Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

2015-05-29
Jordbruksverket
Cecilia Bornestaf
[email protected]
Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2012:26) om försöksdjur (5.2.16-3244/15)
2 Kap Godkännande och tillstånd
9 § Ansökan om etiskt godkännande ska göras via en e-tjänst som Jordbruksverket tillhandahåller och skickas till den
regionala djurförsöksetiska nämnd som framgår av beslutet enligt 7 kap. 3 §. Försöksledaren ska ansöka om etiskt
godkännande och föreståndaren ska kontrollera att ansökan är korrekt ifylld.
Eftersom föreliggande e-tjänst inte är anpassad för verksamheten så som den bedrivs på de flesta
institutioner i Sverige idag, vill Sveriges Veterinärförbund betona vikten av att man under en längre
introduktionstid behåller möjligheten att som alternativ använda blankett D 174. Tiden är inte mogen
att låsa fast denna e-tjänst som enda alternativ i en föreskrift.
Medlemmar i försöksdjurssektionen har haft möjlighet att pröva den nya e-tjänsten. Sveriges
Veterinärförbund är av uppfattningen att om den föreslagna
e-tjänsten genomförs i nuläget utan tillräcklig anpassningstid samt även fått gehör för föreslagna
förbättringar, fördröjs och fördyras ett mycket stort antal forskningsprojekt i landet. Projekten är ofta
finansierade med allmänna medel och det är olyckligt om dessa medel inte kan utnyttjas optimalt.
Detta yttrande har sammanställts efter synpunkter lämnade från SVS Hästsektion och Sektionen för
veterinär folkhälsa.
Handläggare på förbundskansliet har varit SVS generalsekreterare Simone Häusler.
Simone Häusler
Sveriges Veterinärförbund
[email protected]
08-545 558 24
0730-928 113