Instruktionen för sökande

Instruktion till ansökan:
Tredjelandssamverkan i östersjöregionen (TLSÖST) –
2015
Version 20mars 2015
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Instruktionens syfte
Del 1
s. 2
1. Utlysning av tredjelandssamverkan i Östersjöregionen 2015
1.1 Om tredjelandssamverkan
1.2 Ansökningstid för utlysningen 2015
1.3 Syfte och mål
1.4 Prioriteringar
1.5 Anvisningar för ansökan
1.6 Ansökningar som inte bedöms
1.7 Partnerskap
1.8 Programländer
s. 2
s. 2
s. 2
s. 2
s. 3
s. 3
s. 4
s. 4
s. 5
Del 2
2.1 Att ansöka om tredjelandssamverkan i Östersjöregionen
2.2 Behandling av ansökan
2.3 Skapa och utforma en ansökan
2.4 Anvisningar gällande bilagorna
2.5 Bedömningskriterier
Appendix
Sammanställning av frågeställningar i ansökan
s. 5
s. 5
s. 5
s. 6
s. 8
Instruktionens syfte
Denna instruktion vänder sig till organisationer som vill söka projektmedel för stödformen
tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLSÖST) från Svenska institutet (SI). I instruktionen finns viktig
information om utlysningen och de krav som gäller för ansökan samt anvisningar om ansöknings- och
bedömningsprocess. I ett appendix finns en sammanställning av de frågor som sökande ska besvara.
SI rekommenderar att ni läser igenom hela instruktionen, inklusive frågeställningarna i appendixet, innan ni
börjar skriva er ansökan.
1. Utlysning av projektmedel för tredjelandssamverkan i Östersjöregionen 2015
1.1 Om tredjelandssamverkan i Östersjöregionen
Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen (TLSÖST) erbjuder svenska aktörer möjligheten att ansöka om
projektmedel för att inkludera något eller flera av länderna Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och
Vitryssland i pågående EU-projekt. Stödformen syftar till att stärka samarbetet mellan EU-länderna kring
Östersjön och ovan prioriterade länder.
Projekten ska möta en utmaning som identifierats i någon av följande policyer: Östliga partnerskapet, EU:s
strategi för Östersjöregionen och/eller HELCOM:s handlingsplan för Östersjön.1
1.2 Programländernas roll i partnerskapet
Det är viktigt att programlandet/programländernas medverkan har ett tydligt mervärde. SI ser gärna att
programländerna deltar aktivt i EU-projektet, utifrån ländernas egna förhållanden. Deltagandet kan med
fördel ske genom en angiven funktion i ett eller fler av projektets delar (work packages).
1.2 Ansökningstid för utlysningen 2015
Utlysningsperioden är 1 april - 31 oktober 2015.
SI tar emot ansökningar och fattar beslut löpande under hela utlysningsperioden.
Beslut fattas i regel en gång per månad, med undantag för december.
1.3 Syfte och mål
Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i
Sverige och övriga östersjöländer samt länderna Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
Dessa samarbeten ska främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i
Östersjöregionen och dess närområde. En konkret målsättning i TLSÖST är ökad kunskap om och tillgång
till EU:s strukturer och nätverk för utlysningens programländer. Detta förväntas öka kapaciteten för
samarbeten på lång sikt och innebär också att befintliga EU-projekt får en bredare ansats och en ny
dimension.
1
Länkar till policyerna finns på SI:s hemsida
2
Avsikten är att utöka och fördjupa relationerna och samarbetet mellan länderna i regionen med utgångspunkt
från EU-samarbete i allmänhet och EU:s Östersjöstrategi i synnerhet, då stödet fokuserar på att inkludera
icke EU-länder i regionen i pågående EU-samarbeten. 2 Parter i programländerna involveras med hjälp av
SI:s stöd i strategiskt regionalt samarbete. Stödet gör det möjligt för svenska aktörer att involvera
samarbetsparter i programländerna att delta i det regionala samarbetet när detta bedöms ligga i Sveriges
intresse, vara till nytta för deltagande länder och är av betydelse för Östersjöregionen. Stödformen blir
därmed ett verktyg för att låta aktörer i programländerna bli en del av befintliga samarbetsytor i
Östersjöregionen.
SI prioriterar i första hand projekt som samverkar med EU-projekt som har östersjöregionala frågor som
huvudfokus och där partnerskapet har sin tyngdpunkt i Östersjöregionen och i andra hand på EU-projekt
som har bäring på Östersjöregionen, men inte primärt fokuserar på östersjöregionala frågor eller i huvudsak
har ett östersjöregionalt partnerskap.
1.4 Prioriteringar
Prioriteringarna är:
En ekologiskt hållbar region
-
Avser projekt inom miljö och hållbar utveckling
Hållbar tillväxt för ökat välstånd
-
Avser näringslivsrelaterade projekt samt projekt som rör
t.ex. innovation, regional utveckling och turism
Regionens utmaningar
-
Avser samhällsrelaterade projekt som t.ex. projekt inom
det sociala området, hälsa samt civil säkerhet.
I ansökan om stöd till TLSÖST ska den sökande beskriva hur projektet svarar mot någon av utlysningens
prioriteringar. Den sökande parten ska beskriva projektets relevans i en östersjöregional kontext. Ansökan
ska innehålla tydligt formulerade syften och mål som är i linje med de prioriteringar och policyer som anges
i utlysningen.
1.5 Anvisningar för ansökan avseende tredjelandssamverkan i Östersjöregionen





