Mått och mätning

Mått och mätning
Varför behöver vi mäta?
Diskussion
• Varför är det viktigt att mäta i
förändringsprocesser?
• Vilka mått finns i er verksamhet idag? Hur
mäts dem?
• Vad lär ni er av dem?
• Vem använder dem?
Upprepa PDSA cykeln för tester
Förbättringsmodellen
Förändringar
som resulterar
i förbättringar
Vad ska vi åstadkomma?
Hur vet vi att förändringen är
en förbättring?
A P
Vilka förändringar kan vi göra som
vi tror kommer att leda till förbättring?
A P
S G
Genomförande av
förändring skapa
nya arbetssätt
Tester i större
skala
Magkänsla S G
Uppföljnings
Teorier
tester
Ideér
Test i liten
skala
Spridning
Utveckling av kunskap under
flera olika förhållanden – vi lär
oss ständigt genom att agera
Att förbättra system!
Professionell kunskap
Förbättringskunskap
 Ämneskunskap
 Personliga färdigheter
 Värderingar, etik
Förbättring av
diagnos och
behandling




+
System
Variation
Förändringspsykologi
Lärandestyrt
förändringsarbete
Förbättring av
processer och system
i hälso- och sjukvården
Ökat värde för dem vården finns till för
Utvecklat efter Batalden
If you can’t describe what you are
doing as a process, you don’t
know what you’re doing.
Dr W.Edwards Deming
Without data you’re just another
person with an opinion.
Dr W.Edwards Deming
Förbättringsarbetet
Idéer finns, men kan vi sätta mål?
Övning
• Fortsätt diskussionen kring att formulera mål med förbättringen
utifrån SMART!
• Exempelvis:
• Specifikt: Minska långtidssjukskrivningarna
• Mätbart: Från 5% till 3%
• Accepterat: Inställningen är att alla vill arbeta
Realistiskt: Utifrån hur målet tidsatts anses det vara realistiskt att
med rätta åtgärder minska med två procentenheter.
• Tidsatt: Klart vid årsskiftet
Vad ska ett mått förhålla sig till?
Syfte & Mål
Mått
Metod
Olika typer av mått
• Resultatmått
– Effektmått, vad blev slutresultatet/produkten? Vård eller omsorgsresultat
och effekter på hälsa och välbefinnande
• Processmått
– Mäter hur väl våra arbetsprocesser fungerar. Kan handla om bl.a.
följsamhets mot rutiner eller ledtider. Vad är det som faktiskt görs?
• Balanserade mått
– Flera mått tillsammans speglar olika aspekter
– Oavsiktliga konsekvenser
Kvantitativa eller kvalitativa mått
Kvantitativa
• Produktionssystem
• Personalsystem
• Ekonomisystem
• Journalsystem
• Medicinska kvalitetsregister
• Data från maskin
• Pinnstatistik
Kvalitativa
• Känslor
• Upplevelse
• Trygghet
• Delaktighet
• Negativ stress
• Samarbetsklimat
• Arbetstillfredsställelse
Kriterier för ett bra mått
• Relaterat till syftet/målet
• Visar variation över tid
• Bidrar till ökad förståelse och kunskap – leder till kunskap om
systemet
• Används av medarbetarna som utför arbetet, till att kontrollera och
förbättra arbetet
• Används av ledningen till att utföra korrekta handlingar/förändringar
i systemet (förutse och planera)
Diskussion
• Utgå från de mål som definierats.
• Diskutera olika mått som kan användas för att
följa upp målen.
• Vilka av dessa mått skulle ni kunna följa upp
dagligen?
• Vilka mått kan ge direkt och daglig feedback till
medarbetarna?
Förutsättningar för att använda mått i
verksamhetsnära förbättringsarbete
• Så enkelt som möjligt
• Mät kontinuerligt med korta snabba tidsintervall
• Visualisera mätning över tid (synliggör även ev
referenser i form av andra verksamheters
resultat eller forskningsbaserad kunskap)
• Bädda in mätningarna i vardagens arbete
Hur analyserar vi?
OBS! Guru
Förstå variation
“Två olika siffror visar inte nödvändigtvis
olika saker”
”Samma siffra visar inte alltid samma sak”
Fyra principer kring variation
1. Allt varierar
2. Följ variationen och du vet när något har ändrat sig
3. Lär känna variationen och du vet vad du kan förvänta
dig
4. Förstå variation och du vet hur du ska planera
Två typer av variation
Naturlig variation
Demografiska skillnader
–
–
–
–
kön
ålder
Socioekonomi
Osv…
• Geografi
• Tid på året, tid i veckan, tid
på dygnet
• Karaktär på sjukdom
• Förväntningar
Skapad variation
Medarbetarnas skicklighet,
sammansättning och
förutsättningar
Schemaläggning, möten
Frånvaro :
– Planerad frånvaro
– Oplanerad frånvaro
Organisationens utformning:
funktionell, process, matris
osv.
Tillgång till byggnader
Tillgång till teknologi
Övning
Vad kan ni utläsa av tabellen?
Vecka
Resultat
1
21,6
2
23,9
3
23,3
4
22,6
5
28,8
6
22,7
7
23,8
8
22,8
9
28,7
10
22,9
11
24,2
12
23,3
13
28,6
14
22,8
15
23,9
16
23,2
17
23,7
18
28,5
19
23,2
20
23,5
Vad kan ni utläsa av diagrammet?
Övning
VECKORESULTAT
30
29
28
RESULTAT
27
26
25
24
23
22
21
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VECKA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kontrolldiagram
• Graph Design IQ Test
http://www.perceptualedge.com/files/GraphDesignIQ.html