FDUV:s verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse
2014
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Verksamheten 2014
1.1
FDUV:s verksamhet
1.2
FDUV år 2014
1
1
1
2. Samarbete förbund–förening
2.1
Stöd i närsamhället
2.2
Etiskt forum
3
3
4
3. Fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter
3.1
Lägerverksamhet
3.2
Fritidsverksamhet
3.3
Idrott och Motion
4
4
5
5
4. Kurser
6
5. Multisensorisk verksamhet
6
6. Lärum
6.1
6.2
7
8
8
Pedagogisk utveckling
Lärum-förlaget
7. LL-verksamhet – Lättläst
7.1
LL-Center
7.2
LL-Bladet
9
9
10
8. Projekt och utvecklingsverksamhet
8.1
Finlandssvenska LL-bearbetningar
8.2
Kom i kapp
8.3
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal
8.4
Lättläst it enligt Tikas
8.5
Styrka genom nätverk
8.6
Skräddarsydd boendeservice
8.7
Nordiskt nätverk kring lättläst
8.8
Läsombud–Lukutuki
8.9
Platsen är ledig
11
11
11
11
12
12
13
15
15
16
9. Information och Publikation
16
10. Samarbete med andra organisationer
17
11. Nordiskt samarbete
18
12. Internationellt samarbete
18
13. Utvecklingssamarbete i Kenya
19
14. Organisationsverksamhet
19
Specifikationer
21
Sammanfattning av DUV-föreningarnas fritidsverksamhet 2014
Balansbok 1.1–31.12.2014
FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f.
FÖRBUNDSKANSLIET:
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 HELSINGFORS
TELEFON:
(09) 43 42 36 0
E-POST:
WEBBPLATS:
[email protected]
www.fduv.fi
VASAKANSLIET och LÄRUM:
Handelsesplanaden 20 A
65100 VASA
TELEFON:
(06) 319 56 50
(06) 319 56 51 (LÄRUM)
E-POST:
WEBBPLATS:
[email protected]
www.larum.fi
FDUV:s förbundsstyrelse 2012–2014:
ORDFÖRANDE:
Nils Torvalds
VICE ORDFÖRANDE:
Beatrice Wahlström
Ossian Wassborr
ORDINARIE MEDLEMMAR:
Susan Enberg
Christel Granholm-Hagen
Gösta Höijer
Benita Ivars
Inger Karlsson
Åsa Krook
Gunilla Sandelin
Birgitta Spåra
Jonne Tallberg
Gun-Britt Östman
ERSÄTTARE:
Benita Johans
Majvor Wärnå
Sylvan Höijer
Katarina Källberg
Ant Simons
Nanny Sundström
Robert Helin
Lars-Erik Backman
Ulrica Sund
Margit Westerlund
FDUV:s fullmäktige 2012–2014:
Från föreningar inom FDUV
ORDINARIE MEDLEMMAR:
Östra Nyland
Gunvor Flykt, ordförande
Mellersta Nyland
Mauri Nyqvist
Västra Nyland
Leif Ekholm
Kimitonejden
Leila Sundqvist
Västra Åboland
Gunilla Fröberg
Åland
Mikael Holm
Sydösterbotten
Ann-Charlotte Åkerman
Vasanejden
Majvor Neuman
Nykarleby
Ralph Ström
Jakobstadsnejden
Mikaela Asplund
Karlebynejden
Christina Omars
Steg för Steg
Erik Weyand
ERSÄTTARE:
Göran Sjöström
Sarah Rizzo
Krister Stenroos
Harriet Mattsson
Susanne Agge
Ann-Britt Alén
Gunvor Gullans
Monica Johnson
Mirja Sundqvist
Micaela Svenlin
Jarl Haga
Anders Ranta-Aho
Från den kommunala sektorn, den kyrkliga verksamheten inom Borgå stift och områden inom
undervisning och sociala tjänster samt sakkunniga medlemmar:
Maria Helsing
Björn Öhman
Sixten Snellman
Stefan Näse
Kristina Jansson-Saarela
Petra-Mari Kaske
FDUV:s PERSONAL I HELSINGFORS
verksamhetsledare
Lisbeth Hemgård
ekonomichef
Martin Bengtström
administrativ planerare
Anne Wetterhoff
informatör
Laura Rahka
verksamhetschef
Monica Avellan
fritidskoordinator
Jon Jakobsson
projektkoordinator
Marita Mäenpää
projektkoordinator, boendeprojekt Elina Sagne-Ollikainen, moderskapsledig från 20.1.2014
vik. projektkoordinator, boendeproj. Johanna Warius, 13.1–8.6.2014
vik. projektkoordinator, boendeproj. Nonni Mäkikärki, från 1.8.2014
projektledare, boendeprojekt
Annette Tallberg
vik. redaktör LL-Center
Solveig Arle
redaktör LL-Bladet
Maria Österlund
projektledare, läsombudsprojekt
Johanna von Rutenberg
projektledare, Lättläst it
Carina Frondén
kontorsbiträde
Kari Lautjärvi, studieledig 1.1–31.5.2014
kontorsbiträde
Isa Moisio, 1.2–31.5.2014, från 1.9.2014
assistent för lägerverksamhet
Elin Andersson, 5.5–31.7.2014
Steg för Steg rf
verksamhetssekreterare
vik. verksamhetssekreterare
projektkoordinator
Sofia Jernström, moderskapsledig
Elin Andersson
Carl Lindgren
FDUV:s PERSONAL I VASA
verksamhetschef
pedagogisk handledare
vik. pedagogisk handledare
pedagogisk handledare
regional koordinator
projektkoordinator
kanslist
Marlene Ahlberg
Ulla Stina Åman
Sofie Vikström, till 30.4.2014
Malin Beijar, från 17.2.2014
Annika Martin
Tina Holms
Ann-Christin Hagstrand
MEDLEMSFÖRENINGAR
Antal medlemmar
DUV i Östra Nyland rf
DUV i Mellersta Nyland rf
DUV i Västnyland
DUV i Kimitonejden rf
DUV i Västra Åboland rf
DUV på Åland rf
DUV i Sydösterbotten rf
DUV i Vasanejden rf
DUV i Nykarleby rf
DUV i Jakobstadsnejden rf
DUV i Karlebynejden rf
Steg för Steg rf
Inalles
141
300
216
90
169
359
232
349
209
313
177
132
2687 medlemmar
FDUV är medlem i följande organisationer:
Centralförbundet för barnskydd
Handikappforum
Handikapphistoriska Sällskapet
Inclusion Europe
Inclusion International
Kehitysvammaliitto
KePa – Servicecentrum för utvecklingssamarbete
Nordiska Samarbetsrådet för Utvecklingshämmade (NSR)
Penningautomatföreningen RAY
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
SOSTE – Finlands social och hälsa rf
SPERES – Finlandssvenskt Specialpedagogiskt Resurscenter
Studiecentralen Svenska Studieförbundet
Vammaiskumppanuus – Samverkan inom funktionshinder
VATES-stiftelsen
_____________________________________________________________________
Förbundsstyrelsen framför sitt varma tack för det stöd förbundet fått såväl av DUV:s medlemmar som
av olika institutioner i det finländska samhället. Likaså framför förbundsstyrelsen sitt varma tack till
alla dem som ekonomiskt bidragit till förbundets strävanden.
Verksamhetsberättelse år 2014
1. VERKSAMHETEN 2014
1.1 FDUV:s verksamhet
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV) är en handikapporganisation med
verksamhet i hela Svenskfinland.
FDUV bildades redan 1971 i sin nuvarande form, då med enbart en anställd. Under
åren har förbundet vuxit och har idag drygt 20 anställda. FDUV:s främsta uppgift är att
bevaka utvecklingsstördas och deras familjers intressen. FDUV:s fritid och läger, Lärum,
LL-Center, är uppskattad verksamhet som är väl kända i Svenskfinland.
FDUV har tolv medlemsföreningar och cirka 2 700 medlemmar men vi erbjuder många
fler personer tjänster; personer med flerfunktionsnedsättning med stort stödbehov till
personer med läs- och skrivsvårigheter som har ett mindre stödbehov, får i dag stöd via
vår verksamhet.
FDUV är en viktig plattform för personer med utvecklingsstörning, för anhöriga och för
personal inom omsorgen och personal inom skolvärlden. FDUV informerar, utbildar och
påverkar attityder på svenska i Finland.
1.2 FDUV år 2014
År 2014 var för FDUV ett jubileumsår, förbundet fyllde 60 år. I och med jubiléet ville vi
förnya vår framtoning och också förnya våra arbetsmetoder. Vår ambition var att synas på
ett nytt sätt, aktivt delta i samhällsdebatten och samarbeta med andra organisationer
kring olika frågor. FDUV har också tidigare satsat på synlighet, men under detta år har vi
förnyat vår logo, vår webb och aktivare deltagit i den allmänna samhällsdebatten via
sociala medier. De sociala medierna har inneburit en tätare kontakt till massmedierna
och vår röst har genom detta hörts mer i hela Svenskfinland. För förbundet har det haft en
stor betydelse att våra synpunkter har uppmärksammats.
Processen kring olika lagstiftningsändringar har varit en stor utmaning för FDUV under
året. Både lagstiftningen kring självbestämmande, socialvården, handikappservicen och
småbarnspedagogiken har omarbetats. Det har krävt en aktiv bevakning där FDUV tagit
ställning till många olika frågor via utlåtanden, bloggar, uttalanden i massmedierna
och via Facebook. I och med alla förändringar har också Kårkulla samkommuns fortsatta
roll som serviceproducent diskuterats och olika aspekter på hur framtidens tjänster
kan se ut i Svenskfinland har dryftats. Vårdreformens vara eller icke vara har också krävt
en del uppföljning och diskussioner. Mycket av lagstiftningen och reformerna fullföljdes
inte under året utan senarelades och Finland har fortfarande inte ratificerat FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
1
Under våren hade FDUV möjlighet att kommentera Kårkulla samkommuns kommande
anhörigstrategi. Strategin är ett välkommet dokument som utvecklar samarbetet mellan
anhöriga och personal. I maj och juni besökte FDUV:s verksamhetsledare tillsammans med
annan personal föreningarna för att diskutera samarbetet mellan föreningarna och
förbundet. En enkät hade sänts i förväg till alla föreningar om dels deras egen verksamhet
och dels deras syn på förbundets verksamhet. Vårt nya målprogram för åren 2015–2017
baserade sig också delvis på enkätens resultat. Målprogramsarbetet fortsatte på FDUV:s
personaldagar och i styrelsen.
I oktober firade FDUV sitt 60-årsjubileum på G18 i Helsingfors. Närmare 200 gäster
deltog och stämningen var festlig. Som festtalare hade vi bjudit in författaren och
programledaren Mark Levengood. Efter jubileumsfesten samlades cirka 100 medlemmar
till en kongresskryssning till Stockholm. Under förbundskongressen, som hölls på fartyget,
valdes musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd från Vasa till ny ordförande för den
kommande treårsperioden. Också en ny styrelse och fullmäktige valdes för åren 2015–
2017. Flera nya medlemmar valdes men också gamla erfarna medlemmar återvaldes.
I december överraskades förbundet av en inbjudan till presidentens självständighetsmottagning den 6 december, FDUV:s fullmäktigeordförande Gunvor Flykt och
verksamhetsledaren fick en inbjudan till mottagningen som erkännande för ett synligt och
gott arbete för personer med utvecklingsstörning.
