Delprojektplan Akuta bedömningar i hemmet, 427 kB

PROJEKTNAMN
UTGÅVA
DATUM
DIARIENR
Projektbeskrivning
Delprojekt- Akut
bedömning i hemmet
SKILS= Sörmlands Kommuner i Landstingssamverkan
Syfte:
När en enskild patients hälsotillstånd hastigt försämras ska det ske en strukturerad medicinsk
bedömning, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa
vårdgivare säkras.
Signeras:
Signeras:
Ort och datum
Ort och datum
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
SID 1(4)
Uppdragsgivare
Utgåva
Projektledare
Datum
Orsak till ändring
Ändring
Utfärdare
Innehållsförteckning
1. Nulägesbeskrivning ......................................................................................................................... 2
2. Vad vill vi åstadkomma .................................................................................................................... 3
3. Resurser ........................................................................................................................................... 3

Kommunerna och ambulansen bidrar med instruktörer. Det kommer att krävas en grupp på
minst 8 instruktörer i västra länsdelen för att det inte skall bli för sårbart vid sjukdom, avslutad
anställning etc. ........................................................................................................................................ 3

Samtliga sjuksköterskor inklusive vikarier genomgår utbildningen som innefattar 1 heldag. 3

För vidare utbildning i övriga länet kommer Beslutsstödsgruppen att utbilda instruktörer även
där som sedan får hålla i utbildningarna i den egna kommunen. ........................................................... 3

Nätverksträffar för utbildare i länet 1-2 ggr/år för att kvalitetssäkra utbildningen och
eventuellt revidera material. ................................................................................................................... 3
4. Tidplan ............................................................................................................................................. 3
1. Nulägesbeskrivning
I dag vårdas många multisjuka äldre i kommunal vård och omsorg. Då hälsotillståndet sviktar sker en
bedömning av ansvarig sjuksköterska som ligger till grund för vidare ställningstaganden om vård och
behandling samt eventuell kontakt med läkare. Ibland sker bedömningen enbart på telefon utifrån
bedömning och information från patienten själv, anhöriga eller omvårdnadspersonal. Då vi under flera
år följt siffror gällande återinläggningar och undvikbar slutenvård samt diskuterat behov av åtgärder
med medarbetare från sjukhuset, ambulansen, vårdcentraler och kommunal vård och omsorg
framkommer behov av
 Bättre dialog, planering och ställningstagande gällande fortsatt vård och behandling på
primärvårdsnivå
 Tillgång till läkare som gör hembesök dygnets alla timmar
 Tillit till varandras bedömningar och respekt för varandras beslut
 Behov av ökad kunskap när det gäller akuta bedömningar
Arbetsgruppen västra äldre, AVÄ, har tagit del av arbetet som gjorts i Örebro- Visam. Visam är ett
standardiserat bedömningsinstrument för akuta bedömningar och ett stöd i beslut och vård på rätt nivå
samt tydlig kommunikation med hjälp av SBAR.. Då det inte var möjligt att kopiera material och
införande relaterat till kostnader beslutade AVÄ hösten 2014 att i samverkan mellan ambulansen,
vårdcentralerna och kommunernas hemsjukvård utarbeta ett likvärdigt beslutstöd, arbetsätt och
utbildningskoncept.
SID 2(4)
2. Vad vill vi åstadkomma
 Utveckla ett beslutsstöd och checklista för sjuksköterskor, inom kommunal vård och omsorg och
specialiserad sjukvård i hemmet, som ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt
försämrats.
 Alla sjuksköterskor får utbildning i akuta bedömningar genom likvärdigt utbildningskoncept
 Införa standardiserat arbetsätt utifrån SKILS Sörmlands Kommuner i Landstingssamverkan
 Bygga en struktur för kontinuerlig utbildning och information med ansvariga sjuksköterskor i
varje kommun, läkare på varje vårdcentral och sjuksköterskor i ambulansen
3. Resurser
 Kommunerna och ambulansen bidrar med instruktörer. Det kommer att krävas en grupp på
minst 8 instruktörer i västra länsdelen för att det inte skall bli för sårbart vid sjukdom,
avslutad anställning etc.
 Samtliga sjuksköterskor inklusive vikarier genomgår utbildningen som innefattar 1 heldag
 För vidare utbildning i övriga länet kommer Beslutsstödsgruppen att utbilda instruktörer
även där som sedan får hålla i utbildningarna i den egna kommunen.
 Nätverksträffar för utbildare i länet 1-2 ggr/år för att kvalitetssäkra utbildningen och
eventuellt revidera material.
4. Tidplan
Vad
När
Vem/vilka
Uppföljning
Framtagande av bedömningsinstrument,
checklistor och utbildningskoncept
Nov-februari
Avstämning AVÄ
Test av utbildningskoncept och material.
Sex sjuksköterskor i Flens kommun
genomgår utbildningen
Kommunerna Flen, Katrineholm och
Vingåker utser instruktörer
Minst en läkare per kommun utses som
informatör till samtliga VC som finns i
kommunen.
Information till läkarna på respektive
vårdcentral i västra länsdelen
Februari
Beslutstödsgruppen;
Carina Axén, Tore Tørisen, Anki Brånn,
Jenny Gejderman, Nathalie
Henningsson, Jörgen Lifvakt, Nina Rolf,
Christina Oprisa Lövdahl och Lilian
Geijer
Beslutstödsgruppen
Information på akutmottagningarna KSK,
MSE och NLN
Utbildning för samtliga instruktörer
Feb-mars
Nina Rolf och Christina Oprisa Lövdahl Flen/ Malmköping
Annki Brånn Christina Oprisa Lövdahl
Katrineholm
Lilian Geijer Christina Oprisa Lövdahl
Vingåker
Carina Axén
17 mars
Beslutstödsgruppen
Sju utbildningstillfällen planeras under
våren. Max 16 deltagare/tillfälle.
Samtliga ordinarie sjuksköterskor och
vikarier ska genomgå utbildningen före
April-juni
Inbjudan, ta emot anmälningar samt
stämma av med ansvarig för respektive
utbildning -Marie
Senast 28/2-15
Feb-mars
Mars
AVÄ februari
Nina Rolf i dialog med respektive
kommun
Vårdcentralschefrena
23/3
SID 3(4)
sommaren
Information på hemsidan- Marie
Respektive instruktör ansvarar för att
ordna med lokal och fika när
utbildningen sker i hemkommunen.
Vem som utbildar på respektive datum
utses av ”instruktörsgruppen”
SID 4(4)