Den elektroniska ansökan ska vara fullständigt ifylld och samtliga bilagor (på avsedda mallar)
bifogade.
Projektet kan pågå i maximalt två år.
Projektet måste omfatta en av prioriteringarna i utlysningen 2015.
En organisation, baserad i Sverige, måste vara sökande och huvudansvarig för projektets
genomförande och redovisning.
Ansökan ska omfatta minst två stödberättigade länder.
2
EU:s Östersjöstrategi och dess handlingsplan har som fokus att Östersjöregionens utmaningar måste adresseras
tvärsektoriellt och gränsöverskridande. Därutöver är det viktigt att involvera samtliga beslutsnivåer från mellanstatlig
ner till den lokala nivån.
3




Ansökan ska omfatta minst två aktörer – varav den huvudsökande ska vara från Sverige.
Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt.
SI ger inte stöd till renodlade forskningsprojekt. Däremot kan forskningsaktiviteter vara en del av
projekten.
SI tillämpar de generella statsstödsreglerna. (Mer information angående statsstödsreglerna finns här:
Konkurrensverket - Statsstöd.
1.6 Ansökningar som inte bedöms
SI har rätt att inte ta upp ansökningar för bedömning på följande grunder:





Ansökan är inte inskickad genom SI:s elektroniska formulär avsett för TLSÖST.
Ansökan är ofullständig.
Ansökan inkom utanför ansökningsperioden.
Ansökan faller inte inom ramen för något av de prioriterade områdena för utlysningen avseende
2015.
Den sökande organisationen är inte behörig att söka projektmedel.
Om ansökan inte tas upp för bedömning får den sökande organisationen ett skriftligt besked om grunden för
detta. SI:s beslut kan inte överklagas.
1.7 Partnerskap
Följande svenska aktörer från offentlig, privat och ideell sektor kan ansöka om medel att driva ett projekt
inom TLSÖST:







Enskilda organisationer
Företag
Kommuner, regioner, regionförbund och
landsting
Lärosäten och forskningsinstitut
Mellanstatliga organisationer
Näringslivets branschorganisationer
Statliga myndigheter
Den eller de samarbetsparter från programländer utanför EU för vilka stödet söks ska också representera
någon eller några av dessa aktörer. Fokus ska ligga på att det finns ett ändamålsenligt partnerskap som
effektivt kan lösa eller utveckla uppgifter som krävs för att nå projektets mål och förväntade resultat.
4
1.8 Programländer
Ett projekt ska förutom Sverige omfatta minst ett stödberättigat land.
Stödberättigade programländer: Sverige (huvudsökande), Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och
Vitryssland.
Icke-stödberättigade programländer:
SI stödjer enligt ovan i första hand projekt som till sin helhet fokuserar på östersjöregionala frågor och där
partnerskapet har sin tyngdpunkt i Östersjöregionen. Något eller några av EU-projektets deltagare från
övriga Östersjöländer; Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen eller Tyskland kan
dock inte finansieras inom denna stödform. Endast vissa aktiviteter i tredje land som är relaterade till
möten/resor kan finansieras för deltagare från ovan länder. Även övriga EU-länder som deltar i EU-projektet
kan delta i projektet enligt ovan, dock endast om det bedöms särskilt relevant för den aktivitet som anordnas.
Se 2.4 Anvisningar gällande bilagorna avseende budgetindelning (möten och mobilitet).
2
2. 1 Att ansöka om tredjelandssamverkan i Östersjöregionen
SI tar emot ansökningar löpande under perioden 1 mars – 31 oktober 2015.
Vi rekommenderar en kontakt med någon av handläggarna inom samarbete inom Östersjöregionen innan ni
skickar in er ansökan. Kontaktuppgifter finner ni här.
2.2 Behandling av ansökan
Inkommen ansökan är en allmän handling.
Beslut
Beslut fattas löpande. Beslut fattas i normalfallet två månader efter det att komplett ansökan har sänts in.
SI:s beslut kan inte överklagas.
Utbetalning av beviljade medel
1-åriga projekt: Utbetalning av bidraget (90 procent av det beslutade beloppet) sker efter undertecknat avtal
inkommit till SI. De resterande 10 procenten utbetalas, i de fall medlen utnyttjats, efter det att
slutrapportering och ekonomisk redogörelse med revision inkommit och godkänts av SI.
2-åriga projekt: Utbetalning av bidraget (90 procent av det beslutade beloppet) sker i två omgångar, där en
rapportering är en förutsättning för att en andra utbetalning sker. Även här betalas de resterande 10 procenten
ut enligt ovan.
Samtliga projekt skall revideras av extern revisor. Medel för detta kan tas upp i projektbudeten.
2.3 Skapa och utforma en ansökan
Ansökan om TLSÖST görs via Svenska institutets portal för ansökningar. Där kan ni skapa ett konto som ger
er tillgång till ansökningsformuläret för tredjelandssamverkan. En påbörjad ansökan går att spara för att
sedan slutföras vid ett senare tillfälle.
Formuläret består av följande flikar:
- Uppgifter om sökande organisation (svensk organisation)
- Kontaktperson hos sökande organisation
- Ansvarig/firmatecknare hos sökande organisation
- Information om samarbetsparter (endast från stödberättigade länder)
- Sammanfattning av projektet
- Uppgifter om projektet
- Koppling till relevanta policyer
5
-
Bilagor
Till ansökningsformuläret bifogas ett antal separata bilagor. För bilaga 1, 4 och 5 finns mallar som ska
användas. Bilagorna presenteras mer utförligt nedan. Samtliga bilagor är obligatoriska, utom bilaga 7 och 8
som endast är obligatorisk när huvudsökande är enskild organisation respektive företag. Samtliga mallar
finner ni på SI:s hemsida. Bilagorna får var och en vara maximalt 5 MB.
Bilaga 1 (mall). Ansökan om tredjelandssamverkan (project application)
Bilaga 2. EU-ansökan (kort sammanfattning) samt beslut om beviljande av EU-medel - inskannat som ett (1)
gemensamt dokument
Bilaga 3. Intyg från EU-projektets huvudsökande om godkännande att projektet avseende tredje land som
