Projektbeskrivning

Brännlidens vindpark
Projektbeskrivning
PROJEKTBESKRIVNING BRÄNNLIDEN
2/5
OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar
energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en hållbar energisektor genom att
erbjuda finansiella aktörer och stora energiförbrukare i form av företag, kommuner och
konsumenter möjlighet att investera i och äga förnybar energi. OX2 står bakom en
betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och har
verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Polen. För mer information besök
www.ox2.com.
Under senhösten 2014 skickade OX2 in en tillståndsansökan gällande uppförandet av en
vindkraftsanläggning på Brännliden cirka 15 km nordväst om samhället Jörn i Skellefteå
kommun, Västerbottens län. Anläggningen omfattar upp till 10 vindkraftverk med en
maximal totalhöjd av 220m. Byggstart beräknas att ske under år 2016 och anläggningen
är beräknad att tas i drift under år 2017. Här följer en kort beskrivning av projektet.
Brännliden
Brännliden
Etableringsområde
0
4
8 km
© Lantmäteriet
Översiktskarta Brännlidens vindpark. © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001
Platsen
Brännliden ligger i den nordvästra delen av Skellefteå kommun, närmaste by är
Andersträsk som är belägen ca 1,5 km öster om projektområdet. Området är beläget på
en långsmal höjd som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Inga större våtmarker och
bäckar finns inom området men i det omgivande landskapet förekommer flera
våtmarker. Projektområdet domineras av likåldriga tallbestånd i åldern 40-50 år.
Kommunen har pekat ut området vid Brännliden som lämpligt för vindkraft i den
kommunala vindkraftsplanen som antogs i maj 2014. Marken i projektområdet ägs av
Sveaskog med vilka markavtal är tecknade.
PROJEKTBESKRIVNING BRÄNNLIDEN
3/5
Vindkraftverk
Tillståndsansökan för Brännlidens vindkraftsanläggning omfattar maximalt 10
vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 220 meter (från mark till rotorns högsta
punkt). Vindkraftverken byggs på gravitationsfundament eller, om den geotekniska
undersökningen visar på berg med tillräcklig hållfasthet, bergfundament.
728000
730000
732000
734000
Stensbrännet
7242000
0
Nyborg
Brännlidtjärnen
Fågel-
Flakaliden
Hultingen
kammen
Storkälen
250
500 m
Skala (A3): 1:20 000
MÅNGHÖRNINGEN
Lappkläppen
Teckenförklaring
Norge
I
I
I
Flakaheden
MÅNGHÖRNINGEN
Snokläppen
Långkläppen
Vindkraftverk (9st)
Vägar
Snokläppmyran
Hultingen
I
I
I
1
MÅNGHÖRNINGEN
Rörtjärnen
Snokläpptjärnen
Vilakläppen
Björkbrännet
ANDERSTRÄSK
2
ANDERSTRÄSK
I
I
I
Hässjegårdsmyran
Norra Rörmyran
Brännliden
Långhultmyrhalsen
kälen
Långträsket
Myrträsket
3
Kroktjärnen
JÖRNS-NYBORG
I
I
I
Nörd-
Gran-
Dalkläppen
Södra Rörmyran
Södra
Kroktjärnkläppen
ANDERSTRÄSK
Långträsktjärnen
4
Andersträsk
I
I
I
ven
Myrträskgra
7240000
Norra
Kroktjärnkläppen
ANDERSTRÄSK
DJUPTRÄSK
Anders-
Lappudden
Brännlidmyran
Brännlid-
Gåstjärnen
ANDERSTRÄSK
myran
tjärnen
I
I
I
5
ANDERSTRÄSK
6
I
I
I
Vä
llin
gå
n
Långtjärnheden
STORNÄS
Kallkällmyran
Långtjärnen
Blötmyran
träsket
Lång-
JÖRNS-STENSTRÄSK
Ogestjärnen
Långtjärnmyran
Brännliden
ANDERSTRÄSK
Skjutbana
Selet
Mörstackkläppen
Selsheden
Dammänget
7
I
I
I
