Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering

Barbro Sundback
En succéhistoria
Kulturell autonomi • Mera
svenskt än Sverige självt
• Historisk tillbakablick •
Återförening • Självstyrelse
• Modernism • Internationalisering • Kulturen som
framstegsstrategi
Beställning
Jag beställer __ ex. av Fredens öar för 25 euro/st. +
porto
Namn ______________________________________
Adress _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Skickas till Ålands fredsinstitut
PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland.
Fax +358 (0)18 21026, e-post: [email protected]
kan även beställas från www.peace.aland.fi
Lars Ingmar Johansson
Ålands självstyrelse –
bakgrund och dagsläge
Historisk bakgrund • Återföreningssträvanden • Nationernas Förbunds avgörande
• Självstyrelselagen börjar
tillämpas • Den statsförfattningsrättsliga garantin för
självstyrelsen • Kompetensfördelningen Åland-riket • Lagtingets sammansättning och
arbetsformer • Presidentens
kontrollmakt • Principerna
för den ekonomiska självstyrelsen • Ålands landskapsregering – provinsregering och
ämbetsverk • Ålänningarnas
nationalitets- och språkskydd
• Åland i det internationella
samarbetet • Självstyrelsens
symboler • En anpassad samhällsutveckling • Slutord
Ny bok om Ålands
självstyrelse och
demilitarisering
Fred
e
952-5 ns öar. Å
la
265-1
6-1, 1nds demil
28 sid itarise
rin
or, in
bund g och ne
en, Å
lands utraliserin
g
freds
instit . ISBN
ut 20
06.
Susanne Eriksson
Åland – demilitariserat och
neutraliserat område
Bakgrunden • Konventionernas giltighet • Innehållet
i 1921 års demilitariseringsoch neutraliseringskonvention
• Innehållet i 1940 års fördrag
• Befrielse från värnplikt •
Förändringar i Östersjöområdet • Demilitariseringen och
EU • Har Åland talan? • Nya
utmaningar • Demilitariseringen, neutraliseringen och
NATO • Ålandsexemplet