Förbundets verksamhet har ökat särskilt då det gäller projektverksamheten. Under
2014 pågick sju större projekt och några mindre projekt. Bland annat Lärums position
stärktes genom flera nya projekt. Den löpande kursverksamheten har minskat, de flesta
kurser erbjuds via olika projekt. När det gäller FDUV:s löpande verksamhet har
anpassningskurserna och den multisensoriska verksamheten minskat. Detta har skett dels
på grund av förändrade bidragssystem och dels på grund av att kommunerna inte längre
har råd att köpa tjänster.
Det är lättare att få projektfinansiering, men det gör också förbundets arbete mindre
långsiktigt och förbundets administrativa helhet lider av så många finansieringskällor.
Varje projekt förutsätter en mer detaljerad planering och rapportering och dessutom en
ekonomisk uppföljning som betyder mer arbete för den redan ansträngda
administrationen. Förbundets ekonomi är i balans, men detta har förutsatt en minskning
av verksamhet och en direkt avveckling av verksamhet som tidigare finansierats av
kommunerna.
Under verksamhetsåret fick FDUV RAY-bidrag för ett nytt projekt, Platsen är ledig, vars
syfte är att stödja ungas inträde i arbetslivet. Dessutom förlängdes de tidigare projekten
Lättläst it och Styrka genom nätverk med ett år.
Förbundet gjorde under räkenskapsåret en vinst på 128 424,72 euro. Den ordinarie
verksamhetens totala kostnader uppgick till 2 120 476,19 euro. De budgeterade
kostnaderna var 2 321 171 euro.
Motsvarande förverkligade intäkter var 1 481 746,14 euro, och budgeten 1 673 673
euro. Den ordinarie verksamhetens resultat har förbättrats med cirka två procent jämfört
med föregående år.
2
2. SAMARBETE FÖRBUND–FÖRENING
Samarbetet mellan förbundet och föreningarna har stärkts via aktiv kontakt med
föreningarna. Under det gångna året gjordes en enkät till alla föreningar om dels deras
egen verksamhet och dels deras syn på förbundets verksamhet. Förbundet besökte alla
föreningar och diskuterade svaren, möjliga förbättringar och idéer inför utformandet av
målprogrammet 2015–2017.
I oktober ordnade förbundet sin förbundskongress ombord på Viking Line i samband
med förbundets 60-årsjubileumsfest.
Under verksamhetsåret har tio månadsbrev skickats till föreningarna. Förbundet har
även fortsatt att introducera det gemensamma medlemsregistret för föreningarna och
hjälpt till med föreningarnas webbplatser.
Fritidsverksamheten har varit mycket aktiv under 2014 (se separat sammanfattning av
DUV-föreningarnas fritidsverksamhet 2014). DUV-föreningarna har under 2014 själva
förhandlat med kommunerna gällande finansiering av fritidsverksamheten. En del
föreningar har önskat hjälp med förhandlingarna och då har förbundets personal
engagerats.
2.1 Stöd i närsamhället
Stöd i närsamhället har under 2014 varit en fortlöpande verksamhet med syftet att stödja
personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga att engagera sig i närsamhället. I
verksamheten betonas vikten av att ge information om samhällets stöd och service till den
primära målgruppen, personer med utvecklingsstörning, deras föräldrar och anhöriga.
Under 2014 fästes särskild uppmärksamhet vid livssituationen för äldre personer med
utvecklingsstörning och deras anhöriga. Ett seminarium ordnades i Helsingfors och ett i
Vasa för både personal och föräldrar. Huvudföreläsare var specialrådgivare Frode K Larsen
från Utviklingshemning og aldring, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i
Norge. Under året ordnades tre träffar för äldre föräldrar och anhöriga som har vuxna
barn med funktionsnedsättning, en Må bra-dag i Karis och en i Borgå samt en föreläsning
om arv, testamente och intressebevakning i Närpes.
FDUV deltar i nätverket (KVANK) som arbetar med frågor kring utvecklingen av arbetsoch dagverksamheten för personer med utvecklingsstörning. Förbundet är medlem i
styrgruppen för Vates-stiftelsens svenskspråkiga RAY-finansierade projekt, Aktivera
resurser, som bevakar och samlar kunskap om svenskspråkiga personer med
funktionsnedsättning och deras ställning på arbetsmarknaden.
FDUV är medlem i en finskspråkig arbetsgrupp som arbetar för att få kvalitetskriterier
för Första information i Finland enligt en modell från Irland. Gruppen har arbetat vidare
med en rekommendation som anpassas till finska förhållanden. FDUV:s personal har hållit
en föreläsning på yrkeshögskolan Arcada om första information för blivande barnmorskor.
3
För sjätte året i följd arrangerades en svenskspråkig temadag om funktionshinder.
Huvudarrangör var Samarbetsförbundet kring funktionshinder, SAMS. FDUV var en av
medarrangörerna.
2.2 Etiskt forum
FDUV:s etiska forum verkar som en egen samarbetsgrupp inom verksamheten Stöd i
närsamhället. Etiskt forum har som mål att ta upp situationer där funktionsnedsatta
personers rättigheter kränkts. Syftet är att påverka, informera och förändra livssituationen
för personer med utvecklingsstörning. Etiskt forum har ändrat sin verksamhet under de
senaste åren på grund av att kontakten till forumet har minskat. Tyngdpunkten har lagts
på att skapa och möjliggöra dialog mellan anhöriga, personal och brukare genom
arrangemang av så kallade etiska kvällar. Under år 2014 ordnade Etiskt forum etiska
kvällar kring tystnadsplikt och sekretess för anhöriga och personal i Korsholm, i
Mariehamn och i Raseborg.
I Etiskt forum deltar representanter för FDUV, föreningen Steg för Steg, Kårkulla
samkommun, Borgå Stift och Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening.
3. FRITIDS- IDROTTS -OCH KULTURAKTIVITETER
3.1 Lägerverksamhet
Under 2014 arrangerade FDUV 29 lägerperioder för personer med utvecklingsstörning
(barn-, ungdoms- och vuxenläger, temaläger, semesterveckor, avlastningsläger). Intresset
för lägren har varit stort och lägren har varit välbesökta. Målet med mindre lägergrupper
har uppnåtts. Ledarantalet har ökat från tidigare år vilket kan förklaras av att grupper med
större hjälpbehov har deltagit flitigt i lägerverksamheten. Från 2014 är dygnspriset
detsamma oberoende av om deltagarna får understöd av hemkommunen eller ej. Detta
har medfört en liten minskning i deltagarantalet i Nyland och Åboland medan det inte har
påverkat deltagandet i Österbotten.
Målet för FDUV:s sommarverksamhet har varit att erbjuda personer med
utvecklingsstörning möjlighet till meningsfull sommarvistelse och semester.
Sommarlägren fungerar också som en form av avlastning för föräldrar och som träning för
personer med utvecklingsstörning att vara borta hemifrån.
Den 11–14 september arrangerades i samarbete med Försvarsutbildningsföreningen
ett militärläger i Syndalen med deltagare från Nyland, Åboland och Österbotten.
I samband med en rekreationshelg för föräldrar arrangerades på Kuntokallio den 3–5
oktober ett veckoslutsläger för barn med särskilda behov och för deras syskon.
4
Det sammanlagda antalet deltagare i läger, resor och veckoslutsaktiviteter under 2014
var cirka 418 och antalet ledaranställningar var cirka 270. Verksamheten finansierades
med kommunala medel, fondmedel och deltagaravgifter.
Sammanfattning av läger och resor samt veckoslutsaktiviteter 2014, se specifikation.
3.2 Fritidsverksamhet
En meningsfull fritid är en mycket viktig stödfunktion i en lyckad samhällsintegrering. För
individen bidrar fritiden till ett rikare socialt liv och förhindrar isolering och utslagning.
Samtliga DUV-föreningar har under året haft ett varierande och omfattande utbud av
fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning. Strävan har
varit att planera fritiden med normalisering och medbestämmande som vägledande
principer. Samarbetet med olika sektorer i samhället är viktigt då man ger personer med
utvecklingsstörning tillgång till olika slag av fritids- och kulturutbud i samhället.
De kommunala sparåtgärderna har ändå under det gångna året påverkat
möjligheterna till en meningsfull och högklassig utveckling av fritidsverksamheten i DUVföreningar på vissa orter.
Under året har man i den mån det är möjligt strävat efter att utveckla den individuella
fritiden med hjälp av stödpersoner. Särskilt fritidsbehovet hos personer med svår
utvecklingsstörning har uppmärksammats. Under året har idrott och motion för personer
med utvecklingsstörning fått större uppmärksamhet i DUV-föreningarna.
Under 2014 fick cirka 1 224 personer med utvecklingsstörning något slag av fritidsservice. Cirka 172 ledare, stödpersoner och frivilliga har varit engagerade i verksamheten.
Verksamheten i föreningarna finansierades huvudsakligen med stöd från olika fonder
och från FDUV, med kommunala stöd och föreningarnas egna medel.
3.3 Idrott och motion
FDUV arrangerade ett vinterveckoslut för familjer och för personer med utvecklingsstörning på Peurunka badhotell den 21–23 februari 2014. I veckoslutet deltog 49 personer
från Nyland och Österbotten.
DUV-föreningarna arrangerade motions- och idrottsverksamhet för personer med
utvecklingsstörning inom ramen för sin fritidsverksamhet. De vanligaste aktiviteterna har
varit simning, gymnastik, bowling, boccia, innebandy, friidrott, idrottsdagar, friluftsdagar
och dans. DUV-föreningarna arrangerar en del av sin motionsverksamhet i samarbete med
kommunernas idrottsnämnder eller idrottsföreningar.
FDUV har representation i centralorganisationen för handikappidrotten i Finland,
Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf.
5
4. KURSER
Målet för kursverksamheten är att öka medvetenheten och ge bättre kunskap om stöd
som underlättar vardagen hos personer med funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.
Seminarierna och föreläsningarna ordnas delvis i samarbete med andra organisationer.
Målgruppen för FDUV:s kursverksamhet är familjer i Svenskfinland, men också
personal som ger stöd eller service till familjer där det finns ett barn, en ungdom eller en
vuxen med utvecklingsstörning eller andra inlärningssvårigheter.
De flesta kurser som ordnades under verksamhetsåret utgjorde en del av något
pågående projekt vid FDUV. Inom projekten Skräddarsydd boendeservice och Styrka
genom nätverk erbjöds både anhöriga och personer med utvecklingsstörning kurser.
Under verksamhetsåret fortsatte samarbetet med Svenska semesterförbundet,
Folkhälsans förbund och Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf.
Kurser som inte direkt hänför sig till något projekt var bland annat en
språkträningskurs enligt Karlstadmodellen som ordnades i Kronoby. Målgruppen var
familjer med barn med språkstörning.
