UN 2015-04-13

1 (2)
KALLELSE
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2015-04-13
VÄLKOMMEN
Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde.
Datum och tid: 2015-04-13, kl 17:00
Plats: Kullagymnasiet
Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Elisabeth
Bonakdar Hashemi, telefon 33 72 05, mail [email protected] samt till Pia
Möller, telefon 0734-35 71 35, mail [email protected]
ÄRENDEN
1. Funktionsbehov på Vikenskolan
Höganäs 2015-04-08
Pia Möller (M)
Ordförande
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
2 (2)
KALLELSE
Klicka här för att ange text.
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Ärende 1
Funktionsbehov på Vikenskolan
TJÄNSTESKRIVELSE
UTBILDNINGSNÄMNDEN
SLUTLIG INSTANS: Kommunstyrelsen
2015-03-30
UN/2015/34
TJÄNSTESKRIVELSE AV FUNKTIONSBEHOV PÅ
VIKENSKOLAN
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram funktionsbehovet för Vikensskolans
grundskola och Norra Hages förskola. Utredningen betonar att dessa bör byggas för att möta ett
växande elevunderlag och som är långsiktigt hållbar utifrån den fysiska miljön och de förändrade
krav på undervisning som kan komma i framtiden. Konceptet bygger på en sammanhållande
skolorganisation F-9 i en gemensam byggnad med möjlighet att ta emot 850 elever och en förskola i
anslutning till skolan eller i dess närhet. Förskolan förslås bestå av fem avdelningar med möjlighet
att utökas med en avdelning. Lärandemiljön bör vara modern, hälsosam som håller över tid för att
på så vis skapa en attraktiv skola och förskola. Detta blir i sin tur värdefullt för både samhället och
kommunen i strävan mot att öka antalet kommuninnevånare.
Beslutsunderlag
Utredning av funktionsbehov för Vikenskolans grundskola och Norra Hage förskola
Ytterligare underlag i ärendet
Omsättningsplan för förskola UN/2014/19
Demografisk framskrivning 2014-2035 Höganäs kommun, utifrån Höganäs kommuns
befolkningsmål 27500 invånare år 2025
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt
Teknik och Fastighetsförvaltningen
att
bygga Vikenskolan för att kunna ta emot 800-850 elever
att
bygga förskola med fem avdelningar med möjlighet att utöka med en avdelning
att
bygga Vikenskolan som en sammanhållande enhet där nybyggnation och delar av den
nuvarande Vikenskolan byggs samman
att
uppföra en ny skoldel, idrottshall och förskola med dess tillhörande utemiljöer utifrån
beskrivna funktionsbehov i utredningen sid 4 och följande
att
uppföra en ny skoldel, idrottshall och förskola som omfattas av ett högre energikrav än
lagstiftningen, motsvarande certifiering silver enligt Miljöbyggnad (certifieringssystem som
baseras svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis )
att
använda förnybar energikällor, vilket är i linje med certifiering i Miljöbyggnad.
att
göra materialval i syfte att skapa en giftfri vardag för barn och ungdomar motsvarande
byggvarubedömning ”nivå grön” i Miljöbyggnad.
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
TJÄNSTESKRIVELSE
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2015-03-30
UN/2015/34
SLUTLIG INSTANS: Kommunstyrelsen
att
förskolan ur ett miljöperspektiv utrustas med tillagningskök om denna inte byggs i anslutning
till skolan
att
ur en trafiksäkerhetsaspekt bygga idrottshall i anslutning till skolan för att undvika att
trafikerade vägar skiljer de olika verksamheterna åt.
Liselotte Herrlin
Utbildningschef
Carina Uvenfeldt
Verksamhetsledare
Åsa Hallenheim Olsson
Verksamhetsledare
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
1
UTREDNING AV FUNKTIONSBEHOV FÖR
VIKENSKOLANS GRUNDSKOLA OCH NORRA
HAGES FÖRSKOLA
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram funktionsbehovet för
Vikenskolans grundskola och förskola. I utredningen har samarbete skett med skolledningen
för att se vilka funktioner som behöver utvecklas för att möta ett växande elevunderlag och
för att det ska byggas en skola som är långsiktigt hållbar utifrån förändrade krav på
undervisningen.
Genom åren har delar av skolan haft återkommande problem med den fysiska arbetsmiljön
som åtgärdats efter hand. Mot denna bakgrund ses det som extra värdefullt att skolan som
byggs nu svarar upp mot kraven på en modern hälsosam lärandemiljö som också håller över
tid. Samtidigt skapas en attraktiv skola som blir värdefull för både samhället och kommunen
i strävan mot att öka antalet kommuninvånare.
