MRSA-patient på förlossnings- och BB-avdelning

RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2015-07-03
21374
1 (3)
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kvinnoklinik
2014-07-01
2016-06-30
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Verksamhetschef
Kvinnoklinik
MRSA-patient på förlossnings- och
BB-avdelning
Sammanfattning
Meticillinresistenta gula stafylokocker (Staphylococcus aureus, MRSA) har
utvecklat motståndskraft mot de penicilliner och penicillinliknande
antibiotika (betalaktamantibiotika) som vanligen används mot
stafylokockinfektioner. Förutom resistensen skiljer sig inte MRSA från
meticillinkänsliga gula stafylokocker och smittspridning förebyggs med
samma metoder.
I samband med vård och omvårdnad är riskerna för smittöverföring ökade
och vårdpersonal löper i samband med arbetet risk för att utsättas för smitta
och för att föra MRSA-smitta vidare till vårdtagare. För att kunna förhindra
en ökning av MRSA i Sverige är det viktigt att förebygga smittspridning
inom vårdinrättningar.
Sjukdomen är anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig.
Förutsättningar
Personal med hand- eller hudproblem ska inte ta hand om patienten. Vid all
vårdnära kontakt ska plastförkläde och handskar användas. Var mycket noga
med handhygien. Om möjligt minimera antalet personal runt patienten.
Patienten och anhöriga ska inte vistas i gemensamma lokaler, t ex kök eller
dagrum men får röra sig fritt i korridoren eller ute.
Genomförande
Rutiner kring MRSA-smittad patient före, under och efter
förlossningen
 Om möjligt ska patienten duscha/tvätta sig med Hibiscrub innan
förlossningen.
 Patienten tas direkt in på avsett förlossningsrum, rum 7.
 Minimera om möjligt antalet utensilier inom patientnära ytor.
 Sedvanliga förlossningsrutiner gäller med användning av handskar och
plastförkläde.
Dokumentbenämning
MRSA-patient på förlossnings- och BB-avdelning
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2015-07-03
21374
2 (3)
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kvinnoklinik
2014-07-01
2016-06-30
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Verksamhetschef
Kvinnoklinik
 Om narkosläkare ska vara behjälplig med bedövning ska han/hon
använda grön skyddsrock vid patientnära arbete.
 I första hand bör mamma och barn eftervårdas på förlossningsrum 7.
 Vid eventuella medicinska problem sker eftervård på BB-vårdavdelning
(krav: enkelrum med egen toalett).
 Om det är möjligt bedrivs all vård och behandling inne på rummet.
 Amningsflaskor diskas i befintlig diskmaskin för flaskor.
 Patienten uppmanas att alltid ”sprita” sina händer före hon lämnar
rummet.
Städrutiner efter förlossningen och på BB-rummet
 Berörd personal byter om till ren arbetsdräkt efter utfört arbete.
 Ytor och förlossningsrum ska desinfekteras med Virkon 1 %.
 Instrument tas direkt ut i sköljrummet och desinfekteras i diskdesinfektor.
 Avfall och tvätt emballeras inne på rummet, vanlig tvätt och avfallshantering.
 Mycket blodigt avfall är lika med smittförorenad tvätt. I övrigt vanlig
tvätthantering.
 Städning som på andra vårdavdelningar.
Vid frågor kontakta vårdhygien, Anne Palmé, hygiensköterska eller Lisbeth
Karlsson, hygienläkare på telefonnummer 2906 eller 2916.
Rutiner vid akut kejsarsnitt
Eftervård på IVA och därefter BB vårdavdelning.
Rutiner vid planerat kejsarsnitt
Förbereds av förlossningspersonal på IVA, postop-vård IVA därefter vård på
BB.
Rutiner för barnet
 Om möjligt bör barnet undersökas på rummet.
 Använd plast förkläde/patient-bunden skyddsrock. .
 Noggrann handhygien efter kontakt.
Diagnoskod
Z22.3+U80.1
Dokumentbenämning
MRSA-patient på förlossnings- och BB-avdelning
Känd MRSA-bärare
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2015-07-03
21374
3 (3)
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kvinnoklinik
2014-07-01
2016-06-30
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Verksamhetschef
Kvinnoklinik
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Natalia Ödman, specialistläkare
Fastställt av
Serney Bööj, verksamhetschef, kvinnokliniken, SÄS, Borås
Nyckelord
MRSA, förlossningsavdelning, BB-avdelningen, rutiner
Dokumentbenämning
MRSA-patient på förlossnings- och BB-avdelning