Hösten 2014 ordnades i samarbete med Folkhälsans förbund rekreationsdagar i Sibbo
för föräldrar och samtidigt ordnades ett barnläger för familjerna som deltog i
rekreationsdagarna. I samarbete med Folkhälsans förbund ordnades också en
rekreationshelg på Norrvalla i Vörå för familjerna.
I april arrangerades i samarbete med 22 andra finlandssvenska aktörer en kulturdag
för alla barn på Annegården i Helsingfors. FDUV deltog med sensotekets mörka rum som
visat sig vara ett omtyckt koncept.
Sammanfattning av kursverksamheten 2014, se specifikationer.
5. MULTISENSORISK VERKSAMHET
Under verksamhetsåret 2014 har FDUV haft två multisensoriska center, sensotek, ett i
Vasa och ett i Helsingfors. De är främst avsedda för flerfunktionshindrade personer,
personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med autism eller
autismliknande tillstånd.
Sensoteket i Vasa har haft cirka 490 besökare. Ungefär 85 procent av besöken var
besök av personer med funktionsnedsättning, vilket är en ökning från föregående år. En
del smågrupper och en del enskilda personer har kommit på regelbundna besök. På
Barnkonventionens dag i november hade Sensoteket i Vasa öppet hus med många
besökare. Under hösten ordnades sex ljusworkshoppar med totalt 27 deltagare i
Sensoteket i Vasa. Deltagarnas konstverk, dvs. fotografierna som togs då deltagarna
målade med ljus i ett mörkt rum, ställdes ut i Vasakansliet i december.
Sensoteket i Helsingfors har främst haft studiebesök. Sensoteket besöktes av
studerande inom pedagogik, samhällspedagogik, social- och hälsovård samt
ungdomsarbete (Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors
6
universitet, yrkeshögskolan Novia, yrkeshögskolan Arcada och yrkesskolan Prakticum) och
personal från handikapporganisationer och äldreomsorgen samt skol- och daghemsgrupper och deras personal. Under verksamhetsåret besöktes Sensoteket även av några
finskspråkiga grupper. De enskilda besöken har minskat så som planerat.
Sensoteken hyr ut och sprider information i hela Finland om bolltäcket, bolldynor,
bollvästar och den nya produkten knätäcket. Produkterna, som kan köpas genom Lärumförlaget, är rogivande och sinnesstimulerande hjälpmedel som ökar kroppsmedvetenheten. Under 2014 hade sensoteken totalt 17 uthyrningar med en genomsnittlig
uthyrningstid på cirka tre veckor.
6. LÄRUM
Lärum erbjuder handledning och information kring lättläst litteratur, läromedel för elever i
behov av stöd, facklitteratur om olika funktionsnedsättning och specialpedagogik,
sinnesstimulerande material samt pedagogisk utveckling.
Huvuduppgiften för Lärum är att visa på möjligheter till goda undervisningsarrangemang för elever i behov av stöd. Det innefattar också skapandet av nätverk mellan
skolan och anhöriga liksom konsultativt arbete inom skolan, främst gällande olika teman i
anslutning till integrerad undervisning. Arbetet sker huvudsakligen inom den
grundläggande utbildningen, men även inom förskola och andra stadiets utbildning. Också
vuxna med läs- och skrivsvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning är viktiga
målgrupper. Verksamhetsområdet är hela Svenskfinland och verksamheten stöds av RAY.
Lärum har under året informerat om aktuella teman bland annat via e-postlistan
Interaktion och via sin webbsida. Under året delade Lärum 47 nyheter på sin
Facebooksida, som vid slutet av året följdes av uppemot 200 personer.
Under våren arbetade den ordinarie pedagogiska utvecklaren till stor del med
projektet Läsförståelse genom strukturerade textsamtal (se punkt 8.3). Därför anställdes
en vikare på deltid. Vikarien hade ansvar för att handleda lärare som tog kontakt, att
skapa digitala övningar och ha hand om materialutställningen.
Samarbetet med Lärum-förlaget fortsatte under året. Samarbetet skedde bland
annat i form av medverkan vid utställningar och studiebesök, handledning av lärare och
föräldrar, utvecklings- och informationsarbete kring materialen Solklart och Jag i
samhället. Digitala övningar till serien Jag i samhället publicerades till Educamässan 2014.
Lärum har samarbetat med FDUV:s projekt Styrka genom nätverk genom att medverka vid
föräldraträffar där skolfrågor har varit aktuella.
År 2014 erhöll Lärum ett projektstöd från RAY:s program Platsen är ledig samt en
fortsättning på projektet Lättläst it enligt Tikas (se punkt 8.4). Målet med programmet
Platsen är ledig är att stödja ungas inträde i arbetslivet. En ung arbetslös pedagog
anställdes för att sköta handledning kring digitala läromedel, appar och pekplattor (se
punkt 8.9).
7
6.1 Pedagogisk utveckling
Under 2014 påbörjades ett nytt projekt inom pedagogisk utveckling, som handlar om att
göra anpassade läromedel i läsämnen för grundskolans högre årskurser, som en
fortsättning på Solklart-materialet för lågstadiet. Under projektets första år bestod arbetet
av att ta kontakt med speciallärare i högstadierna i Svenskfinland för att få en bild av vilka
behoven är och i vilket format materialet borde utföras. Kontakter skapades till läromedelsförfattare och en utbildning för läromedelsförfattare planerades i samråd med
Utbildningsstyrelsen och Läromedelsgruppen vid Svenska Kulturfonden. De första
materialen som ska komma ut är en vidare anpassning av serien Jag i samhället, delvis
med symbolstöd i form av InPrint- och SymWriterfiler. I samarbete med Opike görs också
en fortsättning på Solklart Historia för åk 6. Dessa båda produkter kan komma ut redan i
slutet av 2015 eller i början av 2016 eftersom de grundar sig på nuvarande läroplan och
inte nämnvärt ska uppdateras till läroplan 2016.
Projektet stöds med medel från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Lärums pedagogiska utvecklare medverkade som sakkunnig inom lättläst och
specialpedagogik i Utbildningsstyrelsens läroboksprojekt för högstadiet (kemi och
historia).
6.2 Lärum-förlaget
Lärum-förlaget ger ut och förmedlar läromedel, lättläst litteratur och facklitteratur kring
funktionsnedsättning. Förlaget erbjuder framför allt produkter för svenska specialundervisningen i Finland. De rikssvenska produkter som kan användas i den finlandssvenska
skolan förmedlas via Lärum-förlaget.
Under året har den egna produktionen bestått av fyra nya lättlästa böcker: LL-bearbetningar av de finlandssvenska romanerna Orgelbyggaren (Robert Åsbacka), Där vi en
gång gått (Kjell Westö) och Tusenblad (Birgitta Boucht), samt originalverket Tårar, kärlek,
efterrätter av Birgitta Boucht, en produkt inom Lättläst it: Lättläst om e-post, och två
material inom serien finlandssvenska kartläggningsprodukter: Frida och djuren,
kartläggning av läsförståelse i åk 2 samt Fyra toner på dragspelet, kartläggning av
läsförståelse för åk 3.
Under Educamässan i januari2014 delade Lärum-förlaget monter med Svenska Skolan
för Synskadade och SPERES. Under mässan mottog Lärum-förlagets läromedel Jag i
samhället, skrivet av Mats Österback, priset som årets läromedel. Lärum-förlaget ordnade
tillsammans med Schildts och Söderströms förlag läromedelsutställningar i de
finlandssvenska regionerna.
Samarbetet med läromedelscentralen Opike har under året närmast utgjorts av en
översättning av den förnyade utgåvan av Finlands historia (lättläst) som kommer ut i
början av 2015. I slutet av 2014 knöt förlaget kontakter med Hegas förlag, för att börja
distribuera deras lättlästa ungdoms- och barnböcker. Samarbetet med Bokverkstan i
Sverige fördjupades också genom att Lärum-förlaget från denna tid även kan förevisa
8
Bokverkstans digitala läromedel. Lärum-förlagets samt Nyponförlagets produktkataloger
har distribuerats till alla svenskspråkiga skolor samt språkbadsskolor i Finland.
Webbshoppens utseende förnyades med delvis ny font och de nya FDUV-färgerna.
7. LL-VERKSAMHET – LÄTTLÄST
7.1 LL-Center
LL-Center främjar lättläst på svenska i Finland och producerar lättläst material.
Målgrupperna är alla som har svårt att läsa eller att förstå text. Det innebär bland annat
personer med utvecklingsstörning, demens, afasi eller dyslexi, invandrare, skolelever
(både i svensk- och finskspråkiga skolor) och språkstuderande. Målet för verksamheten är
att genom ökad tillgång till information och kultur öka målgruppernas delaktighet i
samhället.
LL-Center ger ut den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet (se punkt 7.2) och producerar
annat lättläst material. Man håller kurser i att skriva lättläst, föreläser i ämnet och
informerar om lättläst material. LL-Center producerar lättläst samhällsinformation i
samarbete med myndigheter och organisationer, samlar lättläst material på webben,
erbjuder bearbetningar av texter till lättläst och handledning i att skriva lättläst, bedriver
projekt kring lättläst och läsning samt sprider information om lättläst.
LL-Center beviljar i samarbete med Selkokeskus rätten att märka svenskspråkiga
broschyrer och webbsidor med LL-symbolen. LL-Center har ett nära och brett samarbete
med Selkokeskus vid Kehitysvammaliitto, och deltar i Delegationen för lättlästs arbete
(Selkokielen neuvottelukunta).
Vid LL-Center arbetade under 2014 en redaktör för LL-Bladet, en projektledare för
läsombudsverksamheten (se punkt 8.8), samt en planerare på deltid. Under 2014
producerade LL-Center lättlästa svenska texter till broschyren Europeiska unionen och
Europavalet 2014 utgiven av Justitieministeriet och Europaparlamentets informationskontor i Finland samt FPA:s broschyr Hälsa och rehabilitering.
LL-Center har också fortsatt att ansvara för innehållet på de svenska lättlästa sidorna
på portalen för alternativ kommunikation, Papunet (www.papunet.net/ll).
LL-Center har under 2014 drivit projektet Finlandssvenska LL-bearbetningar (se punkt
8.1). Projektet innebar att tre lättlästa finlandsvenska romaner gavs ut på Lärum-förlaget.
Under hösten deltog LL-Center i Helsingfors bokmässa och Göteborgs bokmässa med eget
program, det handlade främst om marknadsföring av de nya skönlitterära verken. LLCenter har aktivt deltagit och arrangerat flera träffar där man marknadsfört de nya
lättlästa böckerna.
Internationellt samarbete har främst bedrivits genom ett nordiskt nätverk kring
lättläst (se punkt 8.7).
9
I den nationella arbetsgruppen för lättläst litteratur, hjälper LL-Center med översättningar kring stipendiebesluten och bistår arbetsgruppen med information om lättläst
på svenska. LL-Center får främst sitt stöd från RAY, men också från finlandssvenska fonder.
7.2 LL-Bladet
Den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet kommer ut regelbundet varannan vecka sedan
1990. År 2014 kom tidningen ut planenligt med 23 nummer. Utgivare är FDUV och
Kehitysvammaliitto. LL-Bladet kommer ut på finska under namnet Selkosanomat.
