mottagande och prognos

OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING
en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom
området integration och etablering för nyanlända i länet.
9,00 – 9,40 Flyktingar i Sverige och Gävleborg - Robert J Larsson
Vem är flykting? Hur ser flyktingsituationen ut i världen och Sverige? Hur många kommer till Sverige och vårt län?
9,40 – 10,20 Asyl- och flyktingmottagning –Emelie Mårtensson Migrationsverket Gävle
Hur går en asylansökan till? Ett ärendes gång. Ekonomi? Olika begrepp.
10,20-10,35 Paus
10,35- 11,05 Sjukvård, tandvård mm.– Anna Karin Eklund Region Gävleborg
Individers rättigheter och skyldigheter gällande sjukvård. Vem får vad, vart och när?
11,05 – 11,45 Etablering av nyanlända – Arbetsförmedlingens etableringshandläggare
Charlotta Hjort och Theres Lindström Gävle.
Hur fungerar flyktingmottagandet och etableringen för nyanlända? Vem gör vad? Ekonomi?
11,45 – 13,00 Lunch
För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn. 070-668 35 90
Konferensen arrangeras av Integration Gävleborg som är ett länsövergripande samarbete för att utveckla introduktionen och
etableringen för nyanlända flyktingar och invandrare. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg,
Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Migrationsverket, Landstinget Gävleborg och länets alla kommuner.
OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING
en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom
området integration och etablering för nyanlända i länet.
Fortsättning program efter lunch…:
13,00 – 13,30 Kommunernas roll i mottagandet - Bente Sandström
Ekonomiska förutsättningarna i kommunen, ansvar och praktiska sysslor.
13,30 – 14,00 SFI och samhällsorientering – Marcus Nilsson länssamordnare SFI och SO
Beskrivning av svenska för invandrare och samhällsinformation.
14,00 – 14,30 Ensamkommande barn – Camilla Nässbjer enhetschef Sandviken och Maria Berg projektledare
Länsstyrelsen
Hur går mottagandet till, hur har man det på ett boende?
14,30 – 15,00 Fikapaus
15,00 – 15,20 Frivillig i Gävleborg – Marika Engberg projektledare
Hur utvecklar vi arbetet med frivilligorganisationer och flyktingguider i Gävleborgs län?
15,20 – 15,40 Integration och Regional tillväxt – Rina Näslund Branzell mångfalds- och tillväxtkoordinator
Hur jobbar Gävleborgs Länsstyrelse med tillväxtfrågor som tar avstamp i integration?
15,40 Avslut…
För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn. 070-668 35 90
Konferensen arrangeras av Integration Gävleborg som är ett länsövergripande samarbete för att utveckla introduktionen
och etableringen för nyanlända flyktingar och invandrare. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg,
Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Migrationsverket, Landstinget Gävleborg och länets alla kommuner.
Vad gör kommunerna?
Olika lagstiftningar och olika målgrupper
Ensamkommande barn
Asylsökande
Kommunplacerade
Gäller att hålla tungan rätt i mun!
Kommunplacerade med PUT:
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända
personer som till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola,
fritidshem och barnomsorg med mera
utbildning i svenska för invandrare
samhällsorientering
tolk
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.
•
•
•
•
Schablonbelopp 2015
83 100 kronor för barn samt vuxna som inte har fyllt 65 år
52 000 kronor för vuxna som fyllt 65 år.
Pengarna betalas ut löpande under två år
Vad gör kommunerna?
Gör vi lika?
Gävle – Nordanstig?
Samma bemanning men kommunplacerar
745 eller 54 personer?
ABO EBO KVOT
Påtala ankomst till…
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialtjänsten
Hälsocentralen
Skatteverket
Skolan/BO
SFI
…
Bostad och möbler
Gävle - Nordanstig
Mottagandet
Information de första dagarna
och igen och igen och igen
Sverige - Blanketternas
förlovade land!
Sverige, gjort för en familj med 3 barn
och förstår kanslisvenska.
Vem är mest annorlunda?
Kultur, värderingar och
förhållningssätt
Flexibel
Ännu mer flexibel
Otroligt flexibel
Snabba kast!
Samverkan och information
Interna kommunala nätverk
Mellankommunala nätverk
Myndighetssamverkan
Informationsspridning
- Internt
- Externt
- Politiker
Övriga integrationsinsatser för
att underlätta etablering
•
•
•
•
•
•
Samarbete med föreningar
Matlagning
Bovärdar
Samhällsguidning
Körkortsintroduktion
Arbetsmarknadsinsatser
Allt som behövs och efter ambitionsnivå och
rättvisa
Ekonomi
• Grundersättning, delvis prestationsbaserad
1+2+3
• Schablonersättning under 2 år, oftast
fördelas internt
- 83 100 kronor för barn samt vuxna som
inte har fyllt 65 år
- 52 000 kronor för vuxna som fyllt 65 år.
• Automatiskt eller efter ansökan,
kommunerna har oftast en funktion som gör.
Kommande aktiviteter med
Integration Gävleborg
Hösten
2 september Grundutbildning
30 september Hälsadag
8 oktober Kultur och integration
5-6 november Nätverksträff Integration
Gävle
oklart
Bollnäs
Högbo
Allt för din skull… Kolla kalendern på http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
För mer information kontakta
Bente Sandström
Tfn. 070-668 35 90
[email protected]
Mer om Integration Gävleborg;
www.integrationgavleborg.se
Kontakt;
Bente Sandström
[email protected]
070-668 35 90