark(Alingsås Prästegård 1:5) 1940. Tomten
var tidigare arrenderad. På en karta från 1856 ser vi att området har
beteckningen ”Alingsås Prestegårds egor”. En allé finns i Nygatans
förlängning som motsvarar dagens gatusträckning. Alingsås Landskyrka
har medeltida anor. Den var tidigare sockenkyrka i Alingsås forna
landsförsamling. Marken införlivades 1952 med stadsområdet.
Boningshuset
Huset är placerat i mitten på den stora tomten. Entrésidan vetter mot
Prästgårdsgatan och den gamla allén.
Det finns inga nybyggnadsritningar i kommunens arkiv. Boningshuset är
troligen byggt kring 1920-talet. 1955 lämnas bygglov för en ny utvändig
trappa samt vissa inre ändringar. Huset har två våningar med inredd
mansardvåning. Taket är ett brutet sadeltak, sk mansardtak, täckt med
brunrött glacerat tegel.
3
Huvudfasaden (entrésidan) förstärks av en kraftig mittrisalit i husets hela
höjd. Motstående sida mot gården har en frontespis något lägre än
huvudfasadens utbyggnad. På byggnadens kortsida mot väster finns en
tillbyggnad i en våning med förhöjt mittparti med sadelltak som flankeras
av balkongräcken på båda sidorna.
Fasaden är klädd med ljusgult målad locklistpanel i trä. Fönstren har
korspost med fyra eller sex lufter. De har en enkel grönmålad omfattning.
De yttre trapporna har räcken med kraftiga stolpar.
Bygglovsritning 1955
Lillstugan
Byggnaden ligger i tomtgräns i det sydvästra hörnet av tomten. Den är i
en våning med inredd vind. Taket är brutet sadeltak täckt med enkupigt
rött tegel. Mot trädgården finns en takkupa i takfallet. Huset är påfallande
smalt med en ännu smalare tillbyggnad mot trädgården. Fasaden har
rödmålad locklistpanel. Fönstren i bottenvåningen har två lufter utan
spröjs medan de mindre fönstren i vindsvåningen har två lufter med
spröjs.
Boningshuset karaktäriseras av symmetriskt uppbyggda fasadelement
som genom sin omfattande volym samverkar med den omfångsrika
trädgården och de äldre stora träden. Tillsammans med den röda
lillstugan och jordkällaren finns här en en mycket intressant
bebyggelsemiljö.
4
Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse
Afzeliiskolan 2 finns med i kommunens kulturmiljöprogram (KMP) där
den anses visa på den äldre bebyggelsestruktur som fanns strax utanför
stadens ringgator med större trädgårdar runtom. Få miljöer av den
karaktären finns kvar idag. De tre byggnaderna: bostadshuset, lillstugan
och jordkällaren utgör tillsammans med den stora trädgården en miljö av
stort kulturhistoriskt intresse.
De tre byggnaderna – bostadshuset, lillstugan och jordkällaren ges en
skyddsbestämmelse -q i plan. Grindstolpar samt smidesgrind är viktiga
detaljer att behålla, vilka bidrar till den kulturhistoriska helhetsmiljön.
Alla byggnader skall behandlas varsamt och hänsyn ska tas till
byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden. För byggnader med stort
kulturhistoriskt värde, byggnader som ingår i kommunens
kulturmiljöprogram, gäller dessutom att de inte får förvanskas. De ska
också underhållas så att dess särskilda värden bevaras. Plan och
bygglagen kap 8.
5
Utsnitt med den grönmarkerade kulturmiljön i ”Kulturmiljöer
Landsförsamlingen” i kommunens Kulturmiljöprogram.
Komplementbyggnader
m.m.
När det gäller en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är
bygglovsbefriade (bl.a. att bygga komplementbostadshus eller
komplementbyggnad, s.k. friggebod). I vissa fall kan dessa uppföras på
mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (s.k. prickmark).
Kontakta kommunens bygglovsavdelning för aktuella och mer
detaljerade regler för dessa åtgärder.
Teknisk försörjning
Vatten/avlopp
Området är anslutit till kommunalt vatten och avlopp.
4. Konsekvenser
Miljö
Naturmiljö
Förändringen avser ett detaljplanerat område där marken redan är
ianspråktagen.
Kulturmiljö
Planen innebär att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas.
Behovsbedömning
Ställningstagande
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § för aktuell detaljplan. Kommunen har
bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid
behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen
särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed
bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt
planområde.
5. Administrativa frågor
6
Genomförandetid
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. När nu aktuellt
tillägg vunnit laga kraft kommer det att ha en genomförandetid på fem år
efter det datum tillägget vann laga kraft.
PBL-version
Planarbetet påbörjades efter 2015-01-01 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.
Handläggning
Planläggningen sker med standardförfarande. Detta förfarande kan
tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse och inte heller kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Förfarandet inleds med ett samrådsskede med
de som är berörda.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter antas planen av samhällsbyggnadsnämnden.
Planavgift
För den underliggande detaljplanen som fortsätter att gälla kommer
planavgift att tas ut i samband med bygglov.
6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet innebär
ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats.
Ansvarsfördelning
Varje fastighetsägare ansvarar för åtgärder på sin kvartersmark. Alingsås
kommun ansvarar för samtliga åtgärder på allmän platsmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Skyddsbestämmelser
Skyddsbestämmelsen för byggnader med q-märkning i detaljplanen är
bindande för alla framtida ägare av fastigheten.
Ekonomiska frågor
Ändring av befintlig
detaljplan
Kommunen bekostar arbetet med att ta fram tillägget till befintlig
detaljplan.
Anläggningar och
byggnader på
kvartersmark
Fastighetsägaren bekostar alla anläggningar på kvartersmark samt
renoverings- och underhållsarbeten på samtliga byggnader inom
kvartersmarken.
Ersättning
De restriktioner som föreslås i form av skyddsbestämmelser (så kallade
q-bestämmelser) ger en rättighet för fastighetsägare att komma in med
anspråk på ersättning. Detta innebär inte någon automatisk rätt till
ersättning.
Ersättning kan enbart bli aktuellt i de fall då pågående markanvändning
på grund av skyddsbestämmelserna avsevärt försvåras.
Vid rivningsförbud kan ersättning bli aktuell om värdeminskningen för
fastigheten blir betydande.
Ersättningsanspråk måste lämnas in inom två år från det att detaljplanen
7
vunnit laga kraft.
Tekniska frågor
Utredningar
Inga geotekniska undersökningar har gjorts i samband med
planändringen. Inför detaljprojektering av kvartersmarken
(husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) erfordras ytterligare undersökningar.
Medverkande
Tillägget till befintlig detaljplan har utarbetats under medverkan av
representanter från samhällsbyggnadskontoret.
Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med
exploateringsavdelningen.
Planavdelningen
Emil Hjalmarsson
Antagandedatum:
Planarkitekt
Lagakraftdatum:
8