Utgivningen av tidningen stöds ekonomiskt av RAY. Utgivningen stöds också med mindre
bidrag från Konstsamfundet och under det gångna året dessutom av Svenska
Kulturfonden.
Tidningen är en lättläst nyhets- och aktualitetstidning med utrikes- och inrikesnyheter,
samt artiklar om sport, underhållning och kultur.
Under 2014 kom tidningen med en ny webbversion som finns på adressen
www.ll-bladet.fi. En stor del av den tryckta tidningens material läggs ut på nätet samma
dag som den tryckta tidningen når läsarna. Webbversionen är gratis för läsarna. LL-Bladets
upplaga uppgick under 2014 till närapå 1 000 exemplar. Redaktionen utgår ifrån att
läsarna är många fler än upplagan indikerar, eftersom tidningen går till ett flertal adresser
där många har möjlighet att läsa den. Det är ändå troligt att en del läsare har övergått till
att läsa LL-Bladets nätversion.
Under året fortsatte samarbetet mellan LL-Bladet och projektet Svenska nu. Svenska
nu är ett nätverk för svenska språket och kulturen i Finland. Projektet koordineras av
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Detta år bestod samarbetet i att en
stor mängd svensklärare i finska skolor fick en prenumeration av LL-Bladet. Vidare lades
frågor som gällde tidningens innehåll ut på webbplatsen. På det sättet ville man
marknadsföra webbversionen för både lärare och elever.
På många arbetscentraler läser man LL-Bladet i grupp. Tidningen prenumereras till
flera av Kårkullas boendeenheter i Svenskfinland. Många enskilda personer med
utvecklingsstörning prenumererar på tidningen. En stor del av läsarna är skolelever och
vuxna i finskspråkiga skolor och läroinrättningar, som använder tidningen i undervisningen
i svenska. I många svenskspråkiga skolor används LL-Bladet som en inkörsport till
tidningsläsning och en källa till aktuell information. Till tidningens läsare hör även
invandrare och flyktingar med olika bakgrund, finländare som bor utomlands, personer
med dyslexi eller afasi, äldre personer (bland annat med minnessjukdomar), personer med
syn- eller hörselskada eller andra funktionsnedsättningar.
10
8. PROJEKT OCH UTVECKLINGSVERKSAMHET
8.1 Finlandssvenska LL-bearbetningar
LL-Center har sedan 2012 drivit projektet Finlandssvenska LL-bearbetningar. Projektets
huvudmål uppnåddes 2014 då de tre första finlandssvenska lättlästa bearbetningarna kom
ut på Lärum-förlaget. De bearbetade romanerna är: Tusenblad av Birgitta Boucht, Där vi
en gång gått av Kjell Westö och Orgelbyggaren av Robert Åsbacka. LL-Center har
administrerat projektet, gjort det redaktionella arbetet inklusive skött kontakter till
illustratörer och grafiker samt stött de författare som skrivit LL-bearbetningarna.
Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans
vänner, Lisi Wahls stiftelse samt Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och drivs av en
projektansvarig vid FDUV/LL-Center.
8.2 Kom i kapp
Fortbildningsprojektet Kom i kapp har erbjudit fortbildning för olika yrkesgrupper som
arbetar för och kring barn inom det intensifierade och särskilda stödet (inom
utbildningssektorn). Målet har varit att stärka det mångprofessionella samarbetet mellan
grupperna och öka kunskaperna om att skriva och använda lättlästa texter, ge en vidgad
syn på användningen av informationsteknologi i undervisningen och beredskap att
introducera internetanvändning för elever i behov av stöd. Under 2014 hölls den
avslutande delen av lärarutbildningen inom lättläst it, som inletts i november året innan.
Kurserna ordnades i Helsingfors, Åbo och Vasa. Projektet avslutades i början av året.
Projektet koordinerades av personal vid FDUV/Lärum, finansierades av
Utbildningsstyrelsen och pågick åren 2012–2014.
8.3 Läsförståelse genom strukturerade textsamtal
År 2013 inledde Lärum ett tvåårigt samnordiskt forskningsprojekt. Projektledningen är
dansk och forskningsledare är Dorthe Klint Petersen. Projektet riktar sig främst till elever
med utvecklingsstörning och/eller autism och kommer att stärka Lärums kunnande inom
en viktig disciplin – läsförståelse för elever i behov av stöd.
Forskningsprojektet utprövar och jämför två olika metoder att genom strukturerade
textsamtal stärka textförståelsen och kommunikationsförmågan hos 13–16 åriga
skolelever med utvecklingsstörning och/eller autism. Tre finlandssvenska skolor deltog i
forskningsprojektet. Projektet har koordinerats av en anställd vid FDUV/Lärum och pågår
åren 2012–2015. Projektet har fått finansiering från TrygFonden i Danmark, danska
undervisningsministeriet och Nordplus vilket möjliggjort Lärums deltagande.
Projektets slutrapport offentliggörs den 20 maj 2015 på læsevejlederdag Veje til
Literacy i Middelfart, Danmark. Rapporten ges också ut på svenska.
11
8.4 Lättläst it enligt Tikas
Det RAY-finansierade projektet Lättläst it enligt Tikas inleddes 2011 och har som mål att
öka möjligheterna för personer med stora inlärningssvårigheter, till exempel personer
med utvecklingsstörning, att använda dator och internet.
FDUV ansökte om medel för fortsättning av projektet för åren 2014–2016 från RAY
med målet att fortsättningsvis öka delaktigheten och minska den digitala exkluderingen.
RAY beviljade understöd för en fortsättning för år 2014.
Under 2014 kom den femte publikationen inom projektet ut, Lättläst om e-post.
Översättningen av en ny lättläst bok om IKT, Rör dig tryggt på internet, inleddes och boken
publiceras 2015.
Information om Lättläst it och Tikas undervisningsmodell spreds till olika enheter i
Svenskfinland. Inom ramen för projektet ordnades på våren och hösten en internetklubb i
samarbete med DUV i Mellersta Nyland och i juli ordnades det omtyckta it-lägret.
Under året inleddes ett samarbete med Kårkulla samkommun i och med att en
gemensam internetklubb med Helsingfors Arbetscenter och en kurs för IKT-stödpersoner
med Kårkulla samkommun i Raseborg startade. Kursen för IKT-stödpersoner fortsätter
under 2015. Den riktar sig till personer med särskilt intresse för IKT och har som syfte att
ge dessa personer färdighet att hjälpa och stödja andra personer med större
inlärningssvårigheter och sämre kunskaper i IKT.
8.5 Styrka genom nätverk
Styrka genom nätverk är ett föräldranätverksprojekt, där målgruppen är föräldrar till barn
och unga med olika typer av funktionsnedsättning. Målet med projektet är att ge
familjerna bättre färdigheter att påverka sin egen situation och bli delaktiga i de beslut
som rör dem själva.
Inom projektet verkar sex föräldranätverksgrupper som har träffats ungefär en gång
per månad. Grupperna finns i norra, mellersta och södra Österbotten, Helsingfors,
Raseborg och Åboland och består totalt av cirka 70 föräldrar. Föräldranätverksgruppen i
Borgå avslutades våren 2014. Utgående från föräldrars önskemål i nätverksgruppen i
Borgå startades en ungdomsgrupp i samarbete med föreningen DUV i Östra Nyland.
Nätverksgrupperna arbetar med olika frågor och på olika sätt utgående från de behov
som finns i gruppen och i regionen. En del av nätverksgrupperna har haft behov av att få
information om olika stöd- och serviceformer andra grupper vill arbeta mer med
påverkansarbete. En del av grupperna har fungerat mera som kamratstöd. I alla grupper
har föräldrarna fått tips och råd av varandra eller av inbjudna sakkunniga om rättigheter
som familjerna har.
På föräldrars initiativ, i samarbete med Lärum, har information om pekplattor och
appar spridits till regionerna. Tack vare samarbete med finska organisationer har projektet
haft möjlighet att översätta en arbetsbok som stöder familjens serviceplanering, Pussel för
ett gott liv, till svenska.
12
Projektet ordnade en familjehelg i norra Österbotten på våren. Under hösten
ordnades i samarbete med Vasa stad och andra organisationer en äventyrsdag för familjer
i Vasa och i samarbete med Folkhälsan en familjehelg i Vörå. Under hösten startade också
samarbetet med DUV i Sydösterbotten kring ordnandet av Liv och rörelse-dagar en gång
per månad. Syskonträffar och pappaträffar har hållits under verksamhetsåret. I södra
Finland har projektet ordnat en familjehelg i Karislojo och en Pröva på-dag i föreningen
Jaatinens verksamhetscenter Maja i Helsingfors.
Ett större seminarium ordnades i Helsingfors och i Vasa för personal och anhöriga där
bland annat utredaren och planeraren Ann-Marie Stenhammar föreläste om temat att
lyssna på barn och berättade om projektet Delaktiga barn och unga.
Styrka genom nätverk har en öppen Facebooksida med information om projektet.
Projektet har även ett slutet diskussionsforum på Facebook.
Styrgruppen för projektet består av representanter för Folkhälsan, Hjärnförbundet,
Kårkulla samkommun och FDUV. Gruppen har träffats tre gånger under 2014.
Projektet förvaltas av FDUV och har som samarbetspartner i de olika regionerna
Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening, Lärum, lokala DUV-föreningar,
Bamsegruppen och Folkhälsan.
8.6 Skräddarsydd boendeservice
Skräddarsydd boendeservice är ett femårigt projekt, vars syfte är att utveckla en modell
för flyttnings- och boendeförberedelse samt att ge stöd i anpassningsskedet för personer
med utvecklingsstörning i huvudstadsregionen. Modellen baserar sig på Kehitysvammaisten Palvelusäätiös (KVPS) modell och verksamheten sker i form av diskussionsgrupper, workshoppar, seminarier och studiebesök för personer som ska flytta samt för
deras anhöriga och boendepersonal. Via projektpersonalen förmedlar FDUV information
om behovet av boendeservicetjänster på svenska till kommuner och serviceproducenter.
Syftet är att stödja och uppmuntra kommunerna att utveckla sådana lokala lösningar
som familjerna vill ha och som i enlighet med FN-konventionen stöder personer med
utvecklingsstörning att bli delaktiga i närsamhället. Projektet bedriver en aktiv
intressebevakning kring boendefrågor bland annat via representation i Delegationen för
boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) och i en nätverksgrupp inom
Helsingfors stad. Projektet främjar också tillämpningen av Statsrådets principbeslut för
individuellt boende för personer med utvecklingsstörning (KEHAS). Inom projektet arbetar
en heltidsanställd projektledare och en deltidsanställd projektkoordinator. Projektet
finansieras av RAY och beräknas pågå åren 2012–2016.
