FRAMTIDENS LANDSBYGD

Tillsammans utvecklar vi
FRAMTIDENS LANDSBYGD
www.framtidenslandsbygd.se
Ingenting är klart ännu!
• Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 20142020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.
• Sverige har fått ett första svar från kommissionen med
333 frågor och synpunkter. Dessa har bearbetas.
• Nytt förslag skickat i mars 2015.
Landsbygdsprogrammet 20142020
• 7 årigt strategisk nationellt dokument om
Landsbygdsutveckling
• Finansieras av EU och Sverige gemensamt
• Utgår från Strategin EU 2020 – en smart hållbar tillväxt för alla
• Landsbygd – hela länet förutom kommunhuvudorterna
•
•
Städer med mer än 3000 invånare är exkluderade
Målgrupp - alla som bor och verkar på landsbygden
Syftet med landsbygdsprogrammet
• Lönsamma och livskraftiga företag
• Aktiva bönder med öppna marker och betande djur
• Modern landsbygd med service och hög attraktionskraft
Budget landsbygdsprogram 2014-2020
En kort sammanfattning
• totalt 36,1 miljarder kronor under programperioden
• varav 26,5 miljarder till lantbruket i det s.k. bondepaketet
• aktiva bönder får mer
• satsning på den moderna landsbygden
Några av nyheterna:
• utökad bredbandssatsning
• öronmärkta pengar för service på landsbygden
• lokalt ledd utveckling får flerfondsfinansiering
Två olika sorters stöd
• Företagsstöd – investeringsstöd – 40% i stöd
Jordbruksinvesteringar – mjölkrobot, lösdriftstall
• Turismsatsningar – nybyggnation av uthyrningsstugor,
upplevelseturism
• Service insatser - Ombyggnation av lokaler, handikappsanpassning
av entré
•
• Projektstöd - i syfte att gagna fler än den enskilde eller en bygd
Kompetensutveckling för företagen på landsbygden - ex
energikartläggning
• Bredbandsutbyggnad på landsbygden
• Investeringsprojekt i synnerhet!
•
Investeringsstöd till jordbruk
och trädgård
Syfte
Förbättra jordbruks- och trädgårdsföretagens
förutsättningar för hållbart företagande.
Målgrupp
Jordbruks- och trädgårdsföretagare.
Stödbelopp
•
40 procent av stödberättigande utgifter upp till 1 000 000 kr i stöd under en
treårsperiod.
•
Ej stöd om mindre än 100 000 kr i stödberättigande utgifter.
•
Enhetskostnader för vissa typer av djurstallar vid nybyggnation.
•
Enhetskostnader för etablering av fleråriga energigrödor.
Beslutsomgångar med urvalskriterier
Alla ansökningar poängsätts och får en slutpoäng
Investeringsstöd till jordbruk
och trädgård
•
Möjligt att bevilja stöd till
Anläggningar, byggnader, utrustning, maskiner, allmänna utgifter kopplade till
föregående, inköp och utveckling av programvara. Etablering av fleråriga energigrödor.
•
Ej stödberättigande
Maskinhallar, gårdsverkstäder, motorfordon och konventionella fältmaskiner, halmlager,
begagnad utrustning, stängsel (undantag runt energigrödor).
•
Villkor
Ansökan måste komma in innan investeringen påbörjas.
Tillstånd som krävs för investeringen. Varaktighet 5 år från slututbetalningen.
•
Beslutsomgångar
Ja, fyra beslutsomgångar per år.
Kommersie
ll service
Attraktionskraft Sverige
•Bredband
•Service
Digital
kapacitet
och
tillgängligh
et
Kultur, fritid
och det
civila
samhället
•Attraktiv landsbygd
Kulturella
och
kreativa
näringar
Boendemilj
öer
Modern landsbygd med service och
hög attraktionskraft
Service 50-85% i stöd
• Öronmärkta pengar för kommersiell service
• Upprätthålla – Bibehålla – utveckla service på landsbygden
• Bedriva verksamhet och kunna bo i hela Länet
Bredband 60% i stöd
• 3,2 miljarder kr – fördubbling
• Möjliggöra för digitala tjänster
• Där de kommersiella krafterna ej bygger ut
Aktiv landsbygd 100% i stöd tillsammans med kommunen
• Landsbygden - attraktiv även för den som är ung
• Fritidsgårdar, fotbollsplaner, gamecenter, wificafé
• Förutsätter en annan offentlig aktör
Bredband
Syfte: Öka tillgången till bredband
Nå Sveriges bredbandsstrategi till 2020
Målgrupp: Landsbygdsbor exkl. tätorter med fler än 200 invånare.
Budget: Mer än en fördubbling i jämförelse med föregående
programperiod.
• Utbyggnad där det inte finns bredband
• 60 procent i stöd
• Kontakta kommunen och Länsstyrelsen tidigt i processen
Faktisk tillgång till minst 100 Mbit/s
Bredbandstillgång
2014
Tätort/småort
Befolkning
Landsbygd
Arb.ställen
Befolkning
Arb.ställen
Jönköpings län
Nationell tillgång
• 59 procent i tätort
• 13 procent på landsbygden
• 90% av Sveriges befolktning ska ha
tillgång till ett snabbt bredband 2020
Bredbandskartläggningen uppdateras en
gång per år.