ELEV- OCH BARNPROGNOS
Nuvarande elevantal på Vikenskolan under läsåret 2014/2015 är 575 elever i F-9 varav 235
är inskrivna i fritidshem.
Enligt Höganäs kommuns demografiska framskrivning utifrån kommunens befolkningsmål
27 500 invånare år 2025 kommer antalet elever i ålder 5-14 under åren 2015-2020 öka med
27 elever för att under åren 2020-2025 öka med ytterligare 26 elever. Motsvarande ökning
för barn i åldern 1-5 år under åren 2015-2020 är tre barn och för 2020-2025 sex barn. Det
finns dock en osäkerhet i det framtagna prognosunderlaget avseende elevantalet då
utökningen bygger på inflyttningar i samband med bostadsbyggande. Erfarenheter har
tidigare visat att barn- och elevökningar kan bli större än prognostiserad ökning.
Då Viken är ett attraktivt bostadsområde för barnfamiljer och att det finns utbyggnadsplaner
samt omsättning av boende finns det anledning att bygga den nya skolan så att den kan ta
emot ett större elevantal än prognoserna visar.
Utifrån prognoser, planerade utbyggnader och tidigare visade erfarenheter bör skolan därför
byggas för att kunna ta emot 800-850 elever fullt utbyggd.
Norra Hages förskola ska enligt beslutad omsättningsplan (UN/2014/19) omsättas till en
förskola med sex avdelningar. Idag har förskolan fyra avdelningar, 53 barn. Som tidigare
beskrivits kommer antalet barn i upptagningsområdet att ligga stabilt de närmsta 10 åren för
att sedan öka successivt med totalt 15 barn fram till 2035. Det beräknas också att det varje år
föds 48 barn inom upptagningsområdet. Historiskt sett kommer några av dessa barn välja
fristående verksamheter i byn men flertalet (58,5%) kommer att tillhöra den kommunala
förskoleverksamheten Utifrån denna prognos är det lämpligt att Norra Hages förskola
omsätts till en förskola med fem avdelningar men med möjlighet att bygga till ytterligare en
avdelning om inflyttningen blir större än beräknat.
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
2
2016
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
48
2015
48
48
2014
2013
2012
2011
2010
2009
42
42
42
42
56
56
56
61
61
59
48
48
48
46
46
46
46
Inflyttning
Totalt
16
12
62+8
264
269
252
302
Kommunal
fsk
154
157
147
177
Antal barn i upptagningsområdet. 180 platser finns idag i kommunal förskola, 90 i fristående förskola. Cirka 20 barn finns i
omsorg utanför upptagningsområdet alternativt ej i förskola. 58,5% väljer kommunal förskola
UTGÅNGSPUNKTER:
Grundskola F-9
Samtliga skolenheter i Höganäs kommun arbetar i ett F-9 perspektiv, från förskola till och
med årskurs 9, utifrån ledorden ”Hela barnet – Hela vägen” . Detta är en av de avgörande
faktorerna för den framgång som skolorna i Höganäs har och det är därför av vikt att det
bibehålls. Organisationen möjliggör samordning och främjar ett helhetsperspektiv för
elevernas undervisning. Vikenskolan föreslås att byggas ut i två etapper som när båda är
klara, bildar en sammanhållande skolorganisation, F-9. Skolan organiseras med tre till fyra
parallella klasser med ca 25 elever i varje klass.
Skolan behöver byggas utifrån en långsiktig hållbarhet utifrån förändrade krav på
undervisningen ex. den utökade timplan som regeringen föreslår.
Idrottshall
Det finns också ett behov av ytterligare idrottshall i Viken. Skolan är i dag organiserad med
30 klasser. I dagsläget finns inte möjlighet för eleverna i förskoleklasserna att få tid i
idrottshallen då veckans schemapositioner inte räcker till. Med timplanen i ämnet idrott och
hälsa ska elever i årskurs 1 och 2 ha en tim/vecka och eleverna i årskurs 3-9 ska ha två
tim/vecka, förskoleklassen har inte någon timplan att följa. Vissa av skolans årskurser har i
dag idrott med alla tre parallellklasserna samtidigt vilket innebär många elever på begränsad
yta i framför allt omklädningsrum.