denna ansökan avser samverkar med EU-projektet. Intyget måste också tydligt påvisa att samverkan är i
enlighet med regelverket för EU-projektet. Denna bilaga måste innehålla fullständiga kontaktuppgifter till
EU-projektets huvudsökande samt länken till EU-projektets hemsida och ska bifogas, även om den svenska
sökande till SI också är huvudsökande till EU-projektet.
Bilaga 4 (mall). Budget
Bilaga 5 (mall). Utbetalningsuppgifter
Bilaga 6. Dokument som styrker att den person som den sökande nämner som firmatecknare i formuläret är
behörig firmatecknare
Bilaga 7 (avser endast enskild organisation). För ansökningar där en enskild organisation står som
huvudsökande krävs därutöver tre obligatoriska bilagor
1. Stadgar
2. Senast godkända ekonomiska årsrapport och revisionsberättelse
3. Skattemyndighetens eller länsstyrelsens registreringsbevis.
Bilaga 8 (avser företag). Statsstöd (kontakta SI för mer information om separat mall.)
2.4 Anvisningar gällande bilagorna
Riskanalys
Riskanalysen är en viktig del av ansökan, då den ökar möjligheten för att projektmålen uppnås. Syftet med
analysen är att förutse tänkbara händelser som kan hota projektets genomförande – det är risken för att
projektets kortsiktiga mål inte uppnås som ska bedömas, ingenting annat. Vissa risker kan minimeras genom
god planering, och ibland kan negativa konsekvenser undvikas genom bra åtgärder. Det finns också risker
som varken går att förebygga eller hantera, men som ändå måste tas med i helhetsbedömningen av projektet.
En noggrann analys av relevanta risker och en konkret åtgärdsplan stärker ansökan och ert arbete inom
projektet. Vilka åtgärder som vidtas för att förhindra korruption är obligatoriskt att redovisa i riskanalysen.
I ansökan ska ni också redogöra för eventuell vidareförmedling av beviljade medel från SI till
samarbetsparten/samarbetsparterna. En beskrivning av vidareförmedling ska ske i bilaga 5
(utbetalningsuppgifter).
Mål och indikatorer förväntat resultat
Tabellen nedan innehåller förklaringar avsedda att underlätta formulerandet av kortsiktiga mål, aktiviteter,
indikatorer och förväntade resultat. Här måste ni relatera till EU-projektet, men målen ska handla om det
projekt som SI finansierar.
Short-term
objectives
Kortsiktiga
mål (ska
uppnås inom
projekttiden)
Problemet som ska lösas i projektet beskriver ofta ett negativt
tillstånd. Målet ska beskriva den positiva motsatsen.
Projektets kortsiktiga mål ska formulera vad partnerskapet har
förändrat/uppnått när projektet är slut. Förändringen ska vara på
plats dagen efter projektet avslutats och vara mätbar.
6
Kortsiktiga mål ska vara mätbara genom en eller flera indikatorer.
Activities
Aktiviteter
Beskriver vad ni konkret ska göra i projektet. Aktiviteterna ska
leda till att projektet når uppsatt måluppfyllelse.
Indicators
Indikatorer
Till projektets mätbara kortsiktiga mål ska indikatorer utformas.
Det är viktigt att ni på förhand fastställer hur indikatorerna ska
mätas. En indikator är ett konkret tecken på förändring, i relation
till hur läget såg ut innan projektet påbörjades.
Om det är svårt att visa vad projektet konkret ska uppnå eller
vilken förändring som projektet ska ge upphov till beror det ofta
på att projektet tagit för stor ansats och försöker genomföra en för
stor förändring. Försök då att minska ner projektet till den nivå där
det går att påvisa vad projektet konkret ska uppnå eller förändra.
Detta kan ofta göras genom att t.ex. begränsa tematik eller
målgrupp.
Expected outputs
Förväntade
resultat
Ange vad som kommer att vara förändrat när det projekt som ska
genomföras med medel från SI har slutförts, utifrån hur situationen
såg ut innan projektet startade.
Projektbudget
Projektets budget ska bifogas ansökan i .xls eller .xlsx.-format. Redogör tydligt för vilken post i budgeten
som motsvarar respektive aktivitet. Specificera hur olika kostnader har beräknats, t.ex. genom att tydligt
ange uppgift, timlön/tid för personalkostnader. En otillräckligt detaljerad projektbudget kan leda till att
ansökan inte kan bedömas.
Generell information