ken
Järvtjärnbäc
Kallkällmyran
Torrbergstjärnen
I
Kartrubrik
8
MÅNGHÖRNINGEN
I
tjärnen
I
7238000
Järv-
LAYOUT
Torrberget
Projekt
Skarpbrännet
Järvtjärnberget
Brännliden
I
Skellefteå kommun
Västerbottens län
9
I
Nybrännet
NördNybrännmyran
I
Torrbergsmyran
Filnamn
Layout_Brännliden_2015-07-14.pdf
MÅNGHÖRNINGEN
Sör-Nybrännmyran
Ekvidistans
Koordinatsystem
5m
SWEREF99 TM
Upphovsman
o2f_marand
Stöverberget
© Lantmäteriet M2004/02092
Datum
Storgroven
Placeringar av vindkraftverk och vägar. © Lantmäteriet
728000
730000
Kläpp-
732000
Kläppen
Sörträsket
2015-07-14
734000
Väg och arbetsyta
Befintlig väg in i området kommer att användas, vilken kommer att förstärkas och
breddas efter behov. Från den befintliga vägen kommer nya vägavsnitt att anläggas fram
till varje vindkraftsposition. Preliminära beräkningar visar på att ca 3,5 km ny väg
kommer att behöva anläggas. Invid varje vindkraftsposition anläggs en grusad arbetsyta
om ca 2 500 – 3 000 m2. Minst en större uppställnings- och omlastningsyta behövs i
närheten av anläggningen.
PROJEKTBESKRIVNING BRÄNNLIDEN
4/5
Elnät
Olika alternativ för anslutningsledningen till den planerade anläggningen utreds för
närvarade. Inom eller i anslutning till anläggningen kommer en fördelningsstation att
uppföras vilken sammanbinder anslutningsledningen med vindkraftsanläggningens
interna elnät. Det interna nätet består av markförlagd kabel som i möjligaste mån
anläggs utefter vägnätets sträckning.
Nedläggning av kabel invid väg.
Miljönytta
Vindkraftsanläggningen vid Brännliden beräknas producera ca 128 000 000 kWh årligen
(= 128 000 MWh = 128 GWh). 128 GWh motsvarar årsförbrukningen av hushållsel
(beräknat vid en förbrukning på 5 000 kWh/hushåll och år) för ca 25 600 hushåll.
Förutsatt att den el som produceras ersätter importerad el från kolkondenskraftverk
bidrar årligen till följande utsläppsreduceringar:
•
•
•
utsläpp av koldioxid: 102 400 ton
utsläpp av svaveldioxid: 87,3 ton
utsläpp av kväveoxid: 53,6 ton
Efter en avslutad drifttid om 20–25 år kan verken enkelt demonteras och området
återställas.
PROJEKTBESKRIVNING BRÄNNLIDEN
5/5
Fotomontage, vy från Andersträsk.
Lokal nytta
Omkring 50 årsarbeten skapas under byggnationen av Brännlidens vindpark. Under
drifttiden bedöms ca 3 heltidstjänster skapas avseende direkt service av vindkraftverken.
Utöver det generas arbetstillfällen utifrån sidoeffekter såsom ex logi, mat och övriga
tjänster.
OX2 har som policy att gagna den lokala utvecklingen genom någon form av bygdepeng.
Läs mer om bygdepeng och den lokala nyttan med vindkraft här:
http://www.ox2.com/wp-content/uploads/2013/05/OX2_Broschyr_Lokal_Nytta.pdf
Det finns även möjlighet till delägande i vindkraft genom Sveriges största
vindkraftskooperativ O2 El Ekonomisk Förening. Genom att köpa andelar får man
egenproducerad el utan dyra mellanhänder och gör samtidigt en stor miljöinsats.
Vad sker härnäst?
En ansökan enligt miljöbalken lämnades tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen i Västerbottens län i november 2014. OX2 inväntar nu
besked från länsstyrelsen om eventuella kompletteringar av inlämnad ansökan.
2015-06-23
Sven Levin
Projektledare OX2
+46 70 341 74 75
[email protected]
www.ox2.com