Idrottshallen bör finnas på samma sida om Bokvägen som skolan för att skapa en trygg och
säker trafikmiljö för eleverna när de ska ta sig mellan dessa byggnader. Arbetsmiljöverket
skriver i sitt tolkande av arbetsmiljölagen, allmänna råd, Arbetsplatsens utformning AFS
2009:02 att det är viktigt att sambanden mellan skolbyggnader och inom skollokalerna är
säkra, bekväma och överskådliga.
Utemiljö
Under projekteringen bör också utemiljön ses över så att den anpassas efter ett ökat
elevantal och skapar möjlighet för utevistelse för de olika ålderskategorierna. En väl
anpassad utemiljö är också en användbar resurs för ämnesundervisningen vilket gör att Nosalar bör placeras i anslutning till utemiljön så att det kan skapas uteklassrum för
undervisning. Pedagogiska aktiviteter som växelverkar mellan utomhus och
inomhusaktiviteter kan främja lek och fysisk aktivitet.
Utemiljön bör ge utrymme för såväl platsbundna lekar som utforskande aktiviteter och en
god skolmiljö är inte bara säker utan också utvecklande, utmanande och inbjuder till lek.
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
3
Förskola
Norra Hages förskola finns idag i närheten av Vikenskolan och är beslutad som tidigare
nämnts att omsättas 2018 med en förskola om sex avdelningar. Då byggnaden påverkas av
de byggplaner som finns för Vikenskolan ses det som angeläget att i detta sammanhang
också se över förskolans förutsättningar för omsättning. En placering av den nya byggnaden
i anslutning till eller i närheten av grundskolan ses som fördelaktigt.
Tillagningskök/matsal
Det tillagningskök som finns på Vikenskolan i dag behöver ses över utifrån kapacitet för att
kunna laga tillräckligt antal portioner för den nya skolans elevantal. I den nya skoldelen bör
det också finnas en matsal som även kan användas som samlingssal. I dagsläget dvs. med
575 elever är matsalen i den nuvarande Vikenskolan hårt belastad. Många elever äter
samtidigt och bullernivån är hög och matsituationen upplevs som stressig för eleverna. De
yngsta barnen börjar äta kl. 10.50 (11.00 är livsmedelsverkets rekommendationer, men det är
inte möjligt p.g.a. platsbrist och tidsbrist).
Matsalen bör placeras så att det finns möjlighet till uthyrning vid tider då skolan är stängd.
I anslutningen till den matsalen behöver det finnas diskrum med möjlighet för
måltidspersonalen att diska den disk som blir.
Idag finns ett mottagningskök på Norra Hages förskola. Om förskolan byggs fristående från
skolan förespråkar utbildningsförvaltningen att det byggs ett tillagningskök i förskolan som
också förser övriga förskolor i området med mat. På de förskolor i kommunen där det finns
ett tillagningskök betonar förskolechefer och pedagoger framför allt den pedagogiska
aspekten. Barnen får en inblick i att en fysisk person lagar den mat som barnen sedan
serveras. Tillagningen sprider en god doft av nylagad mat i förskolan som på ett positivt sätt
inbjuder till måltiden. Närheten till tillagning innebär att förskolan på ett enkelt sätt kan
påverka utbudet till att passa olika verksamheter när det så önskas. Föräldrar väljer också
aktivt förskolor med tillagningskök utifrån kvalitetsaspekt att maten lagas i verksamheten
och de ser det som en trygghet att ha möjligheten till att kommunicera med kocken om
specialkoster etc.
Om förskolan byggs i anslutning till skolan bör nuvarande tillagningsköks och matsals
kapacitet ses över så att det även skapas förutsättning för att bereda mat för förskolan. Ur
pedagogiskt hänseende är det fördelaktigt att äldre förskolebarn ges möjligheten att äta i
skolans matsal. Då skapas tillfälle där yngre och äldre möts på ett naturligt sätt.
Behov etapp 1 behöver vara klar senast hösttermin 2018 och byggs för årskurserna F-6.
Den nya skolbyggnaden kommer initialt att organisera en tre parallellig F-6 med ca 340
elever. F-3 (ca 190 elever) och årskurserna 4-6 (ca 150 elever). Den nya skolbyggnaden
behöver byggas med möjlighet att rymma ca 550 – 600 elever då elevunderlaget är 850
elever. Den nya och gamla skoldelen byggs samman med en ny entré som skapar en känsla
av välkomnande och gemenskap i skolan.