Ansökningsbelopp: maximalt 350 000 SEK för ett år (eller maximalt 700 000 SEK för två år).
Det minsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är SEK 200 000.
Lönekostnader ska anges som faktisk kostnad, inklusive lönekostnadspålägg (LKP)
SI ersätter inte inköp av utrustning.
SI ersätter inte traktamente, dvs. om det förekommer i projektet utöver kost och logi får det tas upp
som medfinansiering.
I budgetmallen ska samtliga kostnader i projektet specificeras
SI kan komma att revidera den sökandes projektbudget innan beslut fattas.
Budgetindelning
Projektledning, OH, analys och kommunikation
Observera att denna budgetkategori totalt kan omfatta max 35 % av det belopp som söks hos SI.
Projektledning: Inkluderar budgetposterna projektledning, projektadministration och extern revision.
Endast den svenska huvudsökande kan inom ramen för dessa budgetposter ansöka om medel för
projektledning och projektadministration, då de ansvarar för styrning, revision och uppföljning av projektet.
Ersättning för extern revision kan uppgå till max 25 000 SEK.
Overhead (OH): Kan omfatta max 10 % av det totala belopp som söks hos SI. De organisationer som
ansöker om ersättning för overheadkostnader ska specificera hur dessa kostnader har beräknats i
budgetmallen. Exempel på OH-kostnader kan vara lokalkostnader, förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial, tele och post och personalkostnader för stödfunktioner.
7
Analys, utförande och uppföljning: Inkluderar budgetposterna interna projektövergripande uppgifter och
extern expertis. Interna projektövergripande uppgifter avser exempelvis kvalificerat analys- eller
rapportarbete som genomförs av en av de organisationer från ett stödberättigat land som ingår i det formella
partnerskapet. Till denna budgetpost kan också föras kostnader för arbete med arrangemang av
projektgemensamma aktiviteter eller projektadministration (exkl. styrning, revision och uppföljning). Av
specifikationen ska det tydligt framgå vilken partner i projektet som är utförare. Extern expertis kan endast
omfatta aktiviteter/tjänster som genomförs av extern part (d.v.s. inte projektpartner, varken i SI-projektet
eller EU-projektet).
Kommunikationskostnader: Avser kostnader för projektrelaterad extern kommunikation.
Möten och mobilitet
1 – 2 workshops kan äga rum i programlandet, med möjlighet att finansiera ett fåtal deltagare från parter i
EU-projektet, enligt punkt 1.8 ovan. Totalt får maximalt SEK 75 000 användas för detta ändamål. Godkända
budgetposter är resor, nationellt (inom länder); resor, internationellt (mellan länder); visumkostnader; kost
och logi.
Möteskostnader: Budgetposterna externa föredragshållare/debattledare, lokalkostnader,
konferensutrustning, förtäring etc., tolk- och översättningskostnader. Extern föredragshållare kan komma
från land som inte tillhör de stödberättigade länderna.
Resor och boende: Budgetposterna resor, nationellt (inom länder); resor, internationellt (mellan länder);
visumkostnader; kost och logi. Ersättning för kost och logi kan sökas för en period om maximalt tio
arbetsdagar i en följd.
2.5 Bedömningskriterier
SI bedömer ansökningar om projektmedel för TLSÖST utifrån tre huvudområden – relevans, partnerskapets
sammansättning samt projektets genomförbarhet och uthållighet.
Varje huvudområde har i sin tur delmoment som särskilt granskas vid varje bedömning av en ansökan. Dessa
delmoment presenteras nedan.
Projektets relevans
Här bedöms projektets interaktion och förväntade mervärden från samverkan med EU-projektet, men även
mervärdet för EU-projektets del. Vidare bedöms projektförslagets relevans och roll i förhållande till den
gemensamma utmaning som partnerskapet avser att möta och prioriteringarna för utlysningen inom TLSÖST
2015. Projektets koppling till östersjöregional kontext och möjligheten att bidra till genomförandet av de för
regionen relevanta strategierna är viktiga liksom att nya initiativ och projektförslag bygger vidare på tidigare
projekt och andra samverkansinitiativ inom det aktuella sakområdet i Östersjöregionen.
Partnerskapets sammansättning
Här bedöms kompetens och relevans för uppdraget hos de aktörer som ingår i partnerskapet. Vidare bedöms
att partnerskapet bygger på ömsesidigt intresse och att det finns ett gränsöverskridande mervärde hos
samarbetsparterna för att genomföra projektet. Viktigt är också projektets möjliggörande av tillgång till EUnätverk för tredjeland.
SI bedömer också vilken kapacitet för genomförande som finns hos parterna. När det gäller såväl partnerskap
som projektledning och rapportering är det väsentligt att det framgår att det finns mandat, kapacitet och ett
aktivt ägarskap för att genomföra det föreslagna projektet och för att förvalta projektets resultat.
SI bedömer särskilt hur projektet avser att inkludera relevanta aktörer inom samhället i partnerskapet
och/eller i målgruppen för projektets förväntade resultat och kommunikation. SI uppmuntrar aktörer att väga
in de positiva effekter som flernivåstyre för med sig in i transnationellt samarbete när det kommer till att
hantera en gemensam östersjöregional utmaning.
Projektets genomförbarhet och uthållighet
8
SI bedömer riskanalysen utifrån partnerskapets riskmedvetenhet samt hur partnerskapet avser att fördela och
hantera varje förekommande risk.
I bedömningen av kommunikationsplanen vägs särskilt in hur partnerskapet avser att nå resultat genom att nå
ut till och ha verkan på andra aktörer som också berörs av projektet och på vilket sätt slutanvändarna av
projektets resultat och lärdomar är kopplade till projektet.
Avseende budget görs en bedömning av hur rimliga kostnaderna för projektet är i förhållande till de mål,
aktiviteter och resultat som projektet förväntas uppnå samt hur fördelningen är mellan budgetposterna.
För att nå uthållighet i projekt krävs tydliga mål och aktiviteter som stödjer partnerskapet efter det att
projektmedlen har upphört. SI bedömer hur väl projektets tänkta genomförande kan leda vidare till ett
fördjupat samarbete/partnerskap i en östersjöregional eller EU-kontext i längre samarbetsavtal eller konkreta
verksamhetsförbättringar.
9
APPENDIX
Summary of Appendix 1. (template)
Application for Third Country Participation (project application).
Context (maximum 8,000 characters).
Important: your description should focus on the overall context for both the third country participation (TCP)
project as well as the EU project.