Under verksamhetsåret 2014 fortsatte följande diskussionsgrupper, som inletts
tidigare under projektet: Pilotgruppen (flyttare, anhöriga), Äldre nätverket (anhöriga),
Stjärnhem (anhöriga) och Majparken (anhöriga). I september inleddes två nya kurser,
Drömhem (med personer som redan flyttat från sitt barndomshem, men som vill flytta till
en ny bostad och/eller byta boendeform), samt Allmän flyttförberedelse (för unga vuxna
personer med utvecklingsstörning som bor i barndomshemmet och vars familjer önskar
13
information om boendeformer). I december inleddes en intensivkurs för personer som
flyttar till Kårkulla samkommuns nyrenoverade boendeenhet Andelslagsvägen. Under
kursens gång ordnas separata träffar för flyttare, anhöriga och personal.
Projektkoordinatorn ordnade enligt styrgruppens önskemål 11 träffar för
studerandena på den yrkesförberedande linjen vid Optima i Malm. Genom övningar och
diskussioner fick studerandena möjlighet att fundera på vad ett självständigt vuxenliv och
en flyttning till ett eget hem kan innebära. Teman som behandlades var bland annat att
lära känna sig själv och uttrycka sina önskemål, välmående, sociala kontakter och fritid.
Därtill har projektpersonalen samarbetat med Prakticums närvårdarlinje och
SAMS/Stödpersonsverksamheten 4bt kring kursen Vuxenliv. I oktober ordnade projektet i
samarbete med Folkhälsan en rekreationshelg för anhöriga till personer med utvecklingsstörning. Samtidigt ordnade FDUV ett höstläger för brukarna själva.
Projektpersonalen gjorde studiebesök till bland annat Kårkulla samkommuns vårdhem
i Pargas, Killinmäki vårdhem i Kyrkslätt och Sofielunds vårdhem i Helsingfors. I november
var projektet huvudarrangör för ett svenskspråkigt seminarium kring flyttning och boende.
Seminariet ordnades tillsammans med Kårkulla samkommun och Yrkeshögskolan Arcada.
Föreläsningarna handlade om olika boendealternativ samt hur man kan stödja flyttare och
familjen i flyttningsprocessen. Deltagare var bland annat personer med utvecklingsstörning, anhöriga, boendepersonal, personal från omsorgsbyråerna samt studerande vid
Arcada och Prakticum. I december ordnade projektet en temakväll kring
Självbestämmande i boende och under kvällen belystes självbestämmande ur såväl
brukares, anhörigas som juridiska experters perspektiv.
Projektledaren representerade FDUV i Kehitysvammaisten Palvelusäätiös utvecklingsgrupp för livsförändring (Elämänmuutostoiminta) och därtill har projektpersonalen
deltagit i utbildningar och seminarier inom området flyttning och boende. Projektet har
också deltagit i en kommuninvånarkväll arrangerad av Grankulla stad. Syftet med kvällen
var att genom servicedesign kartlägga vilka förväntningar och önskemål familjerna har
angående boendelösningar för personer med utvecklingsstörning samt att sprida
information om flyttningsförberedelse.
Projektets styrgrupp har sammanträtt tre gånger under året. Styrgruppen består av
anhöriga, representanter för de berörda kommunerna, representanter för Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kårkulla samkommun och Steg för Steg samt FDUV:s
verksamhetsledare och projektanställda.
Inom ramen för projektet har också materialet Så här klarar jag mig! (fi: Näin minä
pärjään!) översatts till svenska. Materialet används som verktyg i kartläggning av
livssituationen och stöder personen med utvecklingsstörning att formulera sitt eget
stödbehov. Inom ramen för projektet gjordes också ett slutarbete om flyttningsförberedelse och delaktighet vid Yrkeshögskolan Arcada.
Det sammanlagda antalet deltagare på evenemang och kurser som projektet under
2014 varit huvudarrangör för uppgick till cirka 315 deltagare. Sammanlagt deltog 50
familjer i projektets ordinarie kursverksamhet.
14
8.7 Nordiskt nätverk kring lättläst
LL-Center har under 2014 administrerat och drivit ett projekt där Sverige, Norge och
Finland nätverkat kring lättläst. Planen var att träffas tre gånger under året, och vid dessa
tillfällen utbyta information och kunskap om lättläst och om vår respektive verksamhet.
Den tredje träffen sköts ändå upp till januari 2015. De organisationer som deltog i
projektet var Selkokeskus, Centrum för Lättläst och Leser söker bok. Projektet bedrevs
med medel beviljade av Kulturkontakt Nord.
8.8 Läsombud–Lukutuki
Målet för projektet Läsombud–Lukutuki är att sprida läsombudsverksamheten inom
special- och äldreomsorgen. Tanken bakom verksamheten är att också den som inte kan
eller som har svårt att läsa själv ska få regelbunden tillgång till högläsning, nyheter,
litteratur och samhällsinformation. Det sker genom utbildning av personal (läsombud) på
boenden och dagliga verksamheter för personer med utvecklingsstörning eller
minnessjukdomar, genom information och stöd till chefer om hur man inför verksamheten
och genom utbildning av frivilliga högläsare. Projektet pågår 2013–2015 och finansieras av
RAY. Projektet är tvåspråkigt och bygger på det tidigare projektet Läsombud i
Svenskfinland, men inkluderar nu spridning av verksamheten även på finska.
Under 2014 ordnades tre kurser för nya läsombud – två på svenska och en på finska.
De svenska kurserna ordnades i Vasa och i Helsingfors. Den finska kursen ordnades i
Helsingfors. Dessutom utbildades anställda inom specialomsorgen i Satakunta.
Sammanlagt utbildades 67 nya läsombud.
På hösten ordnades den första kursen för frivilliga högläsare i Helsingfors. Kursen var
svenskspråkig och ordnades i samarbete med Folkhälsan. Kurskonceptet innehåller
sammankoppling av högläsarna med mottagande äldreboenden och stöd till båda parter.
Totalt 15 personer deltog i kursen och 10 av dem påbörjade regelbunden högläsning på
äldreboenden i huvudstadsregionen.
Drygt 20 omsorgsenheter besöktes under 2014 för att informera om verksamheten.
Information spreds också på seminarier och mässor. Samarbete med biblioteken utgör en
viktig del av verksamheten. År 2014 hölls två utbildningar om läsombud och lättläst
material för bibliotekspersonal i samarbete med Celia-bibliotekets projekt Bibliotek för
alla. Flera allmänna bibliotek besöktes också för att presentera verksamheten.
Under året trycktes den finska översättningen av Handbok för läsombud (Lukutuen
käsikirja) och läsombudsdiplom och -affischer på finska. Kontakt med tidigare utbildade
läsombud hölls genom nyhetsbrev, webbsida och Facebook.
Projektet har en heltidsanställd projektledare vid FDUV:s LL-Center och en
heltidsanställd projektplanerare vid Kehitysvammaliittos Selkokeskus. Planeraren var
moderskaps- och föräldraledig under hela 2014. Den finska verksamheten sköttes från
mars till december av två deltidsresurser, en i Helsingfors och en i Björneborg.
15
8.9 Platsen är ledig
Platsen är ledig var ett ettårigt projekt som finansierades av RAY och pågick från mitten av
februari 2014 till slutet av januari 2015. Målet med programmet Platsen är ledig är att
stödja ungas inträde i arbetslivet. FDUV anställde en ung arbetslös pedagog till Lärum.
Pedagogens uppgift var att ge pedagogisk handledning kring digitala verktyg och appar till
elever, lärare och familjer med särskilda behov.
Pedagogen fick möjlighet att på djupet förkovra sig i digitala verktyg och läromedel
med fokus på pekplattor och appar. I samarbete med Folkhälsans Datatek producerade
pedagogen två lättlästa instruktionshäften om hur man använder en iPad med iOs8 och en
Samsung GalaxyTab 3 pekplatta. Dessa publicerades fritt tillgängliga på Lärums webbsida
och säljs i tryckt form av Lärum-förlaget. Därtill gjordes nedladdningsbara instruktioner
om inbyggda hjälpmedel i både iPad och Samsung GalaxyTab 3.
Pedagogen har i samarbete med Folkhälsan och projektet Styrka genom nätverk
ordnat Skoj på iPad för barn med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Därtill har
också kurser ordnats i samarbete med Medborgarinstitutet i Kronoby och Arbis i
Nykarleby. Handledning har skett genom kurser, föreläsningar, telefon, e-post,
utställningar och mässor. Merparten av handledningen har skett i Österbotten.
Handledning i mindre skala har också ordnats i södra Finland.
9. INFORMATION OCH PUBLIKATION
Målet med FDUV:s informations- och publikationsverksamhet är att öka medvetenheten
om utvecklingsstörning, bevaka medlemmarnas intressen och lyfta fram rätten till ett
fullvärdigt medborgarskap för alla. Förbundets viktigaste informationskanaler är
webbplatsen, medlemstidningen Gula Pressen, månadsbrevet till föreningarna och sociala
medier.
Under 2014 har en förnyelse av förbundets och föreningarnas visuella profil
genomförts. Förbundets styrelse hade 2012 fattat beslut om att den visuella profilen ska
förnyas inför jubileumsåret. Den nya logon och profilen för samtliga enheter och även
föreningarna har tagits i bruk gradvis under 2014.
Förbundets verksamhet presenteras på webben på tre olika webbplatser:
www.fduv.fi, www.ll-center.fi och www.larum.fi. På samtliga webbplatser publiceras även
nyheter, artiklar och blogginlägg som berör förbundet, dess verksamhet, enheter och
handikappområdet. I och med förnyelsen av förbundets visuella profil har förbundets alla
webbplatser fräschats upp. Även föreningarna erbjöds möjlighet att förnya sina webbplatser och i slutet av 2014 hade alla föreningar tagit i bruk den nya webbprofilen.
Under 2014 har medlemstidningen Gula Pressen fått mera lättläst innehåll. Tidningen
kom under året ut med fyra nummer med olika teman, boende i februari, 60-årsjubiléet i
maj, Kenya i september och självbestämmande i december. Upplagan var cirka 2 600
exemplar. Förbundet har även skrivit om sin verksamhet i tidningen SOS Aktuellt. FDUV:s
16
medlemmar får Gula Pressen och SOS Aktuellt som medlemsförmån. Tidningen
kompletteras av ett månatligt informationsbrev till föreningarna.
Höstens 60-årsjubileumsfest var en lyckad satsning för förbundet och informationsverksamheten. I festen deltog närmare 200 personer och den uppmärksammades i
medier. Huvudtalare var författaren och programledaren Mark Levengood från Sverige.
Under 2014 har förbundet blivit ännu aktivare på sociala medier. Förutom Facebook
har Twitter använts aktivt i kommunikationen utåt.
Förbundet har fått synlighet i både nationella och lokala medier under året, bland
annat kring Lättläst it (e-post), nyhetsinslagen om Sagaboendet i Sibbo, de första
finlandssvenska lättlästa bearbetningarna och jubileumsseminariet.
FDUV:s specialbibliotek i Helsingfors innehåller förutom mångsidig facklitteratur och
lättläst litteratur även ett varierande urval av bland annat filmer på DVD, rapporter,
avhandlingar och nordiska facktidskrifter. Biblioteket har främst besökts av studerande vid
yrkeshögskolor och yrkesinstitut, personer från arbetscentraler och boendeenheter och
föräldrar och anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Tack vare ett årligt understöd från Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond har det
varit möjligt att förse biblioteket med aktuellt material och att prenumerera på tidningar
och facktidskrifter. Administrationen av biblioteket sker med biblioteksprogrammet
PrettyLib, som förutom normala biblioteksfunktioner som katalogisering och utlåning
också möjliggör webbaserad sökning i bibliotekets databas för bibliotekets användare.
10. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER
FDUV samarbetar aktivt med många olika organisationer. Det mest omfattande
samarbetet bedrivs via styrelseuppdrag eller samarbetsgrupper.
FDUV är medlem i SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Under 2014 var
FDUV:s styrelsemedlem Inger Karlsson medlem i SAMS styrelse och vice ordförande
Ossian Wassborr och fullmäktigeordförande Gunvor Flykt fungerade som ersättare.
Vice ordförande Ossian Wassborr representerar förbundet i social- och
hälsovårdsministeriets KEHAS arbetsgrupp kring boende och verksamhetsledaren är
sakkunnig i samma grupp.
Förbundets verksamhetsledare är styrelsemedlem i Penningautomatföreningen RAY, i
Samverkan inom funktionshinder – föreningen för utvecklingssamarbete, i Aspa-stiftelsen
samt i Aspa palvelut.
Verksamhetsledaren ingår i ledningsgruppen för Delegationen för boende för
personer med utvecklingsstörning (KVANK) som representerar alla större aktörer inom
boendeservice i Finland. I anslutning till KVANK har en arbetsgrupp kring upphandling
bildats i vilken verksamhetsledaren deltagit. Dessutom representerar verksamhetsledaren
förbundet i Kehitysvammaliittos fullmäktige.
17
Verksamhetschefen för förenings-, fritids- och kursverksamheten representerar
förbundet i arbetsgruppen inom stödpersonsprojektet 4BT, i insamlingsdelegationen för
En liten gest, i arbetsgruppen kring Första informationen (Ensitietoverkostoryhmä) och i
styrgruppen för VATES-stiftelsens svenskspråkiga projekt Aktivera resurser.
Verksamhetschefen representerar FDUV i delegationen för SPERES (Finlandsvenskt
specialpedagogiskt resurscentrum).
Verksamhetschefen för Lärum och LL-Center representerar förbundet i LL-Bladets
redaktionsråd och i Papunets ledningsgrupp. LL-Centers planerare och verksamhetschef är
medlemmar i delegationen för lättläst litteratur (Selkokeskuksen neuvottelukunta).
FDUV:s projektkoordinator är medlem i VATES svenskspråkiga nätverk. Dessutom
deltar FDUV:s personal i Handikappforums träffar kring aktuella politiska frågor och i
arbetsgrupper kring daglig verksamhet och boendefrågor inom Delegationen för boende
för personer med utvecklingsstörning (KVANK).
11. NORDISKT SAMARBETE
FDUV är medlem i de nordiska intresseorganisationernas samarbetsråd (Nordiska
Samarbetsrådet) NSR. Under 2014 har förbundet fungerat som ordförandeland för
gruppen vilket inneburit ett extra uppdrag, i och med beredning av mötena och
ansökningar för stöd.
Under 2014 har NSR sammankommit två gånger. Den 9–11 maj hölls ett möte på
Färöarna där fokus främst lades på boendefrågor. Projektledare Annette Tallberg deltog.
Det andra mötet hölls 7–9 november i Köpenhamn, då deltog förbundsordföranden och
verksamhetsledaren. I Köpenhamn diskuterades bland annat ett intressant projekt om
sundhet och hälsa. De nordiska mötena är värdefulla eftersom våra samhällen liknar
varandra och vi får idéer om hur vi kan påverka och utveckla vår verksamhet.
12. INTERNATIONELLT SAMARBETE
FDUV är medlem i Inclusion Europe och i Inclusion International – båda
intresseorganisationer för personer med utvecklingsstörning och deras familjer. FDUV har
delat medlemskap i respektive organisationer med Kehitysvammaisten Tukiliitto.
FDUV:s verksamhetsledare och informatör planerade att delta i Inclusion
Internationals kongress i Nairobi, men på grund av oroligheter i landet inställdes hela
kongressen.
På grund av FDUV:s sparprogram deltog förbundet inte i Inclusion Europes möte i
Belfast i maj, men vi har fått rapport från mötet av Kehitysvammaisten Tukiliitto som
representerade Finland på mötet.
18
13. UTVECKLINGSSAMARBETE I KENYA
FDUV:s treåriga samarbetsprojekt med KAIH fortsatte under 2014. Målet med projektet är
att stärka inkluderingen av personer med utvecklingsstörning i det kenyanska samhället.
Projektet handhas i Kenya av FDUV:s systerorganisation KAIH (Kenyan Association for
Intellectually Handicapped). Projektet är en fortsättning på ett långvarigt
utvecklingssamarbete.
Under 2014 har KAIH arbetat vidare kring intressepolitiska frågor såsom skola,
hälsovård och skälig inkomst för personer med utvecklingsstörning. KAIH arbetar via lokala
stödgrupper för anhöriga och personer med utvecklingsstörning. Under året har KAIH
arbetat aktivt för att nå ut till nya områden.
En stor satsning under våren 2014 var arrangemangen inför en internationell
konferens i samarbete med Inclusion International i juni. Konferensen skulle ha gett även
KAIH:s medlemmar möjlighet att träffa personer med utvecklingsstörning världen över.
Tyvärr inhiberades konferensen på grund av hot om terrorism. I november samlades ett
trettiotal ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning för första gången till ett
gemensamt nationellt läger.
Under året har KAIH fortsatt med att informera och utbilda stödgrupperna kring
decentraliseringen i landet. Målet är att stödgrupperna själva aktivt ska påverka sina
lokaladministrationer. Hösten 2014 utfördes en enkät bland tjänstemän inom
kommunernas lokaladministrationer och KAIH:s medlemmar. Enkäten visade att
okunskapen bland tjänstemännen är stor, och många familjer saknar fortfarande tjänster
som de enligt lagen har rätt till.
Under året har KAIH via sin verksamhet nått ut till cirka 3 000 familjer och verkat i nio
regioner i Kenya, vilket innebär en märkbar ökning från föregående år.
FDUV är från 2013 medlem i det finländska partnerskapsprogrammet Samverkan inom
funktionshinder (Vammaiskumppanuus). Partnerskapsprogrammet finansieras via
Utrikesministeriet för tre år i taget. Den grundläggande principen för projektsamarbetet är
att partnerorganisationen i Kenya bär huvudansvaret för att planera och genomföra
verksamheten. FDUV står för kamratstöd och expertis, ansvarar för finansieringen av
verksamheten och följer hur projektet framskrider. Under verksamhetsåret har en
projektkoordinator vid FDUV arbetat med projektets administration (20 %).
14. ORGANISATIONSVERKSAMHET
FDUV:s styrelse sammanträdde för fem styrelsemöten under 2014 och fullmäktige hade
ett vårmöte och ett höstmöte.
Ledningsgruppen som består av verksamhetscheferna för teamen, ekonomichefen och
verksamhetsledaren har samlats 13 gånger under året. De olika teamen har samlats enligt
behov.
19
Personalens planeringsdagar hölls i Vegahuset den 18–19 augusti. Detta år fokuserade
man på förbundets målprogram för 2015–2017. Som underlag användes resultaten från
en föreningsenkät, en personalenkät och en workshop med förbundsstyrelsen och
förbundsfullmäktige.
Personalen i Helsingfors och i Vasa har haft personalmöten ungefär var tredje onsdag,
mötena har protokollförts.
Intressebevakningsgruppen där representanter för föreningarna deltar sammanträdde
två gånger under 2014.
_________________________________________________________________________
I verksamhetsberättelsen används begreppen personer med utvecklingsstörning och personer med
intellektuell funktionsnedsättning parallellt.
20
Specifikationer 2014
LÄGER OCH SEMESTER 2014
Lägerplats/tidpunkt
Målgrupp/tema
Nyland och Åboland
Lehmiranta, Salo 23–28 juni
Högsand, Lappvik 23–28 juni
Högsand, Lappvik 30 juni–5 juli
Lehmiranta, Salo 30 juni–5 juli
Högsand, Lappvik 30 juni–5 juli
Lehmiranta, Salo 30 juni–5 juli
Havsgården, Kökar 6–12 juli
Högsand, Lappvik 7–12 juli
Sirkkas Hus, Bjärnå 7–12 juli
Högsand, Lappvik 7–12 juli
Högsand, Lappvik 7–12 juli
Kisakeskus, Karislojo 14–19 juli
Högsand, Lappvik 14–19 juli
Kuntokallio, Helsingfors 21–26 juli
Högsand, Lappvik 21–26 juli
Kirjais, Nagu 21–26 juli
Högsand, Lappvik 21–26 juli
it
motion/dans/musik
gravt utv.störda
hantverk
barn
äldre
skärgård
vuxna
hantverk
barn
konst/drama
ungdomar
gravt utv.störda
barn
vuxna
natur/skärgård
äldre
Österbotten
Kilen, Sideby 23–26 juni
Pörkenäs, Jakobstad 30 juni–4 juli
Kilen, Sideby 30 juni–5 juli
Merilä, Jakobstad 30 juni–5 juli
Norrvalla, Vörå 7-10 juli, A
Norrvalla, Vörå 7-10 juli, B
Norrvalla, Vörå 7-12 juli
Sälgrund, Kaskö 14–18 juli
Merilä, Jakobstad 14–18 juli
Norrvalla, Vörå 14–19 juli
Pörkenäs, Jakobstad 21–26 juli
Villa Elba, Karleby 21–26 juli
barn
barn
vuxna
gravt utv.störda
äldre
äldre
gravt utv.störda
ungdom
barn
ungdom
vuxna
motion/dans/musik
Antal delt.
Antal ledare
10
18
11
9
11
12
14
19
5
10
24
14
12
7
14
14
9
5
12
11
5
11
8
8
12
3
10
15
9
12
9
9
9
7
213
155
7
6
13
13
13
16
10
7
9
12
19
16
7
6
8
13
10
9
11
4
9
8
11
9
141
105
47
9
8
64
2
3
5
10
418
270
Till lägerverksamheten
ansluten verksamhet
Peurunka, Laukaa 21–23 februari
Dragsvik, Syndalen 19–22 september
Kuntokallio, Helsingfors 3–5 oktober
vinterveckoslut
militärläger
veckoslutsläger/barn
Sammanlagt
21
KURSER OCH SEMINARIER 2014
Namn/Ämne
Plats
Tid
Föreläsare/
Kursledare
Antal
delt.