44 %
48 %
15 %
18 %
Aneby
26 %
31 %
16 %
17 %
Eksjö
35 %
39 %
24 %
25 %
Gislaved
30, %
28 %
12 %
15 %
Gnosjö
19 %
25 %
14 %
16 %
Habo
12 %
17 %
1%
1%
Jönköping
48 %
52 %
4%
8%
Mullsjö
16 %
14 %
0,23%
0,00 %
Nässjö
27 %
33 %
7%
8%
Sävsjö
36 %
39 %
29 %
32 %
Tranås
56 %
60 %
4%
4%
Vaggeryd
54 %
57 %
2%
2%
Vetlanda
34 %
40 %
26 %
27 %
Värnamo
82 %
87 %
37 %
39 %
Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning 2014, 201503-24. Avser situationen 1 oktober 2014.
Processen för att ansökan om pengar
•
•
•
•
E-ansökan, via webben
Beslut tas vid särskilda beslutsmöten
Ansöker i två omgångar
Pengarna kommer retroaktivt
•Kontakt
Idén föds!
länsstyrelsen
•Kolla marknaden
•Förprojektering
•affärsplan
•Offerter
•Tillstånd?
Ansökan om
stöd
•E-ansökan lämnas in
INNAN projektet
påbörjas
• Kontakt med
handläggare
•Uppfyller ansökan
villkoren?
•Ansökan jämförs med
andra ansökningar
•Beslut om stöd
•Alla
kostnader ska
Insatsen
särredovisat
genomförs
•Verkligheten
stämmer inte
överens med
kartan
•Kontakta
Länsstyrelsen!
•E-ansökan
Ansökanlämnas
om
in utbetalning
•Kontakt med
handläggare
•Utredning av
underlag (fakturor,
besiktning)
•Kostnaderna har
betalats?
•Finns investeringen
på plats?
•Delutbetalningar är
möjligt
Pengarna
betalas ut
•Villkor gäller
efter
genomförandet
Ex. du ska driva
verksamheten i
minst 5 år
•Du ska
återrapportera
avbetalningsköp
Landsbygdsbutikerna – viktiga servicebärare
• 39 strategiska
landsbygdsbutiker
• Andra viktiga
servicefunktioner;
post, paket, apotek
m.m.
• Omsättning ökat från
462 till 474 från 2013
Länsstyrelsens Bevakningsuppdrag och utvecklingsprojekt för
grundläggande betaltjänster
”Det kontantlösa samhället leder inte till ett mer
tillgängligt samhälle – snarare tvärtom”. Funktionsnedsatt
”Många restauranger hänvisar vidare till oss… Stora
problem när det är marknader exempelvis, det kan bli
många upprörda då när vi inte kan ge ut mer
kontanter, de förväntar sig att vi ska vara bank”. Handlare
”På Visingsö fungerar det inte alls, på konsum kan du
få om dom har i kassan, finns ingen bankomat”
Andel kontantlösa bankkontor
2011 – 14 procent
2014 – 54 procent
© Lantmäteriet
Tidsplan
• september 2014 (går att söka nu!)
Konkurrenskraftigt jordbruk
(endast för utökning av antal djurplatser)
• Bredband
•
De som har sökt stöd redan kommer att behöva komplettera med ny
information i mars
•
En beslutsomgång fram till nya stöden öppnar i september
•
Beslut kan komma först efter EU har beslutat om programmet
•
• september 2015
Övriga företagsstöd – service, andra företag, förädling av livsmedelsprodukter
• Vissa projektstöd
• Satsningar för våtmarker, betesrestaurering, kulturmiljöer
•
• januari 2016
•
Samarbetsprojekt
Arbetet på länsnivå
– En regional handlingsplan för både
Landsbygdsprogrammet och Havs- och
fiskeriprogrammet
• Varje län tar fram en regional handlingsplan utifrån länets
förutsättningar och med en regional budget
• Regionala urvalskriterier– utifrån länets förutsättningar
SWOT 2013/2014 samt arbetsgrupper
• Vid handläggning jämförs sedan ärendet med andra ärenden för att
nå hög måluppfyllelse
•Urvalskriterier
•Beslutomgångar
inom vissa åtgärder
Tänk på att!
• Man ska kunna bo, verka och leva i hela Sverige
• Service är stommen i en attraktiv landsbygd
• Landsbygdsutveckling ÄR näringslivsutveckling
• Ta en tidig kontakt med Länsstyrelsen!
Tillsammans utvecklar vi framtidens landsbygd!
www.framtidenslansbygd.se
www.jordbruksverket.se
Telefon 010-22 36 000
Mail fö[email protected]
Kontaktpersoner
Emanuel Schmit
Gunilla Henricsson
Jennie Bengtsson
Malin Lennartsson
Helena Liljergren
Åslög Kantelius
Nina Elmsjö
Tack för uppmärksamheten!