Den nya idrottshallen behöver vara klar i etapp 1 för att möjliggöra för anpassning av
nuvarande idrottssal till mindre idrottssal och klassrum. Om idrottshallen dröjer till etapp 2
är det dels organisatoriska svårigheter för verksamheten och det begränsar möjligheten att
anpassa nuvarande idrottssal till den framtida lärmiljön. Skolans organisation påverkas
utifrån att då behöver skoldagen förlängas för de äldre eleverna. Detta förutsätter att det
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
4
sätts in en senare skolbusskjuts så att de eleverna som blir berörda kan komma hem. En
faktor som begränsar skolans möjlighet att senarelägga och dra ut på idrottsschemat är
skolskjutsorganisationen. Skollagen styr hur lång en skoldag får vara, (SL 7 kap 17 §).
Skolorna har i uppdrag att förlägga start och sluttider så att samordningsvinster kan göras
inom skolskjutsorganisationen. Eftersom den buss som används till Viken även används för
andra skolor, kan inte enskilda skolor, t ex Viken, ensidigt ändra sitt schema.
Skolan ser också en möjlighet är att under projektering och byggtid av etapp 2 hyra lokal hos
Sans och Balans, dit det är gångavstånd alternativt att skolskjutsar kör eleverna till
Sportcentret i Lerberget.
Behov etapp 2 innebär att den delen av skolan där eleverna i årskurs 7-9 är i dag, byggs om
för att skapa mer undervisningsytor för att klara det ökade elevunderlaget. När det är
färdigställt kommer det att finnas en skolbyggnad med en skolorganisation, F-9 för 850
elever. I och med detta har det tagits hänsyn till den utökning av elevantalet som
samhällsprognoserna visar.
FÄRDIG ENHET – VIKENSKOLAN F-9
Den färdiga Vikenskolan består av en skolbyggnad som bildar en F-9 organisation med
gemensam administration och skolledning. I den färdiga Vikenskolan är en del av skolan
nybyggd och en, delar av den nuvarande Vikenskolan, är ombyggd och anpassad till att vara
en modern lärmiljö. Ambitionen är att skapa en skola med många möjligheter att lära och
utvecklas.
De olika delarna av skolan kommer att anpassas så att den nybyggda skoldelen har elever i
de yngre årskurserna och den nuvarande skolan har elever i de äldre årskurserna.
Utformningen både ute och inne ska bidra till att elever och vuxna inspireras, stimuleras,
möts och känner trivsel och trygghet. Den nya Vikenskolan erbjuder flexibilitet och nya
möjligheter att arbeta i olika grupperingar och i moderna miljöer med ny teknik.
Skolan ska erbjuda möjligheter att växla mellan att arbeta både i skolans utemiljö och inne,
utemiljön blir en naturlig del av undervisningsytan.
I utformningen av skolan har också beaktats att vissa delar av skolan ska vara möjlig för
uthyrning för att göra skolan till en samlingsplats även på tider då skolan är stängd.
Norra Hages förskola placeras i anslutning till eller i närheten av Vikenskolan. Närheten
möjliggör samarbete mellan pedagoger, barn och elever i syfte att utveckla barns lärande,
kunnande, trygghet och omsorg samt att stärka övergångar mellan de olika verksamheterna.
Äldre barn och elever möts naturligt i matsalen vilket skapar både en förståelse och
hänsynstagande för varandra. Förskolebarnen inspireras av och får möjlighet att nyttja
skolans varierande lärmiljöer och specialsalar så som NO-sal och slöjdsalar. Förskolans
lokaler och utemiljö ska inspirera till barns obegränsade utforskande och lärande. Ge
möjlighet till olika gruppformationer och samverkan där barns förmågor tränas och
utvecklas.
BEHOV ETAPP 1: KLART SENAST 2018
Skola
 Minst 25 klassrum motsvarande elevgruppsstorlek 25-27 elever och att några rum är
delbara
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
5
















Grupprum i olika storlekar; både för mindre och mellanstora grupper
Fritidshemslokaler
NO-sal som läggs i anslutning till utemiljön/uteklassrummet
Anpassning av utemiljön för att möjliggöra så att undervisning kan ske utomhus
och för rastverksamhet och fritidshemsverksamhet.
Bildsal
Musiksal
Utökat skolbibliotek/mediatek för elever och förskolebarn som kan komplettera
det befintliga folkbiblioteket i Viken. Biblioteket bör placeras så att det kan utnyttjas
även när skola är stängd.
Matsal som också kan användas till samlingssal med scen som rymmer både elever
och äldre förskolebarn.