Kronoby
7–9.8
Fredrika Abrahamsson, Anna Öhman,
pedagog Lilian Stenmark-Saarenpää
Vasa
Vasa
Korsholm
Helsingfors
Vörå
Vasa
10.5
23.5
24.5
24.5
4.10
3.12
Tina Holms
Annika Martin
Annika Martin
Jon Jakobsson
Tina Holms/Roxie
Annika Martin
Föreläsning/Tystnadsplikt och sekretess
Föreläsning/Arv och testamente
Föreläsning/Tystnadsplikt och sekretess
Föreläsning/Tystnadsplikt och sekretess
Föreläsning/Vi blir alla äldre
Korsholm
Närpes
Mariehamn
Mariehamn
Helsingfors
23.1
30.1
6.3
6.3
23.4
21
32
37
19
24
Föreläsning/Vi blir alla äldre
Må Bra-dag för seniorer
Vasa
Karis
24.4
8.5
Må Bra-dag för seniorer
Föreläsning/Tystnadsplikt och sekretess
Borgå
Ekenäs
20.5
19.11
Seniorträff, julgröt
Borgå
11.12
jurist Ida Sulin, oms.präst Ben Thilman
advokat Björn Båsk
jurist Johanna Lindholm
och omsorgspräst Ben Thilman
specialrådgivare Frode K Larsen,
gerontolog Miia Lindström
specialrådgivare Frode K Larsen
kulturproducent Barbro Fri, Monica Avellan,
Marita Mäenpää
Monica Avellan, Marita Mäenpää
jurist Johanna Lindholm, omsorgspräst Ben
Thilman, regionchef Clara KronqvistSundström
Monica Avellan, Marita Mäenpää
Sommarskola, språkträning enligt Karlstadmodellen
Språkträningsskola
23
Kurser inom fritidsverksamheten
Friluftsdag
Utbildning för ansvariga lägerledare
Utbildning för lägerledare
Utbildning för lägerledare
Dansgala
Disco i Sensoteket
19
10
33
27
160
12
Kurser inom Stöd i närsamhället
30
9
5
44
12
Samarbete med VATES/projektet Aktivera resurser
Diskussionsmöte om arbete
Helsingfors
30.10
projektledare Walter Fortelius, Marita
Mäenpää
13
Vasa
13.11
Marita Mäenpää
54
Vasa
Vasa
20.11
6 ggr/nov 2014
Annika Martin
Annika Martin
30
27
Hfors Arbis
Kårkulla
5.6,11.9
17.1,7.2
Solveig Arle
Solveig Arle, Carina Frondén
11
13
Botby högst.
Träff för
stödpersoner
18.3
12.5
Solveig Arle
Solveig Arle
15
39
Kom i kapp: Lättläst it
Kom i kapp: Lättläst it
Kom i kapp: Lättläst it
Kom i kapp: Lättläst it
Internetklubb med DUV Vingen, vår
Internetklubb med Treklangen
Vasa
Helsingfors
Vasa
Åbo
Helsingfors
Helsingfors
it-pedagog Fredrik Åman, Carina Frondén
it-pedagog Fredrik Åman, Carina Frondén
it-pedagog Fredrik Åman, Carina Frondén
it-pedagog Fredrik Åman, Carina Frondén
Carina Frondén
Carina Frondén
36
13
9
10
6
4
Internetklubb med DUV Vingen, höst
Lättläst it-föreläsning för personal
Lättläst it-föreläsning för personal
App-glögg
Helsingfors
Jakobstad
Raseborg
Helsingfors
7.1
13.1
14.1
15.1
13.3,27.3,10.4,8.5
3.9,24.9,15.10,
16.11
25.9,20.11,4.12
18.9
27.11
3.12
Carina Frondén
Carina Frondén
Carina Frondén
Malin Beijar
3
9
27
4
Helsingfors
3.3
Carina Frondén
12
Samarbete med SAMS
SAMS temadag om funktionsnedsättning
Sensoteket
Öppet hus
Ljust det-workshoppar
Kurser inom LL-Center
Kurs i att skriva lättläst
Kurs i att skriva lättläst
Deltagit som föreläsare
Föreläsning om lättläst
Föreläsning om lättläst
Kurser inom Lättläst it enligt Tikas
Samarbete med 4BT/SAMS
Föreläsning om säkerhet på internet
22
Namn/Ämne
Plats
Tid
Föreläsare/
Kursledare
Antal
delt.
Yrkesakademin
Vasa
Prakticum
Helsingfors
Folkhälsan,
Helsingfors
Edupoli
Helsingfors
Helsingfors
Seinäjoki
22.1,19.3
Johanna v. Rutenberg, Guy Rosenholm,
Wilhelmiina Wasberg
Johanna v. Rutenberg, Christina Grönholm
30
15
18.9,27.10
Johanna v. Rutenberg, Helena Ahlers,
Kristina Björklund, Sixten Lundberg
Minna Salonen, Riikka Törnroos
11.9
19.11
Minna Salonen
Minna Salonen
8
21
MI i Kronoby
MI i Kronoby
25.9,2.10,9.10
25.9,2.10,9.10
Malin Beijar
Malin Beijar
11
7
Arbis i
Nykarleby
24.9,1.10,8.10
Malin Beijar
12
ÅA i Vasa
Optima i
Jakobstad
Närpes
16.4
Malin Beijar
Malin Beijar, Ulla Stina Åman
24
11
12.11
Malin Beijar
2
Kårkulla AC
Treklangen i
Helsingfors
3.12
Malin Beijar
15
Studiecirkel om iPad och appar
Seminarium om delaktighet
Seminarium om delaktighet
Familjehelg på Villa Elba
Studiebesök till Validias serviceboende
Studiebesök till Korallens serviceenhet
Liv och rörelse-dagar
Pröva på-dag på Maja
Syskonträffar
Skoj på iPad (föräldrar och barn)
Vasa
Helsingfors
Vasa
Karleby
Vasa
Korsholm
Närpes
Helsingfors
Vasa
Vasa
datapedagog Siv-Britt Häggman
konsult Ann-Marie Stenhammar m.fl.
konsult Ann-Marie Stenhammar m.fl.
Tina Holms
servischef Paula Kullas
enhetschef Mona Eriksson
Tina Holms/DUV i Sydösterbotten
talterapeut Annette Nylund, Mauri Nyqvist
Tina Holms, PD Eeva-Liisa Salmi, DUV i Vasa
Malin Beijar, datapedag. Siv-Britt Häggman
9
26
25
33
3
6
31
20
5
17
Familjehelg
Arbetsgrupp kring sysselsättning
Karislojo
Österbotten
9.1,11.3,22.11
11.2
12.2
15–16.2
26.8
3.9
14.9,18.10,22.11
20.9
24.9–12.11
29.10,4.11,11.11,
19.11,26.11
15–16.11
3 ggr/2014
Annette Tallberg, psykolog Thomas Londen
Tina Holms
10
14
Borgå
Pargas
Helsingfors
Raseborg
Helsingfors
6 träffar
9 träffar
4 träffar
8 träffar
2 träffar
8 träffar
5 träffar
5 träffar
Gunvor Haddas, Daniela Spring
Marita Mäenpää
Marita Mäenpää
Marita Mäenpää
Gunn Eriksson
Tina Holms
Tina Holms
Tina Holms
12
7
6
6
10
9
15
6
Vasa
13.9
Vasa stads handikappråd m.fl.
63
Vörå
22–23.11
Annika Martin
23
Kurser inom Läsombud–Lukutuki
Grundkurs för läsombud
Grundkurs för läsombud
Kurs för frivilliga högläsare
Lukutuen peruskurssi
Selkokieltä kirjastoon!
Selkokieltä kirjastoon!
1.10, 26.11
17.9,24.9,19.11
23
8
Kurser inom Platsen är ledig
Pekplattor och appar från grunden (brukare)
Pekplattor och appar från grunden (anhöriga
och personal)
Pekplattor och appar
Deltagit som föreläsare
Föreläsning om digitala hjälpmedel
Föreläsning om digitala hjälpmedel
Föreläsning om pekplattor och appar
(speciallärare)
Föreläsning om pekplattor och appar (brukare
och personal)
Kurser inom Styrka genom nätverk
Gruppträffar
Ungdomsgrupp
Föräldranätverk
Föräldranätverk
Föräldranätverk
Träff för far- och morföräldrar
Föräldranätverk i norra Österbotten
Föräldranätverk i mellersta Österbotten
Föräldranätverk i Sydösterbotten
Samarbete med Vasa stads handikappråd
Sjörövaräventyr för barn
Samarbete med Folkhälsans förbund
Familjehelg
23
Namn/Ämne
Plats
Tid
Föreläsare/
Kursledare
Antal
delt.
Helsingfors
Mariehamn
Vasa
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
7.1–27.2
15.9
18.9
21.11
2.12
16.12–
Annette Tallberg, Johanna Warius
Annette Tallberg
Annette Tallberg
Annette Tallberg, Nonni Mäkikärki
Annette Tallberg, Nonni Mäkikärki
Annette Tallberg, Nonni Mäkikärki
7
40
30
100
35
12
Axxell/Raseborg
Helsingfors
Karislojo
29.1.
17.4–15.12
15.11
Annette Tallberg
Nonni Mäkikärki
Annette Tallberg, Nonni Mäkikärki
20
14
10
Sibbo
3.10–5.10
Annette Tallberg
14
Grankulla
Esbo
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
7.1–22.5
20.1–16.6
16.1–
9.1–
8.1–12.3
6.9–
6.9–
17.12–
Annette Tallberg, Johanna Warius
Annette Tallberg
Annette Tallberg, Johanna Warius
Annette Tallberg, Nonni Mäkikärki
Annette Tallberg, Johanna Warius
Annette Tallberg, Nonn iMäkikärki
Annette Tallberg, Nonni Mäkikärki
Annette Tallberg, Nonni Mäkikärki
11
15
22
9
10
12
7
9
7
Yyteri
9–14.6
Susanna Stenman, Marita Mäenpää
22
Vasa
Helsingfors
12 ggr
10 ggr
Annika Martin, Tina Holms
Monica Avellan
Helsingfors
Vasa
29.4
21.11
Monica Avellan
Tina Holms
Kurser inom Skräddarsydd boendeservice
Utbildning/timanställda
Seminarium kring boendeservice
Seminarium kring boendeservice
Seminarium Vägen till ett eget hem
Självbestämmande i boendekväll
Workshop för personal/ Andelslagsvägen
Deltagit som föreläsare
Föreläsning för studerande inom specialomsorg
Vuxenliv/Optima
Föreläsning om boende och
workshop/Familjehelg, Styrka genom nätverk
Samarbete med Folkhälsans förbund
Rekreationsdagar för föräldrar
Grupper som träffats under 2013
Flyttningsförberedelse pilotgrupp
Diskussionsgrupp Stjärnhem
Diskussionsgrupp Majparken
Nätverksgrupp (äldre kurs)
Vänverksamhet ”Vuxenliv”
Allmän flyttförberedelse
Drömhem-flyttförberedelse
Flyttförberedelse/Andelslagsvägen
Övrigt
Samarbete med Svenska Semesterförbundet
Familjesemestervecka
Studiebesök på FDUV
Studiebesök
Studiebesök
126
102
Föreläsningar
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkesakademin i Österbotten
24
17
13
SAMMANFATTNING AV DUV-FÖRENINGARNAS FRITIDSVERKSAMHET 2014
I sammanfattningen ingår både egen DUV-verksamhet och verksamhet som genomförs i samarbete
med andra aktörer t.ex. medborgarinstitut, kommunala nämnder, föreningar, församlingar m.fl. och
verksamhet som arrangeras helt av någon annan.