Describe the specific challenge or need in the Baltic Sea region, that your project meets, and its
relevance in terms of the chosen priority area from the SI call (An ecologically sustainable region,
Sustainable growth for increased prosperity, Challenges to the region).

Specify in what way the TCP project can have an impact on the common challenges in the region
which are identified in relevant policy documents such as the EU Strategy for the Baltic Sea Region
(EUSBSR), the EU’s Eastern Partnership and/or the HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP).
Links to the policy documents and the priorities are accessible on the Swedish Institute’s website.
Please observe that the policies that you tick in the application portal should be commented on here.

Write a brief summary of the current status of the context: that is, the main content of the EU
project and complementary projects in the Baltic Sea Region. Also describe briefly the national
context and/or challenge for the participating country (Belarus, Russia, Ukraine, Georgia, and
Moldova).
Composition of the partnership (maximum 7,000 characters)

Describe how the TCP partnership originated.

List the EU project partners by name of country, organisation and type of organisation. For each
organisation, specify – when relevant – also briefly, competence, function and role among these
partners most relevant to the aims and objectives of the TCP project.

Describe the added value for the Swedish main applicant as well as for the third country participant
of connecting the TCP project with the EU project.
Project management and reporting (maximum 6,000 characters)
Your description should focus on the TCP project.

Specify Swedish main applicant’s experience and capacity in leading, administering, and
reporting projects with external funding. Please also identify all previous funding from SI and the
Baltic Sea Unit at SIDA, starting in 2011, giving the registration number and project title.

Describe how the project co-ordination and supervision (activities, reporting, financial matters)
will be organised and insured in the partnership and which personnel capacity/competence and
financial resources are allocated for these purposes.

Describe how the project’s budget will be kept separate from the applicant organisation’s other
funding/activities.
10
Risk analysis
Your description should focus on the TCP project for the seed funding project that you apply for.

Risks could be related to project management and documentation, financial reporting, formal
problems, key people and stuff, costs, funding issues, activities, partners’ and stakeholders’
availability and interests, as well as corruption.

Risks connected to project management, financial reporting, along with corruption need to be
addressed in the risk analysis below.

If you foresee risks in other areas than mentioned above, it is important that these risks are also
addressed in the risk analysis below.
How to use the risk analysis table:

The risk analysis report must be provided using the template below.

Probabilities and consequences should be assigned a value on the scale of 1-4, with 1 being a low
probability/minor consequence, and a 4 being a high probability/major consequence. The value of
the total risk is calculated by multiplying the value for the probability by the value for the
consequence.

Risk management is required for every risk, project specific and general risk, that have a total risk of
at least 6 or when the estimated consequence is 4.
Risk
Probability
Consequence
Total risk
Risk
management
Person
responsible
Aim (maximum 2,000 characters)
State the aim of the third country participation (TCP) project (please see the instruction 1.3 about overall
programme aims).
Compilation: objectives, activities, indicators and expected outputs

Use the table to specify your SMARTER (Specific, Measurable, Accepted, Relevant, Time-bound,
Emotionally attractive, and Realistic) short-term project objectives that will be accomplished within
the duration of your TCP project.

Also describe activities, indicators, and expected concrete outputs and/or established structures of
the project.
Short-term objective
Activity
Indicator
Work plan (maximum 8,000 characters)
11
Expected output

Make a work plan, which includes information about the project activities and how they fit into the
EU. Please make sure that all activities mentioned in the table above are also mentioned here.
Communication (maximum 6,000 characters)

Set up a concrete and implementable communication plan for how the objectives, activities and
outputs of the TCP project will be disseminated and communicated: internally within the TCP
partnership and to the EU project, as well as to relevant stakeholders and to a wider target group,
including policy makers and possible end users of the project’s outputs.
Sustainability (maximum 6,000 characters)

Indicate how you intend to create long-term sustainability for the project’s results.

Please identify concrete possible use of the outputs from the TCP project in a BSR perspective.

Describe your intentions for future co-operation within the partnership and the conditions
necessary for future co-operation. Include potential future sources of funding.
12