Elevhälsa – skolsköterska, kurator, specialpedagog
Kontor för administrativ personal
Lärararbetsplatser
Förråd
Personalutrymmen
Konferensrum, större och ett antal mindre för de återkommande och inplanerade
möten som sker på skolan
Idrottshall, bör placeras på samma sida av Bokvägen som skolan.
Anpassning till modern IKT teknik
I etapp 1 byggs den nya och gamla skoldelen samman med en ny entré som skapar en
känsla av välkomnande och gemenskap i skolan.
Förskola
 Förskola anpassad för minst 75 barn med möjlighet att organisera verksamheten på
olika sätt.
 Skapande rum,
 Lugna rum,
 Pedagogiska kök,
 Tillagningskök, om förskolan byggs separat från skolan
 Ett personalrum,
 Ett samtalsrum,
 Ett arbetsrum,
 Toaletter utifrån antal barn och personal, skötbord,
 Förråd,
 Välkomnande entréer med kapprum och grovvask.
 Tillgång till bibliotek, matsal, större samlingssal, idrottshall.
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
6


Utemiljö till förskolan som har funktioner utifrån läroplanens intentioner. Detta
innebär rumsbildningar, vattenutkast, sandlåda med bakbord/lekhus, pergola, fasta
bord för experiment, mark med olika ytskikt och egenskaper, gångvägar,
hinderbana, amfiteater, klättermöjligheter, gemensam gunga för flera barn samtidigt,
fasta stafflier för målning. Vidare behövs tillgänglighetsanpassade ytor, förråd,
sovmöjligheter väderskyddat, bänkar och bord för måltider, skydd för barnvagnar,
solskydd och belysning vid mörkare årstider.
Anpassning till modern IKT teknik
BEHOV ETAPP 2: KLART









15 klassrum, motsvarande 25-27 elever och att några är delbara,
NO-salar – 2 st där ett är i anslutning till utemiljön
Slöjdsalar för två slöjdformer i anslutning till bildsal
Grupprum, för mindre och mellanstora grupper
Rum för studie och yrkesvägledare och vaktmästeri
Fritidsgård och mötesplatser anpassad för de äldre eleverna
Miljöer för avkoppling
Anpassning till modern IKT teknik
Anpassning av utemiljön för att möjliggöra så att undervisning kan ske utomhus
och för rastverksamhet och fri tid.
Etapp två innebär en ombyggnad och anpassning av den del av nuvarande Vikenskolan där
de äldre eleverna är för årskurserna 7-9. I denna skolbyggnad kommer då de flesta
specialsalar finnas, t ex No och hemkunskap.
SAMMANFATTNING
Ovanstående beskrivning bygger på konceptet en sammanhållande skolorganisation F-9,
med integrerad fritidsgård. Vikenskolan består då av två sammanbyggda skolbyggnader där
de yngre eleverna finns i den ena byggnaden och de äldre i den andra. Skolbyggnaderna
organiseras som en sammanhållande skolenhet Viken F-9.
Konceptet förutsätter förutom att en ny skolbyggnad byggs för de yngre eleverna, byggs
även delar av den nuvarande Vikenskolan om för de äldre eleverna.
Förskolan Norra Hage omsätts enligt beslutad plan och placeras i anslutning till skolan eller
i dess närhet.
HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
SAMVERKANSGRUPP 2015-04-07
Närvarande:
Utbildningsförvaltningen:
Lärarförbundet:
LR:
Kommunal:
Skolledarförbundet:
Liselotte Herrlin, utbildningschef
Elisabeth Bonakdar Hashemi, nämndsekreterare
Anita Trulsson, Björn Hartsmar
Patrik Holmkvist
Catarina Tellström
-
Ärendena i samverkansgrupp behandlas enligt medbestämmandelagen (i enlighet
med Samverkansavtal).
Utsedd att justera: Björn Hartsmar, Lärarförbundet
1. Utbildningsnämndens ärendelista inför extra utbildningsnämnd den 13
april 2015
1.1 Funktionsbehov på Vikenskolan
De fackliga organisationerna har inget övrigt att tillägga utan ställer sig positiva
till det underlag som förvaltningen har lagt fram.
Skolledarförbundet signalerar i efterhand att hänsyn måste tas ur
skolledarsynpunkt till den extra tid det tar i anspråk att sköta nybyggnation vid
sidan av det dagliga arbetet som rektor.
Vid protokollet:
Elisabeth Bonakdar Hashemi
Justeras:
Utbildningschef
Liselotte Herrlin
Representant Lärarförbundet
Björn Hartsmar