DUV I ÖSTRA NYLAND
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Simning en gång i veckan
• Teaterkurs en gång i veckan
• Resa till Åbo och Nådendal (4 dagar)
• Teaterbesök till DuvTeatern i Helsingfors
• Teaterbesök till Fallåker
• Allsångskväll
• Utfärd till Finns sommarteater
• Endagsutfärd till Helsingfors
• MåBra-dag två gånger under hösten
• Friluftsdag till Humla
• Bowling
• Ungdomsgruppen träffas en gång i månaden
• Musikterapi
• Julfest
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Vårkurs i samarbete med Borgå folkakademi
• Kulturdag i samarbete med Borgå folkakademi
• Julkurs i samarbete med Borgå folkakademi
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• Borgå medborgarinstitut ordnade musikklubbar och datakurser
• Borgå stad ordnar idrottsverksamheten för personer med utvecklingsstörning
Antal deltagare: cirka 70
Antal ledare: 8
Kontaktperson: Beatrice Wahlström
DUV I MELLERSTA NYLAND
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
Klubbverksamhet
• Slöjdklubb
• Konstklubb
• Dansklubb
• Paddlingsklubb
• Filmklubb
• Läslustan
• Allsång
• Bandklubb
1
Övrig fritidsverksamhet
• Bowling
• Öppet Hus på Tian i Helsingfors och Porten i Esbo
• Dagverksamhet för seniorer
• En veckas dagläger på sommaren för seniorer
• Teaterbesök till Raseborg
• Teaterbesök till Svenska Teatern
• Sommarutflykt till Svartholmen
Teaterverksamhet DuvTeatern
• Tolv föreställningar av produktionen Den Brinnande Vargen
• DuvTeaterns och Stefan Bremers fotoutställning Duva/Diva i Moskva och i Umeå
• DuvTeatern deltog i teaterfestivalen Festival Normal
• DuvTeatern gästade Edith Södergransällskapets jubileumsseminarium
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Paddlingsevenemang i samarbete med Canoa och Espoon kehitysvammatuki ry
• IT-klubb i samarbete med Lärum/FDUV
Antal deltagare: cirka 55
Antal ledare: 17
Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Madeleine Wendelin
DUV I VÄSTNYLAND
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Fritidsklubben: Klubbkvällar med program som karaoke, bingo, sång och musik, spel- och
filmkvällar, cafébesök en kväll varannan vecka
• Bowling en kväll varannan vecka
• Barngrupp: en kväll varannan vecka samt bowling med de vuxna
• Läsklubb i Hangö
• Högläsning på boendet i Karis
• Dansgruppen Showstar i Ekenäs
• Dansveckoslut på Högsand
• Teater Magnitude övade varannan vecka i Ekenäs och varannan vecka i Karis, uppträdde på
julfesten och hade en föreställning på Tryckeriteatern i Karis
• Musikorkester Trixstars övningar en gång i veckan, uppträdanden på föreningens fester
• DUV-show i Snåresalen i Ekenäs och Tryckeriteatern i Karis
• Musikkvällar på Karis boende
• Visans vänner har haft sång och musikkvällar på Hangöboendet
• Besök på Karelia: musikalen Shacki
• Besök på Tryckertiteatern: Black comedy
• Besök på konsert i Helsingfors: El Divo
• Julkonsert i Ingå kyrka
• Deltog i DUV i Kimitonejdens Stordans
• Julfest och våravslutning
• Motionsveckoslut i Peurunka
• 7-kamp i Hangö
• Vinter- och sommarjippo i Prästkulla
• Deltagande i Polis-Taxi fotbollscup
2
•
•
•
•
•
Simning för deltagare från Hangö
Sverigeresa till Allsång på Skansen och ABBA-museet
Utfärd till Högholmen i Helsingfors
Kryssning med båten Sunnan
Djurskyddsjippo i Degerby
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• Lions i Västra Nyland bjöd på grill och danskväll
Antal deltagare: cirka 90
Antal ledare: 20
Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Katarina Carlson
DUV I KIMITONEJDEN
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Fritidsträffar för äldre
• Fritidsträffar för yngre
• Teaterbesök
• Musikevenemang
• Dans
• Kryssning till Stockholm
• Stordansen med inbjudna DUV-föreningar
Antal deltagare: 30
Antal ledare: 2
Ansvarig fritidsledare: Minna Hellström
DUV I VÄSTRA ÅBOLAND
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Bowling i Pargas och i Åbo, fyra grupper
• Innebandy
• Simning
• Familjesimning och simskola för barn
• Fotbollsträningar
• Kurs i första hjälpen
• Biobesök i Pargas och i Åbo
• Teaterbesök i Åbo
• Teaterbesök: Sommarteatern i Pargas
• Resa till DUV-show i Ekenäs
• Deltog i DUV i Kimitonejdens Stordans
• Disco
• Vårfest och julfest
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Veckoslutsläger 2 gånger per år på KOUPO lägergård i samarbete med Pargas svenska
församling
3
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• Musikklubben Soundcheck
Antal deltagare: 70
Antal ledare: 20
Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Anna Öhman
DUV PÅ ÅLAND
DUV på Åland rf:s fritidsverksamhet finansieras till 100 % med medel från Ålands
Penningautomatförening, deltagaravgifter, egna insamlade medel samt penninggåvor från
privatpersoner och företag.
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Friidrottsträningar 1 gång per vecka vår och höst
• Ungdomsgårdsverksamhet vid två olika ungdomsgårdar 1 kväll per vecka
• Bowling 1 gång per vecka
• Innebandy/fotboll 1 kväll per veck
• Dam- och herrklubbar
• Månadsluncher
• Discokväll
• Första maj-lunch och brasa
• Julfest
• Myssöndag på Badhuset
• Dansutflykt
• Killkväll på Lottenberg
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Friidrottstävling
• Dans till olika musikstilar
• Fotbollsfest/Matchen DUV-IFK Mariehamns ligalag
• Flygfest
• Ridläger
• Bowlinglandskamp, resa till Örebro
• Läger: 3-4 helgläger per månad under vår, höst och vinter, veckoläger under sommaren
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• Pröva på kväll med inriktning Motion och rörelse
Antal deltagare: cirka 40
Antal ledare: 30
Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Fredrik Scott och Susan Enberg
DUV I SYDÖSTERBOTTEN
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Dans i Böle uf:s lokal 12.4
• Sommarfest på Vargholmen 26.7
• Buss till dansgala i Vörå 4.10
• Simning i Närpes simhall 12.10, 26.10, 23.11
4
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Friluftsdag på Vargberget i samarbete med Närpes stads fritidsbyrå 15.2
• Kurserna Sjung med oss och Bowling via Närpes vuxeninstitut
• Lördagsträffar i Närpes 18.1, 22.2, 22.3, 26.4, 17.5 i samarbete med vänstugan Svalboet
• Julöppning i Närpes
• Liv och rörelse-dagar i samarbete med FDUV: Ridning 14.9, Bowling och simning
18.10, Pröva på-sporter och cirkusredskap 22.11
Antal deltagare: 50
Antal ledare: 10
Ansvarig fritidsledare: Monica Bonde
DUV I VASANEJDEN
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Lördagsträffen
• Öppet Hus grupp 1 och grupp 2
• Killgruppen Äntligen onsdag
• Tjejgruppen Äntligen onsdag
• Ridning i Sundom
• Samtalsgrupp i Malax och i Kvevlax
• Simning på Norrvalla
• Medlemsresan
• Biodag med middag
• Soppdag
• Motionskampanj vår och höst
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Simskola i Folkhälsans Hus i samarbete med Folkhälsan
• DramaDUVorna, LaBandet i samarbete med Vasa Arbis
• Dansgala i samarbete med FDUV
• Syskonträffar i samarbete med FDUV
• Friluftsdag och -natt i samarbete med FDUV
• Disco för skolbarn i Sensoteket i samarbete med Sensoteket och FDUV
• Idrottsdag i samarbete med Korsholms kommun
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• Gymnastik och bollspel ordnades av Vasa stads fritidsavdelning
• Friidrottsträningar ordnades av Vasa stads fritidsavdelning
Antal deltagare: 96
Antal ledare: 20 avlönade och 15 talkoarbetare
Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Christina Mannfolk
5
DUV I NYKARLEBY
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Lättläst med Maj-Lis Ruissaari som ledare
• Idrottsaktiviteter en gång i vecka under tiden 3.6–5.8
• Endagsresa till Tropiclandia i Vasa 30.7
• Simhallsresor till Härmä 29.3 och 18.10
• DUV:s julfest på Juthbacka 13.12
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
Solglimtens klubbkvällar i samarbete med Nykarleby stad och Nykarleby församling varannan fredag
Speciella arrangemang för Solglimten (ingår i klubbkvällarna):
• Besök i Missionskyrkan och Café Hyddan 28.2
• Säsongavslutning 3.5 med mat på restaurang Campen
• Säsongstart 6.9 med mat på Uffes bar i Purmo och besök på Fagerbacka fäbodsställe
• Besök i Pingstkyrkan 14.11
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• Allsång (Nykarleby Arbis)
• Allsångskören deltog i allsångskonserten 15.2. på Sursik i Pedersöre
• Innebandy (Nykarleby Arbis)
• Nybörjarkurs kring surfplattor och appar (Nykarleby Arbis)
• Prosteriets gemenskapsdag i Karleby 28.9 (Pedersöre prosteri)
• Dansgala på Norrvalla 4.10 (FDUV)
• Friskvårdsdag för funktionshindrade i Stjärnhallen 22.11 (handikapprådet i Nykarleby stad)
Antal deltagare: cirka 50
Antal ledare: cirka 10
Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Gun-Britt Östman
DUV I JAKOBSTADSNEJDEN
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Bussutfärd med simning, promenad och mat till Härmän Kuntokeskus 10.5
• Sommarträff vid Assarlid 15.6
• Höstresa till Tuuri 19.10
• Soppdag 8.11
• Julfest vid Flynängens bönehus i Kållby 29.11
• Stödpersonsverksamhet
• Motionslådekampanj
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Fotboll med Jaro
• Vattengymnastik för vuxna i samarbete med Folkhälsan
• Fastlagsjippo i samarbete med församlingen
6
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• U-klubben som församlingen ordnat
Antal deltagare: 80
Antal ledare: Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Ann-Kristin Snellman
DUV I KARLEBYNEJDEN
Verksamhet som arrangerats och bekostats i sin helhet av DUV-föreningen
• Simning (regelbundet från Arbetscentralen)
• Konst (konstklubb verkar regelbundet i Katarinegården)
• Julfest
• Allahelgonalunch
• Utfärder
Verksamhet som arrangerats i samarbete med t.ex. arbis, kommun, församling och som DUVföreningen har kostnader för
• Fritidsklubben i samarbete med Karleby
• Fritidsklubben i samarbete med Kronoby MI
Verksamhet riktad till personer med utvecklingsstörning som arrangerats helt av någon annan
• Församlingsträffar ordnades av Karleby församling
• Gymnastik ordnades av Kronoby MI
• Fotbollslaget Tigers ordnades av GBK
Antal deltagare: cirka 38
Antal ledare: 20
Ansvarig fritidsledare eller kontaktperson: Elisabeth Hagström
7